Bài tập tổng hợp cả năm lớp 6

bài tập tổng hợp cả năm mời tham khảo

bài tập tổng hợp cả năm mời tham khảo
... ss/x/ce sợ se/ge/z ch chết Nhóm 3: Các trường hợp lại ( Khơng cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs thấy chọn từ có “-s/-es” theo nhóm, xét từ nhóm đến nhóm 3) Bài tập ứng dụng: A talked B painted C asked ... Teacher Le Thi Hong Yen Grade 11 Vì tơi mạnh rạn chia sẻ với đồng nghiệp cách dạy học sinh làm tập với kết chọn từ đạt 90% trở lên Thay việc học sinh phải nhớ ký hiệu phiên âm cách phát âm từ, ... 2: Chữ trước -ed th k f/gh p ss/x/ce Từ gán thơi khơng phì phèo sợ sh ch chết Nhóm 3: Các trường hợp lại ( Khơng cần nhớ) (Gv nên hướng dẫn hs thấy chọn từ có “-ed” theo nhóm, xét từ nhóm đến nhóm...
 • 33
 • 85
 • 0

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 cả năm (có đáp án)
... 106 A 107 C 108 A 109 D 110 D 111 A 112 B 113 B 114 C 115 B 116 A 117 B 118 D 119 C 120 C 121 A 122 D 123 A 124 A 125 A 126 D 127 A 128 D 129 C 130 A II UNIT – ( Lê Thanh Mừng ) I turned down ... coming tomorrow D she is going to come tomorrow CÂU ĐÁP ÁN D D B D CÂU 18 19 20 21 KEY ĐÁP ÁN A B D A CÂU 35 36 37 38 ĐÁP ÁN C D B B 50 10 11 12 13 14 15 16 17 A A C A A D D D A B D A A 22 23 ... 10 A 11 B 12 D 13 C 14 B 15 A 16 D 17 B 18 A 19 C 20 D B SENTENCE COMPLETION B B A D C C C D C 10 A 11 C 12 C 13 A 14 B 15 D C ERROR IDENTIFICATION 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.C 8.B 9.B 10.C 11. C...
 • 78
 • 714
 • 9

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN GỒM PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA CHO 6 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 6.

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN GỒM PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ CÁC BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA CHO 6 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI LỚP 6.
... d Lp cỏc cp phõn s bng t bn nm s sau: 3; 6; 12; 24; 48 Gii T nm s ó cho , cú ba ng thc sau: 24 = 6. 12 ; 3.48 = 6. 24; 6. 48 = 12.24 Vi ng thc 3.24 = 6. 12 , trc ht ta lp mt cp phõn s = 12 24 (1) ... ht cho 12 chuyên đề Du hiu chia ht Du hiu chia ht cho 9: cỏc s cú tng cỏc ch s chia ht cho thỡ chia ht cho v ch nhng s ú mi chia ht cho Du hiu chia ht cho 3: cỏc s cú tng cỏc ch s chia ht cho ... http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1 965 8 36 a) 3.3 2.3 2.5 b) https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT13 060 30025 a) 2 .61 1. 16 + 2.12 6. 15 2 .61 2.10 812. 960 25 28 + 25 24 + + 25 + 25...
 • 61
 • 153
 • 0

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 7

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 7
... After breakfast , she (get) ………… dressed and goes to school at 6.40 Her classes (start) ………… at 7. 00 o’clock and (finish) ………… at 11.20 After school, she (do) ………… home and has lunch at 12 o’clock ... I’m (4) …………… …grade Hoa : Which (5) ………………… are you (6)…………………… ? Nam : I’m in class 6A What (7) …………………………you? Hoa : I’m in (8)…………………6, class 6B XI Complete the dialogue between you and Thu ... An : ……… (5)……… does he in the afternoon ? Nga : He does his …….(6)……… An : What does he go ……. (7) ……… bed ? Nga : He goes to bed ……(8)…… 10.30 XIX Supply the corect form or tense of the verbs...
 • 6
 • 2,802
 • 79

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 8 hkii

bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 8 hkii
... France presented the Statue of Liberty to the United States in 187 6 (Use passive form) => Viet Nam is a country which exports ... B exchange C gravity D patient Make the correct choice Nha Trang, a beautiful city belong to Khanh Hoa Province, is a resort A mountainous B seaside C village D countryside Nha Trang is famous ... reading a book He really likes it The book is really A interest B interested C interesting 18 Ben is by the characters in the book A to fascinate B fascinate C fascinating 19 He is also...
 • 7
 • 4,635
 • 205

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ VECTO LỚP 10

BÀI TẬP TỔNG HỢP VỀ VECTO LỚP 10
...       b) Tìm tập hợp điểm điểm M cho u  MA  MB  MC  MD phương với AB a) Xác định điểm I cho AB  IB  IC  ID  Bài 32 Cho tam giác ABC , tìm tập hợp điểm M cho :   ...     b) MA  MB  MB  MC Bài 33         Cho tam giác ABC Tìm tập hợp điểm M thỏa điều kiện: MA  3MB  MC  MA  3MB  MC Bài 34 Cho tam giác ABC đường thẳng ...  3CN D Tính độ dài véc tơ Bài 40    Cho tam giác ABC cạnh a Tính AB  AC Bài 41     Cho tam giác vng ABC vng B Biết AB = ; BC = 10 Tính BA  BC Bài 42 Cho hình vng ABCD tâm...
 • 4
 • 1,671
 • 27

DS tổng hợp cả năm lớp 11a5

DS tổng hợp cả năm lớp 11a5
... HSTT HSTT 8.2 9.6 5.4 9.7 8.6 7.8 7.8 8.1 9.9 8.0 7.9 10.0 1 1 L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp L .lớp ...
 • 2
 • 54
 • 0

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx

BÀI TẬP TỔNG HỢP HỮU CƠ LỚP 11 ppsx
... HCOOH D C2H5COOH Câu 99.Hỗn hợp X gồm hai axit hữu no Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp X thu 11, 2 lít CO (đktc) Nếu trung hòa 0,3 mol hỗn hợp X cần 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo hai axit là: ... CH3OH Câu 112 : Trong phản ứng: C6H5COOH + HNO3 (tỉ lệ mol 1:1) → chất hữu D,D là: A o-NO2-C6H4COOH B m-NO2-C6H4COOH C p-NO2-C6H4COOH D Axit 1,3,5-trinitrobenzoic Câu 113 : Hợp chất có cơng thức ... hố hồn tồn m gam hỗn hợp X thu 1,32m gam hỗn hợp Y gồm axit Mặt khác, cho 0,1 mol hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO dư/NH3 thu q 21,6 gam Ag Vậy cơng thức anđehit hỗn hợp X là: A HCHO C3H5CHO...
 • 10
 • 258
 • 2

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)
... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 20 A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( ... been teaching English to us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
 • 46
 • 2,335
 • 11

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh cả năm lớp 7

Ngữ pháp và bài tập tiếng anh cả năm lớp 7
... tên đường - at + số nhà, tên đường VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí * thời gian: - at + - in + tháng, mùa, năm - on + thứ, ngày - from …to - after (sau khi) - before (trước ... giá tiền 17 Tính từ kép: Số đếm - N(đếm số ít) - 15-minute break (có dấu gạch nối S) 18 Lời khuyên: - S + should / shouldn’t - S + ought to - S + must + V1 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, ... I’m class 7A 5/ Dictionaries are the shelves the left the room 6/ She is interested literature, but we are fond Math 7/ My birthday is ...
 • 15
 • 298
 • 1

Bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 7

Bài tập tổng hợp tiếng Anh lớp 7
... at the moment A.to watch B.watch C.watches D.watching (CLASS 7) *** TEST *** TUYỂN TẬP TESTS LỚP 7( 2012) School:……………………… Class: 7A… Name:…………………… Test of English Subject of Time:15 minutes Mark ... ……………………………………………………………………………………… What you after school ? ……………………………………………………………………………………… ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP LỚP BÀI 4-5-6 I Choose the word that has underlined part pronounced differently from the others ... 3.0 29 10 12 3.0 3.5 Tổng Tổng 2.0 1.5 3.0 Answer I/Language focus (4.5ms) Each correct word gets 0.25m */1/d 2/c 3/a 4/c */1 went 2/much 3/Why 4/record 5/ heavy 6/wash 7/ didn’t 8/ sick note...
 • 26
 • 91
 • 0

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)

Bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11 HKII (with key)
... KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( không kể phát đề) Mã đề thi 140 Họ, tên thí sinh: Lớp Số báo danh: I PHONETICS: Choose the word ... 10 A A B D A 11 12 13 14 15 B D A B C 16 17 18 19 20 A A B B A 21 22 23 24 25 A A B C A 26 27 28 29 30 C A C B B KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 201 -201 MÔN TIẾNG ANH 11 Thời gian làm bài: 60 phút;( ... been teaching English to us at Quang Trung High School A It is Mr Lanh B It is Mr Lanh that C He is Mr Lanh who D It was Mr Lanh whom 10 Choose the word which has the stressed part pronounced...
 • 55
 • 321
 • 0

ngu phap va bai tap tieng anh ca nam lop 7

ngu phap va bai tap tieng anh ca nam lop 7
... week ? - Because she had a toothache a What b Why c Where d Who Spinach is very good ………… you but you must wash it …………………… a at / careful b at / carefully c for / careful d for / carefully We ... stamps and envelopes Hoa needs (buy)……………… a phone card I (mail)…………………… this letter tomorrow He (phone)……………… his parents three or four times a week Nam wants (send) …………………this postcard to his ... c bigger c carefully d slow c going 11 My mother always drives d biggest d went a careful b carefuly 12 You ought to the dentist’s a to go b go 13 How is your brother ? _ He’s 1 .70 meters a...
 • 16
 • 94
 • 0

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6.

CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 6.
... https://vn.ann-kate.com/registration/index.php?inviter=VNMT1306030025 CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP Để so sánh phân số , tùy theo số trường hợp cụ thể đặc điểm phân số , ... bạn đọc tham khảo phát triển tài liệu: CHUYÊN ĐỀ MÔN TOÁN PHẦN SO SÁNH PHÂN SỐ GỒM CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢI VÀ BÀI TẬP TỔNG HỢP MINH HỌA DÀNH CHO HỌC SINH LỚP Chân trọng cảm ơn! http://vn.ipanelonline.com/register?inviter_id=1965836 ... hỗn số để so sánh : +Hỗn số phần nguyên lớn hỗn số lớn +Nếu phần nguyên xét so sánh phân số kèm theo Bài tập 1: Sắp xếp phân số 134 55 77 116 ; ; ; 43 21 19 37 theo thứ tự tăng dần 13 Giải: ...
 • 16
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 8bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 7bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 10bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 3bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 11bài tập tổng hợp tiếng anh lớp 9ôn tập tổng hợp ngữ văn lớp 6bai tap tong hop tieng anh lop 9bai tap tong hop tieng anh lop 9 co dap anbai tap tong hop tieng anh lop 8 hkibài tập tong hop anh van lop 9bai tap tong hop 1 casio lop 9bai tap tong hop mon toan lop 12bài tập tổng hợp toán lớp 6bài tập tổng hợp hình học không gian lớp 11Ảnh hưởng của truyền thông xã hội đến môi trường báo chí Việt NamTopic 8 energy and power requirements of AC systems topic b8Topics 2 3 multiphase systems topic b2310 đề thi thử thpt môn tiếng anhChuyên đề hoạt động đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty dược phẩm trung ương 1 thực trạng và giải phápNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê công nghiệpNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê nông, lâm nghiệp và thủy sảnBàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay100 câu trắc nghiệm lịch sừ 12 giai đoạn 1954 đổi mới (có đáp án)Topic 7 resonance topic a7Bàn về xây dựng hành lang pháp lý cho tổ chức-hoạt động và giảng dạy -nghiên cứu khoa học của các đơn vị giáo dục Đại học Luật công lậpBảo đảm quyền khiếu nại của công dân trong pháp luật Việt Nam hiện nayGiải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài bằng trọng tài ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tếGiải quyết tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTOGiải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nayTopic 6 AC circuit analysis topic a6Gắn quản trị nhân sự với trách nhiệm xã hội của doanh nghiệpGiải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà NộiTopic 5 capacitance in AC circuits topic a5Topic 5 three phase, four wire systems topic b5