Learn english for children 1 2

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3
... Listen and repeat Today we will talk about seasons in our lesson: Seasons and weather Friday, February24th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather I vocabulary - summer - hot - spring - warm - winter - ... Friday, February 24 th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather Lesson 1/48: SECTION A1 ,2 ,3 I.Vocabulary Let s talk II Presentation III Practice Listen and repeat 1Listen and repeat Listen and repeat ... read the model - Ss work in pairs - T calls some pairs to read in front of the class IV.Futher practice - T asks Ss to ask and answer base on model - Ss work in pairs - T makes model S1: Whats...
 • 16
 • 128
 • 0

English 10- Period 1 &2 - New

English 10- Period 1 &2 - New
... lesson Home work (2’) - Prepare for new lesson- Unit 1: A day in the life of Part A- Reading Date Period: 02 Unit 1: A day in the life of Lesson 1: Reading - A OBJECTIVES Educational ... asking new words If not, T can explain for them teacher for explanation Vocabulary and structures - get up - peasant - fellow - pump - wake sb up - lead the buffalo to the field  Activity 1: (4’) ... think his work is hard Lead-in: BEFORE YOU READ  Activity 1: Making conservation on daily Pair work: routine - Ask and answer - Asks students to work in pairs, asking and - Some pairs practise loudly...
 • 5
 • 128
 • 0

English 7 U 1,2,3

English 7 U 1,2,3
... Lucky Number What’s your address ? What’s your telephone number ? What’s your date of birth ? Who you live with ? How old will you be on your next birthday ? Lucky Number 10.Lucky Number Vocabulary ... II.Language contents: simple future tense III.Teaching aids: posters, book’s student IV.Procedures: T 5 Stages & Contents I.Warm up : Lucky Numbers : What’s your family name ? How old are you ? Lucky ... also in class 7a? • Structure: Nice to see you Nice to see you again Structure: Diễn đạt đồng tình 15 5’ S + to be + too So + to be + S III.Practice: 1.I’m full 2.I’m thirsty 3.I’m hungry 4.I’m...
 • 27
 • 221
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 463
 • 19

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)
... QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS Fullname:…………………………… ENGLISH TEST Marks : Class 11 A……… Time allowed :45 minutes I.> Choose the best answer 1- A-dream ... to………………………………………………………………… -THE END - YOUR ANSWERS : QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS ... callbeing 18 A.imagine B-decide C-excite D-quite 19 A.dream B-sneaky C-dead D-feat 20 A.much B-stolen C-study D-money 21 . Marry ……….an hour ago A.phones B.phoning C phoned D.was phoning 22 I don’t...
 • 5
 • 399
 • 10

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2
... (ANSWERS) THE SECOND 45-MINTUTE TEST Subject: English I Choose the best answer in bracket by underlining it ( 3ms ) used to live...
 • 2
 • 128
 • 1

English 7 test 1,2

English 7 test 1,2
... thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh TiÕt PPCT: 39 Gi¸o viªn ®Ò: I– II – Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TuÇn: 14 NguyÔn §×nh Phóc 1.a 2.b 3.b 4.a 5.b are playing go watches are III - We seldom ... t walking Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®Ò kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc §iÓm Lêi phª GV ký P H ký I – Choose ... children Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc I– II – III – IV – c a c c b a are goes...
 • 4
 • 184
 • 0

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5
... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 It’s……………………………to wear shorts skirts and faded jeans again ( fashion/ fashionable/ fashionably/ fashioned) Vietnamese ... should/ are) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 The doctor asked the patient…………….to bed on time ( to go/ ... staircase) My brother won’t come home………………10 p.m.( until/ than/ to/ in) What about……………… ? Will I be able to find a house? ( accommodation/ identification/ qualification/ construction) It’s too hot...
 • 5
 • 574
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: practice reading english for grade 1teaching english for children pptmaterials to learn english for beginnersenglish for technical students 2learn english through songs lesson 2a modern method for guitar 1 2 3 pdftest english for childrenlearn english through movie scenes 2learn english through song lesson 2youtube reading english for grade 1english for banking finance 2 chomikujenglish for banking finance 2 pdfenglish for banking finance 2new words in english for class 1english for information technology 2 pearson chomikujKế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)Khoa học kì lạ thú (Sinh hoc 7)PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU VÀ TRIỂN KHAI (R&D) TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Đề thi và đáp án vào chuyên toán Nguyễn Trãi Hải Dương 05Sách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 1 (Bản đẹp)Bài thuyết trình về phật giáoSách giáo khoa tiếng anh 6 thí điểm tập 2 (Bản đẹp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số về điện (ui , ie , te) đến độ chính xác hình dáng hình học và độ chính xác kích thước gia công khi gia công hợp kim cứng (BK20) trên máy gia công tia lửa điện cực dây (CW 420 HS)TÌNH HÌNH mắc một số BỆNH sản KHOA TRÊN đàn lợn nái NUÔI tại TRẠI CHĂN NUÔI LƯƠNG sơn hòa BÌNHBÁO cáo THỰC HÀNH BỆNH lí THỰC vậtbài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpquy trình công nghệ gia công chi tiết đầu PHÂN độ cơ KHÍ nằm NGANGChế tạo bộ điều khiển cân đóng baoHỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCToán lớp 3 - So sánh diện tích giữa 2 hìnhPhân tích và xây dựng hệ thống cân kiểm tra trọng tải ô tôThiết kế một hệ thống nhúng sử dụng vi xử lý FPGA picoblaze để đo nhiệt độ và đưa ra tín hiệu điều khiển môtơ PWMGIÁO dục TÍNH tự TIN CHO TRẺ 5 6 TUỔI THÔNG QUA TRÒ CHƠI ĐÓNG KỊCH ở TRƯỜNG mầm NONBàn về công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH tại cơ quan BHXH việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập