Learn english for children 1 2

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3

unit 10- Let''s learn English 3 - A 1,2,3
... Listen and repeat Today we will talk about seasons in our lesson: Seasons and weather Friday, February24th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather I vocabulary - summer - hot - spring - warm - winter - ... Friday, February 24 th 2011 UNIT 10 : Seasons and weather Lesson 1/48: SECTION A1 ,2 ,3 I.Vocabulary Let s talk II Presentation III Practice Listen and repeat 1Listen and repeat Listen and repeat ... read the model - Ss work in pairs - T calls some pairs to read in front of the class IV.Futher practice - T asks Ss to ask and answer base on model - Ss work in pairs - T makes model S1: Whats...
 • 16
 • 157
 • 0

English 10- Period 1 &2 - New

English 10- Period 1 &2 - New
... lesson Home work (2’) - Prepare for new lesson- Unit 1: A day in the life of Part A- Reading Date Period: 02 Unit 1: A day in the life of Lesson 1: Reading - A OBJECTIVES Educational ... asking new words If not, T can explain for them teacher for explanation Vocabulary and structures - get up - peasant - fellow - pump - wake sb up - lead the buffalo to the field  Activity 1: (4’) ... think his work is hard Lead-in: BEFORE YOU READ  Activity 1: Making conservation on daily Pair work: routine - Ask and answer - Asks students to work in pairs, asking and - Some pairs practise loudly...
 • 5
 • 146
 • 0

English 7 U 1,2,3

English 7 U 1,2,3
... Lucky Number What’s your address ? What’s your telephone number ? What’s your date of birth ? Who you live with ? How old will you be on your next birthday ? Lucky Number 10.Lucky Number Vocabulary ... II.Language contents: simple future tense III.Teaching aids: posters, book’s student IV.Procedures: T 5 Stages & Contents I.Warm up : Lucky Numbers : What’s your family name ? How old are you ? Lucky ... also in class 7a? • Structure: Nice to see you Nice to see you again Structure: Diễn đạt đồng tình 15 5’ S + to be + too So + to be + S III.Practice: 1.I’m full 2.I’m thirsty 3.I’m hungry 4.I’m...
 • 27
 • 264
 • 0

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT

REVISION FOR UNIT 1 & 2 - GRADE 9 - VẺY HOT
... mother (be) …………………… sick for three days 19 .She (watch) ……………… TV every night 20 .We (live) …………………… in Hoa Thinh since 19 78 21 . He wishes he …………………………………… (can) go abroad 22 .She wishes her father ... her 23 .This house ………………………………………( buy) 10 years ago 24 .……………………… you ever …………………………… (eat) French food ? 25 .He used ………………………….( play ) football when he ………………………………….( be) 10 years old 26 .If ... my aunt’s house 16 Her brother (talk)…………to his penpal on the phone at the moment.They (not contact) ……… to each other for a long time 17 .It (be) ………………… very hot yesterday 18 Her sick mother...
 • 2
 • 498
 • 20

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)

ENGLISH 11 TEST 1 ( 2 ĐỀ + Ô LÀM BÀI)
... QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS Fullname:…………………………… ENGLISH TEST Marks : Class 11 A……… Time allowed :45 minutes I.> Choose the best answer 1- A-dream ... to………………………………………………………………… -THE END - YOUR ANSWERS : QUESTIONS 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ANSWERS QUESTIONS ANSWERS ... callbeing 18 A.imagine B-decide C-excite D-quite 19 A.dream B-sneaky C-dead D-feat 20 A.much B-stolen C-study D-money 21 . Marry ……….an hour ago A.phones B.phoning C phoned D.was phoning 22 I don’t...
 • 5
 • 451
 • 10

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2

TEST 45-ENGLISH 8-KY 1-2
... (ANSWERS) THE SECOND 45-MINTUTE TEST Subject: English I Choose the best answer in bracket by underlining it ( 3ms ) used to live...
 • 2
 • 156
 • 1

English 7 test 1,2

English 7 test 1,2
... thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh TiÕt PPCT: 39 Gi¸o viªn ®Ò: I– II – Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TuÇn: 14 NguyÔn §×nh Phóc 1.a 2.b 3.b 4.a 5.b are playing go watches are III - We seldom ... t walking Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®Ò kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc §iÓm Lêi phª GV ký P H ký I – Choose ... children Phßng gd l¹ng giang Trêng thcs tiªn lôc ®¸p ¸n kiÓm tra ®Þnh kú M«n: TÕng Anh Líp: 7A, 7B, 7E, 7G TiÕt PPCT: 20 TuÇn: Gi¸o viªn ®Ò: NguyÔn §×nh Phóc I– II – III – IV – c a c c b a are goes...
 • 4
 • 216
 • 0

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5

Bai tap on tap - English 9 Unit 1,2,3,4,5
... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 It’s……………………………to wear shorts skirts and faded jeans again ( fashion/ fashionable/ fashionably/ fashioned) Vietnamese ... should/ are) 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 The doctor asked the patient…………….to bed on time ( to go/ ... staircase) My brother won’t come home………………10 p.m.( until/ than/ to/ in) What about……………… ? Will I be able to find a house? ( accommodation/ identification/ qualification/ construction) It’s too hot...
 • 5
 • 672
 • 78

Xem thêm

Từ khóa: practice reading english for grade 1teaching english for children pptmaterials to learn english for beginnersenglish for technical students 2learn english through songs lesson 2a modern method for guitar 1 2 3 pdftest english for childrenlearn english through movie scenes 2learn english through song lesson 2youtube reading english for grade 1english for banking finance 2 chomikujenglish for banking finance 2 pdfenglish for banking finance 2new words in english for class 1english for information technology 2 pearson chomikujTÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA DÂN TỘC TỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA VIETTEL TRONG CÔNG CUỘC ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀIĐồ án WEB(có cả soure CODE) Xây dựng website mạng xã hội lưu trữ chia sẻ tài liệuLUYỆN TẬP 30 ĐỀ THEN CHỐT THEO CẤU TRÚC MON ANH VAN MỚItieu luan kinh te quoc te thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) ở việt nam hiện nay và những vấn đề đặt raTieu luan nghe thuat tao hinh CHÙA bái ĐÍNH với KIẾN TRÚC PHẬT GIÁOTIEU LUAN thị trường tài chính và vai trò của thị trường tài chính đối với nền kinh tế việt nam hiện naySlide bài giảng tin học 10 bài 17Bài giảng đạo đức lớp 2Bài giảng địa lý 4 bài 26Tiểu luận Nhiên liệu sinh học từ chất thải Sản xuất bio diesel từ Jatropha ( cây cọc rào )Bài giảng học môn cấu trúc dữ liệuÔN LUYỆN TRẮC NGHIỆM THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM HỌC 2017Các phương pháp nghiên cứu gen bệnh ĐH KHTN Cao Học chú thích rõ ràngKHÔNG GIAN NHỊP LỚNTHIẾT KẾ CÔNG NGHIỆPNHA MAY CONG NGHIEP CHE BIENĐề HSG VKT2012 2013120 câu bài tập câu CÙNG NGHĨA và câu nối 2 câu có đáp ánbài tập chuyên đề phát âm có đáp ánbài tập LUYỆN đọc HIỂU tiếng anh có đáp ánphonics from a to z365 phonics activities
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập