CHƯƠNG V HỢP KIM MÀU

Tài liệu Chương 6 : Hợp kim màu và bột pdf

Tài liệu Chương 6 : Hợp kim màu và bột pdf
... 2,7g/cm3 b/~ 15ữ16km, CT51 6, 0 ữ 6, 5, gang: 1,5 ữ 6, 0 Kém bền ăn mòn có nhiều pha với điện điện cực khác b Hệ Al - Mg - Si Al - Zn - Mg: Al-Mg-Si: Họ AA6xxx : điển hình AA 60 61 AA 60 7 0: độ bền đura ... già nhân tạo T 6: tôi, hóa già nhân tạo T 7: tôi, hóa già T 8: tôi, biến dạng nguội, hóa già nhân tạo T 9: tôi, hóa già nhân tạo, biến dạng nguội TCVN 165 9-7 5: hợp kim Al: AlCu4Mg hợp kim Al chứa ~4%Cu, ... 99,999 Hoa k : AA1 060 AA110 0: 1 060 dùng làm ốp xây dựng Để làm dây (trần, bọc) hay cáp điện dùng AA135 0: điện b Hợp kim Al biến dạng không hóa bền đ ợc nhiệt luyện Hợp kim Al - Mn: 3xx:dễ biến dạng...
 • 11
 • 478
 • 6

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 6. Hợp kim màu và bột pptx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 6. Hợp kim màu và bột pptx
... Thép gió bột Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .3 Vật liệu kết cấu Hợp kim Al bột - Al-Al2O3: (5 -2 0)% Al2O3 - σb = (3 0 0-4 50)Mpa (3 0 0-3 5 0)0 C Hợp kim Fe -bột 11 09/2010 Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .4 Hợp kim xốp ... (7 0 0-8 0 0)0 C + Trộn bột cacbit với Co ép + Nung sơ bộ: 9000C + Nung thiêu kết (1 45 0-1 50 0)0 C Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .2 Vật liệu cắt mài Hợp kim cứng 10 09/2010 Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .2 Vật ... 1xx.x - Al thương phẩm 2xxx - Al - Cu, Al - Cu - Mg 2xx.x - Al – Cu 3xxx - Al - Mn 3xx.x - Al - Si - Mg, Al - Si - Cu 4xxx - Al - Si 4xx.x - Al - Si 5xxx - Al - Mg 5xx.x - Al - Mg 6xxx - Al - Mg -...
 • 12
 • 612
 • 8

chương 6 hợp kim màu

chương 6 hợp kim màu
... 0 Mở đầu • KL & hợp kim màu đắt sử dụng gang, thép • KL & hợp kim màu thông dụng: nhôm, đồng, kẽm, chì, thiếc … • KL & hợp kim màu không thông dụng: Ta, Au, Ag, Se, Te ... tố hợp kim • Các số đứng sau hàm lượng nguyên tố theo % • Nếu HK nhôm đúc: thêm chữ Đ cuối • Thí dụ: - AlCu4,4Mg0,5Mn0,8 - AlSi7Mg0,3Đ 1.4 Hợp kim nhôm đúc 1.4.1 Silumin • Thường sử dụng hệ hợp ... rộng rãi • Cơ sở: HK Al – 4% Cu Hợp kim Al – 4% Cu • Độ hòa tan đồng nhôm (α): - 5480C: 5 ,65 % - 00C: 0,5% • Làm nguội chậm, bảo hòa α, Cu tiết dạng CuAl2II Hợp kim Al – 4% Cu • Nung nóng HK nhiệt...
 • 35
 • 224
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 13 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG doc

Tài liệu CHƯƠNG 13 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG doc
... CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 1 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM 13. 1.1 Nhôm nguyên chất a, Các đặc tính nhôm - Là kim loại có dạng thù hình, mạng tinh thể lập phương diện tâm với thông ... - Là hợp kim Al với ÷ 30%Si có thêm nguyên tố Cu, Mg, Mn - Kí hiệu: A4 ÷ A30 có σb = 200 ÷ 250MPa c, Hợp kim nhôm thiêu kết CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 2 ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG ... – Be) + Đồng chì (Cu – Pb) + Đồng Silic (Cu – Si) 10 CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 3 HỢP KIM Ổ TRƯỢT 13. 3.1 Yêu cầu hợp kim ổ trượt - Có hệ số ma sát nhỏ với bề mặt trục thép;...
 • 13
 • 897
 • 37

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG
... I Đồng hợp kim đồng Hợp kim Đồng thau (Cu-Zn) latông a Đồng thau đơn giản - Hàm lượng Zn ...
 • 9
 • 209
 • 0

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU
... 1%Mg; 1,5%Fe; 0,6%Mn; cn lải Al 2-Håüp kim nhäm âục : Gäưm cạc håüp kim chỉïa khạ nhiãưu cạc ngun täú håüp kim, cọ thnh pháưn nàòm bãn phi âiãøm C (C') Cạc håüp kim ny cọ nhiãût âäü nọng chy tháúp ... cỉïu håüp kim nhäm họa bãưn âỉåüc bàòng nhiãût luûn vç chụng cọ vai tr quan trng nhnh váût liãûu 1-Håüp kim nhäúm våïi 4% Cu : Håüp kim nhäm våïi 4% âäưng l cå såí ca háưu hãút cạc håüp kim nhäm ... loải håüp kim âäưng : Trong k thût êt sỉí dủng âäưng ngun cháút m ch úu sỉí dủng håüp kim âäưng Håüp kim âäưng âỉåüc chia lm hai nhọm sau : la täng v bräng La täng (âäưng thau) l håüp kim ca âäưng...
 • 11
 • 492
 • 14

hợp kim màu và bột

hợp kim màu và bột
... già hợp kim AlCu4 với có max sau hóa già tự nhiên: ữ ngày, max hóa già nhân tạo: 100 ữ 200oC, thời gian tuỳ theo nhiệt độ từ vài vài chục h Các hợp kim thông dụng: Họ AA 2xxx (đura): hợp kim ... tốt: dễ đúc, khả dính bám vào máng thép cao - Rẻ tiền Hợp kim ổ trục làm hai nhóm lớn: tuỳ theo nhiệt độ chảy: 6.3.2 Hợp kim ổ tr ợt có nhiệt độ chảy thấp: hợp kim kim loại dễ chảy: Sn, Pb ... Aluminum Powder), Nga CA - Bột hợp kim Al thiêu kết: Hoa kỳ: SAAP (Sintered Aluminum Alloy Powder), Nga CAC, b Trên sở sắt thép 94 6.4.4 Hợp kim xốp thấm Đây u việt trội hợp kim bột không thay đ ợc,...
 • 11
 • 259
 • 1

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc
... ờng o Ni Al2O3 20 40 60 80 %Cr2O3 Cr2O3 Hì nh 3. 12 Giản đồ loại III, hệ Pb - Sn sơ đồ hình thành tổ chức kết tinh trạng thái cân hợp kim nhiệ t độ, oC a) b) Hì nh 3. 10 Giản đồ pha loại II, hệ ... ề u nề n pha mẹ hoá bề n hóa bề n tiế t pha 3. 2.8 Quan hệ ng giản đồ pha tí nh chất hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim có tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh ... đổi ( 83oC) đ ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại...
 • 11
 • 720
 • 18

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc
... theo công thứ c, có liê n kế t kim loạ i Cá c pha trung gian hợp kim th ờng gặ p: pha xen kẽ , pha đ iệ n tử pha Laves b Pha xen kẽ Đ/n: Là pha tạ o nê n cá c kim loạ i chuyể n tiế p (có bá n ... ề u nề n pha mẹ hoá bề n hóa bề n tiế t pha 3. 2.8 Quan hệ ng giản đồ pha tí nh chất hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim có tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh ... đổi ( 83oC) đ ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại...
 • 11
 • 703
 • 17

Tài liệu Hợp kim màu và bột ppt

Tài liệu Hợp kim màu và bột ppt
... già hợp kim AlCu4 với có max sau hóa già tự nhiên: ữ ngày, max hóa già nhân tạo: 100 ữ 200oC, thời gian tuỳ theo nhiệt độ từ vài vài chục h Các hợp kim thông dụng: Họ AA 2xxx (đura): hợp kim ... tốt: dễ đúc, khả dính bám vào máng thép cao - Rẻ tiền Hợp kim ổ trục làm hai nhóm lớn: tuỳ theo nhiệt độ chảy: 6.3.2 Hợp kim ổ trợt có nhiệt độ chảy thấp: hợp kim kim loại dễ chảy: Sn, Pb gọi ... Hợp kim bột 6.4.1 Khái niệm chung a Công nghệ bột So sánh công nghệ truyền thống công nghệ bột: VL ban đầu phối liệu nấu chảy đúc biến dạng gia công cắt sản phẩm VL ban đầu bột phối liệu...
 • 11
 • 480
 • 4

Tài liệu Hộp kim màu và bột docx

Tài liệu Hộp kim màu và bột docx
... chính: - Tạo bột kim loại hay hợp kim có thành phần với yêu cầu dạng rắn, nhỏ mịn (bột) trộn thật Có thể chế tạo bột theo cách như: nghiền (cho vật liệu giòn), phun tia kim loại lỏng vào môi trường ... bắt đầu đưa vào sử dụng hợp kim nguội nhanh hợp kim bột thiêu kết (mục 6.4.3a) 6.2 Hợp kim đồng 6.2.1 Đồng nguyên chất phân loại hợp kim đồng a Các đặc tính đồng đỏ Đồng nguyên chất có màu đỏ nên ... thống chế tạo kim loại có nhiệt độ chảy cao, vật liệu cứng, siêu cứng, bạc xốp Sau khảo sát loại hợp kim bột dùng nhiều sản xuất khí 6.5.2 Vật liệu cắt mài ứng dụng quan trọng luyện kim bột khí làm...
 • 30
 • 348
 • 1

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx
... Fe3C (% C = 6,67 %) r4m = 0,291rnt = 0,036nm r8m = 0,414rnt = 0,052nm 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha ... 100% Le (da báo) Gang sau tinh: %C > 4,3% Tổ chức: Le + XeI (dải sáng) P(đen) + XeII(sáng) + Le Le Le + XeI(đại l ) 11 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha d) Các ... Lêđêburit (Le): + Hỗn hợp tinh γ Xe (> 7270C); p Xe (...
 • 12
 • 636
 • 14

chương 2 hợp kim và giản đồ trạng thái

chương 2 hợp kim và giản đồ trạng thái
... 1 Khái niệm hợp kim 1.1 Định nghĩa hợp kim Hợp kim: vật thể chứa nhiều nguyên tố mang tính chất kim loại Nguyên tố chủ yếu hợp kim nguyên tố kim loại • Trong kỹ thuật dùng ... Có liên kết ion ion – đồng hoá trị • Có tính dòn độ cứng cao • MeO, Me2O3 …; Mg2Si, Mg2Sn …; MnS, MgS … 2. 2 .2 Pha xen kẽ • Các kim có đường kính nguyên tử bé (C, H, N, B) vào lỗ hổng MTT để tạo ... pha trung gian: thường gặp Giản đồ trạng thái (GĐTT) 4.1 Mở đầu 4.1.1 Định nghĩa • GDTT biểu đồ phụ thuộc trạng thái pha vào thành phần hoá học HK, nhiệt độ, áp suất 4.1 .2 Công dụng GĐTT • Xác định...
 • 51
 • 461
 • 0

Tài liệu xác suất thống kê - chương V - Lý thuyết mẫu ngẫu nhiên ppt

Tài liệu xác suất thống kê - chương V - Lý thuyết mẫu ngẫu nhiên ppt
... 12 8-1 32 13 3-1 37 13 8-1 42 14 3-1 47 14 8-1 52 15 3-1 57 15 8-1 62 16 3-1 67 16 8-1 72 17 3-1 77 n C on g 5.28.Trong bảng 5-4 trọng lượng 40 sinh viên nữ trường Đại học công lập thống lại, đơn v tính pound Hãy ... mẫu ngẫu nhiên, mẫu có sinh viên (chọn mẫu có hoàn lại) từ bảng thống chiều cao đại học XYZ bảng 6-2 , cách sử dụng số ngẫu nhiên (b) Hãy tìm trung bình độ lệch chuẩn phân phối trung bình mẫu ... chuẩån v ùi phương sai lầàn lượt làø s12 v ø s22 va chua v phư la la Nếáu phương sai củûa cáùc mẫu ngẫu nhiên Ne phư cu ca lầàn lượt làø S12 v ø S22 thốáng la la va thong F= mS12 / ( m - 1)s...
 • 11
 • 192
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức lĩnh vực hôn nhân, gia đình – nghiên cứu so sánh việt nam và hàn quốcĐề tài: Điều kiện và hậu quả pháp lý của việc tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân là đã chết.Đề cương kĩ thuật chiếu sáng đô thị fullLHS nguyễn thị quyết nhung chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự tại hải phòng một số vấn đề lý luận và thực tiễnLHS vũ thị phượng biện pháp tư pháp trả lại tài sản sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại theo bộ luật hình sự năm 1999quan hệ pháp lý giữa cổ đông và người quản lý công tyHãy soạn thảo văn bản của chủ thể có thẩm quyền để giải quyết các công việc sau anh THACH ANH THẠCH ANH THẠCH ANH THACHjkhảo sát ảnh hưởng của tần số rung đến độ điền đầy và tổ chức tế vi hợp kim adc12 trong đúc mẫu hóa khíBảo vệ quyền con người trong bốn công ước geneva về việc bảo hộ nạn nhân chiến tranhThủ tục tố tụng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm theo luật tố tụng hình sự việt nam trước yêu cầu cải cách tư phápCác tội xâm phạm sức khỏe của con người theo luật hình sự việt nam và thực tiễn xét xử trên địa bàn tỉnh thanh hóaThực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các tội xâm phạm sức khỏe trên địa bànLabor relations and collective bargaining private and public sectorsFoodservice management principles and practices 13th global edition palacio theisQualitative research methods for the social sciences 9th lune bergĐề tài: Báo chí Thanh HóaThỏa thuận thi hành án dân sự theo pháp luật thi hành án dân sự việt nam hiện hànhLượng giá thiệt hại kinh tế tài nguyên, môi trường các hệ sinh thái biển do sự cố dầu tràn, đề xuất biện pháp trước mắt và lâu dài để phục hồi môi trường các khu vực bị ô nhiễm dầuXây dựng mô hình truyền thông biến đổi khí hậu lồng ghép vào các hoạt động của hội liên hiệp phụ nữ xã tu lý, huyện đà bắc, tỉnh hòa bìnhĐánh giá hiệu quả của thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh hòa bình trong giai đoạn 2010 2014
Đăng ký
Đăng nhập