CHƯƠNG V HỢP KIM MÀU

Tài liệu Chương 6 : Hợp kim màu và bột pdf

Tài liệu Chương 6 : Hợp kim màu và bột pdf
... 2,7g/cm3 b/~ 15ữ16km, CT51 6, 0 ữ 6, 5, gang: 1,5 ữ 6, 0 Kém bền ăn mòn có nhiều pha với điện điện cực khác b Hệ Al - Mg - Si Al - Zn - Mg: Al-Mg-Si: Họ AA6xxx : điển hình AA 60 61 AA 60 7 0: độ bền đura ... già nhân tạo T 6: tôi, hóa già nhân tạo T 7: tôi, hóa già T 8: tôi, biến dạng nguội, hóa già nhân tạo T 9: tôi, hóa già nhân tạo, biến dạng nguội TCVN 165 9-7 5: hợp kim Al: AlCu4Mg hợp kim Al chứa ~4%Cu, ... 99,999 Hoa k : AA1 060 AA110 0: 1 060 dùng làm ốp xây dựng Để làm dây (trần, bọc) hay cáp điện dùng AA135 0: điện b Hợp kim Al biến dạng không hóa bền đ ợc nhiệt luyện Hợp kim Al - Mn: 3xx:dễ biến dạng...
 • 11
 • 421
 • 6

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 6. Hợp kim màu và bột pptx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 6. Hợp kim màu và bột pptx
... Thép gió bột Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .3 Vật liệu kết cấu Hợp kim Al bột - Al-Al2O3: (5 -2 0)% Al2O3 - σb = (3 0 0-4 50)Mpa (3 0 0-3 5 0)0 C Hợp kim Fe -bột 11 09/2010 Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .4 Hợp kim xốp ... (7 0 0-8 0 0)0 C + Trộn bột cacbit với Co ép + Nung sơ bộ: 9000C + Nung thiêu kết (1 45 0-1 50 0)0 C Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .2 Vật liệu cắt mài Hợp kim cứng 10 09/2010 Chương 6.5 Hợp kim bột 6.5 .2 Vật ... 1xx.x - Al thương phẩm 2xxx - Al - Cu, Al - Cu - Mg 2xx.x - Al – Cu 3xxx - Al - Mn 3xx.x - Al - Si - Mg, Al - Si - Cu 4xxx - Al - Si 4xx.x - Al - Si 5xxx - Al - Mg 5xx.x - Al - Mg 6xxx - Al - Mg -...
 • 12
 • 543
 • 8

chương 6 hợp kim màu

chương 6 hợp kim màu
... 0 Mở đầu • KL & hợp kim màu đắt sử dụng gang, thép • KL & hợp kim màu thông dụng: nhôm, đồng, kẽm, chì, thiếc … • KL & hợp kim màu không thông dụng: Ta, Au, Ag, Se, Te ... tố hợp kim • Các số đứng sau hàm lượng nguyên tố theo % • Nếu HK nhôm đúc: thêm chữ Đ cuối • Thí dụ: - AlCu4,4Mg0,5Mn0,8 - AlSi7Mg0,3Đ 1.4 Hợp kim nhôm đúc 1.4.1 Silumin • Thường sử dụng hệ hợp ... rộng rãi • Cơ sở: HK Al – 4% Cu Hợp kim Al – 4% Cu • Độ hòa tan đồng nhôm (α): - 5480C: 5 ,65 % - 00C: 0,5% • Làm nguội chậm, bảo hòa α, Cu tiết dạng CuAl2II Hợp kim Al – 4% Cu • Nung nóng HK nhiệt...
 • 35
 • 204
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG 13 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG doc

Tài liệu CHƯƠNG 13 KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG doc
... CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 1 NHÔM VÀ HỢP KIM NHÔM 13. 1.1 Nhôm nguyên chất a, Các đặc tính nhôm - Là kim loại có dạng thù hình, mạng tinh thể lập phương diện tâm với thông ... - Là hợp kim Al với ÷ 30%Si có thêm nguyên tố Cu, Mg, Mn - Kí hiệu: A4 ÷ A30 có σb = 200 ÷ 250MPa c, Hợp kim nhôm thiêu kết CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 2 ĐỒNG VÀ HỢP KIM ĐỒNG ... – Be) + Đồng chì (Cu – Pb) + Đồng Silic (Cu – Si) 10 CHƯƠNG 13: KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU THÔNG DỤNG 13. 3 HỢP KIM Ổ TRƯỢT 13. 3.1 Yêu cầu hợp kim ổ trượt - Có hệ số ma sát nhỏ với bề mặt trục thép;...
 • 13
 • 795
 • 37

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG

khoa hoc vat lieu co khi chuong 13 KIM LOAI VA HOP KIM MAU THONG DUNG
... I Đồng hợp kim đồng Hợp kim Đồng thau (Cu-Zn) latông a Đồng thau đơn giản - Hàm lượng Zn ...
 • 9
 • 161
 • 0

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU

KIM LOẠI VÀ HỢP KIM MÀU
... 1%Mg; 1,5%Fe; 0,6%Mn; cn lải Al 2-Håüp kim nhäm âục : Gäưm cạc håüp kim chỉïa khạ nhiãưu cạc ngun täú håüp kim, cọ thnh pháưn nàòm bãn phi âiãøm C (C') Cạc håüp kim ny cọ nhiãût âäü nọng chy tháúp ... cỉïu håüp kim nhäm họa bãưn âỉåüc bàòng nhiãût luûn vç chụng cọ vai tr quan trng nhnh váût liãûu 1-Håüp kim nhäúm våïi 4% Cu : Håüp kim nhäm våïi 4% âäưng l cå såí ca háưu hãút cạc håüp kim nhäm ... loải håüp kim âäưng : Trong k thût êt sỉí dủng âäưng ngun cháút m ch úu sỉí dủng håüp kim âäưng Håüp kim âäưng âỉåüc chia lm hai nhọm sau : la täng v bräng La täng (âäưng thau) l håüp kim ca âäưng...
 • 11
 • 423
 • 14

hợp kim màu và bột

hợp kim màu và bột
... già hợp kim AlCu4 với có max sau hóa già tự nhiên: ữ ngày, max hóa già nhân tạo: 100 ữ 200oC, thời gian tuỳ theo nhiệt độ từ vài vài chục h Các hợp kim thông dụng: Họ AA 2xxx (đura): hợp kim ... tốt: dễ đúc, khả dính bám vào máng thép cao - Rẻ tiền Hợp kim ổ trục làm hai nhóm lớn: tuỳ theo nhiệt độ chảy: 6.3.2 Hợp kim ổ tr ợt có nhiệt độ chảy thấp: hợp kim kim loại dễ chảy: Sn, Pb ... Aluminum Powder), Nga CA - Bột hợp kim Al thiêu kết: Hoa kỳ: SAAP (Sintered Aluminum Alloy Powder), Nga CAC, b Trên sở sắt thép 94 6.4.4 Hợp kim xốp thấm Đây u việt trội hợp kim bột không thay đ ợc,...
 • 11
 • 229
 • 1

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc

Tài liệu Chương 3 : Hợp kim giản đồ pha doc
... ờng o Ni Al2O3 20 40 60 80 %Cr2O3 Cr2O3 Hì nh 3. 12 Giản đồ loại III, hệ Pb - Sn sơ đồ hình thành tổ chức kết tinh trạng thái cân hợp kim nhiệ t độ, oC a) b) Hì nh 3. 10 Giản đồ pha loại II, hệ ... ề u nề n pha mẹ hoá bề n hóa bề n tiế t pha 3. 2.8 Quan hệ ng giản đồ pha tí nh chất hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim có tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh ... đổi ( 83oC) đ ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại...
 • 11
 • 652
 • 18

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc

Tài liệu chương 3 : hợp kim và gian đồ pha doc
... theo công thứ c, có liê n kế t kim loạ i Cá c pha trung gian hợp kim th ờng gặ p: pha xen kẽ , pha đ iệ n tử pha Laves b Pha xen kẽ Đ/n: Là pha tạ o nê n cá c kim loạ i chuyể n tiế p (có bá n ... ề u nề n pha mẹ hoá bề n hóa bề n tiế t pha 3. 2.8 Quan hệ ng giản đồ pha tí nh chất hợ p kim cá c nh phầ n a Tí nh chất pha thành phần Hợp kim có tổ chức mộ t pha tí nh chấ t hợp kim tí nh ... đổi ( 83oC) đ ợc gọi tinh (bỏ qua II) Hì nh 3 tổ chức tế vi hai hợp kim hệ nà y L 800 600 400 Mg4Ca3+L Mg+L L+Mg4Ca3 Mg+Mg4Ca3 L+Ca 445 Mg4Ca3+Ca 55 ,3 Mg Ca 20 60 40 80 Hì nh 3. 14 Giản đồ loại...
 • 11
 • 608
 • 16

Tài liệu Hợp kim màu và bột ppt

Tài liệu Hợp kim màu và bột ppt
... già hợp kim AlCu4 với có max sau hóa già tự nhiên: ữ ngày, max hóa già nhân tạo: 100 ữ 200oC, thời gian tuỳ theo nhiệt độ từ vài vài chục h Các hợp kim thông dụng: Họ AA 2xxx (đura): hợp kim ... tốt: dễ đúc, khả dính bám vào máng thép cao - Rẻ tiền Hợp kim ổ trục làm hai nhóm lớn: tuỳ theo nhiệt độ chảy: 6.3.2 Hợp kim ổ trợt có nhiệt độ chảy thấp: hợp kim kim loại dễ chảy: Sn, Pb gọi ... Hợp kim bột 6.4.1 Khái niệm chung a Công nghệ bột So sánh công nghệ truyền thống công nghệ bột: VL ban đầu phối liệu nấu chảy đúc biến dạng gia công cắt sản phẩm VL ban đầu bột phối liệu...
 • 11
 • 410
 • 4

Tài liệu Hộp kim màu và bột docx

Tài liệu Hộp kim màu và bột docx
... chính: - Tạo bột kim loại hay hợp kim có thành phần với yêu cầu dạng rắn, nhỏ mịn (bột) trộn thật Có thể chế tạo bột theo cách như: nghiền (cho vật liệu giòn), phun tia kim loại lỏng vào môi trường ... bắt đầu đưa vào sử dụng hợp kim nguội nhanh hợp kim bột thiêu kết (mục 6.4.3a) 6.2 Hợp kim đồng 6.2.1 Đồng nguyên chất phân loại hợp kim đồng a Các đặc tính đồng đỏ Đồng nguyên chất có màu đỏ nên ... thống chế tạo kim loại có nhiệt độ chảy cao, vật liệu cứng, siêu cứng, bạc xốp Sau khảo sát loại hợp kim bột dùng nhiều sản xuất khí 6.5.2 Vật liệu cắt mài ứng dụng quan trọng luyện kim bột khí làm...
 • 30
 • 324
 • 1

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx

Vật liệu kim loại ( Hoàng Văn Vương ) - Chương 3. Hợp kim và giản đồ pha potx
... Fe3C (% C = 6,67 %) r4m = 0,291rnt = 0,036nm r8m = 0,414rnt = 0,052nm 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha ... 100% Le (da báo) Gang sau tinh: %C > 4,3% Tổ chức: Le + XeI (dải sáng) P(đen) + XeII(sáng) + Le Le Le + XeI(đại l ) 11 09/2010 3.3 Giản đồ pha Fe-C (Fe-Fe3C) 3.3 .2 Các tổ chức pha hai pha d) Các ... Lêđêburit (Le): + Hỗn hợp tinh γ Xe (> 7270C); p Xe (...
 • 12
 • 560
 • 14

chương 2 hợp kim và giản đồ trạng thái

chương 2 hợp kim và giản đồ trạng thái
... 1 Khái niệm hợp kim 1.1 Định nghĩa hợp kim Hợp kim: vật thể chứa nhiều nguyên tố mang tính chất kim loại Nguyên tố chủ yếu hợp kim nguyên tố kim loại • Trong kỹ thuật dùng ... Có liên kết ion ion – đồng hoá trị • Có tính dòn độ cứng cao • MeO, Me2O3 …; Mg2Si, Mg2Sn …; MnS, MgS … 2. 2 .2 Pha xen kẽ • Các kim có đường kính nguyên tử bé (C, H, N, B) vào lỗ hổng MTT để tạo ... pha trung gian: thường gặp Giản đồ trạng thái (GĐTT) 4.1 Mở đầu 4.1.1 Định nghĩa • GDTT biểu đồ phụ thuộc trạng thái pha vào thành phần hoá học HK, nhiệt độ, áp suất 4.1 .2 Công dụng GĐTT • Xác định...
 • 51
 • 369
 • 0

Tài liệu xác suất thống kê - chương V - Lý thuyết mẫu ngẫu nhiên ppt

Tài liệu xác suất thống kê - chương V - Lý thuyết mẫu ngẫu nhiên ppt
... 12 8-1 32 13 3-1 37 13 8-1 42 14 3-1 47 14 8-1 52 15 3-1 57 15 8-1 62 16 3-1 67 16 8-1 72 17 3-1 77 n C on g 5.28.Trong bảng 5-4 trọng lượng 40 sinh viên nữ trường Đại học công lập thống lại, đơn v tính pound Hãy ... mẫu ngẫu nhiên, mẫu có sinh viên (chọn mẫu có hoàn lại) từ bảng thống chiều cao đại học XYZ bảng 6-2 , cách sử dụng số ngẫu nhiên (b) Hãy tìm trung bình độ lệch chuẩn phân phối trung bình mẫu ... chuẩån v ùi phương sai lầàn lượt làø s12 v ø s22 va chua v phư la la Nếáu phương sai củûa cáùc mẫu ngẫu nhiên Ne phư cu ca lầàn lượt làø S12 v ø S22 thốáng la la va thong F= mS12 / ( m - 1)s...
 • 11
 • 160
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Quick study academic algebra part 2 600dpiGiải chi tiết đề minh họa lần 2 THPT QG môn toánChất lượng công chức trong cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam (nghiên cứu ở tỉnh Điện Biên) (1)Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH Thể thao Đức TrungQuản lý nhân lực bán hàng tại Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Vũ GiaQuản lý phát triển chương trình hoạt động trải nghiệm sáng tạo tại trường tiểu học Văn Chương, quận Đống Đa, thành phố Hà NộiQuản lý rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp tại NHTMCP Công thương Việt Nam- Chi nhánh Hà TĩnhQuản lý tài chính tại Công ty cổ phần Thương mại và Xây dựng Nguyễn NgọcQuản lý thu thuế xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan TP. Hà NộiQuản lý vốn chủ sở hữu tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước ở Việt NamThẩm định dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam TechcombankThe effects of using collocations in teaching English vocabulary for 11th – grade students at Son Tay high schoolThị trường bán lẻ nông thôn Việt Nam - Cơ hội, thách thức và đề xuất với doanh nghiệp nội địaPháp luật về cho vay và các biện pháp đảm bảo an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt NamTăng cường quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam- chi nhánh Hà NamThông điệp về trẻ em trên báo điện tử dưới góc nhìn văn hóaChủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quan hệ với Trung Quốc từ năm 1975 đến năm 2001Đổi mới công nghệ trong ngành thủy lợi thông qua chính sách huy động vốn của các bên hưởng lợi từ công trìnhBiện pháp quản lý hoạt động dạy học nhóm ngành nghệ thuật của trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Nam Định trong giai đoạn hiện nay
Đăng ký
Đăng nhập