giao trinh di truyen

Giáo trình di truyền học - Mở đầu

Giáo trình di truyền học - Mở đầu
... biến đổi Và di truyền học quần thể trở thành tảng cho thuyết tiến hóa đại Qua phân tích cho thấy ba nhánh di truyền học, là: di truyền học Mendel, di truyền học phân tử di truyền học quần thể ... dụng y-sinh học, nông nghiệp lĩnh vực khác đời sống-xã hội V Các nguyên tắc nghiên cứu phương pháp học tập di truyền học Các nguyên tắc nghiên cứu di truyền học Trong nghiên cứu di truyền học sinh ... tương ứng di truyền học thực vật, động vật, người di truyền học vi sinh vật, di truyền học tế bào sở Giai đoạn 18 kéo dài từ thời Mendel thập niên 1940, với đặc trưng nghiên cứu quy luật di truyền...
 • 11
 • 308
 • 1

Mở đầu của giáo trình di truyền học

Mở đầu của giáo trình di truyền học
... biến đổi Và di truyền học quần thể trở thành tảng cho thuyết tiến hóa đại Qua phân tích cho thấy ba nhánh di truyền học, là: di truyền học Mendel, di truyền học phân tử di truyền học quần thể ... y-sinh học, nông nghiệp lĩnh vực khác đời sống-xã hội V Các nguyên tắc nghiên cứu phương pháp học tập di truyền học Các nguyên tắc nghiên cứu di truyền học Trong nghiên cứu di truyền học sinh học ... tương ứng di truyền học thực vật, động vật, người di truyền học vi sinh vật, di truyền học tế bào sở Giai đoạn 18 kéo dài từ thời Mendel thập niên 1940, với đặc trưng nghiên cứu quy luật di truyền...
 • 11
 • 196
 • 0

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN Y HỌC

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN Y HỌC
... SINH 127 Chương Vai trò di truyền y học I Di truyền y học ? Di truyền y học ngành học nhằm ứng dụng di truyền học vào y học, bao gồm: - Nghiên cứu di truyền bệnh gia đình - Xác định vị ... bệnh kết tương tác y u tố di truyền không di truyền (di truyền đa y u tố) mức độ khác cho phép nghĩ bệnh di truyền có phạm vi phân bố rộng, từ chỗ hoàn toàn y u tố di truyền quy định bệnh xơ nang, ... bác sỹ y u tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh Bảng 2: Tỷ lệ tương đối bệnh di truyền quần thể chung Loại bệnh di truyền Tỷ lệ mắc tính 1000 người Di truyền trội - 9,5 Di truyền lặn - 2,5 Di truyền liên...
 • 6
 • 769
 • 37

Tài liệu Giáo trình Di truyền học ADN docx

Tài liệu Giáo trình Di truyền học ADN docx
... Di truyền học ADN, sở phân tử di truyền Mỗi sợi ADN chuỗi nucleotide, liên kết với có dạng nấc thang thang xoắn Di truyền học môn sinh học, nghiên cứu tính di truyền biến dị sinh ... bệnh di truyền người, nhà di truyền học thường dùng sơ đồ phả hệ để di n tả di truyền tính trạng Các sơ đồ xếp di truyền tính trạng phả hệ Tương tác nhiều gen Chiều cao người tính trạng di truyền ... cực nhỏ ADN, PCR thường xuyên sử dụng để phát có mặt trình tự ADN cụ thể Xác định trình tự ADN hệ gen học Là kỹ thuật chủ yếu phát triển để nghiên cứu di truyền học, "xác định trình tự ADN" (DNA...
 • 27
 • 290
 • 4

Giáo trình di truyện học vi sinh vật và ứng dụng

Giáo trình di truyện học vi sinh vật và ứng dụng
... môi tr ng sinh v t c bi n i gene V S d ng vi sinh v t chuy n gene vào th c v t VI S d ng vi sinh v t chuy n gene vào t bào ng v t VII T o gi ng vi sinh v t m i b ng k thu t di truy n VIII M t ... lý sinh h c (bioethics) an toàn sinh h c (biosafety) 11 II Di truy n h c vi sinh v t v i cách m ng công ngh sinh h c Cho n u th p niên 1940 vi sinh v t, bao g m vi khu n virus c a chúng vi sinh ... so n giáo trình tinh th n y Chúng hy v ng r ng giáo trình s áp ng c ph n nhu c u gi ng d y h c t p c a gi ng vi n sinh vi n, c ng có th s d ng nh m t tài li u tham kh o b ích cho giáo vi n Sinh...
 • 55
 • 248
 • 0

Tài liệu Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng pptx

Tài liệu Giáo trình di truyền học vi sinh vật và ứng dụng pptx
... biờn) TRNG TH BCH PHNG Giáo trình DI TRUYềN học VI SINH VậT v ứNG DụNG NH XUT BN I HC HU Hu - 2008 Li núi u n nay, di truyn hc i ch mi hn mt trm nm song nú ó phỏt trin vi mt tc ht sc nhanh chúng ... hc (biosafety) 11 II Di truyn hc vi sinh vt vi cỏch mng cụng ngh sinh hc Cho n u thp niờn 1940 cỏc vi sinh vt, bao gm cỏc vi khun v virus ca chỳng v cỏc vi sinh vt nhõn chun n bo nh nm men, ... c im ca Di truyn hc Vi sinh vt I S lc lch s vi sinh vt hc Vi sinh vt (microorganisms, microbials) l tờn gi chung dựng ch tt c cỏc sinh vt cú hỡnh th nh m ch cú th nhỡn thy di kớnh hin vi quang...
 • 221
 • 362
 • 1

Tài liệu Giáo trình di truyền học vi sinh vật ứng dụng pot

Tài liệu Giáo trình di truyền học vi sinh vật ứng dụng pot
... biờn) TRNG TH BCH PHNG Giáo trình DI TRUYềN học VI SINH VậT v ứNG DụNG NH XUT BN I HC HU Hu - 2008 Li núi u n nay, di truyn hc i ch mi hn mt trm nm song nú ó phỏt trin vi mt tc ht sc nhanh chúng ... hc (biosafety) 11 II Di truyn hc vi sinh vt vi cỏch mng cụng ngh sinh hc Cho n u thp niờn 1940 cỏc vi sinh vt, bao gm cỏc vi khun v virus ca chỳng v cỏc vi sinh vt nhõn chun n bo nh nm men, ... c im ca Di truyn hc Vi sinh vt I S lc lch s vi sinh vt hc Vi sinh vt (microorganisms, microbials) l tờn gi chung dựng ch tt c cỏc sinh vt cú hỡnh th nh m ch cú th nhỡn thy di kớnh hin vi quang...
 • 221
 • 363
 • 5

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN Y HỌC ppt

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN Y HỌC ppt
... SINH 127 Chương Vai trò di truyền y học I Di truyền y học ? Di truyền y học ngành học nhằm ứng dụng di truyền học vào y học, bao gồm: - Nghiên cứu di truyền bệnh gia đình - Xác định vị ... bệnh kết tương tác y u tố di truyền không di truyền (di truyền đa y u tố) mức độ khác cho phép nghĩ bệnh di truyền có phạm vi phân bố rộng, từ chỗ hoàn toàn y u tố di truyền quy định bệnh xơ nang, ... bác sỹ y u tố ảnh hưởng đến tỷ lệ bệnh Bảng 2: Tỷ lệ tương đối bệnh di truyền quần thể chung Loại bệnh di truyền Tỷ lệ mắc tính 1000 người Di truyền trội - 9,5 Di truyền lặn - 2,5 Di truyền liên...
 • 136
 • 511
 • 17

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN SỐ LƯỢNG pdf

GIÁO TRÌNH DI TRUYỀN SỐ LƯỢNG pdf
... liên t c (discontinuously variable) Do ó c hai b m thư ng tham gia m t cách cân i vào kí u gen c a lai v phương di n di truy n nhân (nuclear heredity) m t cách không cân i v phương di n di truy ... = a+u Ch s Dice (Dice’s coefficient) M t ch s khác mô t m c gi ng bao g m trư ng h p có “negative matches”, ó ch s Dice 2a Sb = 2a + u Khi c p n thành ph n băng th hi n i n di, ch s Dice có th ... thành ph n di truy n t th h sang th h khác m t cách t ng t ho c t t Nghiên c u di truy n qu n th xem ph i nghiên c u s ti n hóa có tính ch t h u (organic evolution), s di truy n, m t ti n trình c...
 • 116
 • 319
 • 1

giáo trình di truyền

giáo trình di truyền
... liên t c (discontinuously variable) Do ó c hai b m thư ng tham gia m t cách cân i vào kí u gen c a lai v phương di n di truy n nhân (nuclear heredity) m t cách không cân i v phương di n di truy ... = a+u Ch s Dice (Dice’s coefficient) M t ch s khác mô t m c gi ng bao g m trư ng h p có “negative matches”, ó ch s Dice 2a Sb = 2a + u Khi c p n thành ph n băng th hi n i n di, ch s Dice có th ... S gié th c p / HDI / gié sơ c p S gié sơ c p / HDI / gié th c p S hoa / nhánh gié th c p Hàm lư ng di p l c a (lúc lúa tr ) Hàm lư ng di p l c t ng s (lúc lúa tr ) Hàm lư ng di p l c b (lúc lúa...
 • 88
 • 155
 • 0

Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 10 pdf

Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 10 pdf
... trường sinh vật biến đổi gene V Sử dụng vi sinh vật để chuyển gene vào thực vật VI Sử dụng vi sinh vật để chuyển gene vào tế bào động vật VII Tạo giống vi sinh vật kỹ thuật di truyền VIII Một số ứng ... lục Bài mở đầu: Di truyền học vi sinh vật cách mạng công nghệ sinh học Hoàng Trọng Phán Chương 1: Các đặc điểm di truyền học vi sinh vật Hoàng Trọng Phán I Lược sử vi sinh vật học II Các loại ... động virus Các yếu tố di truyền vận động vi nấm 97 97 97 102 105 106 107 107 107 109 110 111 112 112 115 115 Chương 5: Di truyền học virus Trương Thị Bích Phượng 118 I Đặc tính virus Tính đa dạng...
 • 14
 • 237
 • 1

Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 9 ppt

Giáo trình di truyền học và vi sinh vật ứng dụng part 9 ppt
... an toàn cho vi c phóng thích sinh vật biến đổi gene Những mối hiểm hoạ tiềm tàng từ phóng thích sinh vật tạo liên quan tới khả truyển gene cho sinh vật khác tác dụng vi sinh vật lên sinh thái khu ... khu vực Bất kỳ vi sinh vật tạo ảnh hưởng lên thực vật, côn 194 trùng người quần xã mà đưa vào Thí dụ, marker (chất thị) kháng kháng sinh sử dụng vi c phát triển GEM truyền sang vi khuẩn đất khác, ... thuật di truyền thực vật Một vài ứng dụng thương mại công nghệ giới thiệu Bảng 8.3 Bảng 8.3 Một số thực vật biến đổi gene phóng thích (theo Birch, 199 7) Cây trồng năm phóng thích Cà chua ( 199 4)...
 • 23
 • 219
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Ông già và biến cả ngữ văn 12TƯ TƯỞNG hồ CHÍ MINH về vấn đề GIẢI PHÓNG dân tộc ở CHÍNH QUỐCTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁNluận án đặc khu kinh tế kinh nghiệm của trung quốc và đề xuất chính sách cho việt nam (TT)TIỂU LUẬN cơ sở lí LUẬN NHẬN THỨC về CHỦ NGHĨA xã hội và CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA xã hội ở VIỆT NAMTIỂU LUẬN ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM gắn bó mật THIẾT với NHÂN dân vừa là NGƯỜI LÃNH đạo vừa là NGƯỜI đấy tớ TRUNG THÀNH của NHÂN dân THEO TT hồ CHÍ MINHTIỂU LUẬN đoàn kết TRONG ĐẢNG, đoàn kết TOÀN dân lời dặn tâm HUYẾT của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG của ĐẢNG TA TRONG sự NGHIỆP DỰNG nước và GIỮ nướcTIỂU LUẬN độc lập, tự CHỦ, tự lực, tự CƯỜNG, SÁNG tạo , ĐÚNG đắn TRUYỀN THỐNG và sức MẠNH của ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAM ý NGHĨA đối với sự NGHIỆP đổi mới ở nước TATIỂU LUẬN GIÁO dục đạo đức, lối SỐNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN là NHIỆM vụ cơ bản và cấp BÁCH TRONG CÔNG tác xây DỰNG, CHỈNH đốn ĐẢNG ở nước TA HIỆN NAYTIỂU LUẬN KINH NGHIỆM GIẢI QUYẾT vấn đề RUỘNG đất TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM QUA các GIAI đoạnĐặc điểm của triết học cổ điển đứcTIỂU LUẬN KINH tế TRI THỨC NHỮNG THÁCH THỨC và vấn đề đặt RA đối với VIỆT NAM HIỆN NAYphân tích thực trạng tăng trưởng kinh tế việt nam trong giai đoạn 2008 – 2012 theo phương pháp giá trị gia tăngTIỂU LUẬN NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG, CHỐNG CHỦ NGHĨA cá NHÂN với VIỆC CHỐNG SUY THOÁI đạo đức của một bộ PHẬN KHÔNG NHỎ cán bộ ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY THEO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINHCHUC NANG VIỆT MINH TRONG CÁCH MẠNG THÁNG 8Chuyên đề Nhà nước và pháp luật Việt Nam thời trung đạiĐẠI VIỆT ở THẾ kỉ XV với sự XUẤT HIỆN DANH NHÂN NGUYỄN TRÃIBài 4 các nước đông nam á và ấn độTÌM HIỂU về PHẠM TRÙ cái hài TRONG mỹ họcTÌM HAI số KHI BIẾT TỔNG và HIỆU của HAI số đó
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập