Tủ an toàn sinh học cấp 2

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP ĐỘ 3 VÀ 4

XÂY DỰNG PHÒNG THÍ NGHIỆM AN TOÀN SINH HỌC CẤP ĐỘ 3 VÀ 4
... phòng thí nghiệm ATSH cấp độ 3 (phòng thí nghiệm kiểm soát) Phương pháp thiết kế phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Trang thiết bị phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Giới thiệu vài phòng thí nghiệm ATSH cấp ... nghiệm ATSH cấp độ Giới thiệu vài phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Việt Nam giới 10 So sánh phòng thí nghiệm ATSH cấp độ cấp độ 11 Xử lý cố phòng thí nghiệm GIỚI THIỆU CHUNG  An toàn sinh học PTN đề ... hợp khân cấp nhân viên bên phòng thí nghiệm nhân viên hỗ trợ bên phòng thí nghiệm THIẾT KẾ PHÒNG THÍ NGHIỆM 1) Kiểm soát Phòng thí nghiệm với tủ an toàn sinh học cấp III, phòng thí nghiệm ca-bin...
 • 70
 • 2,094
 • 4

Xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 và 4

Xây dựng phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 và 4
... tắc thực hành phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Phương pháp thiết kế phòng thí nghiệm ATSH cấp độ 3 Trang thiết bị phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Giới thiệu vài phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Việt Nam giới ... hành phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Phương pháp thiết kế phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Trang thiết bị phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Giới thiệu vài phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Việt Nam giới So sánh phòng ... khân cấp nhân viên bên phòng thí nghiệm nhân viên hỗ trợ bên phòng thí nghiệm Thiết kế phòng thí nghiệm ATSH cấp độ Kiểm soát - Phòng thí nghiệm với tủ an toàn sinh học cấp III, phòng thí nghiệm...
 • 59
 • 1,395
 • 1

Các yêu cầu đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2

Các yêu cầu đối với phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 1, cấp 2
... nh A Ngh đ nh s 92/ 2010/N -CP Quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Phòng ch ng b nh truy n nhi m v b o đ m an toàn Phòng, sinh h c t i phòng xét nghi m B Thông t s 25 /20 12/ TT-BYT ban hành quy chu n ... qu c gia v th c hành an toàn sinh h c t i PXN C Thông t s 29 /20 12/ TT-BYT quy đ nh Th t c c p m i, c p l i GCN PXN đ t tiêu chu n ATSH D Thông t s 07 /20 12/ TT-BYT quy đ nh Danh m c VSV gây b nh ... Laboratory biosafety manual, WHO, 20 04 PXN ATSH c p II Ngu n Laboratory biosafety manual, WHO, 20 04 PXN ATSH c p III Ngu n Laboratory biosafety manual, WHO, 20 04 Câu h i Các yêu c u đ i v i PXN...
 • 70
 • 89
 • 0

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN

QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP VÀ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC ĐỐI VỚI CÂY TRỒNG BIẾN ĐỔI GEN
... Chương CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN AN TOÀN SINH HỌC Điều Trình tự, thủ tục cấp, thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học Việc đăng ký cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học thực theo quy định Điều Thông ... mục trồng biến đổi gen cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học Điều Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học Thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học trường hợp quy định khoản Điều 24 Nghị định số ... gian không mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có định thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học, đưa tên trồng biến đổi gen khỏi Danh mục trồng biến đổi gen cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học...
 • 27
 • 128
 • 1

Mô tả một sự kiện chuyển gen chịu thuốc trừ cỏ ở cây đậu tương và nêu các nội dung đánh giá an toàn sinh học đã được thực hiện tại một quốc gia đã cấp phép trồng trọt và thương mại hóa giống đậu tương chuyển gen đó

Mô tả một sự kiện chuyển gen chịu thuốc trừ cỏ ở cây đậu tương và nêu các nội dung đánh giá an toàn sinh học đã được thực hiện tại một quốc gia đã cấp phép trồng trọt và thương mại hóa giống đậu tương chuyển gen đó
... nghiên cứu, đánh giá an toàn sinh học MON89788 II.a) Đánh giá an toàn sinh học đậu tương chuyển gen MON89788 Lịch sử sử dụng an toàn protein CP4 EPSPS Các phân tích sử dụng công cụ tin sinh học để ... dòng đậu tương thông thường kiến nghị thương mại hóa Cơ chế kháng thuốc trừ cỏ glyphosate MON89788 Dòng đậu tương chuyển gen MON89788 kháng lại thuốc diệt cỏ Glyphsate cách chuyển vào giống đậu tương ... kháng thuốc trừ cỏ nêu trên, ta khẳng định tính an toàn dòng đậu tương II ĐÁNH GIÁ AN TOÀN SINH HỌC MON89788 TẠI HOA KỲ Ngày 26/05/2006, công ty MONSANTO gửi đơn đệ trình tới Cục quản lý Thực...
 • 14
 • 331
 • 0

Nghiên cứu sản xuất vật liệu và công nghệ xử lý nước cấp an toàn sinh học có sử dụng bạc nano

Nghiên cứu sản xuất vật liệu và công nghệ xử lý nước cấp an toàn sinh học có sử dụng bạc nano
... sản xuất vật liệu công nghệ xử nước cấp an toàn sinh học sử dụng bạc nano Mục tiêu đặt đề tài phát triển công nghệ sản xuất vật liệu thiết bị phục vụ xử nước cấp an toàn sinh học Mục ... Hoàn thiện công nghệ chế tạo vật liệu bạc nano chất mang Đánh giá khả diệt khuẩn vật liệu bạc nano chất mang Chế tạo thiết bị xử nước cấp an toàn sinh học sở vật liệu bạc nano chất mang Xây dựng ... hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn hướng dẫn sử dụng vật thay vật liệu lọc dụng liệu lọc chứa bạc nano sử chứa bạc nano đảm bảo vật liệu hiệu diệt khuẩn; lọc chứa hướng dẫn sử dụng vật bạc nano liệu lọc...
 • 391
 • 136
 • 1

Phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương

Phát triển chăn nuôi vịt thịt theo hướng an toàn sinh học tại huyện tứ kỳ, tỉnh hải dương
... n phát tri n chăn nuôi v t th t theo hư ng an toàn sinh h c? - Phát tri n chăn nuôi v t th t theo hư ng an toàn sinh h c bao g m nh ng n i dung gì? - Tình hình phát tri n chăn nuôi v t th t theo ... phát tri n chăn nuôi v t th t theo hư ng an toàn sinh h c t i huy n T Kỳ; (3) ð xu t gi i pháp nh m phát tri n chăn nuôi v t th t theo hư ng an toàn sinh h c t i huy n T Kỳ, t nh H i Dương 1.3 ... HÌNH CHĂN NUÔI V T TH T THEO HƯ NG AN TOÀN SINH H C T I HUY N T KỲ, T NH H I DƯƠNG 53 4.1.1 Tình hình chung v chăn nuôi v t th t t i huy n T Kỳ .53 4.1.2 Chăn nuôi v t th t theo hư ng an toàn...
 • 111
 • 146
 • 0

đánh giá an toàn sinh học ở các trang trại chăn nuôi heo nhân

đánh giá an toàn sinh học ở các trang trại chăn nuôi heo tư nhân
... cứu thực toàn trang trại chăn nuôi heo thuộc sở hữu nhân túy, nuôi heo từ giai đoạn nái sinh sản đến xuất thịt, có quy mô chăn nuôi từ 20 heo nái trở lên (n = 124) Danh sách trang trại trạm ... thức quản lý hoạt động trang trại chăn nuôi heo công ty quản lý hoàn toàn (30,7%), nuôi gia công (30,7%) chăn nuôi nhân túy (38,5%) Các trang trại nhân có quy mô chăn nuôi từ 20 nái đến 50 ... 90% trang trại thuộc sở hữu nhân trang trại có quy mô nhỏ (< 100 heo nái) Do đó, nghiên cứu thực để đánh giá mức độ áp dụng biện pháp ATSH trang trại thuộc sở hữu nhân, nhằm giúp quan chức...
 • 10
 • 114
 • 0

Phiếu tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học

Phiếu tiếp nhận Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại Giấy chứng nhận an toàn sinh học
... cấp lại) Tiếp nhận hồ bổ sung lần: Ngày tháng năm Ký nhận Tiếp nhận hồ bổ sung lần: Ngày tháng năm Ký nhận Tiếp nhận hồ bổ sung lần: Ngày tháng năm Ký nhận NGƯỜI TIẾP NHẬN ... tháng năm Ký nhận NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ (Ký, ghi rõ chức danh, họ tên) _ Tên quan cấp giấy chứng nhận Chữ viết tắt tên quan cấp giấy chứng nhận Địa danh Địa cụ thể sở có phòng xét nghiệm...
 • 2
 • 40
 • 0

Những nguyên lý cơ bản của An toàn Sinh học

Những nguyên lý cơ bản của An toàn Sinh học
... dịch bện lây lan – Bện pháp An toàn Sinh Học – Tiêm phòng vaccine – Phân tích rủi ro buôn bán hàng hóa – Kiểm soát cửa quốc tế – Kiểm soát vận chuyển nước quốc tế • Phát mầm bệnh nhanh chóng – ... lây lan • Tiêu diệt mầm bệnh nhanh gọn – Tiêu hủy đàn gia súc mẫn cảm vùng nghi bệnh – Tiêu hủy đàn vật nuôi mẫn cảm mà cán thú y người tiếp xúc “ tiếp xúc nguy hiểm” Định nghĩa An toàn Sinh học ... hoạt động liên quan đến vật nuôi, vật hóa, chim hoang dã sản phẩm chúng 2 Các nguyên tắc ATSH cho tất bệnh • Con vật sống nhà máy sản xuất, nhân giống phát tán virut cách nhanh chóng dễ dàng...
 • 15
 • 480
 • 4

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm

Cẩm nang an toàn sinh học trong phòng thí nghiệm
... Trang thi t b phòng thí nghi m 10 T an toàn sinh h c T an toàn sinh h c c p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn ... m An toàn sinh h c c p Trang thi t b phòng thí nghi m Các nguyên t c l a ch n trang thi t b phòng thí nghi m bao g m t an toàn sinh h c (xem ch ng 10) gi ng nh phòng thí nghi m c b n – An toàn ... - Phòng thí nghi m v i t an toàn sinh h c c p III /phòng thí nghi m ca-bin III Ph i i qua nh t hai c a tr c vào phòng t t an toàn sinh h c c p III Trong c u trúc phòng thí nghi m này, t an toàn...
 • 186
 • 2,405
 • 37

Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các biến đổi gen

Quy chế quản lý an toàn sinh học đối với các biến đổi gen
... nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện nói Chương VI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN SINH HỌC Điều 17 Nội dung quản nhà nước an toàn sinh học đòi với sinh vật biến đổi gen: sản phẩm, ... an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen, có nhiệm vụ giúp Chính phủ thực thống việc quản nhà nước an toàn sinh học sinh vật biến đổi ... CẤP THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LL VÀ ĐIỀU 13 (Kèm theo Quy chế quản an toàn sinh học đổi với sinh vật biến đổi gen; sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen ban hành theo Quy t định...
 • 18
 • 396
 • 5

An toàn sinh học

An toàn sinh học
... p I T an toàn sinh h c c p II T an toàn sinh h c c p III N i khí c a t an toàn sinh h c L a ch n t an toàn sinh h c S d ng t an toàn sinh h c phòng ... PH N VII T ch c t o an toàn 119 19 Chuyên viên y ban an toàn sinh h c 121 Chuyên viên an toàn sinh h c 125 vi y ban an toàn sinh h c 125 20 An toàn cho nhân viên ... c p an toàn sinh h c Yêu c u trang thi t b thích h p cho c p an toàn sinh h c cao h n c c p ch ng liên quan Tr ng phòng thí nghi m sau th o lu n v i chuyên viên an toàn sinh h c y ban an toàn...
 • 186
 • 338
 • 6

Quy chế quản lý an toàn sinh học

Quy chế quản lý an toàn sinh học
... nhiệm vụ quản nhà nước an toàn sinh học sinh vật biến đổi gen, sản phẩm, hàng hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen thuộc ngành y tế, an toàn sinh học vệ sinh an toàn thực phẩm sinh vật ... gia nhập có quy định khác với quy định Quy chế áp dụng theo quy định Điều ước quốc tế Điều Giải thích từ ngữ Trong Quy chế này, từ ngữ hiểu sau: An toàn sinh học biện pháp quản an toàn hoạt ... hoá có nguồn gốc từ sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện nói Chương VI NHIỆM VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN SINH HỌC Điều 17 Nội dung quản nhà nước an toàn sinh học đòi với sinh vật biến đổi gen:...
 • 18
 • 281
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tủ an toàn sinh học cấp 2 ac2 4e1tủ an toàn sinh học cấp 2tủ an toàn sinh học cấp 2 escotủ cấy an toàn sinh học cấp 2phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 2thiết kế phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 2an toàn sinh học cấp 2phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 2phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 4phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 1phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 3phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp 1an toàn sinh học cấp 1Kiểm tra trắc nghiệm 45 phút hình học 12 chương 1vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ môi trườngTình hình sản xuất hồ tiêu của các hộ nông dân trên địa bàn xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng TrịTình hình thực hiên quy hoạch, xây dựng NTM về phát triển hạ tầng KT-XH của xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đến năm 2012Giáo Án Tin Học 11Giáo Án Ngữ Văn 12 Học Kỳ IILịch Sử Truyền Giáo Tại Việt NamTrạm trộn bê tông xi măng năng suất 45 m3.hKẾ HOẠCH dạy học TOÁN 9Thiết kế trạm trộn bê tông dạng bậc (bản vẽ autocad)Trạm trộn Bê tông asphalt 100 tấn.giờ (bản vẽ autocad)Đề thi trường Chuyên Bến Tre môn Hóa họcPhương pháp giải nhanh Hoá Học trọng tâm tác giả Phạm Hồng BắcBồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hình Học Giải Tích Phần 2 Bùi Ngọc AnhGiáo án tuần 1 lớp 5Giáo án chương 3 đại số 8593 CÂU PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNGNâng cao và phát triển Vật Lý 6Tài liệu dạy và học Vật Lý 9 tập 1 Nhà xuất bản giáo dụcChương trình thi cấp khu vực giải toán trên máy tính cầm tay casio năm 20082009
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập