Một số phương pháp giải hệ phương trình trong kì thi tuyển sinh đại học

Khoá luận tốt nghiệp toán Một số phương pháp giải hệ phương trình trong thi tuyển sinh Đại học

Khoá luận tốt nghiệp toán Một số phương pháp giải hệ phương trình trong kì thi tuyển sinh Đại học
... 2u + 1) , f ' (u ) = u = Bng bin thi n : u f '( u ) + + f ( u) + _ T bng bin thi n ta cú : m * Nhn xột : õy l mt cõu thi tuyn sinh i hc D, nm 2011 Nu hc sinh khụng trang b y kin thc v dng ... phỏp gii h phng trỡnh kỡ thi tuyn sinh i hcvi mc tiờu xõy dng cỏc bi toỏn h phng trỡnh theo tng phng phỏp gii, nõng cao kh nng t hc ca hc sinh, phỏt huy nng lc t ca hc sinh Tụi ó phõn tớch, tng ... nõng cao thnh tớch cỏc kỡ thi i hc Cu trỳc ti bao gm: Phn m u Phn ni dung: - Chng 1: Mt s phng phỏp gii h phng trỡnh - Chng 2: Bi toỏn gii h phng trỡnh qua cỏc kỡ thi tuyn sinh i hc Kt lun Ti liu...
 • 74
 • 224
 • 2

Phương pháp giải hệ phương trình trong kỳ thi tuyển sinh Đại học

Phương pháp giải hệ phương trình trong kỳ thi tuyển sinh Đại học
... x = y = z = Th l i ta th y (x; y; z) = ; ; th a mãn h phương trình 3 1 ; ; 3 V y h phương trình có nghi m nh t (x; y; z) = Gi i h phương trình:  x + y     2003 + xy = z 2002 + 2z 22004 ... =2 y bo xm ath Th a mãn phương trình (1) u ki n toán = −1 V y h phương trình có nghi m nh t là: (x; y; z) = (2; −1; 2) - V i z0 = t (2) (3) ta có 10 Gi i h phương trình:    x + y + z + ... t: ⇔ u − v Ta đưa h phương trình v d ng: v = x − y   y =  u  x   htt p   u3  + v = −98 − 3u2 + 5v = −9u − 25v Ta nhân phương trình th hai v i r i c ng v i phương trình th nh t ta đư...
 • 150
 • 258
 • 0

Hệ phương trình trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức-Từ 2013 trở về trước-Giải chi tiết

Hệ phương trình trong kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức-Từ 2013 trở về trước-Giải chi tiết
... giải Giải hệ phương trình  Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2012: Giải hệ phương trình sau  xy  x    x, y     x  x y  x  y  xy  y   Hướng dẫn giải Hệ phương trình cho ... Từ hệ phương trình cho ta có :     x  x   y y  x 2   y   Đối chi u nghiệm hệ phương trình với điều kiện ta thấy nghiệm hệ  x; y    3;1 Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học ... khác g    , phương trình (3) có nghiệm x   y  2 2 1  Vậy hệ phương trình cho có nghiệm  x; y    ;  2  Trích từ đề thi tuyển sinh Đại học khối D-2009: Giải hệ phương trình sau ...
 • 12
 • 88
 • 0

Tổng hợp các bài hệ phương trình trong đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng từ 2002 2014 có kèm lời giải chi tiết

Tổng hợp các bài hệ phương trình trong đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng từ 2002 2014 có kèm lời giải chi tiết
... Tuy n t p bi t p h ph ng trỡnh - Trong k thi n sinh qua cỏc n m 43 x ú y ó x ú y (1) 1x y ó x y 2 (2) Bi 01: Gi i h (B2002) ( x, y R ) Bi gi i: Nh n xột: T (1) ta cú th nõng ... thỡ d n n ph ng trỡnh b c r t cao, khụng kh thi Tỏc gi : ng Trung Hi u - www.gvhieu.com - dangtrunghieuspt@gmail.com Tuy n t p bi t p h ph ng trỡnh - Tro k thi t n sinh qua cỏc n m rong i y x i ... dangtrunghieuspt@gmail.com (B2009) Tuy n t p bi t p h ph ng trỡnh - Trong k thi n sinh qua cỏc n m Bi gi i: Nh n xột: n u rỳt y ho c x t (1) r i th vo (2) thỡ d n n b c cao Th tỡm cỏch khỏc x x 1x y ó ú y 1x y y ó...
 • 14
 • 100
 • 0

Phương pháp giải các bài tập hình không gian trong thi tuyển sinh đại học pps

Phương pháp giải các bài tập hình không gian trong kì thi tuyển sinh đại học pps
... Câu 18) Trong không gian cho hình chóp tam giác u SABC có SC = a Góc t o b i (ABC) (SAB) =600 Tính th tích kh i chóp SABC theo a Câu 19) Trong không gian cho hình chóp SABCD v i ABCD hình thoi ... kho ng cách t A n (P) b ng kho ng cách t B n (P)) Ph n 5: Các toán tính góc gi a ng th ng chéo không gian Khi c n tính góc gi a ng th ng chéo a b không gian ta ph i tìm ng th ng trung gian c ... Các toán v kho ng cách không gian A Kho ng cách t i m n m t ph ng V b n ch t tìm kho ng cách t i m n m t ph ng ta tìm hình chi u vuông góc c a i m ó lên m t ph ng Tuy nhiên s trư ng h p tìm hình...
 • 0
 • 236
 • 0

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học ba miền bắc- trung - nam môn tiếng anh (bản mới tái bản, sửa chữa, bổ sung)-part 1

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học ba miền bắc- trung - nam môn tiếng anh (bản mới tái bản, sửa chữa, bổ sung)-part 1
... n h V i e n - D i c h V u V a n Hoa K h a n g V i ? t 71 D i n h T i e n Hoang, P Dakao, Q u a n 1, T P H C M Tel: (08) 3 911 5694 - 3 911 1969 - 3 911 1968 - 3 910 5797 - Fax: (08) 3 911 0880 Hoac email: ... VIET NAM Trung tam Bien soqn sdch od Ddo tgo chuyen Anh NgU VFIRSTBOOK NGO VAN MINH BAC • TRUNG II ii TIENG ANH (Tdi ban, sita chCta ua bo sung) >t Dank cho hoc sinh Idp 12 tuyen thi Dai Hoc - Cao ... tieng Anh b6 ich N i com thai gian la cuon Luyen gidi dS trm'rc ky thi Hai hoc miin Bdc - Trung - Nam Tieng Anh Dieu CO ban truoc tien la cac bo de cuon sach duoc bien soan bam sat cau true de thi...
 • 90
 • 462
 • 2

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học ba miền bắc trung nam môn tiếng anh (bản mới tái bản, sửa chữa, bổ sung) part 2

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học ba miền bắc  trung nam môn tiếng anh (bản mới tái bản, sửa chữa, bổ sung) part 2
... Frank danh lira bao chi bang ban bao cao mat cua ho.) C : Jane suspected that Frank had leaked their confidential report to the press (Jane nghi ngq Frank da tiet 16 ban bao cao mat cua ho cho bao ... Giai thich: K h i toi den san bay thi may bay da cat canh = T o i da tre chuyen ; " A A l l right Do you know how much it costs? B Not at all Don't mention it ba> Diing thi qua khu dan cho hanh ... Question 42 Dap an diing la 1): "disappear" /dis3'pi3(r)/; cac tir lai nhan vao am hai Question 21 Dap an dung la D: In + thang /nam/ thang + nam Question 22 Dap an dung la C: I f only + thi qua...
 • 90
 • 196
 • 0

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học phần 1

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học  phần 1
... V u V a n Hoa K h a n g V i ? t 71 D i n h T i e n Hoang, P Dakao, Q u a n 1, T P H C M Tel: (08) 3 911 5694 - 3 911 1969 - 3 911 1968 - 3 910 5797 - Fax: (08) 3 911 0880 Hoac email: khangvietbookstore@yahoo.com.vn; ... hoc sinh Idp 12 tuyen thi Dai Hoc - Cao Dang * Bien somtheonoi cmbgGDsiDT dung va(Unhhudngmde thi Cty TNHH MTV DVVH Khang Vi^t Lai NOIDAU Quy thay CO giao va cac em hoc sinh than men! Ky thi ... xay a Winterthur giira nam 19 29 va 19 31? Ngoi nha da duoc sua chiJa v i : doan ciia bai c6 de cap "Even after the extensive renovations made to it between 19 29 and 19 31 the house remained a family...
 • 30
 • 155
 • 0

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học phần 2

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học  phần 2
... each of the following questions Question 22 : So many people buy things Question 11: have such many things to now that have no free time D could be Question 23 : Comets are rarely bright enough to ... qua den noi SI + would rather + S2 + V2/ed + than + V2/ed: A i thich ngircTJ khac lam gi hon lam g i S + would rather + Vnguyen + than + Vnguyen: N g u a i nao thich lam gi hon lam gi Question ... N2 + V(N2): Khong ma cung khong Either + N1 + or + N2 + V(N2): Hoac hoac Question Dap an dung la D Mary was ill since she studied all night last night Cac phuang an lai khong phii hgp: Giai thich...
 • 30
 • 134
 • 0

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học phần 3

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học  phần 3
... la O (3) ) De thi lai c6 tinh diing whom la phirong an ira lai diing thi whom se bj khuyet d i Gia sir ( ) * c6 moi quan he vai O (3) : tang S* + V + O* S + V + O (3) • S* + V + O* + O (3) + S ... mat, diroi dang, thai ky Giai thich: Fast (adv): Nhanh chong ^; Question 33 Dap an dung la C With respect to Question 43 Dap an dimg la B: the more • the most - Giai thich: Trong dang so sanh bac ... rearrangement D sack Question 32 : I read the contract again and again Question 33 : for us A Regarding D A A D the oceans Question 31 : As soon as Kate failed to the j o b the third time, she got the...
 • 30
 • 165
 • 1

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học phần 4

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học  phần 4
... Question 4H: underlined in matches so a n n o > e d Question 47 : I n o r d e r n o m o n e > Question 49 : for every v , f r o m his team m e m b e r s a serious attitude In mv judgment think H ... r i c A organism Question 46 : B an opinion about how cartoons entertam people C a description o f cartoons o f all kmds the world over A periodic Stion 43 : "Question 44 : B bringing education too ... Question 43 Dap an diing la A : "periodic" /piari'Ddik/; cac tir lai nhan vao am hai Question 44 Dap an diing la A : "organism" /'Digsnizam/; cac tir lai nhan vao dm hai * Question 45 Dap an...
 • 30
 • 112
 • 0

Luyện giải các bộ đề trước thi tuyển sinh đại học phần 5

Luyện giải các bộ đề trước kì thi tuyển sinh đại học  phần 5
... gossip Giai thich: S + wish + thi qua khi'r hoan = I f only + thi qua khur hoan ( d i l n ta dieu uac muon khong c6 thirc qua khu) Question I wish we had a passport now D That C foggy Giai thich: ... because hers was Giai thich: Dpc sach mang lai cho toi nhidu ni^m vui = T o i thich doc sach To be interested in = to be fond o f = to be keen on something/doing something Thich/quan tam tai dieu ... Gjai thich: Wish + thi qua khii hoan = I f only + thi qua khu hoan thanh: >" »>•- ''' " ' " " Giai thich: Cau hoi Yes/No question bat dau bang mot t r g dgng tir hay mot dgng tir dac biet thi...
 • 30
 • 105
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phương pháp giải 1 só dạng bài tập khảo sát hàm số trong kỳ thi tuyển sinh đại họcluyen giai cac bo de truoc ky thi tuyen sinh dai hoc3 mien bac trung nam mon tieng anhskkn một số pương pháp giải hệ phương trình toán thptứng dụng vào một số phương trình tích phân phi tuyếnyếu tố trội của độ nhớt là độ đậm đặc của pha bị phân tán một số tác giả đã đưa ra một số phương trình để biểu thị tương quan giữa độ nhớt và độ đậm đặc cuả pha phân tánphân dạng và phương pháp giải đề thi tuyển sinh đại học và cao đẳng môn hóa vô cơmột số biện pháp tăng cường quản lý đào tạo nghề ở trường đại học công nghiệp hà nộiphần iv giới thiệu một số đề thi tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2009phụ lục trích giới thiệu một số đề thi tuyển sinh đại học 2005 2010phụ lục trích giới thiệu một số đề thi tuyển sinh đại học 2005 2008đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn tiếng pháp khối dđáp án đề thi tuyển sinh đại học năm 2010 môn tiếng pháp khối dđề thi tuyển sinh đại học năm 2008 môn tiếng phápđề thi tuyển sinh đại học hệ văn bằng 2đề thi tuyển sinh đại học hệ vừa làm vừa họcPHƯƠNG NGỮ NAM BỘ TRONG VĂN HỌC DÂN GIANPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC KIẾN TẠO VÀ VẬN DỤNG TRONG DẠY HỌC PHẦN HIĐROCACBON HÓA HỌC 11 NÂNG CAO TRUNG HỌC PHỔ THÔNPHƯƠNG PHÁP LẶP CHO NHỮNG ĐIỂM BẤT ĐỘNG CỦA ÁNH XẠ KHÔNG GIÃNPhương pháp nghiên cứu đặc điểm nông – sinh họcQUÁ TRÌNH CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2010QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN (TỈNH AN GIANG) GIAI ĐOẠN 1986 - 2010QUÁ TRÌNH GIAO LƯU VÀ HỘI NHẬP VĂN HÓA VIỆT – CHĂM TRONG LỊCH SỬQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ THỰC TRẠNG CỦA THỊ TRƢỜNG SỨC LAO ĐỘNG Ở VIỆT NAMQUAN HỆ CỦA ĐẠI VIỆT VỚI CHÂN LẠP TRƯỚC THẾ KỈ XXQUAN HỆ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN TỪ NĂM 1868 ĐẾN NĂM 1912QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA VƯƠNG QUỐC ANH VỚI VIỆT NAM TỪ NĂM 1991 ĐẾN NAYQUAN HỆ MYANMAR - VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2010QUAN HỆ NGOẠI GIAO CỦA TRIỀU QUANG TRUNG VỚI NHÀ THANH (1788 -1792)SỐ HỌC TRÊN VÀNH CÁC SỐ NGUYÊN ĐẠI SỐSỰ SUY BIẾN CỦA ĐƯỜNG CONG CHỈNH HÌNH VÀ CÁC SIÊU MẶT HYPERBOLIC P-ADICTÁC ĐỘNG CỦA ĐÔ THỊ HOÁ ĐẾN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI HUYỆN BÌNH CHÁNH - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTÁC ĐỘNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHỈNH SỬA ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH TẠO LẬP VĂN BẢN CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNGTÂM VÀ NHÓM CON GIAO HOÁN TỬ CỦA MỘT SỐ LỚP NHÓMTHIẾT KẾ E-BOOK GIÚP HỌC SINH GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 11 CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO Ở TRƯỜNG THPTTHIẾT KẾ E-BOOK HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƯƠNG “DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG”- VẬT LÍ 11 THPT NÂNG CAO THEO HƯỚNG TÍCH CỰC HÓA HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập