Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới quá trình tạo màng biocellulose trên môi trường tảo xoắn spirulina (LV01968)

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang lệ cần đã phục tráng, tại khu vực lệ cần, xã tân bình, huyện đắk đoa, tỉnh gia lai

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang lệ cần đã phục tráng, tại khu vực lệ cần, xã tân bình, huyện đắk đoa, tỉnh gia lai
... khoai lang L C n t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa, 2011 Chúng ki n ngh s n i dung sau: t nh Gia Lai có th rút m t s k t lu n sau: 2.1 Các nhân t sinh thái t i khu v c L C n, Tân ... C n ñã ph c tráng, t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa, t nh Gia Lai M c ñích nghiên c u - Nghiên c u y u t sinh thái t i huy n Đ k Đoa t nh Gia Lai tác ñ ng ñ n khoai lang L C n ñã ... t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa t nh Gia Lai (1 ha) c cao hay th p ph thu c vào ñ c tính c a 3.4.2 Hi u qu kinh t c a gi ng khoai lang L C n CPT t i khu gi ng ñi u ki n sinh thái...
 • 13
 • 458
 • 0

Luận văn:Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng, tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai docx

Luận văn:Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến quá trình sinh trưởng, phát triển và năng suất, phẩm chất của khoai lang Lệ Cần đã phục tráng, tại khu vực Lệ Cần, xã Tân Bình, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai docx
... khoai lang L C n t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa, 2011 Chúng ki n ngh s n i dung sau: t nh Gia Lai có th rút m t s k t lu n sau: 2.1 Các nhân t sinh thái t i khu v c L C n, Tân ... C n ñã ph c tráng, t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa, t nh Gia Lai M c ñích nghiên c u - Nghiên c u y u t sinh thái t i huy n Đ k Đoa t nh Gia Lai tác ñ ng ñ n khoai lang L C n ñã ... t i khu v c L C n, Tân Bình, huy n Đ k Đoa t nh Gia Lai (1 ha) c cao hay th p ph thu c vào ñ c tính c a 3.4.2 Hi u qu kinh t c a gi ng khoai lang L C n CPT t i khu gi ng ñi u ki n sinh thái...
 • 13
 • 281
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ sinh vật đất tại xã điện dương điện bàn quảng nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái tới sự phân bố của hệ sinh vật đất tại xã điện dương  điện bàn  quảng nam
... m t s nhân t sinh thái t i s phân b c a h vi sinh v t ñ t t i Đi n Dương – Đi n Bàn – Qu ng Nam M c ñích nghiên c u Nghiên c u nh hư ng c a m t s nhân t sinh thái t i s phân b h vi sinh v ... NG C A NHÂN T Đ M Đ N S PHÂN B C A CÁC CH NG VK, XK, NM TRONG Đ T XÃ ĐI N DƯƠNG – ĐI N BÀN – QU NG NAM B ng 3.2 nh hư ng c a nhân t ñ m ñ n s phân b h vi sinh v t ñ t Đi n Dương – Đi n Bàn – ... T NHIÊN XÃ ĐI N DƯƠNG - ĐI N BÀN – QU NG NAM [33] 1.4.1 V trí ñ a lí Đi n Dương m t n m phía ñông c a huy n Đi n Bàn, t nh Qu ng Nam Phía Nam giáp v i H i An, phía Tây giáp Đi n Nam Trung,...
 • 13
 • 327
 • 1

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi và cá bột cá chẽm mõm nhọn pot

Ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái lên quá trình phát triển phôi và cá bột cá chẽm mõm nhọn pot
... đếm số nở ra, lấy 30 bột quan sát kính hiển vi BX 21 Olympus KẾT QUẢ Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi bột (Bảng 1, 2) Ảnh hưởng mật độ ấp trứng lên trình phát triển phôi bột ... cho chẽm mõm nhọn bố mẹ nuôi vỗ thành thục độ mặn 10‰ vào cho đẻ độ mặn 30‰ phôi phát triển bình thường Như độ mặn 10‰ không phù hợp cho trình phát triển phôi chẽm mõm nhọn, độ mặn phôi ... giai đoạn phôi vò Bảng Ảnh hưởng độ mặn lên trình phát triển phôi Thông số phát triển phôi Đường kính trứng thụ tinh (mm) Đường kính giọt dầu (mm) Giai đoạn phôi nang Giai đoạn phôi Phôi thần...
 • 6
 • 242
 • 1

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai

Ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở Đồng Nai
... qua ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến loài thuộc họ Sao - Dầu việc làm cần thiết Vì lý đó, đề tài Ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến họ Sao - Dầu kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Đồng ... tài Ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến họ Sao - Dầu (Dipterocarpaceae) kiểu rừng kín thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Đồng Nai tiến hành Khu bảo tồn thiên nhiên di tích Vĩnh Cửu - Đồng Nai, ... cứu tái sinh, ảnh hưởng nhân tố sinh thái họ Sao Dầu Việt Nam 2.2.1 Nghiên cứu cấu trúc rừng tái sinh rừng 2.2.2 Nghiên cứu ảnh hưởng nhân tố sinh thái đến họ Sao Dầu 10 2.3...
 • 164
 • 786
 • 1

UpdateBook VN 002 anh huong cua mot so nhan to sinh thai den cay ven ven

UpdateBook VN 002 anh huong cua mot so nhan to sinh thai den cay ven ven
... Anisoptera cochinchinensis is speceis that has these characteristics Really, Anisoptera cochinchinensis is species being studied to choose to afforest to restore forest Up to now, to have some ... Lâm Xuân Sanh (1985) Vai trò loài họ - dầu sinh thái phát sinh hệ sinh thái rừng miền Nam Việt Nam Phân Viện Lâm Nghiệp Phía Nam Nguyễn Văn Thêm (1992) Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dầu song nàng ... chịu sinh thái loài biến môi trường Kết tính to n thông tin tối ưu (U) tính chống chịu sinh thái (T) so sánh với kết tính to n từ mô hình 2, Từ kết tính to n, thực tổng hợp thành bảng đồ thị để thuyết...
 • 12
 • 196
 • 2

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến đa dạng của bọ nhảy (Insecta Collembola) trên đất nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam
... 2.4.2 Ảnh hưởngcủa số nhân tố sinh thái đến đa dạng bọ nhảy Sử dụng phương pháp nghiên cứu cấp quần xã để đánh giá ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến đa dạng quần xã bọ nhảy dựa biến đổi giá trị số ... phân bọ nhảy đất trồng số nông nghiệp chủ yếu 10 tỉnh thành miền Bắc Việt Nam; ghi nhận loài cho khu hệ bọ nhảy Việt Nam + Đã kết luận ảnh hưởng số nhân tố sinh thái (nhân tố loại đất, nhân tố ... sản xuất nông nghiệp, thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số nhân tố sinh thái đến đa dạng bọ nhảy (Insecta: Collembola) đất nông nghiệp miền Bắc Việt Nam Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI...
 • 27
 • 427
 • 0

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT potx

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT potx
... dạy học: Bài giảng: Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 4 5-4 6 : Thực hành : Tìm hiểu Gv xác định đối tượng nghiên cứu môi trường ảnh hưởng số nội dung cách thức tiến hành hoạt nhân tố sinh thái lên đời sống ... tổng kết : - Số lượng sinh vật quan sát - Có loại môi trường sống - Môi trường số lượng sinh vật nhiều II Hình thái Chuyển tiếp: Các bước tiến hành: Gv yêu cầu hs nghiên cứu hình thái a Bước ... sinh thái lên đời sống sinh động vật Gv gợi ý cho Hs dùng vợt để Mẫu báo cáo tổng kết kết đạt bắt động vật nhỏ hoạt động: Tên sinh vật Môi trường sống Thực vật Động vật Nấm Địa...
 • 5
 • 2,623
 • 8

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNGẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ppt

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT ppt
... trình dạy học: Bài giảng: Gv- Hs Bảng Mở bài: Bài 4 5-4 6 : Thực hành : Tìm Gv xác định đối tượng nghiên hiểu môi trường ảnh hưởng cứu nội dung cách thức tiến hành số nhân tố sinh thái lên đời sống ... lượng sinh vật quan sát Có loại môi trường sống - Môi trường Chuyển tiếp: có số lượng sinh vật nhiều Gv yêu cầu hs nghiên cứu hình thái phân tích ảng hưởng II Hình thái ánh sáng tới hình thái ... động sinh vật Gv gợi ý cho Hs dùng vợt để bắt động vật nhỏ Mẫu báo cáo tổng kết kết đạt hoạt động: Môi trường Tên sinh vật sống Thực vật Động vật Nấm Địa y Hs tổng kết : Số...
 • 5
 • 3,852
 • 7

Bài TH Tìm hiểu môi trườngảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài TH Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
... HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH TH I LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT Tìm hiểu môi trường sống sinh vật Có loại môi trường sống quan sát được? Môi trường sống số lượng sinh vật quan ... nhất? Môi trường nhất? BÀI 45- 46: TH C HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH TH I LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I Tìm hiểu môi trường sống sinh vật: II Nghiên cứu hình th i phân ... khác BÀI 45- 46: TH C HÀNH TÌM HIỂU MÔI TRƯỜNG VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH TH I LÊN ĐỜI SỐNG SINH VẬT I Tìm hiểu môi trường sống sinh vật: II Nghiên cứu hình th i phân tích ảnh hưởng...
 • 33
 • 7,022
 • 34

TH- Tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vat

TH- Tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vat
... thái • Nhân tố sinh thái yếu tố môi trường tác động tới sinh vật • Nhân tố sinh thái chia thành hai nhóm: - Nhân tố sinh thái vô sinh: ánh sáng, nước, gió,… - Nhân tố sinh thái hữu sinh: chia làm ... Các sinh vật loài khác loài: thông qua mối quan hệ loài khác loài, sinh vật luôn hỗ trợ cạnh tranh lẫn Quan hệ Đặc điểm Cộng sinh Sự hợp tác có lợi loài sinh vật Hội sinh Sự hợp tác hai loài sinh ... có lợi hại Cạnh tranh Các sinh vật khác loài tranh giành thức ăn, nơi điều kiện sống khác môi trường Các loài kìm hãm phát triển Kí sinh, nửa kí sinh Sinh vật sống nhờ thể sinh vật khác, lấy...
 • 25
 • 1,509
 • 3

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 10 pps

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 10 pps
... 0,0000 Residual 102 ,928 194 1,0000 Total (corr.) 247,64 199 Phụ lục 55 Phân tích ảnh hưởng X2 đến xác suất bắt gặp DCR-TS kiểu trạng thái rừng Dependent variable: DCR_TS Factors: X2; X2^2; IIB; ... Model 102 ,903 0,0000 Residual 450,804 394 0,0252 Total (corr.) 553,707 399 Phụ lục 61 Phân tích ảnh hưởng X3 đến xác suất bắt gặp DCR-TS kiểu trạng thái rừng Dependent variable: VeV_TS Factors: X3; ... Total (corr.) 260,195 199 Phụ lục 51 Phân tích ảnh hưởng X1 đến xác suất bắt gặp VeV-TS kiểu trạng thái rừng Dependent variable: VeV_TS Factors: X1; X1^2; IIB; IIIA1; IIIA2 Estimated Regression...
 • 17
 • 169
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 9 potx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 9 potx
... CONSTANT -6 1, 099 7 11 ,97 73 X1 0, 295 457 0,203551 1,34374 X2 17,1541 3 ,97 981 2,81 793 E7 X1^2 -0 ,00 191 853 0,00137352 0 ,99 8083 X2^2 -1 ,37 691 0,306105 0,252356 Source Deviance Df P-Value Model 131, 791 0,0000 ... Odds Ratio CONSTANT -1 6,1474 3,30 091 X3 45,687 9, 07851 6 ,94 405E 19 X3^2 -2 9, 93 79 6,07228 9, 95681E-14 Likelihood Ratio Tests Factor Chi-Squared X3 38 ,90 3 X3^2 33,7766 Df 1 P-Value 0,0000 0,0000 ... CONSTANT -2 9, 3702 3 ,95 026 Residual 285,332 X1 0,111477 0,111462 1,11 793 Total (corr.) 534, 093 X2 9, 77148 1,46484 17526,8 X1^2 -0 ,00074 893 4 0,0007621 79 0 ,99 9251 X2^2 -0 ,868214 0,1 191 68 0,4 197 Likelihood...
 • 17
 • 178
 • 0

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 8 docx

Luận văn : ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN CÂY HỌ SAO - DẦU (Dipterocarpaceae) TRONG KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH VÀ NỬA RỤNG LÁ ẨM NHIỆT ĐỚI Ở ĐỒNG NAI part 8 docx
... người, phẩm chất xấu Nói chung, trạng thái rừng yếu tố ảnh hưởng đến tần số bắt gặp họ Sao - Dầu cấp tuổi khác Độ bắt gặp họ Sao - Dầu trạng thái rừng IIIA3 IIIA2 cao IIB IIIA1 Cây trưởng thành ... Minh 40 Thái Văn Trừng (19 98) , Những hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam, Nxb Khoa Học Kỹ Thuật, Hà Nội 41 Thái Văn Trừng (1 985 ), Báo cáo tổng kết họ Sao Dầu, họ đặc sản vùng Ấn Độ - Mã Lai, ... Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh 35 Nguyễn Văn Thêm (1992), Nghiên cứu tái sinh tự nhiên dầu song nàng (Dipterocarpus dyeri) kiểu rừng kín ẩm thường xanh nửa rụng ẩm nhiệt đới Đồng Nai, Luận...
 • 17
 • 202
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậtgiáo án sinh học lớp 9 tên bài dạy thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật pptxbao cao thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vattiết 45 46 thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hương của một số nhân tố sinh thái lên đời sống của sinh vậtbai 4546 thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nhan to sinh thai len doi song sinh vatbài th tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậtảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến cây họ sao dầu dipterocarpaceae trong kiểu rừng kín thường xanh và nửa rụng lá ẩm nhiệt đới ở đồng nainghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng của thực vậtbài 45 thực hành tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vậtảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái tới các loài bọ xít bắt mồi trên cây đậu raubai 4546 thuc hanh tim hieu moi truong va anh huong cua mot so nha to sinh thai len doi song sinh vatnghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố sinh thái kỹ thuật đến sự phát sinh phát triển của bệnh hxvk hại cây lạc khoai tâyphương pháp điều tra diễn biến số lượng của một số loài bxbm và sâu hại chính là vật mồi của chúng trên cây đậu rau dưới ảnh hưởng của một số yếu tố sinh tháiáp dụng mô hình kinh tế lượng phân tích ảnh hưởng của một số nhân tố lên giá gạo của việt nam phân tích năng lực cạnh tranh về giá của gạo xuất khẩu việt nambang 45 2 thuc hanh tim hieu mt va anh huong cua mot so nhan tosinh thai len doi song sinh vatPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Đánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinsterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên ô rô (mahonia nepalensis DC , họ berberidaceae)Chuyên đề thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp của công ty cổ phần sông đà i, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở công ty cổ phần xây dựng hải phòng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đấu thầu tại ban quản lý dự án các công trình điện miền bắc, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu mao quản trung bình SBA15 làm xúc tác cho quá trình cracking phân đoạn dầu nặng (LA tiến sĩ)Bài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhBào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridChuyên đề một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp và vật tư xây dựng i bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngtóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên QuangChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu cung cấp hàng hóa tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu hàng không AIRIMEX, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpViệc làm ở nông thôn Việt Nam hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập