Khóa luận: TRUYỆN LỊCH SỬ NGUYỄN HUY TƯỞNG DƯỚI GÓC NHÌN THỂ LOẠI

Tiểu thuyết của nguyễn huy thiệp dưới góc nhìn thể loại luận văn ths văn học 60 22 32 pdf

Tiểu thuyết của nguyễn huy thiệp dưới góc nhìn thể loại  luận văn ths văn học 60 22 32 pdf
... vật tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp 43 2.2.3 Hình thức cấu trúc tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp 46 2.3 Vết rạn gãy bước chuyển đổi thể loại Nguyễn Huy Thiệp 50 2.3.1 Tiểu thuyết Nguyễn Huy ... loại tiểu thuyết 25 1.3.2 Các sáng tác tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp 28 Chương 2: TIỂU THUYẾT CỦA NGUYỄN HUY THIỆP TRƯỚC NHỮNG YÊU CẦU THỂ LOẠI 33 2.1 Tiểu thuyết yêu cầu thể loại ... niệm tiểu thuyết 33 2.1.2 Yêu cầu thể loại nhìn từ số đặc điểm tiểu thuyết 35 2.2 Hiện tình sáng tác tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp 39 2.2.1 Phạm vi thực tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp...
 • 86
 • 250
 • 0

Khảo sát ca dao về đề tài lịch sử của người Việt từ góc nhìn thể loại

Khảo sát ca dao về đề tài lịch sử của người Việt từ góc nhìn thể loại
... dao; th ba m t ca dao ñư c dùng ñ hát, có thêm ti ng nh c ñ m, ñưa s thành dân ca; ca dao - dân ca ñư c s d ng m t thu t ng kép Như v y, có th ñ nh nghĩa ca dao sau: Ca dao thơ ca dân gian t n ... o sát 251 ca dao có liên quan ñ n l ch s Chúng nh n th y ñ làm rõ ñư c ca dao có liên quan ñ n l ch s dư i góc nhìn th lo i c n ñư c phân chia thành ti u nhóm ca dao v ñ tài l ch s : - Các ca ... nghĩa theo t nguyên ca hát có chương khúc ho c có âm nh c kèm theo, dao hát trơn Nói th có nghĩa ca dao dân ca h u ranh gi i rõ r t S phân bi t gi a ca dao dân ca ch ch nói ñ n ca dao, ngư i ta nghĩ...
 • 91
 • 231
 • 1

Đặc điểm ký của hoàng phủ ngọc tường dưới góc nhìn thể loại

Đặc điểm ký của hoàng phủ ngọc tường dưới góc nhìn thể loại
... Nhà xuất Trẻ, 2002 16 Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tuyển tập – Tập (Bút ký) , Nhà xuất Trẻ, 2002 17 Hoàng Phủ Ngọc Tường, Tuyển tập – Tập (Thơ), Nhà xuất Trẻ, 2002 18 Hoàng Phủ Ngọc Tường, Huế di tích người, ... dại thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường, http://tapchisonghuong.com.vn/index.php? http://www.tintuc.xalo.vn, Đọc bút “Miền cỏ thơm” Hoàng Phủ Ngọc Tường http://www.tintuc.xalo.vn, Hoàng Phủ Ngọc Tường: ... Thuỳ Mai, văn hoá Hoàng Phủ Ngọc Tường, tạp chí Sông Hương số 161-07-2002 Trần Thuỳ Mai, Hoàng Phủ Ngọc Tường sống để viết, http://www.baomoi.com Đặng Nhật Minh, Hoàng Phủ Ngọc Tường - tâm...
 • 17
 • 834
 • 3

Đặc điểm ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại

Đặc điểm ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại
... Trần Hoàng; Thiên nhiên người Huế kí Hoàng Phủ Ngọc Tường Đông Hà; Thế giới cỏ dại văn thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường Lê Thị Hường; Hoàng Phủ Ngọc Tường – tâm hồn Huế Đặng Nhật Minh; Kí văn hoá Hoàng Phủ ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN * VI THỊ THANH HUỆ ĐẶC ĐIỂM KÝ CỦA HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG DƯỚI GÓC NHÌN THỂ LOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Văn học Việt Nam HÀ NỘI - 2011 MỤC ... Ngọc Tường Chương 2: Hiện thực sống người thiên nhiên qua bút kí Hoàng Phủ Ngọc Tường Chương 3: Một số đặc sắc nghệ thuật kí Hoàng Phủ Ngọc Tường 10 NỘI DUNG Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ THỂ KÍ - THỂ...
 • 122
 • 256
 • 0

Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại

Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới góc nhìn thể loại
... Phạm Quế Hằng (Luận văn tốt nghiệp khoa Ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2005); Văn xuôi Nguyễn Tuân Hoàng Phủ Ngọc Tường từ góc nhìn văn hóa Trầ n Thi ̣ Thu Nga Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc ... đóng góp thể loại thật tên tuổi Và, Hoàng Phủ Ngọc Tường số nhà văn viết bút ký tiếng nước ta vài chục năm nay” [19, tr.847] Nhiều người cho thể ký Việt Nam, sau Nguyễn Tuân Hoàng Phủ Ngọc Tường ... khẳng định vẻ đẹp người, văn chương tác rút ngắn khoảng cách bạn đọc với tác phẩm ông nói riêng, thể ký nói chung, lựa chọn đề tài Văn xuôi Hoàng Phủ Ngọc Tường góc nhìn thể loại Lịch sử nghiên cứu...
 • 127
 • 209
 • 0

Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại

Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại
... nhiệm vụ cụ thể sau: - Đƣa nhìn tổng quát tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn mối quan hệ với xu hƣớng sáng tác tiểu thuyết giai đoạn - Chỉ nét bật thi pháp thể loại tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn cốt truyện, ... thể nhƣ sau: Chƣơng 1: Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dòng chảy tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chƣơng 2: Cốt truyện nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn Chƣơng 3: Ngôn ngữ giọng điệu tiểu thuyết Nguyễn ... hai tiểu thuyết Luật đời cha Lửa đắng, có số luận văn thạc sỹ viết hai tiểu thuyết Đó là: luận văn Đặc sắc tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn tác giả Đào Thị Mỹ Dung, luận văn Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn...
 • 92
 • 202
 • 1

Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại

Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại
... nhiệm vụ cụ thể sau: - Đƣa nhìn tổng quát tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn mối quan hệ với xu hƣớng sáng tác tiểu thuyết giai đoạn - Chỉ nét bật thi pháp thể loại tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn cốt truyện, ... Cụ thể nhƣ sau: Chương 1: Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dòng chảy tiểu thuyết Việt Nam đương đại Chương 2: Cốt truyện nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn Chương 3: Ngôn ngữ giọng điệu tiểu thuyết ... hai tiểu thuyết Luật đời cha Lửa đắng, có số luận văn thạc sỹ viết hai tiểu thuyết Đó là: luận văn Đặc sắc tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn tác giả Đào Thị Mỹ Dung, luận văn Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn...
 • 12
 • 233
 • 0

Con người và thiên nhiên trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp dưới góc nhìn phê bình sinh thái (LV01950)

Con người và thiên nhiên trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp dưới góc nhìn phê bình sinh thái (LV01950)
... tự nhiên truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dƣới góc nhìn phê bình sinh thái Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Con ngƣời thiên nhiên truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dƣới góc nhìn phê ... Nghiên cứu truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp dƣới góc nhìn phê bình sinh thái, đặc biệt ý đến viết: “Bƣớc đầu tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ điểm nhìn phê bình sinh thái Đặng Thái Hà; “Những ... thức phê phán truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp từ góc nhìn phê bình sinh thái Chương Sự kiến lập cảm quan đạo đức sinh thái 6 Chƣơng KHÁI QUÁT VỀ PHÊ BÌNH SINH THÁI VÀ KHUYNH HƢỚNG VĂN XUÔI SINH THÁI...
 • 110
 • 357
 • 2

Tiểu thuyết hội thề của nguyễn quang thân từ góc nhìn thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn

Tiểu thuyết hội thề của nguyễn quang thân từ góc nhìn thể loại luận văn thạc sỹ ngữ văn
... khác chí đối lập tiểu thuyết Hội thề Trong bối cảnh đó, với đề tài Tiểu thuyết Hội thề Nguyễn Quang Thân từ góc nhìn thể loại, muốn đưa nhìn hệ thống, toàn diện tiểu thuyết Hội thề 5 Ý nghĩa vấn ... lịch sử tiểu thuyết Hội thề 55 Chương NGÔN NGỮ VÀ GIỌNG ĐIỆU TRONG TIỂU THUYẾT HỘI THỀ 3.1 59 Ngôn ngữ 59 3.1.1 Ngôn ngữ tiểu thuyết ngôn ngữ tiểu thuyết lịch sử 59 3.1.1.1.Ngôn ngữ tiểu thuyết ... Thân tiểu thuyết Hội thề từ góc nhìn thi pháp thể loại tiểu thuyết lịch sử 3.2 Với mục đích ấy, luận văn có nhiệm vụ: Thứ nhất, đưa nhìn khái quát tiểu thuyết Hội thề bối cảnh tiểu thuyết lịch...
 • 105
 • 375
 • 3

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn thể loại

Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư từ góc nhìn thể loại
... định chọn đề tài luận văn "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" Việc tìm hiểu "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" tác giả trẻ Nguyễn Ngọc công việc đòi hỏi người viết ... điệu truyện ngắn Nguyễn Ngọc Dự kiến đóng góp Luận văn tập trung tìm hiểu "Truyện ngắn Nguyễn Ngọc từ góc nhìn thể loại" nhằm mục đích: Bước đầu đặc điểm phong cách đóng góp Nguyễn Ngọc ... ngắn Nguyễn Ngọc Thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu truyện ngắn Nguyễn Ngọc qua bốn tập truyện, nhân thấy số truyện viết theo truyện có cốt truyện, đa số truyện cốt truyện 1.1.2.1 Truyện...
 • 105
 • 420
 • 3

Tiểu thuyết nguyễn huy thiệp từ góc độ thể loại

Tiểu thuyết nguyễn huy thiệp từ góc độ thể loại
... 1: Từ truyện ngắn đến tiểu thuyết - thử nghiệm nghệ thuật Chƣơng 2: Kết cấu tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Chƣơng 3: Nhân vật tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Chƣơng 4: Ngôn ngữ tiểu thuyết Nguyễn Huy ... Hachette, 1998) Nguyễn Huy Thiệp quan niệm nhƣ tiểu thuyết? Nhà văn có thành công thử sức thể loại mới? 1.2.2 Quan niệm Nguyễn Huy Thiệp tiểu thuyết Quan niệm Nguyễn Huy thiệp tiểu thuyết đƣợc thể trực ... công trình khoa học viết tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp Luận văn "Tiểu thuyết Nguyễn Huy Thiệp từ góc độ thể loại" xem công trình đóng góp khoa học có ý nghĩa nghiên cứu tiểu thuyết nhà văn MỤC ĐÍCH,...
 • 119
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật dưới góc nhìn văn hóa và thi pháptiểu thuyết nguyễn bắc sơn dưới góc nhìn thể loạilịch sử việt nam từ nguồn gốc đến thế kỷ xthơ nguyễn kho điềm dưới góc nhìn văn hóanguyễn ngọc tư dưới góc nhìnđông và tây vốn luôn chứa đựng nhiều quan niệm khác biệt bộ ảnh đồ họa dưới đây sẽ đề cập tới sự khác biệt đó dưới góc nhìn gắn gọn hài hước thú vị đầy tính chiêm nghiệmtiểu luận môn lịch sử tư tưởng chính trịvai trò lịch sử của đại tướng võ nguyên giápquyết định lịch sử của đại tướng võ nguyên giáplịch sử về đại tướng võ nguyên giáplịch sử của đại tướng võ nguyên giápchữ nhân trong luận ngữ từ tư tưởng nhân của khổng tử đến tư tưởng nhân nghĩa của nguyễn trãi dưới góc nhìn lịch đạitiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật luận văn thạc sĩmai thị thanh hà 2009 phong cách tiểu thuyết lịch sử nguyễn triệu luật luận văn thạc sĩ đại học vinhvận dụng nguyên tắc liên môn trong dạy học khoá trình lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỷ xix sgk lớp 10 ban cơ bảnTrắc nghiệm mệnh đề tập hợpKhảo sát nghiệm của các phương trình sinh bởi đạo hàm và nguyên hàm của một đa thức (LV thạc sĩ)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 10Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu sắt Maltodextrin (LV thạc sĩ)Ôn tập hình học lớp 10 chương 1Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)ĐỀ kiem tra co hoc co so 1tay ban nha lo so trong ki euroBài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcHướng dẫn nghiên cứu thực tế và viết tiểu luận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcLý lịch Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTrò chơi chủ đề đo lường môn Toán tiểu họcCâu hỏi trắc nghiệm về chương trình giáo dục phổ thông cực hayCâu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayProtecting Your Trademark ENHANCING YOUR RIGHTS THROUGH FEDERAL REGISTRATIONVật lí trong hoá học sinh học và địa lýChuyên đề điểm và đường thẳng cố định của đồ thị
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập