mau bang can doi ke toan

Mẫu bảng cân đối kế toán công ty giày Thụy Khuê

Mẫu bảng cân đối kế toán công ty giày Thụy Khuê
... hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) TSCĐ thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế TSCĐ vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) II Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu ... 8 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản lu động Tạm ứng Chi phí trả trớc Chi phí chờ kết chuyển Tài sản thiếu chờ xử lý Các khoản chấp, ký cợc VI Chi nghiệp Chi nghiệp năm trớc Chi ... hạn đến hạn trả Phải trả cho ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế GTGT phải nộp Nhà nớc Phải trả công nhân viên Phải trả cho đơn vị nội Các khoản phải trả, phải nộp khác II Nợ dài hạn Vay dài hạn...
 • 4
 • 1,242
 • 11

Tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán pdf

Tài liệu Mẫu Bảng cân đối kế toán pdf
... 321 322 328 329 - III.07 411 412 413 414 415 416 417 430 - 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Tài sản thuê Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ , nhận ... lý Ngoại tệ lọai SỐ CUỐI NĂM SỐ ĐẦU NĂM - - Ghi chú: Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đ Lập ngày Người lập biểu Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) thá Giám (Ký, họ tên...
 • 4
 • 942
 • 4

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN doc

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN doc
... trữ bắt buộc 423 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 +400) V.22 (…) (…) 440 CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Tài sản thuê Thuyết minh Số cuối năm (3) Số đầu năm (3) 23 Vật tư, hàng hóa ... năm … Biểu mẫu báo cáo tài ban hành kèm theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 Bộ Tài Hướng dẫn kế toán áp dụng Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm Người lập biểu (Ký, họ tên) Kế toán trưởng ... (300 = 310 + 330) (…) V.15 V.16 V.17 V.18 Biểu mẫu báo cáo tài ban hành kèm theo Thông tư số 175/2011/TT-BTC ngày 5/12/2011 Bộ Tài Hướng dẫn kế toán áp dụng Doanh nghiệp môi giới bảo hiểm 10...
 • 4
 • 671
 • 5

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ppt

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ppt
... (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Số đầu năm“ ghi “01.01.X“ 2 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị báo cáo: Địa chỉ:………… Mẫu ... 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Mã số CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch ... cấp dịch vụ (20 = 10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22)...
 • 4
 • 350
 • 3

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf

MẪU BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN pdf
... 05/09/2011 Bộ Tài hướng dẫn kế toán áp dụng Công ty quản lý Quỹ - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 Tài sản cố định ... V.02 (…) (…) V.05 (…) (…) Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 Bộ Tài hướng dẫn kế toán áp dụng Công ty quản lý Quỹ Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 ... Kèm theo Thông tư số 125/2011/TT-BTC ngày 05/09/2011 Bộ Tài hướng dẫn kế toán áp dụng Công ty quản lý Quỹ Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn...
 • 8
 • 265
 • 1

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Mẫu Bảng cân đối kế toán và Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
... đơn ( ) (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế toán năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Số đầu năm“ ghi “01.01.X“ Số đầu năm (3) Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Đơn vị báo cáo: Địa ... cáo: Địa chỉ:………… Mẫu số B 02 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Mã số CHỈ TIÊU 1 Doanh thu bán hàng cung ... xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác...
 • 5
 • 199
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb toàn hàng báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb toàn hàng báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán năm 2009
... 00 'I'i€n gtri cua c6c TCTD kh6c 10,127.668,107,590 10,127.6(r8.107.590 Vay c6c TCTD kh6c Tiin gii'i ciia hhich hhng 14,501,16tt,491,112 Tidn gii'i III vi vay ciia cdc TCTD khic V VII V6n vh ... uAti so BoJ/TC'rD NGAN HANG TMCP SAI GoN - HA NQI BAO cAo LtIu CHUYEN TITN TE RItNG LE Nim 2009 Nim 2009 LT:,II CHUYEN TIEryIU4O4T Nnm 2008 DQNC KI:{H DO.A,NH Lgi nhuin truric thu6 269,360,61 ... 30109 12009 ld 2.000.000.000.0000 vND (Hai nghin ty cl6ng ViQt Nim) Hdi so'chinh cira Ngdn hdng cluo-c ddt tai 56 77 - Trdn Hung Dao - e.Hodn Ki6m - I.p.Hd N6i - Vi6t Nam laingdv 3l/12 /2009, NgAn...
 • 25
 • 434
 • 0

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb toàn hàng báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 4 năm 2009 tại ngày 31 12 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb toàn hàng báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 4 năm 2009 tại ngày 31 12 2009
... 705,385,289 ,42 1_ 4, 033,327,1 94 20,000,000,000 729 ,41 8,616,615 705,385,28g ,42 1 4, 03t327,1 94 20,000,000,000 1, 045 , 944 ,999 39 ,44 4,999 39 ,44 4,999 976,696,667 2 54, 380,5 54 2 54, 380,5 54_ 729 ,41 8,616,615 169, 547 ,49 2 ... 06,200,000 12, 828,7 48 ,070, 948 Nq dt ti6u ,\ VND 12 ,44 9, 641 ,068, 344 8,211 ,357 ,171 ,133 56 ,44 4, 749 ,262 111,222,390,2 54 28,155,187,606 33,096,582,665 148 ,830 ,40 2,260 145 ,47 0,185,022 145 ,670,663 ,47 6 ... khrlc 35 ,44 5,811 ,49 5 29,292, 249 ,386 t7 ,2 24, 068.871 45 ,121 ,502,151 sii ou cu6i s2.669.880.366 74, 413,751, 543 29,359, 044 ,169 21 ,42 6 ,45 9,280 6,086,767,326 7,865,790,106 35 ,44 5,811 ,49 5 29,292, 249 ,386...
 • 26
 • 332
 • 1

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 4 năm 2009

ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội shb báo cáo tài chính mẫu số b02 tctd bảng cân đối kế toán hợp nhất quý 4 năm 2009
... c14i i, - Thu phi dich vu hh6c I(j'trttdc VNI) 59,768,618, 142 9,577,085,993 54, 8 04 1 94 373,826 10,0 .41 .312,112 3, 348 ,3 74, 947 7.3 87.3 :13 9.c)78.561 ' 141 ,825,065 5.576.975 46 ,770,2 64 ,11. 844 .335.030 ... lu'ong vd phtl cdp ,1E6 31 46 3,569 644 2,59 3,6 39,31J 2.109,263.255 751,081,209 35 653 283 U2.988 14, 5 74, 6 94. 232 4, 7 40 ,728,160 78, 242 .102.910 14, 266.156,686 t,719,220,986 1, 341 256,850 11,7I 5,267 ... 128,150,080,886 23,8 14, 918,783 I 15.31r1.710.596 19,622.103, 244 12,835,370.290 4, 192 815 539 101,161,295, 343 9,807 ,49 1,250 - Chi v0 hinh doanh ngoAi t0 giao 83.6 94, 792.0U 6,0 24, 427 ,43 6 - Chi r,'0 czic...
 • 26
 • 221
 • 0

Báo cáo tại ngày lập bảng cân đối kế toán.DOC

Báo cáo tại ngày lập bảng cân đối kế toán.DOC
... trung bình cho việc kế toán tuần tháng kế toán Báo cáo ngày lập bảng cân đối kế toán 1- Tại ngày lập bảng cân đối kế toán: a) Các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ phải đợc báo cáo theo tỷ giá hối ... chỉnh giá hợp lý * Phơng pháp chuyển đổi báo cáo tài * Nêu rõ lý sử dụng đơn vị tiền tệ nớc để báo cáo * Báo cáo thay đổi đơn vị tiền tệ báo cáo Báo cáo kết hoạt động * Số chênh lệch tỷ giá hối ... khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ thời điểm lập bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm tài chính, gồm: * Chênh lệch tỷ giá hối đoái ngày lập bảng cân đối kế toán thời điểm cuối năm đánh giá khoản...
 • 40
 • 770
 • 0

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC

HOÀN THIỆN VIỆC PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY VẬT TƯ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI.DOC
... Phần III Hoàn thiện nội dung phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán Công ty vật t công nghiệp nội I Đánh giá kết tình hình phân tích bảng cân đối kế toán Công ty Vật t Công nghiệp nội ... doanh nghiệp Phần II Phân tích thực trạng bảng cân đối kế toán Công ty vật t công nghiệp nội I Tổng quan Công ty Vật t Công nghiệp nội 1.Lịch sử hình thành phát triển Công ty Vật t Công nghiệp ... phân tích bảng cân đối kế toán .2 I Khái niệm, kết cấu nội dung bảng cân đối kế toán II Chỉ tiêu phơng pháp phân tích bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu phân tích bảng cân đối kế...
 • 30
 • 3,031
 • 24

bảng cân đối kế toán.doc

bảng cân đối kế toán.doc
... BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN CHỈ TIÊU Mã Thuyết TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 (100=110+120+130+140+150) I Tiền ... (200=210+220+230+240) I Tài sản cố định Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang II Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế III Các khoản đầu tư tài dài 210 211 212 213 220 221 ... 113.344.280 IV.09 113.344.280 113.344.280 trước 56.354.850 498.314.838 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Phụ lục 03-1A) CHỈ TIÊU Kết kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài Doanh thu bán hàng cung cấp...
 • 6
 • 379
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: mẫu bảng cân đối kế toán excelmẫu bảng cân đối kế toán hợp nhấtmẫu bảng cân đối kế toán mới nhất 2013mẫu bảng cân đối kế toán của ngân hàngbài tập mẫu bảng cân đối kế toánmau bảng cân đối kế toán theo quyết định 48mẫu bảng cân đối kế toán theo quyết định 48mẫu bảng cân đối kế toán bằng tiếng anhmẫu bảng cân đối kế toán tiếng anhmẫu bảng cân đối kế toán trong ngân hàngdown mẫu bảng cân đối kế toán mới nhấtdownload mẫu bảng cân đối kế toán mới nhấtmẫu bảng cân đối kế toán mới nhất 2010mẫu bảng cân đối kế toán cong ty cổ phần kinh đômau bang can doi ke toan quyet dinh 15NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HỌC TẬP KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA SINH VIÊN ĐIỀU DƯỠNG130 Bí mật trong hồi sứcđề cương luận văn thạc sĩ phân tích, đánh giá các DKTN phục vụ nuôi trồng thủy sản vùng cát ven biển quảng bìnhĐÁNH GIÁ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VỀ CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC CỦA ĐIỀU DƯỠNGđề thi thpt quoc gia môn hóa họcđề thi thpt quốc gia môn hóa họcđề thi thpt quốc gia môn hóa họcHIỆU QUẢ CHĂM SÓC SUY HÔ HẤP SƠ SINH TRONG 24 GIỜ ĐẦUXÁC ĐỊNH MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ CĂNG THẲNG Ở CÁC BÀ MẸ CÓ CON NHỎ BỊ BỆNH MẠN TÍNHCÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VIỆC ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐIỀU DƯỠNGĐề thi thpt quốc gia môn hóa học có đáp án chi tiếtNÂNG CAO KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH TỰ THEO DÕI ĐƯỜNG HUYẾT CỦA NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNGtuyệt kỉ luyện thi hàm sốĐề Tài Chăm sóc bệnh nhân suy hô hấp do bệnh lý ở phổi trong 24 giờNghiên cứu ứng dụng mPCR để xác định phân týp của HIV1 ở Hà Nội Viêng Chăn (2007 2011) (LA tiến sĩ)Tạo động lực làm việc cho giáo viênNghiên cứu phẫu thuật nội soi sau phúc mạc cắt thận điều trị bệnh lý lành tính (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ứng dụng vạt da cân nhánh xuyên động mạch ngực lưng điều trị sẹo co kéo nách do di chứng bỏng (LA tiến sĩ)Phương pháp RBF FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic (tt)xd vị trí việc làm cho giáo viên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập