VIÊM GAN SIÊU VI B CẤP I.PHẠM VI ÁP DỤNG PHÁC ĐỒ

báo cáo lâm sàng đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động

báo cáo lâm sàng đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động
... phẩm < /b> : Có tác dụng chuyển < /b> đổi < /b> huyết HBeAg < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động HBeAg < /b> (+) làm HBV-DNA b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động HBeAg < /b> (-) < /b> với tỷ lệ thành công ... kỳ < /b> Diệp < /b> hạ < /b> châu đáng quan tâm Đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm: - < /b> Đánh giá < /b> hiệu < /b> chế < /b> phẩm < /b> Hoàng k - /b> Diệp < /b> hạ < /b> Châu chuyển < /b> đổi < /b> dấu < /b> ấn < /b> siêu < /b> vi < /b> viêm < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động (HBeAg < /b> (+) chuyển < /b> ... phẩm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> B mạn HBeAg < /b> (+) với men < /b> gan < /b> ALT đổi < /b> huyết HBeAg < /b> chế < /b> phẩm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> B mạn HBeAg < /b> (+) với men < /b> gan < /b> ALT...
 • 70
 • 112
 • 0

đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động

đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động
... V B NH VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B M N 1.2.1 L ch s v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B[ 3] Năm 1947, Mac Callum đ ngh g i b nh vi< /b> m gan < /b> nhi m t huy t vi< /b> m gan < /b> B, thu t ng đư c U ban c a T ch c Y t th gi i v vi< /b> m ... - < /b> 1.1 ð nh nghiã vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n - < /b> 1.2 Sơ lư c v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n - < /b> 1.2.1 L ch s v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B ... n siêu < /b> vi < /b> c a vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n tính ho t đ ng (HBeAg < /b> (+) chuy n sang (-) < /b> xu t hi n antiHBe) - < /b> ðánh giá < /b> đư c tác d ng c i thi n men < /b> gan < /b> c a ch ph m Hồng kỳ < /b> – Di p h châu b nh nhân < /b> vi< /b> m gan...
 • 89
 • 213
 • 0

Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viên đa khoa tỉnh bình phước tháng 3

Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viên đa khoa tỉnh bình phước tháng 3
... b nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B   Xác định tỷ lệ b nh < /b> nhân thái < /b> độ < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B   Xác định tỷ lệ b nh < /b> nhân thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B  ... lệ b nh < /b> nhân đến khám b nh < /b> phòng < /b> khám nhiễm B nh < /b> Vi< /b> n đa khoa Tỉnh B nh Phước kiến < /b> thức,< /b> thái < /b> độ,< /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mối liên quan Mục tiêu cụ thể   Xác định tỷ lệ b nh < /b> ... /tháng Có mối liên quan kiến < /b> thức < /b> với thực < /b> hành < /b> B nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> thực < /b> hành < /b> gấp 3, 65 lần so với b nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> Kết luận: Tỷ lệ b nh < /b> nhân kiến < /b> thức,< /b> thái < /b> độ,< /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh...
 • 26
 • 1,355
 • 6

Giáo trình Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ

Giáo trình Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ
... nguyên b mặt virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBsAg) cho tất phụ nữ có thai lần khám tiền sản Phụ nữ vào phòng sanh chưa thử HBsAg tiền sản phải lấy máu xét nghiệm [5] Sản phụ cần gửi kết xét nghiệm vi< /b> m < /b> gan < /b> B ... mẹ thông tin vi< /b> c trẻ tiêm phòng vaccin HBV tiêm globulin miễn dịch vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBIG) hay chưa? IV- Điều Trị Điều trị hỗ trợ nhiễm HBV cấp B nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn cần chăm sóc b c sĩ chuyên ... cấp lúc mang thai [3] - Trong nghiên cứu nhỏ, vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp mẹ (type B không type B) không ảnh hưởng tần suất dị tật b m sinh, thai lưu, hư thai suy dinh dưỡng b o thai - Tuy vậy, vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp làm...
 • 9
 • 263
 • 3

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> mắc < /b> ... quan virus < /b> HBV:< /b> HBV < /b> thuộc loại siêu < /b> vi < /b> trùng (hay virus)< /b> : Nhóm VII (dsDNA-RT) Họ (familia): Hepadnaviridae Chi (genus): Orthohepadnavirus Loài  (species): vi< /b> m< /b> gan< /b> B.     Có khả tồn cao HBV < /b> b n...
 • 18
 • 405
 • 0

Chủ đề: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

Chủ đề: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> ... chế b t cặp sai nói IV Tổng kết lại: Hiện < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> cua virus < /b> HBV < /b> đột biến điểm codon 180 204 Loại đột biến đột biến thay Kĩ < /b> thuật < /b> phát ứng < /b> dụng < /b> Real-time < /b> PCR < /b> sử < /b> dụng < /b> Displacing < /b> Probe...
 • 18
 • 315
 • 0

Tài liệu Khuyến cáo về Viêm gan siêu vi B ppt

Tài liệu Khuyến cáo về Viêm gan siêu vi B ppt
... tủy (Độ II-3) Khuyến < /b> cáo < /b> điều trị b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B cấp +Chỉ nên điều trị b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B thể tối cấp b nh nhân vi< /b> n gan < /b> B cấp nặng (Độ III) +Lamivudine, telbivudine, entecavir ưa chuộng ... để đánh giá b nh gan < /b> – công thức máu, tiểu cầu, chức gan,< /b> men gan < /b> prothrombin time +Xét nghiệm chép HBV – antigen e vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBeAg)/ kháng thể antigen e vi< /b> m < /b> gan < /b> B (anti-HBe), HBV DNA +Các ... (AFP), siêu < /b> âm b nh nhân có nguy cao +Sinh thiết gan < /b> để phân cấp phân giai đoạn b nh gan < /b> b nh nhân có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn +Tất b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn chưa có kháng thể với vi< /b> m < /b> gan...
 • 16
 • 341
 • 1

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 1) ppt

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 1) ppt
... nhân nhiễm cấp biểu lâm sàng triệu chứng vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp chán ăn, buồn nôn, nôn, sốt, đau b ng vàng da [1] Vàng mắt, vàng da Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B cấp 10-20% phụ nữ HBsAg dương tính truyền virus cho sơ sinh ... b nh nhân nhiễm HBV trở thành huyết dương tính [2] Khoảng 50% trường hợp nhiễm HBV cấp người lớn có triệu chứng 1% số diễn biến đến suy gan < /b> cấp tử vong B nh nhân Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B thể tối cấp Các b nh ... Mô hình virus HBV Cấu trúc virus HBV: Chuỗi DNA, Protein nhân HBc, Protein b mặt HBs Cấu hình gen virus HBV Thời gian ủ b nh từ lúc phơi nhiễm đến b t đầu có triệu chứng từ...
 • 11
 • 366
 • 6

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 2) docx

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 2) docx
... Xơ gan < /b> HBV Trong số b nh nhân nhiễm HBV mãn, nguy tử vong xơ gan < /b> ung thư tế b o gan < /b> nguyên phát 15%-25% [1] Diễn biến Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B mãn: dẫn đến xơ gan,< /b> suy chức gan < /b> ung thư gan < /b> - Chưa có ... anti-HBs dương HBsAg âm Miễn nhiễm anti-HBc âm tiêm phòng HBV anti-HBs dương HBsAg dương anti-HBc dương IgM anti-HBc dương anti-HBs âm HBsAg dương anti-HBc dương IgM anti-HBc âm anti-HBs âm HBsAg ... gan < /b> B (HBsAg) cho tất phụ nữ có thai lần khám tiền sản  Phụ nữ vào phòng sanh chưa thử HBsAg tiền sản phải lấy máu xét nghiệm [5]  Sản phụ cần gửi kết xét nghiệm vi< /b> m < /b> gan < /b> B thực trước cho b nh...
 • 7
 • 354
 • 5

Tài liệu Viêm gan siêu vi B không di truyền doc

Tài liệu Viêm gan siêu vi B không di truyền doc
... người b nhiễm siêu < /b> vi < /b> B thành vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B di truyền cho Nhưng b c sĩ chuyên khoa khẳng định, vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B tính di truyền Người nhiễm siêu < /b> vi < /b> B có sống b nh thường không lây truyền ... B vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B di truyền hay không? Đó câu hỏi làm b n khoăn nhiều b n trẻ b b nh họ muốn sinh Anh Nguyễn Hoàng, 26 tuổi, TP HCM, phát thân b nhiễm siêu < /b> vi < /b> B làm xét nghiệm ... tình dục Các b c sĩ nhấn mạnh, vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B siêu < /b> vi < /b> trùng gây lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục B i siêu < /b> vi < /b> trùng gây vi< /b> m < /b> gan < /b> chủ yếu lưu hành máu Ngoài khả lây truyền từ mẹ sang...
 • 5
 • 293
 • 0

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B pptx

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B pptx
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn < /b> đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> mắc < /b> ... hợp vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút B mãn tính mà có xét nghiệm máu chẩn < /b> đoán < /b> b nh < /b> Do đó, vai trò xét nghiệm chẩn < /b> đoán < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút B giữ vai trò quan trọng Có nhiều loại xét nghiệm khác sử < /b> dụng < /b> chẩn < /b> đoán < /b> vi< /b> m...
 • 18
 • 441
 • 0

Điều trị viêm gan siêu vi B potx

Điều trị viêm gan siêu vi B potx
... Adefovir Do tỉ lệ kháng thuốc thấp kéo dài thời gian điều < /b> trị < /b> Adefovir thích hợp điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg âm tính Adefovir có hiệu ức chế virus b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn kháng Lamivudine , b nh ... , vi< /b> c phát triển điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B có hiệu cần thiết Các nhà khoa học nghiên cứu đưa vào thử nghiệm loại thuốc để điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính Sau trình b y thuốc điều < /b> trị < /b> hiệu thuốc , phương ... ứng dụng điều < /b> trị < /b> tương lai II/Những thuốc dùng điều < /b> trị:< /b> A/ Quan điểm điều < /b> trị < /b> :mục đích điều < /b> trị < /b> làm virus , HbsAg Điều có nghĩa số lượng virus nhỏ 100.000 copy/ml HbeAg dương tính; virus nhỏ...
 • 10
 • 236
 • 0

Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B docx

Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B docx
... mầm b nh < /b> VGSV B gì? Nếu người mang mầm b nh,< /b> phải làm gì? Khoảng 6-10% b nh < /b> nhân b VGSV B siêu < /b> vi < /b> B lại thể thời gian dài, có suốt đời Sáu tháng sau b t đầu b b nh,< /b> siêu < /b> vi < /b> B diện máu b n b n ... (người dùng ma túy) lây b nh < /b> VGSV B Siêu < /b> vi < /b> B có tinh dịch, dịch âm đạo, b nh < /b> lan truyền qua tiếp xúc sinh lý Khi mang thai, người mẹ b b nh < /b> truyền siêu < /b> vi < /b> B cho lúc sanh B nh < /b> lây lan cho người ... lây b nh < /b> cho người khác (Xin trả lời chi tiết câu hỏi sau) Triệu chứng b nh < /b> VGSV B sao? Vài tuần đến vài tháng (thời gian ủ b nh)< /b> sau nhiễm VSB gan < /b> sưng lên (vi< /b> m < /b> gan)< /b> có triệu chứng b nh < /b> gan...
 • 6
 • 312
 • 0

Những điều cần biết về viêm gan siêu vi B doc

Những điều cần biết về viêm gan siêu vi B doc
... 14% Hiện Vi< /b> t Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc vi< /b> m < /b> gan < /b> B cao giới (từ - 12%) Trong đó, 10 - 15% nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B có diễn biến thành vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn tính, sau khoảng 25% thành xơ gan < /b> 80% dẫn ... thứ cần < /b> phải tầm soát trước virus vi< /b> m < /b> gan < /b> Trên giới ước tính có khoảng tỉ người nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B, gọi tắt HBV Trong số 250 triệu người nhiễm HBV mạn tính châu Á - Thái B nh Dương Vi< /b> t ... sinh sản virus vi< /b> m < /b> gan < /b> nên làm tăng nhanh số lượng virus có máu làm giảm khả chịu đựng tế b o gan < /b> trước công virus B nh vi< /b> m < /b> gan < /b> loại b nh khó chữa khỏi để lại nhiều di chứng lâu dài nên vi< /b> c phòng...
 • 6
 • 289
 • 0

Triệu chứng bệnh viêm gan siêu vi B pptx

Triệu chứng bệnh viêm gan siêu vi B pptx
... thuốc Vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn Giai đoạn nhiễm HBV mạn tính kéo dài nhiều năm, triệu < /b> chứng,< /b> cuối dẫn tới hậu nghiêm trọng xơ gan,< /b> ung thư gan< /b> Hoặc có triệu < /b> chứng < /b> âm ỉ kéo dài Vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn xuất thể b nh:< /b> ... số triệu < /b> chứng < /b> khác chán ăn, đầy b ng, nôn ói, đau b ng vùng rốn, đau khớp v.v Đợt cấp kéo dài khoảng 2-3 tuần Sau đó, biến chứng,< /b> triệu < /b> chứng < /b> b t dần, người b nh < /b> hồi phục hoàn toàn Vi< /b> m < /b> gan < /b> ... cấp Hiếm vi< /b> m < /b> gan < /b> B cấp diễn tiến thành suy gan < /b> cấp, triệu < /b> chứng < /b> xuất đột ngột hơn, nặng tử vong > 80% - Hôn mê gan < /b> - Xuất huyết: người b nh < /b> nôn ói máu, tiêu máu, tiểu máu, vết đám đỏ b m da,...
 • 4
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bệnh viêm gan siêu vi b cấp tínhđiều trị viêm gan siêu vi b cấp tínhđiều trị viêm gan siêu vi b cấpchẩn đoán viêm gan siêu vi b cấpviêm gan siêu vi b cấp là gìviêm gan siêu vi b cấp tínhviêm gan siêu vi b cấptiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan siêu vi b cấpviêm gan siêu vi bviem gan siêu vi bbệnh việm gan siêu vi cấpvaccin viêm gan siêu vi bviêm gan siêu vi b mãn tínhbệnh viêm gan siêu vi bviêm gan siêu vi b và thai phụPhát triển du lịch bền vững Bà Rịa – Vũng Tàu (LA tiến sĩ)Khảo sát tình hình sử dụng capecitabine trong điều trị ung thư đại trực tràng tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiKhảo sát tình hình sử dụng pemetrexed trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại trung tâm y học hạt nhân và ung bướu bệnh viện bạch maiĐề tài điều kiện, trình tự, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài lạm phát ở việt nam trong giai đoạn hiện nay, thực trạng và giải pháp, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài mô hình SWOT để xây dựng chiến lược đẩy mạnh xuất khẩu hàng thuỷ sản việt nam vào thị trường mỹ một thị trường mở nhưng đầy thách thức, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại trung tâm truyền hình thương mại công ty đầu tư và phát triển công nghệ truyền hình VTC, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChiết xuất, phân lập một số hợp chất từ cặn chiết ethyl acetat vỏ quả cây bảy lá một hoa (paris polyphylla var chinensis (franch ) h hara) trồng ở lào caiĐề tài chính sách thu hút lao động chuyên môn cao nước ngoài vào phát triển kinh tế của một số nước và bài học cho việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu xúc tác lưỡng kim loại trên cơ sở Pd cho quá trình hydrodeclo hóa tetracloetylen (LA tiến sĩ)Chuyên đề một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây dựng ở tổng công ty đầu tư và phát triển nhà hà nội, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu tính đối kháng của Aspergillus flavus không sinh độc tố để phòng chống aflatoxin trên ngô và lạc (LA tiến sĩ)Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Nghiên cứu sử dụng LPG làm nhiên liệu thay thế trên động cơ diesel hiện hành (LA tiến sĩ)tóm tắt Quỹ tích không Cohen- Macaulay và quỹ tích không cohen-macaulay suy rộngtóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngtóm tắt Sử dụng tài chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tây NguyênBáo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay