VIÊM GAN SIÊU VI B CẤP I.PHẠM VI ÁP DỤNG PHÁC ĐỒ

báo cáo lâm sàng đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động

báo cáo lâm sàng đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động
... phẩm < /b> : Có tác dụng chuyển < /b> đổi < /b> huyết HBeAg < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động HBeAg < /b> (+) làm HBV-DNA b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động HBeAg < /b> (-) < /b> với tỷ lệ thành công ... kỳ < /b> Diệp < /b> hạ < /b> châu đáng quan tâm Đề tài tiến hành nghiên cứu nhằm: - < /b> Đánh giá < /b> hiệu < /b> chế < /b> phẩm < /b> Hoàng k - /b> Diệp < /b> hạ < /b> Châu chuyển < /b> đổi < /b> dấu < /b> ấn < /b> siêu < /b> vi < /b> viêm < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mạn tính hoạt động (HBeAg < /b> (+) chuyển < /b> ... phẩm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> B mạn HBeAg < /b> (+) với men < /b> gan < /b> ALT đổi < /b> huyết HBeAg < /b> chế < /b> phẩm < /b> b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m gan < /b> B mạn HBeAg < /b> (+) với men < /b> gan < /b> ALT...
 • 70
 • 118
 • 0

đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động

đánh giá hiệu quả cải thiện men gan và chuyển đổi dấu ấn siêu vi hbeag của chế phẩm 'hoàng kỳ - diệp hạ châu' trên bệnh nhân viêm gan siêu vi b mạn tính hoạt động
... V B NH VI< /b> M GAN < /b> SIÊU VI < /b> B M N 1.2.1 L ch s v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B[ 3] Năm 1947, Mac Callum đ ngh g i b nh vi< /b> m gan < /b> nhi m t huy t vi< /b> m gan < /b> B, thu t ng đư c U ban c a T ch c Y t th gi i v vi< /b> m ... - < /b> 1.1 ð nh nghiã vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n - < /b> 1.2 Sơ lư c v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n - < /b> 1.2.1 L ch s v b nh vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B ... n siêu < /b> vi < /b> c a vi< /b> m gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B m n tính ho t đ ng (HBeAg < /b> (+) chuy n sang (-) < /b> xu t hi n antiHBe) - < /b> ðánh giá < /b> đư c tác d ng c i thi n men < /b> gan < /b> c a ch ph m Hồng kỳ < /b> – Di p h châu b nh nhân < /b> vi< /b> m gan...
 • 89
 • 230
 • 0

Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viên đa khoa tỉnh bình phước tháng 3

Kiến thức thái độ thực hành về phòng bệnh viêm gan siêu vi B của bệnh nhân đến khám tại bệnh viên đa khoa tỉnh bình phước tháng 3
... b nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B   Xác định tỷ lệ b nh < /b> nhân thái < /b> độ < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B   Xác định tỷ lệ b nh < /b> nhân thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B  ... lệ b nh < /b> nhân đến khám b nh < /b> phòng < /b> khám nhiễm B nh < /b> Vi< /b> n đa khoa Tỉnh B nh Phước kiến < /b> thức,< /b> thái < /b> độ,< /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh < /b> Vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B mối liên quan Mục tiêu cụ thể   Xác định tỷ lệ b nh < /b> ... /tháng Có mối liên quan kiến < /b> thức < /b> với thực < /b> hành < /b> B nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> thực < /b> hành < /b> gấp 3, 65 lần so với b nh < /b> nhân kiến < /b> thức < /b> Kết luận: Tỷ lệ b nh < /b> nhân kiến < /b> thức,< /b> thái < /b> độ,< /b> thực < /b> hành < /b> phòng < /b> b nh...
 • 26
 • 1,407
 • 6

Giáo trình Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ

Giáo trình Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ
... nguyên b mặt virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBsAg) cho tất phụ nữ có thai lần khám tiền sản Phụ nữ vào phòng sanh chưa thử HBsAg tiền sản phải lấy máu xét nghiệm [5] Sản phụ cần gửi kết xét nghiệm vi< /b> m < /b> gan < /b> B ... mẹ thông tin vi< /b> c trẻ tiêm phòng vaccin HBV tiêm globulin miễn dịch vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBIG) hay chưa? IV- Điều Trị Điều trị hỗ trợ nhiễm HBV cấp B nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn cần chăm sóc b c sĩ chuyên ... cấp lúc mang thai [3] - Trong nghiên cứu nhỏ, vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp mẹ (type B không type B) không ảnh hưởng tần suất dị tật b m sinh, thai lưu, hư thai suy dinh dưỡng b o thai - Tuy vậy, vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp làm...
 • 9
 • 280
 • 3

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> mắc < /b> ... quan virus < /b> HBV:< /b> HBV < /b> thuộc loại siêu < /b> vi < /b> trùng (hay virus)< /b> : Nhóm VII (dsDNA-RT) Họ (familia): Hepadnaviridae Chi (genus): Orthohepadnavirus Loài  (species): vi< /b> m< /b> gan< /b> B.     Có khả tồn cao HBV < /b> b n...
 • 18
 • 412
 • 0

Chủ đề: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B

Chủ đề: ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂCHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE ỞBỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> ... chế b t cặp sai nói IV Tổng kết lại: Hiện < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> cua virus < /b> HBV < /b> đột biến điểm codon 180 204 Loại đột biến đột biến thay Kĩ < /b> thuật < /b> phát ứng < /b> dụng < /b> Real-time < /b> PCR < /b> sử < /b> dụng < /b> Displacing < /b> Probe...
 • 18
 • 322
 • 1

Tài liệu Khuyến cáo về Viêm gan siêu vi B ppt

Tài liệu Khuyến cáo về Viêm gan siêu vi B ppt
... tủy (Độ II-3) Khuyến < /b> cáo < /b> điều trị b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B cấp +Chỉ nên điều trị b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B thể tối cấp b nh nhân vi< /b> n gan < /b> B cấp nặng (Độ III) +Lamivudine, telbivudine, entecavir ưa chuộng ... để đánh giá b nh gan < /b> – công thức máu, tiểu cầu, chức gan,< /b> men gan < /b> prothrombin time +Xét nghiệm chép HBV – antigen e vi< /b> m < /b> gan < /b> B (HBeAg)/ kháng thể antigen e vi< /b> m < /b> gan < /b> B (anti-HBe), HBV DNA +Các ... (AFP), siêu < /b> âm b nh nhân có nguy cao +Sinh thiết gan < /b> để phân cấp phân giai đoạn b nh gan < /b> b nh nhân có đủ tiêu chuẩn chẩn đoán vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn +Tất b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn chưa có kháng thể với vi< /b> m < /b> gan...
 • 16
 • 351
 • 1

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 1) ppt

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 1) ppt
... nhân nhiễm cấp biểu lâm sàng triệu chứng vi< /b> m < /b> gan < /b> cấp chán ăn, buồn nôn, nôn, sốt, đau b ng vàng da [1] Vàng mắt, vàng da Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B cấp 10-20% phụ nữ HBsAg dương tính truyền virus cho sơ sinh ... b nh nhân nhiễm HBV trở thành huyết dương tính [2] Khoảng 50% trường hợp nhiễm HBV cấp người lớn có triệu chứng 1% số diễn biến đến suy gan < /b> cấp tử vong B nh nhân Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B thể tối cấp Các b nh ... Mô hình virus HBV Cấu trúc virus HBV: Chuỗi DNA, Protein nhân HBc, Protein b mặt HBs Cấu hình gen virus HBV Thời gian ủ b nh từ lúc phơi nhiễm đến b t đầu có triệu chứng từ...
 • 11
 • 396
 • 7

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 2) docx

Tài liệu Viêm Gan Siêu Vi B và Thai Phụ (Kỳ 2) docx
... Xơ gan < /b> HBV Trong số b nh nhân nhiễm HBV mãn, nguy tử vong xơ gan < /b> ung thư tế b o gan < /b> nguyên phát 15%-25% [1] Diễn biến Vi< /b> m < /b> Gan < /b> B mãn: dẫn đến xơ gan,< /b> suy chức gan < /b> ung thư gan < /b> - Chưa có ... anti-HBs dương HBsAg âm Miễn nhiễm anti-HBc âm tiêm phòng HBV anti-HBs dương HBsAg dương anti-HBc dương IgM anti-HBc dương anti-HBs âm HBsAg dương anti-HBc dương IgM anti-HBc âm anti-HBs âm HBsAg ... gan < /b> B (HBsAg) cho tất phụ nữ có thai lần khám tiền sản  Phụ nữ vào phòng sanh chưa thử HBsAg tiền sản phải lấy máu xét nghiệm [5]  Sản phụ cần gửi kết xét nghiệm vi< /b> m < /b> gan < /b> B thực trước cho b nh...
 • 7
 • 387
 • 6

Tài liệu Viêm gan siêu vi B không di truyền doc

Tài liệu Viêm gan siêu vi B không di truyền doc
... người b nhiễm siêu < /b> vi < /b> B thành vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B di truyền cho Nhưng b c sĩ chuyên khoa khẳng định, vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B tính di truyền Người nhiễm siêu < /b> vi < /b> B có sống b nh thường không lây truyền ... B vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B di truyền hay không? Đó câu hỏi làm b n khoăn nhiều b n trẻ b b nh họ muốn sinh Anh Nguyễn Hoàng, 26 tuổi, TP HCM, phát thân b nhiễm siêu < /b> vi < /b> B làm xét nghiệm ... tình dục Các b c sĩ nhấn mạnh, vi< /b> m < /b> gan < /b> siêu < /b> vi < /b> B siêu < /b> vi < /b> trùng gây lây truyền qua đường máu, quan hệ tình dục B i siêu < /b> vi < /b> trùng gây vi< /b> m < /b> gan < /b> chủ yếu lưu hành máu Ngoài khả lây truyền từ mẹ sang...
 • 5
 • 317
 • 0

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B pptx

TIỂU LUẬN:ỨNG DỤNG KĨ THUẬT REAL-TIME PCR SỬ DỤNG DISPLACING PROBE ĐỂ CHẨN ĐOÁN HIỆN TƯỢNG VIRUS HBV KHÁNG THUỐC LAMUVIDINE Ở BỆNH NHÂN MẮC BỆNH VIÊM GAN SIÊU VI B pptx
... 5'-triphosphate tế b o I.4 Nguyên nhân < /b> tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> Lamivudine: Vi< /b> c lạm dụng < /b> thuốc < /b> điều trị, vi< /b> c sử < /b> dụng < /b> thuốc < /b> lâu dài b nh < /b> nhân < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> mãn tính gây tượng < /b> kháng < /b> thuốc < /b> virus < /b> HBV < /b> Đây tượng < /b> nguy ... Real-Time < /b> PCR < /b> áp dụng < /b> rộng rãi vi< /b> c chẩn < /b> đoán < /b> nhiều b nh < /b> liên quan tới virus < /b> nói chung b nh < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B nói riêng Đặc biệt b nh < /b> vi< /b> n tuyến đầu nước ta trang b thực nhiều xét nghiệm cho b nh < /b> nhân < /b> mắc < /b> ... hợp vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút B mãn tính mà có xét nghiệm máu chẩn < /b> đoán < /b> b nh < /b> Do đó, vai trò xét nghiệm chẩn < /b> đoán < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> vi < /b> rút B giữ vai trò quan trọng Có nhiều loại xét nghiệm khác sử < /b> dụng < /b> chẩn < /b> đoán < /b> vi< /b> m...
 • 18
 • 462
 • 0

Điều trị viêm gan siêu vi B potx

Điều trị viêm gan siêu vi B potx
... Adefovir Do tỉ lệ kháng thuốc thấp kéo dài thời gian điều < /b> trị < /b> Adefovir thích hợp điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn HBeAg âm tính Adefovir có hiệu ức chế virus b nh nhân vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn kháng Lamivudine , b nh ... , vi< /b> c phát triển điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B có hiệu cần thiết Các nhà khoa học nghiên cứu đưa vào thử nghiệm loại thuốc để điều < /b> trị < /b> vi< /b> m < /b> gan < /b> B mãn tính Sau trình b y thuốc điều < /b> trị < /b> hiệu thuốc , phương ... ứng dụng điều < /b> trị < /b> tương lai II/Những thuốc dùng điều < /b> trị:< /b> A/ Quan điểm điều < /b> trị < /b> :mục đích điều < /b> trị < /b> làm virus , HbsAg Điều có nghĩa số lượng virus nhỏ 100.000 copy/ml HbeAg dương tính; virus nhỏ...
 • 10
 • 245
 • 0

Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B docx

Bệnh Viêm Gan Siêu Vi B docx
... mầm b nh < /b> VGSV B gì? Nếu người mang mầm b nh,< /b> phải làm gì? Khoảng 6-10% b nh < /b> nhân b VGSV B siêu < /b> vi < /b> B lại thể thời gian dài, có suốt đời Sáu tháng sau b t đầu b b nh,< /b> siêu < /b> vi < /b> B diện máu b n b n ... (người dùng ma túy) lây b nh < /b> VGSV B Siêu < /b> vi < /b> B có tinh dịch, dịch âm đạo, b nh < /b> lan truyền qua tiếp xúc sinh lý Khi mang thai, người mẹ b b nh < /b> truyền siêu < /b> vi < /b> B cho lúc sanh B nh < /b> lây lan cho người ... lây b nh < /b> cho người khác (Xin trả lời chi tiết câu hỏi sau) Triệu chứng b nh < /b> VGSV B sao? Vài tuần đến vài tháng (thời gian ủ b nh)< /b> sau nhiễm VSB gan < /b> sưng lên (vi< /b> m < /b> gan)< /b> có triệu chứng b nh < /b> gan...
 • 6
 • 327
 • 0

Những điều cần biết về viêm gan siêu vi B doc

Những điều cần biết về viêm gan siêu vi B doc
... 14% Hiện Vi< /b> t Nam thuộc nhóm nước có tỷ lệ mắc vi< /b> m < /b> gan < /b> B cao giới (từ - 12%) Trong đó, 10 - 15% nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B có diễn biến thành vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn tính, sau khoảng 25% thành xơ gan < /b> 80% dẫn ... thứ cần < /b> phải tầm soát trước virus vi< /b> m < /b> gan < /b> Trên giới ước tính có khoảng tỉ người nhiễm virus vi< /b> m < /b> gan < /b> B, gọi tắt HBV Trong số 250 triệu người nhiễm HBV mạn tính châu Á - Thái B nh Dương Vi< /b> t ... sinh sản virus vi< /b> m < /b> gan < /b> nên làm tăng nhanh số lượng virus có máu làm giảm khả chịu đựng tế b o gan < /b> trước công virus B nh vi< /b> m < /b> gan < /b> loại b nh khó chữa khỏi để lại nhiều di chứng lâu dài nên vi< /b> c phòng...
 • 6
 • 302
 • 0

Triệu chứng bệnh viêm gan siêu vi B pptx

Triệu chứng bệnh viêm gan siêu vi B pptx
... thuốc Vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn Giai đoạn nhiễm HBV mạn tính kéo dài nhiều năm, triệu < /b> chứng,< /b> cuối dẫn tới hậu nghiêm trọng xơ gan,< /b> ung thư gan< /b> Hoặc có triệu < /b> chứng < /b> âm ỉ kéo dài Vi< /b> m < /b> gan < /b> mạn xuất thể b nh:< /b> ... số triệu < /b> chứng < /b> khác chán ăn, đầy b ng, nôn ói, đau b ng vùng rốn, đau khớp v.v Đợt cấp kéo dài khoảng 2-3 tuần Sau đó, biến chứng,< /b> triệu < /b> chứng < /b> b t dần, người b nh < /b> hồi phục hoàn toàn Vi< /b> m < /b> gan < /b> ... cấp Hiếm vi< /b> m < /b> gan < /b> B cấp diễn tiến thành suy gan < /b> cấp, triệu < /b> chứng < /b> xuất đột ngột hơn, nặng tử vong > 80% - Hôn mê gan < /b> - Xuất huyết: người b nh < /b> nôn ói máu, tiêu máu, tiểu máu, vết đám đỏ b m da,...
 • 4
 • 247
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bệnh viêm gan siêu vi b cấp tínhđiều trị viêm gan siêu vi b cấp tínhđiều trị viêm gan siêu vi b cấpchẩn đoán viêm gan siêu vi b cấpviêm gan siêu vi b cấp là gìviêm gan siêu vi b cấp tínhviêm gan siêu vi b cấptiêu chuẩn chẩn đoán viêm gan siêu vi b cấpviêm gan siêu vi bviem gan siêu vi bbệnh việm gan siêu vi cấpvaccin viêm gan siêu vi bviêm gan siêu vi b mãn tínhbệnh viêm gan siêu vi bviêm gan siêu vi b và thai phụGIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP tại CHI NHÁNH MOBIFONE QUẢNG TRỊHOÀN THIỆN CÔNG tác CHO VAY đối với DOANH NGHIỆP vừa và NHỎ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊThực trạng cho thuê tài chính ở Việt NamHoàn thiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn tại liên đoàn lao động tỉnh quảng bìnhHOÀN THIỆN CÔNG tác KIỂM SOÁT nội bộ HOẠT ĐỘNG tín DỤNG tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊHoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam – chi nhánh quảng trịHoàn thiện công tác quản lý thu ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước quảng bìnhHoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập cá nhân tại cục thuế tỉnh quảng trịTU VUNG TIENG ANH 12 U5Hoàn thiện công tác quản trị rủi ro trong dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam chi nhánh huếThực trạng MA trên thế giới 2016Giaó án nghề 2016 2017NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tín DỤNG CHO VAY KHÁCH HÀNG cá NHÂN tại NGÂN HÀNG hợp tác xã VIỆT NAM CHI NHÁNH THANH hóaGiáo dục kỹ năng hoạt động nhóm cho trẻ mẫu giáo lớn thông qua trò chơi22 phương pháp và kỹ thuật hiện đại giải nhanh hóa họcBÀI tập “SIÊU KINH điển CỦA HÓA HỌC vô cơ” 19 CÁCH GIẢI NHANHBÀI TOÁN sử DỤNG PHƯƠNG TRÌNH IONGiải nhanh hóa thầy vũ khắc ngọcKHAI THÁC độ bất hòa TRONG PHẢN ỨNG CỘNG h2 và br2Đề giao lưu HSG tiểu học môn tiếng anh lớp 4