TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐẾN NĂM 2050

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐẾN NĂM 2050

TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG ĐẾN NĂM 2050
... 75 năm nữa, khí thiên nhiên 100 năm than 200 năm (Bảng 2) 1.2 Dự báo tiêu thụ lượng đến năm 2050 Bảng Dự báo IEA cấu cân nguồn lượng nhiên liệu giới đến năm 2050, (%) Nguồn nhiên liệu -năng lượng ... II CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG ĐẾN NĂM 2050 2.1 Năng lượng không tái sinh Năng lượng sử dụng giới quy dầu gần 8, tỷ tấn, 40% dầu, than khoảng 26% khí thiên nhiên khoảng 24% Lượng tiêu thụ lượng khác tuỳ ... trữ lượng Trên toàn giới, lượng CO2 thải sử dụng lượng tăng 1,7 lần từ năm 2000 -2050, tức khoảng 38,4 tỷ năm 2050 70% lượng tăng đến từ châu Á khu vực tăng mức phát thải CO2 từ 24% giới năm 2000...
 • 56
 • 115
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang
... lượng sản phẩm tiêu thụ lượng máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang vấn đề cấp bách có ý nghĩa thực tiễn Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất ... hình máy trộn thức ăn chăn nuôi trục ngang phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu chung; - Thực nghiệm xác định thông số ảnh hưởng đến độ đồng thức ăn chăn nuôi tiêu thụ lượng; - Xây dựng thông số phù ... nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất lớn giới đảm nhận sản xuất 80% sản lượng thức ăn chăn nuôi toàn cầu Riêng 50 nước có ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi tiên tiến đạt 90% sản lượng thức ăn chăn...
 • 143
 • 451
 • 21

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang
... 1.4 Máy tr Hình 1.5 M tr máy tr di Máy tr Máy tr Máy tr Máy tr Máy tr Máy tr 1.2.2.2 Thi Vi a.Quy mô phân tán Quy mô ch – 1.000 kg/gi ph nuôi ho àm d Thi ã ình ch ùng máy tr ùng máy tr máy tr máy ... ành nghiên c ài Nghiên c s tiêu th c tr th có ý ngh M tiêu nghiên c 2.1 M chung Nghiên c s b th tiêu th ùh êng c 2.2 M th êng c ìm gi c -Tính toán chu tr thi nghiên c ình máy tr - Th c tiêu ... 3,0 R Ng su T/h Máy tr Máy tr Máy tr TN- 500 2,7 ÷ 3,0 Máy tr TN- 500 2,7 ÷ 3,0 Máy tr – 500 2,7 ÷ 3,0 àN Máy tr – 500 2,7 ÷ 3,0 àN Máy tr – 500 ài c mô s r ã kh TT Thái Nguyên êm thông tin v ùng...
 • 104
 • 162
 • 0

Tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang

Tóm tắt luận án nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng sản phẩm và tiêu thụ năng lượng của máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang
... ngành chăn nuôi Việt Nam (IAE, 2005) Vì lý trên, việc tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu ảnh hƣởng số thông số đến chất lƣợng sản phẩm tiêu thụ lƣợng máy trộn thức ăn chăn nuôi kiểu nằm ngang ... Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu, xác định số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau trộn tiêu thụ lượng riêng máy trộn, sở tìm thông số phù hợp nhằm tăng chất lượng sản phẩm ... thụ lượng chất lượng sản phẩm bột thức ăn chăn nuôi sau trộn; - Lựa chọn thông số chế tạo hợp lý nhằm giảm lượng tiêu thụ tăng chất lượng sản phẩm thức ăn sau trộn; - Xác định quan hệ tính chất...
 • 24
 • 109
 • 0

Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005

Đánh giá những nhân tố tác động tới tiêu thụ năng lượng của ngành công nghiệp Việt Nam giai đoạn 1995 - 2005
... Bộ Công thơng tập đoàn điện lực Việt Nam Viện lợng Mó s: I-146 ti NH GI NHNG NHN T TC NG TI TIấU TH NNG LNG CA NGNH CễNG NGHIP VIT NAM GIAI ON 199 5- 2005 H ni - 10/2008 Bộ Công thơng ... 1994 giai on 199 0-2 005 ó tng t 47.245 t lờn 359.614 t ng, t tc tng trung bỡnh 14,5 %/nm1 Trong ú, thi k nm sau cao hn thi k nm trc, c th: - giai on 1990 -1 995 tng bỡnh quõn 12,6% - giai on 199 5- 2000 ... cụng nghip tng u, giai on sau cao hn giai on trc thỡ tc tiờu dựng nng lng ca ngnh cụng nghip li gim giai on gia (199 5- 2000): 5,5% so vi 5,7% giai on 1990 -1 995 v 8,3% giai on 200 0-2 005 Bng 4: Tc...
 • 41
 • 240
 • 0

Báo cáo tổng kết: ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2005 docx

Báo cáo tổng kết: ĐÁNH GIÁ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2005 docx
... Bộ Công thơng tập đoàn điện lực Việt Nam Viện lợng Mó s: I-146 ti NH GI NHNG NHN T TC NG TI TIấU TH NNG LNG CA NGNH CễNG NGHIP VIT NAM GIAI ON 1995-2005 H ni - 10/2008 Bộ Công thơng ... điện lực Việt Nam Viện lợng Mã số: I-146 ti NH GI NHNG NHN T TC NG TI TIấU TH NNG LNG CA NGNH CễNG NGHIP VIT NAM GIAI ON 1995-2005 Chủ nhiệm đề tài: Nguyễn Quốc Khánh Phòng kinh tế, dự báo quản ... thỡ Vit Nam s liu nng lng ch yu c Vin Nng Lng thu thp thụng qua cỏc ỏn c trin khai v thụng qua phi hp vi cỏc C quan, n v cung cp v qun lý nng lng nh Tng cụng ty du khớ Vit Nam (Petrovietnam),...
 • 41
 • 227
 • 0

nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật liệu xây dựng

nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật liệu xây dựng
... tốt nghiệp là: Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật liệu xây dựng Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu cá nhân dƣới ... cấp thiết Vì đề tài đƣợc lựa chọn là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật xây dựng II Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực ... chuẩn số đồng dạng 71 Kết luận chƣơng II 74 Chƣơng NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN CHẤT LƢỢNG TRỘN VÀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG CỦA MÁY TRỘN HAI TRỤC CƢỠNG BỨC VỚI...
 • 114
 • 174
 • 0

Nghiên cứu quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam trong giai đoạn 1985 - 2010

Nghiên cứu quan hệ nhân quả giữa tăng trưởng kinh tế và mức tiêu thụ năng lượng ở Việt Nam trong giai đoạn 1985 - 2010
... 0,0001 26 3.2 3.2.1 18 19 3.2.2 - - - 1971): - - 1981: - 20 - - - 1998: - 21 22 - 25 USD/ Tr 23 cam k - 24 -5 0 25 -0 ,4% - - - -1 975: -1 982: -1 991: - 26 -4 % 22% - - 27 OPEC 3.3 3.3.1 Theo th nH ... http://giaothongvantai.com.vn/khoa-hoc-doi-song/moi-truong/201112/Nhung-tacdong-va-kiem-soat-o-nhiem-moi-truong -trong- GTVT-32614/ Nguy ng (2009) u, m t s u T Kinh t ng c Khoa h -3 8 Tr n Long (2008) L ch s n http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/lich-su-gia-dau-va-toan-tinh-cua-nhung-ong-lon ... 4.90e-07 -8 .872120 -8 .374729 -8 .764174 105.4141 3.009056 5.98e-07 -8 .706101 -8 .009752 -8 .554975 110.5698 5.892322 5.72e-07 -8 .816175 -7 .920870 -8 .621871 114.2152 3.471755 6.63e-07 -8 .782398 -7 .688137...
 • 50
 • 153
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến chất lượng trộn và mức tiêu thụ năng lượng của máy trộn hai trục cưỡng bức với các loại vật xây dựng
... III NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM ĐỂ XÁC ĐỊNH ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THÔNG SỐ ĐẾN CHẤT LƯỢNG TRỘN VÀ MỨC TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CỦA MÁY TRỘN HAI TRỤC CƯỠNG BỨC VỚI CÁC LOẠI VẬT LIỆU RỜI 3.1 Một số tính chất ... Trần Văn Viết – Nghiêng cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng nằm ngang với vật liệu rời – luận văn thạc kỹ thuật – ĐH Xây dựng 2009 [21] ... Kết luận chương I Đề tài luận văn cao học lựa chọn là: “ Nghiên cứu ảnh hưởng số thông số đến chất lượng trộn mức tiêu thụ lượng máy trộn hai trục cưỡng với loại vật liệu xây dựng CHƯƠNG II NGHIÊN...
 • 21
 • 144
 • 0

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng (benchmark) áp dụng cho nhà máy

Nghiên cứu, xây dựng phương pháp định mức chuẩn tiêu thụ năng lượng (benchmark)  áp dụng cho nhà máy
... - Định mức tiêu thụ điện : 625 kWh/tấn giấy - Định mức tiêu thụ nhiệt : 8405 MJ/ giấy Giấy bao bì : - Định mức tiêu thụ điện : 427 kWh/tấn giấy - Định mức tiêu thụ nhiệt : 11464 MJ/ giấy Các nhà ... in báo : - Định mức tiêu thụ điện : 815 kWh/tấn giấy - Định mức tiêu thụ nhiệt : 7709 MJ/ giấy Giấy vệ sinh, vàng mã : - Định mức tiêu thụ điện : 853 kWh/tấn giấy - Định mức tiêu thụ nhiệt : ... giấy : - Định mức tiêu thụ điện : 624.42 kWh/tấn bột - Định mức tiêu thụ nhiệt : 7436.56 MJ/ bột Giấy loại : Giấy in viết : 46 - Định mức tiêu thụ điện : 759 kWh/tấn giấy - Định mức tiêu thụ nhiệt...
 • 153
 • 580
 • 12

TỔNG QUÁT VỀ BỀN VỮNG, QUẢN LÝ BỀN VỮNG, QUẢN LÝ BỀN VỮNG DƯỚI GÓC ĐỘ KHAI THÁC VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG

TỔNG QUÁT VỀ BỀN VỮNG,  QUẢN LÝ BỀN VỮNG, QUẢN LÝ BỀN  VỮNG DƯỚI GÓC ĐỘ KHAI THÁC  VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG
... NGHĨA VỀ BỀN VỮNG, QUẢN LÝ BỀN VỮNG Định nghĩa Bền vững : Định nghĩa “Phát triển bền vững (PTBV) Định nghĩa Quản bền vững CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC NGUỒN NĂNG LƯỢNG ... lựa chọn đề tài để tìm hiểu khái niệm bền vững, quản bền vững, quản bền vững góc độ khai thác tiêu thụ lượng Ngoài học viên tìm hiểu xu hướng sử dụng lượng tương lai để có hiểu biết theo ... trường 13 CHƯƠNG 3: VẤN ĐỀ BỀN VỮNG, QUẢN LÝ BỀN VỮNG TRONG KHAI THÁC VÀ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG Chiến lược khai thác tiêu thụ bền vững lượng Theo nhà khoa học Đức, trữ lượng dầu hỏa khí đốt toàn cầu đủ...
 • 27
 • 197
 • 0

Nghiên cứu một số thuật giải định tuyến giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong mạng cảm biến không dây-WSN

Nghiên cứu một số thuật giải định tuyến giảm thiểu tiêu thụ năng lượng trong mạng cảm biến không dây-WSN
... không dây Chƣơng II Định tuyến mạng cảm biến không dây Chƣơng III Một số giải thuật định tuyến giảm thiểu tiêu thụ lƣợng mạng cảm biến không dây Vận dụng giải số toán giả định thực tiễn thu đƣợc ... quan mạng cảm biến không dây bao gồm: Định nghĩa mạng cảm biến không dây, cấu trúc nút mạng bản, cấu trúc mạng cảm biến không dây, ứng dụng mạng cảm biến không dây số thách thức mà mạng cảm biến ... THIỂU TIÊU THỤ NĂNG LƢỢNG Chƣơng giới thiệu số vấn đề giải thuật định tuyến giảm tiêu thụ lƣợng mạng cảm biến WSN tăng độ tin cậy liệu Vấn đề thứ luận văn nghiên cứu giải thuật định tuyến ETX, giải...
 • 52
 • 124
 • 0

Tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và độ mở thương mại nghiên cứu thực nghiệm các nước asean

Tăng trưởng kinh tế, tiêu thụ năng lượng, lượng phát thải CO2 và độ mở thương mại nghiên cứu thực nghiệm các nước asean
... Saudi EC CO2 EC, GDP, CO2 EC, GDP, CO2 CO2 CO2 EC, GDP, CO2 EC, GDP, CO2 No causation EC, GDP, CO2 EC, GDP, CO2 EC, GDP, Dài h n EC GDP EC CO2 CO2 EC CO2 GDP, EC CO2 EC GDP CO2 CO2 CO2 26 K t ... i (tiêu th ng phát th i CO2 ng kinh t ) Trong dài h n, nghiên c u tìm th y m i quan h m t chi u t ng phát th i CO2 n tiêu th ng kinh t ; m i quan h hai chi u gi a tiêu th ng kinh t K t qu nghiên ... GDP, CO2, FDI PCGDP, CO2, EC, T GDP FDI CO2 CO2 CO2 PCGDP CO2 EC FDI CO2 T, T2 EC CO2 CO2 T2 ct i; OP: giá d u th c t ; OC: tiêu th ng d u tiêu th bình i; VAi: giá tr ng tái t o d cháy; EC: tiêu...
 • 104
 • 526
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: 7 7 nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới từ năm 1900 đến 2020tiêu thụ năng lượng ở việt nammức tiêu thụ năng lượng ở việt namnhu cầu tiêu thụ năng lượng ở việt namtình hình tiêu thụ năng lượng ở việt namtiêu thụ năng lượng năm 2008 của việt nam chia theo phân ngànhtiêu thụ năng lượng năm 2008 của việt nam chia theo dạng nhiên liệuđặc điểm tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà thương mại tại việt namvai trò của vật liệu xây dựng đến tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà thương mại sử dụng hệ thống điều hòa không khícác hoạt động liên quan ảnh hưởng đến việc tiêu thụ năng lượng trong một nút cảm biếntiêu thụ năng lươngquy trình tiêu thụ năng lượngtiêu thụ năng lượng trên thế giớitiêu thụ năng lượng quy đổi toetiêu thụ năng lượng của trung quốcgiải chi tiết đề thi tốt nghiệp lý 2017 mã đề 222Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại hợp tác xã công nghiệp Nhật Quang (LV tốt nghiệp)Đánh giá chất lượng chè Trung Du, chè 777 và chè Vân Tiên trồng tại vùng chè đặc sản Tân Cương Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Đánh giá khả năng tăng cường tích lũy tinh bột ở cây thuốc lá chuyển gen AGPS và AGPL mã hóa Enzyme Agpase ở cây sắn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phân loại chi Me nguồn (Phyllagathis Blume) và Sơn linh (Sonerila Roxb.) ở Việt Nam (LV thạc sĩ)Giải pháp kỹ thuật sản xuất sắn tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hoạt động của các tổ, nhóm sở thích trong chuỗi giá trị sắn tại huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nâng cao năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Bất đẳng thức từ góc nhìn hình học (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của một số giống đậu tương tại thành phố Yên Bái Tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc, hàm lượng của dẫn xuất 2(4,6diclo8metyl quinolin2yl)5,7di(tertbutyl)1,3tropolon bằng một số phương pháp phân tích hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Văn hóa ứng xử của người Việt trong truyện cổ tích thần kì (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Quản trị rủi ro trong phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt NamPhương trình vi phân đại số có trễ trong lý thuyết điều khiểndam roi than kinh canh tay 7166 (1)Phân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập