Văn học việt nam văn học dân gian những công trình nghiên cứu phần 1 TSKH bùi mạnh nhị (chủ biên)

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam

Bàn về những công trình nghiên cứu của cán bộ, giảng viên khoa lưu trữ học và quản trị văn phòng công bố trên tạp chí văn thư-lưu trữ Việt Nam
... triJ ho so", den nam 1973 Noi san tren duoc ddi ten "Tap san Van thu Luu tru", nam 1990 doi "Tap chi Liai tru Viet Nam" , nam 2003 vdi Quyet dinh so 67/2003/QD-BNV 01 thang 10 nam 2003 cua Bo trudng ... thuc hi6n c6ng tac nghien curu khoa hpc ddi vdi can bp giang vien Khoa nham tang cudng hon nira sir hpp tac truyen thdng ben vimg gii^d Khoa va Tap chi nhiJng nam tdi, thuc hien tdt ban nguyen ... bd sdm 115 nhat, nam 1968 Hai bai duoc cong bd trudc thdi die'm Tap chi Vdn thu - Lim rn? chinh ihurc duoc cap giay phep boat d6ng (I969)L Nam cd nhieu bai nhat duoc cong bd la nam 2005: cd 07...
 • 9
 • 133
 • 0

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu

Tinh thần đối thoại trong những công trình nghiên cứu văn học của Trần Đình Hượu
... với văn học trước Phạm Văn Hưng – Cao học Văn K50, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu văn học thời với mình, văn học đối thoại , đối thoại ... 463, 1991] Phạm Văn Hưng – Cao học Văn K50, ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN 16 Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu Tựu trung, từ công trình nghiên cứu Trần Đình Hượu thấy “ông chọn ... 18 Tinh thần đối thoại công trình nghiên cứu văn học Trần Đình Hượu ngẫu nhiên mà công trình nghiên cứu gần đời người ( ) Trần Đình Hượu Nho giáo ảnh hưởng văn học Việt Nam phải tận năm gần công...
 • 145
 • 252
 • 0

Tìm hiểu những công trình nghiên cứu về tục ngữ việt nam từ 1975 đến nay

Tìm hiểu những công trình nghiên cứu về tục ngữ việt nam từ 1975 đến nay
... thiệu khái quát vấn đề nghiên cứu tục ngữ Đó trình tìm hiểu, nghiên cứu tục ngữ vấn đề chung quanh việc nghiên cứu tục ngữ người Việt Trong phần trình tìm hiểu, nghiên cứu tục ngữ, tác giả chia thành ... học giàu tiềm nghiên cứu vài nét tình hình nghiên cứu tục ngữ Việt Nam +Chương 2: Những công trình nghiên cứu vấn đề nội dung tục ngữ Việt Nam Đây chương tìm hiểu công trình nghiên cứu phong phú, ... HÌNH NGHIÊN CỨU TỤC NGỮ Ở VIỆT NAM 1.1Khái quát tục ngữ: 1.1.1 Khái niệm tục ngữ: Từ trước đến nay, Việt Nam có nhiều định nghĩa tục ngữ Vũ Ngọc Phan công trình Tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam ,...
 • 20
 • 69
 • 0

Hệ thống những công trình nghiên cứu về loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ của người việt

Hệ thống những công trình nghiên cứu về loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ của người việt
... chung truyện cổ tích tình hình nghiên cứu truyện cổ tích thần kỳ Việt Nam Chương 2: Những công trình nghiên cứu hình tượng người bé nhỏ truyện cổ tích thần kỳ người Việt Chương 3: Những công trình ... sát công trình nghiên cứu loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ người Việt chủ yếu Ngoài so sánh với nghiên cứu loại hình nhân vật cổ tích thần kỳ dân tộc thiếu số khác Phương pháp nghiên cứu ... Hệ thống công trình nghiên cứu loại hình nhân vật truyện cổ tích thần kỳ người Việt với số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác, hoàn toàn công trình nghiên cứu...
 • 101
 • 158
 • 1

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI

VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ HỘI
... Vương - Nhà Nho tài tử Văn học Việt Nam 17 Mục Lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA NGHỆ THUẬT QUÂN ĐỘI ĐỀ BÀI: VIẾT MỘT BÀI LUẬN VỚI CHỦ ĐỀ VĂN HỌC DÂN GIAN - NHỮNG GIÁ TRỊ TINH THẦN TỐT ĐẸP CỦA XÃ ... pháp văn hoá học văn học Trung đại Việt Nam sau: - Đối với văn học trung đại cần phục nguyên tái không gian văn hoá nhân tố thời đại tác động - Tìm mối liên hệ tác phẩm với văn hoá thời đại - Xác ... Lai Thuý - Thơ Hồ Xuân Hương hoài niệm phồn thực Nxb Văn hoá Thông tin Chiếm lĩnh thật đường đổi thơ - Tạp chí Nghiên cứu lý luận lịch sử văn học - 11/2005 Lý luận văn học - Nxb Giáo dục - ĐHQG...
 • 18
 • 2,314
 • 0

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây_2 pot

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây_2 pot
... thành văn giai đoạn, thời kỳ; Tìm hiểu mối quan hệ văn học dân gian với văn nghệ dân gian văn hoá dân gian, văn học văn hoá học Nhìn chung, khoa nghiên cứu văn học dân gian khoa nghiên cứu folklore, ... thành tố văn học dân tộc (như Viện Văn học) vừa với tư cách thành tố văn hoá dân gian (như Viện Nghiên cứu Văn hoá dân gian, Viện Nghiên cứu Văn hoá)(3) Đó lý tồn khoa nghiên cứu văn học dân gian ... nay, văn học dân gian đóng vai trò quan trọng hình thành phát triển văn học dân tộc; nghĩa sáng tác dân gian sở tảng vững cốt lõi văn học thành văn, văn học viết Việc nghiên cứu văn học dân gian...
 • 8
 • 213
 • 1

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây _1 pps

Vấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đây _1 pps
... hoá dân gian, việc mở môn nghiên cứu văn học dân gian dân tộc người khoa nghiên cứu văn học dân gian, phản ánh phong phú đa dạng văn học đa dân tộc Việt Nam v.v Quan điểm đặt văn học dân gian ... văn học dân gian là: Văn học dân gian hình thức nghệ thuật không chuyên; Tính nhiều chức văn học dân gian; Quan hệ văn học dân gian với hoạt động thực tiễn; Môi trường sinh hoạt văn học dân gian; ... để nghiên cứu văn học dân gian cách hiệu hơn, khai thác phát huy mặt tích cực văn học dân gian văn học dân tộc, khẳng định vai trò vị trí văn học dân gian văn hóa nước nhà Sự đời khoa nghiên cứu...
 • 7
 • 149
 • 0

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ

Sử dụng trung gian thương mại trong hoạt động xuất nhập khẩu ở việt nam  thực trạng và giải pháp đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ
... thương mại hoạt động xuất nhập Việt nam: Thực trạng giải pháp" làm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ Đ ố i tượng phạm vi nghiên cứu Ì Đ ề tài tập trung vào việc nghiên cứu hoạt động xuất nhập thực ... hướng sử dụng trung gian thương mại hoạt động 106 UI xuất nhập kh u Il.Các giải pháp nhằm sử dụng cách hữu hiệu trung gian thương mại 113 hoạt động xuất nhập Việt nam thời gian tới I.Các giải pháp ... 2005 mê BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ĐỂ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CÁP Bộ SỬ DỤNG TRUNG GIAN THƯƠNG MẠI TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHAU VIỆT NAM THỰC TRANG VÀ GIẢI PHÁP Mã số:...
 • 159
 • 542
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những công trình nghiên cứu văn học mĩ latin gần cuối thế kỉ 20 về chủ nghĩa htha gồm 3 nhóm chínhvẽ và việc đọc hình vẽ của một hình hình học trong không gian qua công trình nghiên cứu của hamid choachouanhững công trình nghiên cứu khoa học nổi tiếngnhững công trình nghiên cứu khoa họctổng quan những công trình nghiên cứu về hứng thú học tậpthực trạng những công trình nghiên cứu khoa học của giảng viênnhững công trình nghiên cứu ở việt nam về xử lý nước thải ngành chế biến cao sunhóm những công trình nghiên cứu liên quan đến vấn đề xây dựng dội ngũ công nhân trong nước và quốc tếnhững công trình nghiên cứu khoa học chủ yếunhững công trình nghiên cứu bài viết về l tônxtôi ở việt namtổng quan tình hình khách thể nghiên cứu của những công trình nghiên cứu năm trướctổng quan tình hình khách thể của những công trình nghiên cứu năm trướcđiểm qua những tác giả và những công trình nghiên cứu tiêu biểu theo dòng chảy thời giannhững công trình nghiên cứu bài viết về l tônxtôi đã được dịch sang tiếng việtvấn đề nghiên cứu văn học dân gian những năm gần đâyBộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017Đề thi khảo sát học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Văn Miếu, Phú Thọ năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyPhân tích đoạn trích Kiều ở lầu Ngưng Bích trong Truyện Kiều của Nguyễn DuPhân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmBai 5 tong hop hai dao dong dieu hoa cung phuong cung tan so phuong phap gian do frenenBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y PhươngPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến qua nhân vật Vũ Nương và Thúy KiềuPhân tích bài thơ Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiĐề kiểm tra giữa học kì 2 môn Ngữ văn lớp 9 trường THCS Thị Trấn Xuân Trường năm 2014 2015báo cáo quầy quỳnh giaoĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ĐỀ THI THỬ TIN HỌC TRẺngân hàng đề thi trắc nghiệm lịch sử 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập