Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ
... 6,015 12) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10¯19 × 6, 022 .1 023 J.mol¯1 = -3,39.1011 J.mol¯1 ΔH2 = -Δm2 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(13,00574 - 13,00335 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 ... chất AnCm Al2O3 Vậy A Al, B S, C O Hợp chất AoBpCq Al2(SO4)3 Al + S Al2S3 Al2S3 + H2O Al(OH)3 + H2S Al + O2 Al2O3 S + O2 SO2 3+ Al + H2O Al(OH )2+ + H3O+ 3 ,2 Số mol nguyên tử S trơng 3 ,2 gam lưu ... 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -1,16.1010 J.mol-1 ΔH3 = -Δm3 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(7,01693 - 7,01600 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = 1,53.1010.mol-1...
 • 8
 • 459
 • 5

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009
... 1,0 1+ x= b 2, 0 0,5 Theo a1,a2,c1,c2 > ta có (a1 + a2)(c1 + c2) = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 Áp dụng cosi giả thiết ta có VT = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 ≥ b 12 + b 22 + a1c1a c2 2 VT ≥ b1 + b2 + b1 ... ( x − 20 08) − ( x − 20 08) ⇒ 20 09 y − 20 08 + ( y − 20 08) ) ( ( y − 20 08 ) + 20 09 + 20 09    = 20 09 ( x − 20 08 ) + 20 09 = 20 09 x − 20 08 − ( 9 + 20 09 ) Tương tự nhân hai vế (1) với y − 20 08 − ... 20 08 − ( y − 20 08) + 20 09 ta ( ⇒ 20 09 x − 20 08 + ( x − 20 08 ) 2 ) ( + 20 09 = 20 09 y − 20 08 − ( y − 20 08 ) + 20 09 ) (2) ) (3) Bài a 11 ) Vì d1 d2 cắt nên giao điểm d1 d2 A( ; mà d1; d2; dm đồng...
 • 4
 • 120
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 2 doc

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2 doc
... 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 d c b d c a b d c d a d d c b b c a b c d a 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 ... b) 2, 727 g/ml c) 3,5 62 g/l d) 2, 727 g/l (O = 16) 28 4 Phản ứng sau không xảy ra? a) FeS2 + 2HCl b) FeS2 + 18HNO3 c) 2FeI2 + d) 2FeCl2 FeCl2 I2 + + H2S Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O 2FeI3 Cl2 + ... 25 7 b b d a b d c c b d a c d d b d a b c d c a 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 b c d a d b c d a b c c b a d c b d b a c b 28 0 28 1 28 2...
 • 39
 • 308
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)
... thân ngắn Tỉ lệ 25 % 25 % 25 % 25 % Tổng tỉ lệ: Dd (đốt thân dài) x Dd (đốt thân dài) : 25 % Dd (đốt thân dài) x dd (đốt thân ngắn) : 50% dd (đốt thân ngắn) x dd (đốt thân ngắn) : 25 % Bài tập 3: (0,5 ... dỡng tập trung vào thân giúp vơn cao lên nhận đợc ánh sáng cho quang hợp Câu VII: (3,0 điểm) Bài tập 1: (1,0 điểm) Tổng chiều dài AND tế bào lỡng bội ngời là: 6,4 x 10 x 3,4 = 21 ,76 109 (A0) ... định, sinh vật bị giảm sức sống chết 2) Các đặc điểm di truyền giống bệnh bạch tạng với bệnh câm điếc bẩm sinh : - Đều đột biến gen lặn - Đều bệnh di truyền - Đều biểu rối loạn sinh lí bẩm sinh...
 • 4
 • 77
 • 0

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012
... trình 0 ,25 điểm) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O 2Fe3O4 + 10H2SO4 ... 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O 2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O 2FexOy + (6y – 2x )H2SO4 → xFe2(SO4)3 + (3y – 2x)SO2 + (6y – 2x)H2O 2Fe(OH )2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O HS viết ... nào: 2NO + O2 2NO2 + Hỗn hợp H2, Cl2 tồn bóng tối nhiệt độ thấp: H2 + Cl2 (tas ) 2HCl + Hỗn hợp SO2, O2 không tồn 4500C, áp suất cao có xúc tác V2O5: 2SO2 + O2 V O ,450 C,p 2SO3 + Hỗn hợp Cl2, O2...
 • 5
 • 94
 • 0

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay
... sau: 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (4) 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu (5) Trong 50 gam dd a có 0, 025 mol CuSO4; 0,005mol H2SO4 Vậy 20 gam dd A có 0,01mol CuSO4; 0,002mol H2SO4 Theo đề nAl = 0. 02 mol ... 100% = 46.67% 12 0,1.64 %mCu = 100% = 53,33% 12 Từ (1) ta có: nFe = nH = 0,1mol => VH = 0,1 .22 , = 2. 24(l ) Vậy: %mFe = *TH2: Fe d HCl hết PTHH: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) 0 ,2 0,4 0 ,2 Khối lợng chất ... h/ton) 2Ald + 6HCl ắắ 2AlCl3 + 3H2 đ (2/ ) Ta cú: n (H2S;H2 ) = 0,06 mol; mSdu = 0,04 gam T : n H2S = 0,03 mol ị n H2 = 0,06mol - 0,03 mol = 0,03 mol = 2n Al2S3 = 2. 0,01 mol = 0,02mol T (1)v (2) :...
 • 5
 • 139
 • 1

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015
... nshidm ld: x: t vit x :2 Vdy D{t: :0 x: y:'G\sxJ 0,5 0,5 0,5 0,5 x :2 + xt+5x:y3 +2 0,5 Phuong trinh dd cho trd thAnh: yt - 2y + = e ( y + 2) (y2 - 2y +2) = 0. y +2= e y = - Thavy:- 2. taduoc: xt+5x - ... MA2 + MC2 -zME.MC2 : ACa -zr,lftf AC2 16Ra - gnf.vtt2 Tuong t-u: MBa + MDa : 16R4 - 8K-'.MK' + MAO + MB* + MC* + MD* 32R* _ 8R' ( MH'+ :32Ra- 8FP'Ff :24 R4 dpcm = 1(b) Ap dUtrg BAt deng thirc Cd ... €xt*5x+6:0 a J x:- ex: -2 hoic:x: NhAn vd pt thf - VOynghiQmPTld: 2vitxnhat voi r6i cQng vdo pt thv ta dugc: -3 (x+y )2+ 2(x+y): I0+6J, e(x*y* 1)': Q+ " 12) tex*y* 1: t G+ Ji) €x* v :2+ Jz hodc: - 4- J,...
 • 4
 • 189
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 1 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1 ppt
... 69 d 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 b c a c d a d b d c c d b b a d a c b 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 d a a d c d b b a ... Chọn câu trả lời Tính oxi hóa ion xếp theo thứ tự giảm dần sau: a) Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ > Al 3+ > Mg 2+ b) Mg 2+ > Al 3+ > Fe 2+ > Fe 3+ > Cu 2+ c) Al 3+ > Mg 2+ > Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ d) Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ ... hấp thu vào 10 0 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu 6, 51 gam kết tủa Trị số C là: a) 0,3M b) 0,4M c) 0,5M d) 0,6M (Ba = 13 7; S = 32; O = 16 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b c a d c...
 • 20
 • 379
 • 3

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 3 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3 ppt
... Tr c nghi m hóa 32 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 a b a d b ... b c d a d a d c d 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 35 0 35 1 35 2 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 0 36 1 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 36 7 36 8 36 9 37 0 37 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 38 0 38 1 b c d a c d a ... hóa -1 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 35 4 S t s t t oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa tr 2; S oxi hóa +8 /3 c) Có hóa tr 2, hóa tr 3; S oxi hóa +2 ; +3 b) Có hóa tr 3; S oxi hóa +8 /3 d) Hóa tr 8 /3; S oxi hóa...
 • 32
 • 322
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 4 pptx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4 pptx
... 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O b) 3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O c) 7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O d) 11Fe + 48 HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O (H = 1; N = 14; O = 16) ... ng ó nư c óng vai trò m t axit Bronsted? a) Al 3+ + H2O Al(OH) 2+ + H+ b) CH3COO + H2O CH3COOH + OHc) NH 4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 632 Cho 2,8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ... ph n ng: 2+ 2+ Fe + Cr2O7 + H+  → Fe 3+ + Cr 3+ + H2O là: a) 36 b) 35 c) 30 d) 40 739 Trong ch t ion sau ây dung d ch, ion hay ch t óng vai trò bazơ? NH3, NH 4+ , CO32-, Cl-, Fe 3+, Na+, NO3-, NO2-,...
 • 28
 • 236
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 5 docx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5 docx
... 1 ,5% C 1,7% D 1,87% 801 Th i n hóa chu n c a hai c p oxi hóa kh Cu+/Cu Cu 2+/ Cu+ l n lư t là: +0 ,52 V +0 ,16 V Ph n ng có th x y là: A Cu + Cu 2+  → Cu+ B Cu + Cu+  → Cu 2+ C 2Cu+  → Cu + Cu 2+ ... (3), (5) 964 Khi i n phân dung d ch có ch a ion Cu 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ag+, NO3-, SO42- Quá trình kh l n lư t x y catot là: A Ag+, Cu 2+, Fe 3+, Fe 2+ B Ag+, Fe 3+, Fe 2+, Cu 2+ C Ag+, Fe 3+, Cu 2+ , Fe 2+ D ... là: Tr c nghi m hóa Biên so n: Võ H ng Thái A Pb + SO42- - 2e- → PbSO4↓ B PbSO4 + 2H2O - 2e- → PbO2↓ + SO42- + 4H+ C PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e- → PbSO4↓ + 2H2O D PbSO4 + 2e- → Pb + SO42776 Nhúng...
 • 28
 • 217
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)
... 10NC 2015 108 9D VAT LY 10NC 2015 108 10 C VAT LY 10NC 2015 108 11 D VAT LY 10NC 2015 108 12 A VAT LY 10NC 2015 108 13 C VAT LY 10NC 2015 108 14 A VAT LY 10NC 2015 108 15 B VAT LY 10NC 2015 108 ... VAT LY 10NC 2015 108 1D VAT LY 10NC 2015 108 2B VAT LY 10NC 2015 108 3C VAT LY 10NC 2015 108 4D VAT LY 10NC 2015 108 5B VAT LY 10NC 2015 108 6C VAT LY 10NC 2015 108 7A VAT LY 10NC 2015 108 8C ... LY 10NC 2015 108 17 C VAT LY 10NC 2015 108 18 C VAT LY 10NC 2015 108 19 B VAT LY 10NC 2015 108 20 D VAT LY 10NC 2015 108 21 B VAT LY 10NC 2015 108 22 D VAT LY 10NC 2015 108 23 A VAT LY 10NC 2015...
 • 8
 • 135
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiBáo cáo thực hành hóa phân tíchthực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tửNghiên cứuđánh giáthựctrạng vi khuẩn helicobacterpylori ởbệnh nhân viêm dạ dày trên địa bàn tỉnh hải dương bằng kỹ thuật sinh học phân tử (tt)Nhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositePhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngTeachers and students’ perceptions of a good teacher of english= nhận thức của giáo viên và sinh viên về một người giáo viên tiếng anh tốtThực trạng người hiến máu tình nguyện tại bệnh viện trung ương quân đội 108 năm 2013 2014Thực trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột ở bệnh nhi tại bệnh viện nhi hải dương từ tháng 4 2015 – 6 2015Ứng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009đánh giá thực trạng bệnh nhân tổn thương tủy sống do chấn thương cột sống tại bệnh viện bạch maiKhảo sát giá trị xét nghiệm lipase trong chẩn đoán viêm tụy tại bệnh viện trung ương quân đội 108Khảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌC500 câu trắc nghiệm về hàm sốTÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoThực trạng kế toán các phần hành chủ yếu tại Công Ty TNHH TM Tổng Hợp VHP Việt Namsan xuat giong cap I,II,III,nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập