Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ
... 6,015 12) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10¯19 × 6, 022 .1 023 J.mol¯1 = -3,39.1011 J.mol¯1 ΔH2 = -Δm2 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(13,00574 - 13,00335 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 ... chất AnCm Al2O3 Vậy A Al, B S, C O Hợp chất AoBpCq Al2(SO4)3 Al + S Al2S3 Al2S3 + H2O Al(OH)3 + H2S Al + O2 Al2O3 S + O2 SO2 3+ Al + H2O Al(OH )2+ + H3O+ 3 ,2 Số mol nguyên tử S trơng 3 ,2 gam lưu ... 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -1,16.1010 J.mol-1 ΔH3 = -Δm3 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(7,01693 - 7,01600 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = 1,53.1010.mol-1...
 • 8
 • 342
 • 4

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009
... 1,0 1+ x= b 2, 0 0,5 Theo a1,a2,c1,c2 > ta có (a1 + a2)(c1 + c2) = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 Áp dụng cosi giả thiết ta có VT = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 ≥ b 12 + b 22 + a1c1a c2 2 VT ≥ b1 + b2 + b1 ... ( x − 20 08) − ( x − 20 08) ⇒ 20 09 y − 20 08 + ( y − 20 08) ) ( ( y − 20 08 ) + 20 09 + 20 09    = 20 09 ( x − 20 08 ) + 20 09 = 20 09 x − 20 08 − ( 9 + 20 09 ) Tương tự nhân hai vế (1) với y − 20 08 − ... 20 08 − ( y − 20 08) + 20 09 ta ( ⇒ 20 09 x − 20 08 + ( x − 20 08 ) 2 ) ( + 20 09 = 20 09 y − 20 08 − ( y − 20 08 ) + 20 09 ) (2) ) (3) Bài a 11 ) Vì d1 d2 cắt nên giao điểm d1 d2 A( ; mà d1; d2; dm đồng...
 • 4
 • 100
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 2 doc

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2 doc
... 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 d c b d c a b d c d a d d c b b c a b c d a 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 ... b) 2, 727 g/ml c) 3,5 62 g/l d) 2, 727 g/l (O = 16) 28 4 Phản ứng sau không xảy ra? a) FeS2 + 2HCl b) FeS2 + 18HNO3 c) 2FeI2 + d) 2FeCl2 FeCl2 I2 + + H2S Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O 2FeI3 Cl2 + ... 25 7 b b d a b d c c b d a c d d b d a b c d c a 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 b c d a d b c d a b c c b a d c b d b a c b 28 0 28 1 28 2...
 • 39
 • 265
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)
... thân ngắn Tỉ lệ 25 % 25 % 25 % 25 % Tổng tỉ lệ: Dd (đốt thân dài) x Dd (đốt thân dài) : 25 % Dd (đốt thân dài) x dd (đốt thân ngắn) : 50% dd (đốt thân ngắn) x dd (đốt thân ngắn) : 25 % Bài tập 3: (0,5 ... dỡng tập trung vào thân giúp vơn cao lên nhận đợc ánh sáng cho quang hợp Câu VII: (3,0 điểm) Bài tập 1: (1,0 điểm) Tổng chiều dài AND tế bào lỡng bội ngời là: 6,4 x 10 x 3,4 = 21 ,76 109 (A0) ... định, sinh vật bị giảm sức sống chết 2) Các đặc điểm di truyền giống bệnh bạch tạng với bệnh câm điếc bẩm sinh : - Đều đột biến gen lặn - Đều bệnh di truyền - Đều biểu rối loạn sinh lí bẩm sinh...
 • 4
 • 66
 • 0

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012
... trình 0 ,25 điểm) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O 2Fe3O4 + 10H2SO4 ... 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O 2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O 2FexOy + (6y – 2x )H2SO4 → xFe2(SO4)3 + (3y – 2x)SO2 + (6y – 2x)H2O 2Fe(OH )2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O HS viết ... nào: 2NO + O2 2NO2 + Hỗn hợp H2, Cl2 tồn bóng tối nhiệt độ thấp: H2 + Cl2 (tas ) 2HCl + Hỗn hợp SO2, O2 không tồn 4500C, áp suất cao có xúc tác V2O5: 2SO2 + O2 V O ,450 C,p 2SO3 + Hỗn hợp Cl2, O2...
 • 5
 • 77
 • 0

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay
... sau: 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (4) 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu (5) Trong 50 gam dd a có 0, 025 mol CuSO4; 0,005mol H2SO4 Vậy 20 gam dd A có 0,01mol CuSO4; 0,002mol H2SO4 Theo đề nAl = 0. 02 mol ... 100% = 46.67% 12 0,1.64 %mCu = 100% = 53,33% 12 Từ (1) ta có: nFe = nH = 0,1mol => VH = 0,1 .22 , = 2. 24(l ) Vậy: %mFe = *TH2: Fe d HCl hết PTHH: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) 0 ,2 0,4 0 ,2 Khối lợng chất ... h/ton) 2Ald + 6HCl ắắ 2AlCl3 + 3H2 đ (2/ ) Ta cú: n (H2S;H2 ) = 0,06 mol; mSdu = 0,04 gam T : n H2S = 0,03 mol ị n H2 = 0,06mol - 0,03 mol = 0,03 mol = 2n Al2S3 = 2. 0,01 mol = 0,02mol T (1)v (2) :...
 • 5
 • 118
 • 1

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015
... nshidm ld: x: t vit x :2 Vdy D{t: :0 x: y:'G\sxJ 0,5 0,5 0,5 0,5 x :2 + xt+5x:y3 +2 0,5 Phuong trinh dd cho trd thAnh: yt - 2y + = e ( y + 2) (y2 - 2y +2) = 0. y +2= e y = - Thavy:- 2. taduoc: xt+5x - ... MA2 + MC2 -zME.MC2 : ACa -zr,lftf AC2 16Ra - gnf.vtt2 Tuong t-u: MBa + MDa : 16R4 - 8K-'.MK' + MAO + MB* + MC* + MD* 32R* _ 8R' ( MH'+ :32Ra- 8FP'Ff :24 R4 dpcm = 1(b) Ap dUtrg BAt deng thirc Cd ... €xt*5x+6:0 a J x:- ex: -2 hoic:x: NhAn vd pt thf - VOynghiQmPTld: 2vitxnhat voi r6i cQng vdo pt thv ta dugc: -3 (x+y )2+ 2(x+y): I0+6J, e(x*y* 1)': Q+ " 12) tex*y* 1: t G+ Ji) €x* v :2+ Jz hodc: - 4- J,...
 • 4
 • 115
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 1 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1 ppt
... 69 d 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 b c a c d a d b d c c d b b a d a c b 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 d a a d c d b b a ... Chọn câu trả lời Tính oxi hóa ion xếp theo thứ tự giảm dần sau: a) Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ > Al 3+ > Mg 2+ b) Mg 2+ > Al 3+ > Fe 2+ > Fe 3+ > Cu 2+ c) Al 3+ > Mg 2+ > Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ d) Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ ... hấp thu vào 10 0 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu 6, 51 gam kết tủa Trị số C là: a) 0,3M b) 0,4M c) 0,5M d) 0,6M (Ba = 13 7; S = 32; O = 16 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b c a d c...
 • 20
 • 347
 • 3

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 3 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3 ppt
... Tr c nghi m hóa 32 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 a b a d b ... b c d a d a d c d 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 35 0 35 1 35 2 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 0 36 1 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 36 7 36 8 36 9 37 0 37 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 38 0 38 1 b c d a c d a ... hóa -1 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 35 4 S t s t t oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa tr 2; S oxi hóa +8 /3 c) Có hóa tr 2, hóa tr 3; S oxi hóa +2 ; +3 b) Có hóa tr 3; S oxi hóa +8 /3 d) Hóa tr 8 /3; S oxi hóa...
 • 32
 • 262
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 4 pptx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4 pptx
... 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O b) 3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O c) 7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O d) 11Fe + 48 HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O (H = 1; N = 14; O = 16) ... ng ó nư c óng vai trò m t axit Bronsted? a) Al 3+ + H2O Al(OH) 2+ + H+ b) CH3COO + H2O CH3COOH + OHc) NH 4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 632 Cho 2,8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ... ph n ng: 2+ 2+ Fe + Cr2O7 + H+  → Fe 3+ + Cr 3+ + H2O là: a) 36 b) 35 c) 30 d) 40 739 Trong ch t ion sau ây dung d ch, ion hay ch t óng vai trò bazơ? NH3, NH 4+ , CO32-, Cl-, Fe 3+, Na+, NO3-, NO2-,...
 • 28
 • 208
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 5 docx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5 docx
... 1 ,5% C 1,7% D 1,87% 801 Th i n hóa chu n c a hai c p oxi hóa kh Cu+/Cu Cu 2+/ Cu+ l n lư t là: +0 ,52 V +0 ,16 V Ph n ng có th x y là: A Cu + Cu 2+  → Cu+ B Cu + Cu+  → Cu 2+ C 2Cu+  → Cu + Cu 2+ ... (3), (5) 964 Khi i n phân dung d ch có ch a ion Cu 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ag+, NO3-, SO42- Quá trình kh l n lư t x y catot là: A Ag+, Cu 2+, Fe 3+, Fe 2+ B Ag+, Fe 3+, Fe 2+, Cu 2+ C Ag+, Fe 3+, Cu 2+ , Fe 2+ D ... là: Tr c nghi m hóa Biên so n: Võ H ng Thái A Pb + SO42- - 2e- → PbSO4↓ B PbSO4 + 2H2O - 2e- → PbO2↓ + SO42- + 4H+ C PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e- → PbSO4↓ + 2H2O D PbSO4 + 2e- → Pb + SO42776 Nhúng...
 • 28
 • 194
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)
... 10NC 2015 108 9D VAT LY 10NC 2015 108 10 C VAT LY 10NC 2015 108 11 D VAT LY 10NC 2015 108 12 A VAT LY 10NC 2015 108 13 C VAT LY 10NC 2015 108 14 A VAT LY 10NC 2015 108 15 B VAT LY 10NC 2015 108 ... VAT LY 10NC 2015 108 1D VAT LY 10NC 2015 108 2B VAT LY 10NC 2015 108 3C VAT LY 10NC 2015 108 4D VAT LY 10NC 2015 108 5B VAT LY 10NC 2015 108 6C VAT LY 10NC 2015 108 7A VAT LY 10NC 2015 108 8C ... LY 10NC 2015 108 17 C VAT LY 10NC 2015 108 18 C VAT LY 10NC 2015 108 19 B VAT LY 10NC 2015 108 20 D VAT LY 10NC 2015 108 21 B VAT LY 10NC 2015 108 22 D VAT LY 10NC 2015 108 23 A VAT LY 10NC 2015...
 • 8
 • 63
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: PHÁP LUẬT về hợp ĐỒNG và bồi THƯỜNG THIỆT hại NGOÀI hợp ĐỒNGtuyen tap de kiem tra ki 1 toan lop 3Nghiên cứu nồng độ homocystein, acid folic và vitamin b12 huyết tương ở bệnh nhân nhồi máu nãoNghiên cứu tổng hợp và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trìn hình thành vật liệu zif 8 kích thước nanoNghiên cứu tổng hợp, đặc trưng cấu trúc vật liệu nano zeolit nax có chứa mao quản trung bình từ vỏ trấuNGHIÊN cứu TỔNG hợp, đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆUNANO – ZEOLIT NAX có CHỨA MAO QUẢN TRUNG BÌNH từ vỏ TRẤUDan toc giarai ở Tây NguyênChiết xuất glycosid tim từ lá cây trúc đào và từ hạt của cây thông thiênChương 5 tự nghiệm và lệch lạc chương 8 tác động của tự nghiệm và các lệch lạc đối với việc ra quyết định tài chínhChương 15 HIỆP ước vốn BASEL i, BASEL II và LUẬT đảm bảo KHẢ NĂNG THANH TOÁN SOLVENCY IIThực trạng hệ thống cung ứng dịch vụ can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính và đánh giá hiệu quả một số giải pháp can thiệp tại Hải Phòng (TT)Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nướcQuản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo mô hình trường học mới ở các trường tiểu học tỉnh tuyên quangChuyên Đề Một Số Bài Tập Đọc Hiểu Ngữ Văn THPTMột số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động nhập khẩu của công ty cổ phần kỹ thuật điện Việt PhápQuy hoạch xây dựng NTM xã Tân Phú huyện Quốc Oai giai đoạn 2011-2015 định hướng năm 2020TỔNG HỢP QUI TẮC PHÁT ÂM VÀ NHẤN ÂM TIẾNG ANHTính giải được của một hệ phương trình cặp tích phân fourierNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnBIỆN PHÁP QUẢN lý CÔNG tác PHỐI hợp với các cơ sở y tế tại địa PHƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG đào tạo NGÀNH điều DƯỠNG ở TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG, đà NẴNG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập