Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần

Đáp án HSGQG vòng 2 2008 phần vô cơ
... 6,015 12) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10¯19 × 6, 022 .1 023 J.mol¯1 = -3,39.1011 J.mol¯1 ΔH2 = -Δm2 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(13,00574 - 13,00335 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 ... chất AnCm Al2O3 Vậy A Al, B S, C O Hợp chất AoBpCq Al2(SO4)3 Al + S Al2S3 Al2S3 + H2O Al(OH)3 + H2S Al + O2 Al2O3 S + O2 SO2 3+ Al + H2O Al(OH )2+ + H3O+ 3 ,2 Số mol nguyên tử S trơng 3 ,2 gam lưu ... 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -1,16.1010 J.mol-1 ΔH3 = -Δm3 × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = -(7,01693 - 7,01600 - × 0,00055) × 9 32. 106 × 1,6 02. 10-19 × 6, 022 .1 023 J.mol-1 = 1,53.1010.mol-1...
 • 8
 • 361
 • 5

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009

Đề + Đáp án HSGH vòng 2 năm 2008-2009
... 1,0 1+ x= b 2, 0 0,5 Theo a1,a2,c1,c2 > ta có (a1 + a2)(c1 + c2) = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 Áp dụng cosi giả thiết ta có VT = a1c1 + a2c2 + a1c2 + a2c1 ≥ b 12 + b 22 + a1c1a c2 2 VT ≥ b1 + b2 + b1 ... ( x − 20 08) − ( x − 20 08) ⇒ 20 09 y − 20 08 + ( y − 20 08) ) ( ( y − 20 08 ) + 20 09 + 20 09    = 20 09 ( x − 20 08 ) + 20 09 = 20 09 x − 20 08 − ( 9 + 20 09 ) Tương tự nhân hai vế (1) với y − 20 08 − ... 20 08 − ( y − 20 08) + 20 09 ta ( ⇒ 20 09 x − 20 08 + ( x − 20 08 ) 2 ) ( + 20 09 = 20 09 y − 20 08 − ( y − 20 08 ) + 20 09 ) (2) ) (3) Bài a 11 ) Vì d1 d2 cắt nên giao điểm d1 d2 A( ; mà d1; d2; dm đồng...
 • 4
 • 107
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 2 doc

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 2 doc
... 21 9 22 0 22 1 22 2 22 3 22 4 22 5 22 6 22 7 22 8 22 9 23 0 23 1 23 2 23 3 23 4 23 5 d c b d c a b d c d a d d c b b c a b c d a 23 6 23 7 23 8 23 9 24 0 24 1 24 2 24 3 24 4 24 5 24 6 24 7 24 8 24 9 25 0 25 1 25 2 25 3 25 4 25 5 25 6 ... b) 2, 727 g/ml c) 3,5 62 g/l d) 2, 727 g/l (O = 16) 28 4 Phản ứng sau không xảy ra? a) FeS2 + 2HCl b) FeS2 + 18HNO3 c) 2FeI2 + d) 2FeCl2 FeCl2 I2 + + H2S Fe(NO3)3 + 2H2SO4 + 15NO2 + 7H2O 2FeI3 Cl2 + ... 25 7 b b d a b d c c b d a c d d b d a b c d c a 25 8 25 9 26 0 26 1 26 2 26 3 26 4 26 5 26 6 26 7 26 8 26 9 27 0 27 1 27 2 27 3 27 4 27 5 27 6 27 7 27 8 27 9 b c d a d b c d a b c c b a d c b d b a c b 28 0 28 1 28 2...
 • 39
 • 280
 • 0

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HSG VÒNG 2 THCS (07-08)
... thân ngắn Tỉ lệ 25 % 25 % 25 % 25 % Tổng tỉ lệ: Dd (đốt thân dài) x Dd (đốt thân dài) : 25 % Dd (đốt thân dài) x dd (đốt thân ngắn) : 50% dd (đốt thân ngắn) x dd (đốt thân ngắn) : 25 % Bài tập 3: (0,5 ... dỡng tập trung vào thân giúp vơn cao lên nhận đợc ánh sáng cho quang hợp Câu VII: (3,0 điểm) Bài tập 1: (1,0 điểm) Tổng chiều dài AND tế bào lỡng bội ngời là: 6,4 x 10 x 3,4 = 21 ,76 109 (A0) ... định, sinh vật bị giảm sức sống chết 2) Các đặc điểm di truyền giống bệnh bạch tạng với bệnh câm điếc bẩm sinh : - Đều đột biến gen lặn - Đều bệnh di truyền - Đều biểu rối loạn sinh lí bẩm sinh...
 • 4
 • 67
 • 0

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012

Đề thi + Đáp án thi vòng 2 TXPT 2011-2012
... trình 0 ,25 điểm) 2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O 2FeO + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O 2FeS + 10H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O 2FeS2 + 14H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 15SO2 + 14H2O 2Fe3O4 + 10H2SO4 ... 10H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + SO2 + 10H2O 2FeSO4 + 2H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 2H2O 2FexOy + (6y – 2x )H2SO4 → xFe2(SO4)3 + (3y – 2x)SO2 + (6y – 2x)H2O 2Fe(OH )2 + 4H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + 6H2O HS viết ... nào: 2NO + O2 2NO2 + Hỗn hợp H2, Cl2 tồn bóng tối nhiệt độ thấp: H2 + Cl2 (tas ) 2HCl + Hỗn hợp SO2, O2 không tồn 4500C, áp suất cao có xúc tác V2O5: 2SO2 + O2 V O ,450 C,p 2SO3 + Hỗn hợp Cl2, O2...
 • 5
 • 80
 • 0

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay

De + Dap an HSG Vong 2 rat hay
... sau: 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 (4) 2Al + 3CuSO4 Al2(SO4)3 + 3Cu (5) Trong 50 gam dd a có 0, 025 mol CuSO4; 0,005mol H2SO4 Vậy 20 gam dd A có 0,01mol CuSO4; 0,002mol H2SO4 Theo đề nAl = 0. 02 mol ... 100% = 46.67% 12 0,1.64 %mCu = 100% = 53,33% 12 Từ (1) ta có: nFe = nH = 0,1mol => VH = 0,1 .22 , = 2. 24(l ) Vậy: %mFe = *TH2: Fe d HCl hết PTHH: Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) 0 ,2 0,4 0 ,2 Khối lợng chất ... h/ton) 2Ald + 6HCl ắắ 2AlCl3 + 3H2 đ (2/ ) Ta cú: n (H2S;H2 ) = 0,06 mol; mSdu = 0,04 gam T : n H2S = 0,03 mol ị n H2 = 0,06mol - 0,03 mol = 0,03 mol = 2n Al2S3 = 2. 0,01 mol = 0,02mol T (1)v (2) :...
 • 5
 • 124
 • 1

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015

Đề thi và đáp án Toán Vòng 2 Diễn Châu 2014-2015
... nshidm ld: x: t vit x :2 Vdy D{t: :0 x: y:'G\sxJ 0,5 0,5 0,5 0,5 x :2 + xt+5x:y3 +2 0,5 Phuong trinh dd cho trd thAnh: yt - 2y + = e ( y + 2) (y2 - 2y +2) = 0. y +2= e y = - Thavy:- 2. taduoc: xt+5x - ... MA2 + MC2 -zME.MC2 : ACa -zr,lftf AC2 16Ra - gnf.vtt2 Tuong t-u: MBa + MDa : 16R4 - 8K-'.MK' + MAO + MB* + MC* + MD* 32R* _ 8R' ( MH'+ :32Ra- 8FP'Ff :24 R4 dpcm = 1(b) Ap dUtrg BAt deng thirc Cd ... €xt*5x+6:0 a J x:- ex: -2 hoic:x: NhAn vd pt thf - VOynghiQmPTld: 2vitxnhat voi r6i cQng vdo pt thv ta dugc: -3 (x+y )2+ 2(x+y): I0+6J, e(x*y* 1)': Q+ " 12) tex*y* 1: t G+ Ji) €x* v :2+ Jz hodc: - 4- J,...
 • 4
 • 123
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 1 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 1 ppt
... 69 d 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 b c a c d a d b d c c d b b a d a c b 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 10 9 11 0 11 1 11 2 11 3 11 4 11 5 11 6 11 7 11 8 11 9 d a a d c d b b a ... Chọn câu trả lời Tính oxi hóa ion xếp theo thứ tự giảm dần sau: a) Fe 3+ > Cu 2+ > Fe 2+ > Al 3+ > Mg 2+ b) Mg 2+ > Al 3+ > Fe 2+ > Fe 3+ > Cu 2+ c) Al 3+ > Mg 2+ > Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ d) Fe 3+ > Fe 2+ > Cu 2+ ... hấp thu vào 10 0 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ C (mol/l), thu 6, 51 gam kết tủa Trị số C là: a) 0,3M b) 0,4M c) 0,5M d) 0,6M (Ba = 13 7; S = 32; O = 16 ) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 b c a d c...
 • 20
 • 360
 • 3

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 3 ppt

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 3 ppt
... Tr c nghi m hóa 32 30 2 30 3 30 4 30 5 30 6 30 7 30 8 30 9 31 0 31 1 31 2 31 3 31 4 31 5 31 6 31 7 31 8 31 9 32 0 32 1 32 2 32 3 32 4 32 5 32 6 32 7 32 8 32 9 33 0 33 1 33 2 33 3 33 4 33 5 33 6 33 7 33 8 33 9 34 0 34 1 a b a d b ... b c d a d a d c d 34 2 34 3 34 4 34 5 34 6 34 7 34 8 34 9 35 0 35 1 35 2 35 3 35 4 35 5 35 6 35 7 35 8 35 9 36 0 36 1 36 2 36 3 36 4 36 5 36 6 36 7 36 8 36 9 37 0 37 1 37 2 37 3 37 4 37 5 37 6 37 7 37 8 37 9 38 0 38 1 b c d a c d a ... hóa -1 d) Hóa tr 2; S oxi hóa -1 35 4 S t s t t oxit (Fe3O4) có: a) Có hóa tr 2; S oxi hóa +8 /3 c) Có hóa tr 2, hóa tr 3; S oxi hóa +2 ; +3 b) Có hóa tr 3; S oxi hóa +8 /3 d) Hóa tr 8 /3; S oxi hóa...
 • 32
 • 275
 • 1

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 4 pptx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 4 pptx
... 4Fe(NO)3 + 3NO2 + 3NO + 9H2O b) 3Fe + 14HNO3 → 3Fe(NO)3 + 3NO2 + 2NO + 7H2O c) 7Fe + 30HNO3 → 7Fe(NO)3 + 3NO2 + 6NO + 15H2O d) 11Fe + 48 HNO3 → 11Fe(NO)3 + 6NO2 + 9NO + 24H2O (H = 1; N = 14; O = 16) ... ng ó nư c óng vai trò m t axit Bronsted? a) Al 3+ + H2O Al(OH) 2+ + H+ b) CH3COO + H2O CH3COOH + OHc) NH 4+ + H2O NH3 + H3O+ d) CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O 632 Cho 2,8 gam b t Fe vào 100 mL dung d ... ph n ng: 2+ 2+ Fe + Cr2O7 + H+  → Fe 3+ + Cr 3+ + H2O là: a) 36 b) 35 c) 30 d) 40 739 Trong ch t ion sau ây dung d ch, ion hay ch t óng vai trò bazơ? NH3, NH 4+ , CO32-, Cl-, Fe 3+, Na+, NO3-, NO2-,...
 • 28
 • 221
 • 0

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa số 5 docx

Tài liệu Đáp án + Câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cơ số 5 docx
... 1 ,5% C 1,7% D 1,87% 801 Th i n hóa chu n c a hai c p oxi hóa kh Cu+/Cu Cu 2+/ Cu+ l n lư t là: +0 ,52 V +0 ,16 V Ph n ng có th x y là: A Cu + Cu 2+  → Cu+ B Cu + Cu+  → Cu 2+ C 2Cu+  → Cu + Cu 2+ ... (3), (5) 964 Khi i n phân dung d ch có ch a ion Cu 2+, Fe 2+, Fe 3+, Ag+, NO3-, SO42- Quá trình kh l n lư t x y catot là: A Ag+, Cu 2+, Fe 3+, Fe 2+ B Ag+, Fe 3+, Fe 2+, Cu 2+ C Ag+, Fe 3+, Cu 2+ , Fe 2+ D ... là: Tr c nghi m hóa Biên so n: Võ H ng Thái A Pb + SO42- - 2e- → PbSO4↓ B PbSO4 + 2H2O - 2e- → PbO2↓ + SO42- + 4H+ C PbO2 + SO42- + 4H+ + 2e- → PbSO4↓ + 2H2O D PbSO4 + 2e- → Pb + SO42776 Nhúng...
 • 28
 • 205
 • 0

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)

ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN HỌC KÌ 2- MÔN VẬT LÍ CƠ BẢN 10 - NĂM HỌC 2014 & 2015 - THÀNH PHỐ CẦN THƠ - THPT CHUYÊN LÝ TỰ TRỌNG (1)
... 10NC 2015 108 9D VAT LY 10NC 2015 108 10 C VAT LY 10NC 2015 108 11 D VAT LY 10NC 2015 108 12 A VAT LY 10NC 2015 108 13 C VAT LY 10NC 2015 108 14 A VAT LY 10NC 2015 108 15 B VAT LY 10NC 2015 108 ... VAT LY 10NC 2015 108 1D VAT LY 10NC 2015 108 2B VAT LY 10NC 2015 108 3C VAT LY 10NC 2015 108 4D VAT LY 10NC 2015 108 5B VAT LY 10NC 2015 108 6C VAT LY 10NC 2015 108 7A VAT LY 10NC 2015 108 8C ... LY 10NC 2015 108 17 C VAT LY 10NC 2015 108 18 C VAT LY 10NC 2015 108 19 B VAT LY 10NC 2015 108 20 D VAT LY 10NC 2015 108 21 B VAT LY 10NC 2015 108 22 D VAT LY 10NC 2015 108 23 A VAT LY 10NC 2015...
 • 8
 • 68
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập công ty xuất nhập khẩu tổng hợp I Hà NộiKế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH KATOLEC VIỆT NAMHoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề tại các cơ sở dạy nghề của tỉnh Hòa Bình (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))Giải pháp phát triển nguồn lao động nông thôn Hà Nội trong thời kì công nghiệp hóa và hiện đại hóa (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Bài toán quan hệ biến phân và một số vấn đề liên quanĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài khoa học cấp bộ Xây dựng vành đai kinh tế Vịnh Bắc Bộ trong tiến trình hình thành khu vực tự do thương mại ASEAN - Trung QuốcĐề thi MYTS 2016 (Vòng 1)Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 7Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập