Tài liệu thẩm định dự án đầu tư

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ ppt

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan cấp Bộ ppt
... xây dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông ... Báo cáo kết thẩm định dự án 3.8 Lệ phí (nếu có): - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % 3.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình 3.10 Yêu ... thủ tục hành chính: Không có 3.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây...
 • 2
 • 342
 • 0

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu của Thủ tướng Chính phủ docx

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Thủ tướng Chính phủ docx
... dựng công trình - Thông 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 Bộ Xây dựng quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công trình - Thông 109/2000/TT-BTC ... phí thẩm định dự án - Mức lệ phí tính theo tỷ lệ % 2.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Tờ trình thẩm định dự án đầu xây dựng công trình (đính kèm theo thủ tục) 2.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ ... hành chính: Không có 2.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Xây dựng - Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu xây dựng công...
 • 2
 • 318
 • 0

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng_ Bất động sản pptx

Tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng_ Bất động sản pptx
... ÁNH GIÁ HI U QU TÀI CHÍNH ¬ Tí h khảû thi củûa dự áùn vềà tàøi Tính kh dư t hí h ̇ Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu thực bỏ cao (=7,23) chứng tỏ dự án hiệäu tài q ̇ Điều dễ hiểu dự án thẩm đònh dựa ... tiêu tài chánh dự án g m mạïnh xác suất bán giả hàng thấp dự kiến Dự án hiệu tài số lượng hộ thực tế bán nhỏ 70% so với dự kiến Vì Công ty cần phải có chiến lược tiếp thi, chiến lược bán hàng ... xây dựng” < 3.900.000 đồng/m2, tối thiểu Tỷ lệ bán hàng so với dự kiến ban đầu 80% dự án đạt hiệu mặt tài ¬ Khi “Chi phí 1m2 sàn xây dựng” 3.900.000 đồng/m2, tối thiểu Tỷ lệ bán hàng so với dự...
 • 49
 • 244
 • 1

tài liệu thẩm định dự án đầu

tài liệu thẩm định dự án đầu tư
... ỏn theo quan im ngõn hng, A c xỏc nh theo nguyờn tc sau: A = Lợi ích tài trực tiếp - Chi phí tài trực tiếp - Chi phí hội tài sả n có (1) b Ch u t (Equity Point of View - EPV): Mi quan tõm ca ... ỏnh giỏ hiu qu hot ng Vũng quay khon phi thu (Receivable turnover) Cụng thc tớnh Tài sả n lu đ ộng Nợ ngắn hạn Ln Tài sả n lu đ ộng - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ln Tổng nợ Vốn chủ sở h ữ u Ln CR ... thc hin vũng quay hng T/kho 13 Vũng quay tng ti sn (TAT) Ln Tổng nợ Tổng tài sả n Ln EBIT Chi phí lãi vay Ln Doanh thu bán chịu ròng năm GTTB khoả n phả i thu jnr1404326474.doc n v Số ngày năm...
 • 85
 • 156
 • 0

Tài liệu thẩm định dự án đầu báo cáo ngân lưu

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư báo cáo ngân lưu
... Để lập báo cáo ngân lưu theo phương pháp gián tiếp cần Phân tích tín dụng PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU (tt)  BÁO CÁO NGÂN LƯU CỦA MỘT DỰ ÁN ĐẦU TƯ  Khơng có ngun tắc hay quy định ấn định ... tích tín dụng PHƯƠNG PHÁP LẬP BÁO CÁO NGÂN LƯU (tt)  Báo cáo ngân lưu dự án giống báo cáo ngân lưu DN lập báo cáo tài chính, lập theo phương pháp: trực tiếp & gián tiếp  Tuy nhiên, để thấy tổng ... ấn định hình thức (form) chuẩn báo cáo ngân lưu dự án  Nhưng tổng thể, báo cáo ngân lưu thể Dòng ngân lưu vào (Inflows) Dòng ngân lưu (Outflows), sau Dòng ngân lưu ròng (NCF: Net cash flows)...
 • 24
 • 348
 • 1

Tài liệu thẩm định dự án đầu phần khái niệm

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư phần khái niệm
... TỔNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  Cơng tác thiết kế kỹ thuật chi tiết dự án sở để tính tốn tổng mức đầu dự án  Tổng mức đầu dự án khái tốn chi phí tồn dự án xác định giai đoạn lập dự án, gồm: Chi ... i (1 + r ) i  DPP dự án ngắn giúp chủ dự án tránh biến động, rủi ro, hiệu dự án cao  Trong thời gian hồn vốn có chiết khấu dự án, thu nhập dự án đủ để bù đắp tồn vốn đầu bỏ đồng thời đem ... tích tín dụng NGÂN LƯU DỰ ÁN  Ngân lưu tự do:  Ngân lưu tự dòng tiền cuối thuộc người có quyền lợi dự án chủ sở hữu chủ nợ  Dự án thẩm định hiệu tài dựa việc ước lượng & đánh giá ngân lưu tự...
 • 36
 • 181
 • 0

Tài liệu thẩm định dự án đầu phần phân tích rủi ro

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư phần phân tích rủi ro
... cụ phân tích rủi ro: Giới thiệu công cụ phân tích rủi ro thẩm định dự án: Phân tích độ nhạy Phân tích tình Phân tích tín dụng 11 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH RỦI RO (tt)  Phân tích độ nhạy dự án ... PHÂN TÍCH RỦI RO  Giới thiệu rủi ro  Các công cụ phân tích rủi ro  Các giải pháp hạn chế rủi ro Phân tích tín dụng GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO Rủi ro “sự mát tổn thương xảy ... đổi Phân tích tín dụng 12 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH RỦI RO (tt)  Phân tích độ nhạy bước phân tích rủi ro: Kiểm định độ nhạy kết dự án (NPV, IRR, PP ) theo thay đổi giá trị tham số lần Về phân tích...
 • 21
 • 151
 • 0

Tài liệu thẩm định dự án đầu tìm hiểu chung

Tài liệu thẩm định dự án đầu tư tìm hiểu chung
... phải thẩm định: Thẩm định chi phí đầu dự án (xem chi phí đầu dự án đưa có hợp lý không sở so sánh với định mức/các dự án ng tự đầu tư/ …);  Thẩm định thị trường đầu vào (nguyên vật liệu, ... hiệu dự án ?  Năng lực quản lý  Thị trường đầu vào  Thị trường đầu  Công nghệ  Vị trí đầu dự án. … Phân tích tín dụng 11 TÌM HIỂU THÔNG TIN (tt)  Nguồn thông tin:  Các dự án ng tự thẩm ... BƯỚC THẨM ĐỊNH (tt)  Tìm hiểu thông tin ngành nghề đầu dự án  Các thông tin cần tìm hiểu Nguồn Đánh giá, chọn lọc thông tin tìm hiểu => Đây bước quan trọng chiếm nhiều thời gian trình thẩm...
 • 21
 • 153
 • 0

tài liệu thẩm định dự án đầu

tài liệu thẩm định dự án đầu tư
... ỏn theo quan im ngõn hng, A c xỏc nh theo nguyờn tc sau: A = Lợi ích tài trực tiếp - Chi phí tài trực tiếp - Chi phí hội tài sả n có (1) b Ch u t (Equity Point of View - EPV): Mi quan tõm ca ... ỏnh giỏ hiu qu hot ng Vũng quay khon phi thu (Receivable turnover) Cụng thc tớnh Tài sả n lưu đ ộng Nợ ngắn hạn Ln Tài sả n lưu đ ộng - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn Ln Tổng nợ Vốn chủ sở h ữ u Ln CR ... thc hin vũng quay hng T/kho 13 Vũng quay tng ti sn (TAT) Ln Tổng nợ Tổng tài sả n Ln EBIT Chi phí lãi vay Ln Doanh thu bán chịu ròng năm GTTB khoả n phả i thu nzt1426732698.doc n v Số ngày năm...
 • 85
 • 92
 • 0

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng - Bất động sản ppt

Tài liệu Thẩm định dự án đầu xây dựng - Bất động sản ppt
... xây dựng < 3.900.000 đồng/m2, tối thiểu Tỷ lệ bán hàng so với dự kiến ban đầu 80% dự án đạt hiệu mặt tài ¬ Khi “Chi phí 1m2 sàn xây dựng 3.900.000 đồng/m2, tối thiểu Tỷ lệ bán hàng so với dự ... tiêu tài chánh dự án g m mạïnh xác suất bán giả hàng thấp dự kiến Dự án hiệu tài số lượng hộ thực tế bán nhỏ 70% so với dự kiến Vì Công ty cần phải có chiến lược tiếp thi, chiến lược bán hàng ... trình độ, ky lao động thông co kỹ nang va phổ thong - Giá lao động cho loại - Nguồn lao động dư trữ bổ sung Nguo ao dự co e bo su g - Lao động sẵn có thò trường lao động lao động dự án đào tạo PHÂN...
 • 49
 • 210
 • 3

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Thẩm định dự án đầu xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu , phế thải ngành thủy sản
... th c a tài th m nh d án xây d ng nhà máy ưa quy t phương di n pháp l , k thu t, môi trư ng tài nh u vào d án hay không? Bên c nh ó v ph n phương pháp phân tích hi u qu tài c a d án tài xoay ... quát v d án xây d ng nhà máy ch bi n ph li u, ph th i ngành th y s n c a công ty TNHH xu t nh p kh u th y s n Thiên Mã Th m nh d án v m t hi u qu xã h i c a d án, k thu t, th trư ng tiêu th , th ... t cho doanh nghi p th m vi c quan tr ng Do , quy t nh ch n tài: “TH M NH D nh m t ÁN XÂY D NG NHÀ MÁY CH BI N PH LI U, PH TH I NGÀNH TH Y S N” làm tài nghiên c u 1.1.2 Căn c khoa h c th c ti...
 • 4
 • 354
 • 2

Tài liệu Lập thẩm định dự án đầu

Tài liệu Lập thẩm định dự án đầu tư
... dung lập, thẩm đònh, phê duyệt dự án xử lý chuyển tiếp • QĐ 109/2005/QĐ-UB ngày 20/6/2005 UBND TP công tác quản lý dự án ĐT nước II VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ: II.1 NGUYÊN LÝ: • Làm đúng, làm tốt từ đầu ... I NHỮNG VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN: I.1 DỰ ÁN ĐẦU TƯ (TKCS – DỰ ÁN – TỔNG MỨC ĐẦU TƯ): • • • • • • • • • • • • • • • • Luật Xây dựng; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu NĐ 16/2005/NĐ-CP ngày 7/02/2005 ... TỒN TẠI KHI THẨM ĐỊNH TK – TDT – DT: • Chưa lập dự toán, theo thông lệ khu vực giới cách lập TDT – DT không xác • Chưa có DN riêng QS – trách nhiệm vấn lập dự toán • Báo giá vật liệu ẩn tàng...
 • 23
 • 246
 • 4

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất nhỏ hơn 200ha pdf
... - Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Xây dựng; 33.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Báo cáo kết thẩm định dự án 33.8 Lệ phí: - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính theo tỷ lệ % ... việc ban hành Quy chế khu đô thị mới; - Thông 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực Quy chế khu đô thị ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 Chính phủ; - Thông 109/2000/TT-BTC ... tờ khai: - Tờ trình xin phép đầu (đính kèm theo thủ tục) 33.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: - Không 33.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006...
 • 2
 • 290
 • 1

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên docx

Tài liệu Thủ tục thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới thuộc mọi nguồn vốn có quy mô sử dụng đất từ 200ha trở lên docx
... dựng; - Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Sở Xây dựng 32.7 Kết thực thủ tục hành chính: - Báo cáo kết thẩm định dự án; 32.8 Lệ phí: - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí tính ... việc ban hành Quy chế khu đô thị mới; - Thông 04/2006/TT-BXD ngày 18/8/2006 hướng dẫn thực Quy chế khu đô thị ban hành theo Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006 Chính phủ; - Thông 109/2000/TT-BTC ... tờ khai: - Tờ trình xin phép đầu (đính kèm theo thủ tục) 32.10 Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không 32.11 Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định 02/2006/NĐ-CP ngày 5/01/2006...
 • 2
 • 263
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu thẩm định dự án đầu tư fulbrighttài liệu thẩm định dự án đầu tư bidvtài liệu thẩm định dự án đầu tư tài liệu miễn phídownload tài liệu thẩm định dự án đầu tưphân tích tài chính thẩm định dự án đầu tưtài liệu phân tích thẩm định dự án đầu tưCông nghệ CNC (NXB khoa học kỹ thuật 2004) gs ts trần văn địch, 277 trangĐHCN giáo trình kỹ thuật nâng chuyển nhiều tác giả, 136 trangĐHCN giáo trình kỹ thuật robot nhiều tác giả, 148 trangĐHCN giáo trình thực hành kỹ thuật phay bào nhiều tác giả, 157 trangĐHCN giáo trình thực hành sửa chữa trương minh thành, 160 trang2017 PROS thi online coban b010101 dieukienveluccuacacloaichuyendongcohinhdangkhacnhau2017 PROS thi online coban b010202 conlacloxodaodongdieuhoa2017 PROS thi online coban b010203 conlacdondaodongdieuhoa2017 PROS thi online b010301 chuanhoaphuongtrinhdaodongvasosanhcuahaidaodong2017 PROS thi online b0102 conlacloxodaodongdieuhoa p12017 PROS thi online b010302 moiquanhedoclapthoigiantrongdaodongdieuhoa2017 PROS thi online CB b010604 BaiToanCucTriCuaThoiGianChuyenDongTrongDDDH (1)2017 PROS thi online b0110(p3) NangLuongDDDH (1)ĐÁNH GIÁ kỹ NĂNG GIẢNG dạy lâm SÀNG của điều DƯỠNG TRONG dự án TĂNG CƯỜNG NĂNG lực GIẢNG dạy lâm SÀNG CHO điều DƯỠNG PHỐI hợp BỆNH VIỆN VIỆT đức và QUT AUSTRALIAHEART FAT BINDING PROTEIN (h FBP) một PHÁT HIỆN mới TRONG CHUẨN đoán sớm TRÊN BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp2017 PROS thi online b010403 kichthichdaodongbangvacham2017 NC PROS thionline BTCB KhoangCachGiuaHaiDDDDHCungTanSo2017 PROS thionline b0112(p2) ConLacDonDDDHTrongTruongTrongLuc2017 PROS thionline BTCB b011203 conlacdontichdiendaodongtrongdientruong2017 PROS thionline b0113 daodongtatdan duytri cuongbuc
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập