Giáo trình kế toán ngân hàng chương 10 kế toán vốn và chi phí thu nhập của NHNN

Tìm hiểu quy trình kiểm toán TSCĐ chi phí khấu hao của công ty TNHH kiểm toán kế toán AAC

Tìm hiểu quy trình kiểm toán TSCĐ và chi phí khấu hao của công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC
... với chi p h í khau hao Chi phí khấu hao kiếm tốn nhàm thồ mãn mục tiêu sau : - Chi phí khấu hao TSCĐ tính tốn theo quy định hành qn với kỳ tnrớc (M ục tiêu đánh giá) - Các kliồn chi phí mức khấu ... TSCĐ Khấu hao TSCĐ việc tính tốn phân bổ cách cỏ hệ thống giá trị TSCĐ vào chi phí sàn xuất kinh doanh kỳ kế tốn, c ỏ ba phương pháp khấu hao TSCĐ: ^ Theo phương pháp khấu hao đường thẳng: số khấu ... tốn chi phí sửa chừa lớn theo chế độ quy định; kiểm tra việc hạch tốn chi phí sửa chừa lớn đơn chi phí sửa chừa lớn nâng cấp TSCĐ Các th nghiệm chi tiết dồi với chi p h í hao: Khác với chi phí...
 • 91
 • 82
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 2
... sản ( ROA) CSH( ROE) 12, 20% 14, 32% Tỷ số đo lường rủi ro Rủi ro khoản 23 ,0% 25 ,60% 15,0% 17,00% 18,36% 1,00 0,94 0. 92 0,98 0,90 Rủi ro tín dụng 20 ,0% 18, 02% 22 ,97% 19, 82% 20 ,00% Rủi ro vốn 10,0% ... thu nhập lãi lỗ ngân hàng thương mại XYZ 20 02 ĐVT:USD 1- Doanh thu ( thu lãi cho vay tiền gởi) 9.000.000 2- Chi phí trả lãi 4.000.000 -Thu nhập lãi suất ( - ) 5.000.000 4- Chi phí quản lý, lao động, ... Bảng 2: Bảng báo cáo thu nhập công ty ABC năm 20 02 ĐVT: USD Chỉ tiêu Số tiền - Doanh thu bán hàng 20 .000.000 - Giá vốn hàng bán 15.000.000 - Thu nhập hoạt động (lãi gộp) 5.000.000 - Chi phí bán hàng...
 • 34
 • 348
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 1

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 1
... 9 .16 2 10 .725 18 .4 01 20 .15 9 10 .16 3 10 3.285 3.503 1. 855 13 3 .15 5 20 01 19 .12 5 16 .983 7 .18 5 16 . 710 20.425 27 .16 5 10 .403 11 7.996 3.7 81 2.8 91 146 .15 8 2002 21. 632 19 .10 7 6.843 20. 012 19 .338 32.078 11 .664 ... 19 .338 32.078 11 .664 13 0.674 1. 715 2.463 2 .17 5 1. 405 790 - 1. 654 950 - 1. 384 1. 0 91 - 963 1. 013 1. 103 1. 348 6.444 8.755 11 5.950 1. 798 7.2 81 10.092 13 3 .15 5 1. 795 8.023 10 .834 14 6 .15 8 định + Cho vay ... 2000 10 1.467 92.700 20 01 115 .899 10 8.2 41 2002 12 6.2 81 119 .046 6.044 11 .4 21 9.653 6.5 91 5.458 14 . 218 9.824 5.255 5.7 31 15.372 15 .808 5 .19 0 96, 81% 98 ,17 % 10 8, 91% 90,04% 287 96, 01% 320 10 3 ,18 % 424...
 • 14
 • 251
 • 2

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 4
... hiệu ngân hàng: Những chứng khoán có chất lượng ngân hàng nắm giữ góp phần nâng cao hiệu ngân hàng Các chứng khoán ngân hàng đầu tư TOP Nhằm tăng cường hiệu tài giảm thiểu rủi ro cho ngân hàng ... - Thanh khoản - Lãi tương đối - Lãi suất cao - Lợi suất hấp cao cao - Sẵn có thị - Thế chấp tốt dẫn trường - Thế chấp tốt Nhược Lãi suất thấp điểm Thị trường bán - Gía biến động lại hạn chế - ... cho ngân hàng - Giảm nghĩa vụ nộp thuế ngân hàng: Chứng khoán có loại phải nộp thuế có loại nộp thuế Do đó, khoản đầu tư bù trừ thu nhập chịu thuế khoản tín dụng - Tạo tuyến phòng thủ cho ngân hàng: ...
 • 17
 • 206
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 3
... rủi ro ngân hàng theo trình tự sau: - Thứ nhất: Xu hướng tỷ số lợi nhuận rủi ro ngân hàng qua năm - Thứ hai: So sánh tỷ số với ngân hàng khác tương tự rút điểm mạnh điểm yếu ngân hàng - Cuối ... nguồn vốn 8. 53 7.26 6.54 - Chi phí lãi suất / Tài sản sinh lợi 7 .35 6.45 5. 83 - Dự phòng tổn thất tín dung / Doanh thu 2.27% 2.98% 3. 73% - Tiền lương trợ cấp / Doanh thu 19. 13 20. 13 21.69 - Tiền lương ... nhuậnï Đo lường quản trị rủi ro khía cạnh quan trọng quản trị tài ngân hàng Bảng số : Các loại rủi ro họat động ngân hàng thương mại Đặc trưng Ngân hàng Phân lọai rủi thương mại ro -Môi trường Rủi...
 • 26
 • 335
 • 1

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 6
... dịch vụ nhà quản trị ngân hàng cần quan tâm đến nhân tố để chọn lựa ngân hàng khách hàng, nhân viên ngân hàng cần phải hiểu rõ yếu tố khách hàng sử dụng để đánh giá chọn lựa ngân hàng + Giải ... tế ngân hàng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng thương mại Các ngân hàng kỷ đưa dịch vụ hay sản phẩm cụ thể, ngân hàng có cách thức riêng họ, thể lực ngân hàng môi trường hoạt động Các ngân ... trả, người vay trả trực tiếp ngân hàng, chuyển khoản để trả nợ Các nhà quản trị ngân hàng cần phải hiểu biết sản phẩm để có đề nghị thích hợp Nhiều nhà điều hành ngân hàng với kiến thức nghèo nàn...
 • 17
 • 255
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 5
... khác ngân hàng liệu có khó khăn khoản? Đây vấn đề mà ban quản trị ngân hàng cần quan tâm có phải thực ngân hàng đối đầu với khủng hoảng khoản 4.3 Bán giá thấp tài sản ngân hàng Thời gian gần ngân ... dụng khác hàng có chất lượng hay áp lực khoản buộc ngân hàng khước từ số sồ sơ vay vốn có đủ điều kiện? 4 .5 Vay mượn từ ngân hàng trung ương Ngân hàng có thường xuyên vay mượn nhiều ngân hàng trung ... ngân hàng đánh lòng tin, chữ tín khách hàng ngân hàng giữ chân người gửi tiền 4.2 Chi phí trả lãi cao cho khoản tiền gửi vay mượn khác Có vấn đề đặt ngân hàng chi phí trả lãi suất cao ngân hàng...
 • 24
 • 257
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 8
... vụ ngân hàng không? Công nghệ toán, phân phối dịch vụ có phải điểm mạnh ngân hàng không? - Vị trí ngân hàng kinh doanh: Ngân hàng đứng vị trí thị trường mà ngân hàng hoạt động? Thông thường ngân ... lược ngân hàng cần xem xét cân nhắc cở sở: - Tận dụng tối đa ưu ngành ưu ngân hàng - Phù hợp với mục tiều lâu dài - Phù hợp với khả tài chuyên môn ngân hàng - Thái độ quan điểm Lãnh đạo ngân hàng, ... tổng hợp bao gồm: - Sứ mệnh - Mục tiêu - Sự nắm bắt - Thế mạnh cạnh tranh - Cơ hội thị trường - Chiến lược đầu tư - Sự thay đổi biến số chiến lược - Chương trình tiến hành - Kết tài mong đợi...
 • 33
 • 166
 • 0

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7

Giáo trình quản trị ngân hàng - chương 7
... TẮT Trong trình kinh doanh ngân hàng thương mại nay, điều kiện cạnh tranh ngày trở nên gây gắt Để ngân hàng quản trị tốt thị trường, khách hàng mục tiêu kinh doanh ngân hàng, ngân hàng cần xác ... thể xác Trong chương này, mục tiêu giúp người đọc thấy tầm quan trọng, cách xác định, nhận dạng đối thủ caanh tranh ngân hàng, để từ giúp ngân hàng quản trị hoạt động kinh doanh ngân hàng ngày hiệu ... động của: - Lạm phát - Thay đổi công nghệ - Chi phí lương - Tỷ giá hối đoái - Lãi suất - Nhu cầu vốn - Chi phí vốn * Khả tăng trưởng đối thủ gì? - Năng lực tăng trưởng ngắn hạn gì? - Năng lực...
 • 17
 • 200
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 8 ppsx

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 8 ppsx
... điểm mạnh ngân hàng không? - Vị trí ngân hàng kinh doanh: Ngân hàng đứng vị trí thị trường mà ngân hàng hoạt động? Thông thường ngân hàng mạnh hàng đầu thể rõ điều sứ mệnh kinh doanh, ngân hàng vị ... ảnh lợi ngân hàng so với ngân hàng đối thủ - Yếu tố sở vật chất, thiết bị phục vụ: Vị trí ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng vị thuận lợi, thiết bị phục vụ 89 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com ... tác, tồn trọng lẫn 84 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com - Lợi cạnh tranh ngân hàng: Mối ngân hàng có lợi cạnh tranh định thị trường Ví dụ, lịch sử hình thành hoạt động ngân hàng, chất lượng dịch...
 • 11
 • 92
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 7 ppt

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 7 ppt
... của: - Lạm phát - Thay đổi công nghệ - Chi phí lương - Tỷ giá hối đoái - Lãi suất - Nhu cầu vốn - Chi phí vốn * Khả tăng trưởng đối thủ gì? - Năng lực tăng trưởng ngắn hạn gì? 80 Quản trị ngân hàng ... phi ngân hàng khác Ngân hàng bạn ø có nhiều thua lỗ việc phá cấu trúc thị trường đối thủ khác gây 75 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com Những đối thủ cạnh tranh bao gồm quan khác với sở khách hàng ... khác nhau, cụ thể: - Vai trò chức - Mục tiêu phận kinh doanh - Mục tiêu ngân hàng, hay nhóm NH Phân tích vai trò chức 77 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com Nhận xét đánh giá vai trò chủ yếu, chiến...
 • 9
 • 179
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 6 pdf

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 6 pdf
... dịch vụ nhà quản trị ngân hàng cần quan tâm đến nhân tố để chọn lựa ngân hàng khách hàng, nhân viên ngân hàng cần phải hiểu rõ yếu tố khách hàng sử dụng để đánh giá chọn lựa ngân hàng + Giải ... thuê 66 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com khoản cho vay chuyên biệt thực phận chuyên môn Hoạt động ngân hàng bán lẻ: Mặc dù tỷ lệ tổn thất chovay hoạt động ngân hàng bán lẻ cao công ty lớn, ngân ... dành cho khách hàng nào? 71 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com - Nhu cầu xác mà dịch vụ cần đáp ứng? - Nhu cầu nầy đáp ứng ? - Thị phần thị trường ý để hoạt động đạt đến không? - Giá trị dich vụ...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 5 ppsx

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 5 ppsx
... đắt hay không? 3.2 Lựa chọn chi phí rủi ro 55 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com Nhà quản trị ngân hàng phải tính toán với thách thức to lớn việc quản trị kiểm soát chiều hướng rủi ro huy động ... hàng gửi tiền lớn khách hàng vay nắm giữ hạn mức lớn để xác định có hay không rút vốn Chiến lược quản trị khoản 58 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com 2.1 Định hướng chung quản trị khoản Để quản ... khoản Một vấn đề đặt ngân hàng thương mại ngân hàng có đủ khoản? Câu trả lời cho câu hỏi phụ thuộc vào vị ngân hàng thị trường Không ngân hàng đảm bảo liệu có 62 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com...
 • 12
 • 146
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 4 docx

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 4 docx
... tài sản ngân hàng để phù hợp với điều kiện thị trường - Tăng cường hiệu ngân hàng: Những chứng khoán có chất lượng ngân hàng nắm giữ góp phần nâng cao hiệu ngân hàng Các chứng khoán ngân hàng đầu ... tính rủi ro cao ngân hàng Nói chung ngân hàng phép mua chứng khoán có rủi ro thấp để ngăn ngừa ngân hàng tiếp nhận rủi ro mức bảo vệ quyền lợi cho người gửi tiền 46 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com ... trường nói trình bày chi tiết bảng bảng phía sau 44 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com II NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN CHỨNG KHOÁN ĐẦU TƯ Khi quan sát chứng khoán ngân hàng đầu tư...
 • 9
 • 166
 • 0

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 3 doc

Giáo trình Quản trị ngân hàng - Chương 3 doc
... nguồn 30 2000 2001 2002 10.25 % 7 .32 % 3. 52% 13. 77 12.87 11 .33 10.81 11.12 10.11 5.02% 2 .36 7.00% 2.58 7.66% 3. 51 0.95 1.12 1. 23 5.26% 8.25 4.80% 7.90 4 .31 % 5.77 8. 83 10.74 8.01 8 .31 7. 73 8.05 8 .37 ... lường quản trị rủi ro khía cạnh quan trọng quản trị tài ngân hàng Bảng số : Các loại rủi ro họat động ngân hàng thương mại Đặc trưng Ngân hàng thương Phân lọai Các loại rủi ro mại rủi ro 34 Quản trị ... trưởng - phương pháp đo lường báo cáo + Các tỷ số ngân hàng chọn + Tỷ số trung bình cho nhóm ngân hàng + Tỷ lệ phần trăm giới hạn tỷ số ngân hàng đòi hỏi nhóm ngân hàng 41 Quản trị ngân hàng TheGioiEbook.com...
 • 15
 • 110
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình tín dụng ngân hàng nxb thống kê 2008 tác giả phan thị cúcgiáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mạigiáo trình nghiệp vụ ngân hàng trung ươnggiáo trình tiền tệ ngân hànggiáo trình tài chính ngân hànggiáo trình nghiệp vụ ngân hàngTổng hợp kiến thức Hóa Hữu CơĐề thi lý thuyết Sinh học phân tửHarry Potter and the Order of the PhoenixKinh tế học cac nuocAMERICA THE BEAUTIFUL FEDERAL RECREATION AREAS WHERE INTERAGENCY PASSES ARE ISSUEDLUẬN văn THẠC sĩ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hội đối với CÔNG NHÂN các KHU CÔNG NGHIỆP ở TỈNH ĐỒNG NAI HIỆN NAYHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHƯƠNG I DAO ĐỘNG CƠ HỌCGIÁO TRÌNH PLC Mitsubishi (Ths. Nguyễn Hoàng Phương).Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên trường Trung cấp y tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 2020Soạn bài Câu cá mùa thu (Thu điếu)GIÁO án SINH học 8 ĐÚNG CHUẨN KIỂM TRA HỌC KÌ 1 CÓ CỘT PHÁT TRIỂN NĂNG LỰCStatement for the Record Senate Select Committee on IntelligenceBìa sáng kiến kinh nghiệmbai tap ly thuyet xac suat va thong ke toanbài tập tiếng anh 9 thí điểm lưu hoằng trí bản word (có thể copy)bai tap giai he phuong trinh tuyen tinhGiáo án Địa lí 8 Phát triển năng lực học sinhChuyên đề cực trị số phức thầy Phạm Minh Tuấn ôn thi THPT Quốc giaCâu nhấn mạnh Cleft sentences lớp 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập