Thủ tục làm bảo hiểm ở nhật

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2016

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần mới nhất năm 2016
... hoàn tất hồ sơ hợp lệ bạn nhận tiền bảo hiểm chậm 10 ngày kể từ ngày quan bảo hiểm nhận hồ sơ hợp lệ Lưu ý: - Thời gian đóng bảo hiểm hội tính hưởng bảo hiểm hội lần không tính vào thời gian ... định người hưởng lương hưu thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định trường hợp hưởng bảo hiểm hội lần, quan bảo hiểm hội có trách nhiệm giải tổ chức chi trả cho người lao ...  Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm hội lần người lao động - Đối với người nước để định cư phải nộp thêm giấy xác nhận quan có thẩm quyền việc quốc tịch Việt Nam dịch...
 • 2
 • 67
 • 0

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp
... việc đóng bảo hiểm thất nghiệp Người lao động bị thất nghiệp phải nộp đầy đủ hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp thời hạn mười lăm ngày tính theo ngày làm việc kể từ ngày đăng ký thất nghiệp (ngày ... người lao động đăng ký thất nghiệp) Trung tâm Giới thiệu việc làm nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ giấy tờ theo quy định, sau nhận hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp phải trao lại cho ... nhận quan BHXH việc đóng BHTN Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Điều 37 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP, bao gồm: a) Đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo mẫu số ban hành kèm theo...
 • 4
 • 69
 • 0

THỦ tục làm THẺ cư TRÚ NHẬT bản

THỦ tục làm THẺ cư TRÚ ở NHẬT bản
... Sau hoàn tất thủ tục này, bạn nhận Thẻ trú sau tuần Trong trường hợp bạn cần có thẻ trútrước thời hạn hai tuần để làm thủ tục khác mở tài khoản, bạn xin cấp giấy chứng ... trường hợp bạn bị thẻ hay có thay đổi 1) chỗ ở, 2) tư cách trú, 3) thời hạn trú, 4) quốc tịch, 5) tên, bạn phải trực tiếp đến Văn phòng quận (区役所), hay thành phố nơi trú để thông báo ... thành phố nơi trú để thông báo vòng 14 ngày kể từ bị thẻ hay thay đổi thông tin Với tầm quan trọng nó,các bạn nhớ mang theo Thẻ trú bên để xuất trình lúc yêu cầu nhé! ...
 • 2
 • 310
 • 0

Thống nhất quy định của pháp luật về thủ tục mua bán nhà và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Thống nhất quy định của pháp luật về thủ tục mua bán nhà ở và chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở
... PHÁP LUẬT VỀ THỦ TỤC MUA BÁN NHÀ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT Ở; VÀ THỰC TRẠNG MUA BÁN NHÀ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT 2.1 Thực trạng quy định pháp luật mua bán nhà chuyển nhượng ... thống quy định pháp luật thủ tục mua bán nhà chuyển nhượng quy n sử dụng đất Chương NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỐNG NHẤT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN NHÀ VÀ CHUYỂN NHƯỢNG QUY N SỬ DỤNG ĐẤT ... mua bán nhà chuyển nhượng quy n sử dụng đất nay; - Sự thiếu thống quy định pháp luật mua bán nhà chuyển nhượng quy n sử dụng đất ở; - Những vướng mắc thực mua bán nhà chuyển nhượng quy n sử dụng...
 • 17
 • 409
 • 0

Unit chứa khai báo các cấu trúc dữ liệu cho đồ thị và cài đặt thủ tục tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán

Unit chứa khai báo các cấu trúc dữ liệu cho đồ thị và cài đặt thủ tục tìm đường đi ngắn nhất theo thuật toán
... G.SoDinh :=0;G.SoCanh:=0; END 137 Thiết kế giao diện cho chương trình (Form 2) Với đối tượng gồm: Các khai báo cài đặt cho chương form2: unit Unit2; 138 interface uses Windows, Messages, SysUtils, ... T.SaveToFile(SaveDialog1.FileName); finally T.Free end; end; end end; end Chương trình cài đặt sau: program Project1; uses Forms, Func_DoThi in 'Func_DoThi.pas', Unit2 in 'Unit2 .pas' {Form2}, {$R *.res} begin Application.Initialize; ... Dist[Y].VoCung then begin DuongDiNganNhat:=true; ChiPhi:=Dist[Y].gia; {Xac dinh cac dinh phai di qua (theo day chuyen nguoc)} {k:=0;DuongDiTuXdenY[k]:=Y;k:=k+1; i:=MocXich[Y];DuongDiTuXdenY[k]:=i;}...
 • 23
 • 262
 • 1

Thủ tục thông báo giá vật liệu xây dựng và thiết bị văn phòng làm cơ sở dự toán và mua sắm; mã số hồ sơ T-BPC-016040-TT pps

Thủ tục thông báo giá vật liệu xây dựng và thiết bị văn phòng làm cơ sở dự toán và mua sắm; mã số hồ sơ T-BPC-016040-TT pps
... chi phí đầu tư xây dựng công trình - TT số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 Bộ Tài Bộ Xây dựng việc hướng dẫn việc thông báo kiểm soát giá vật liệu xây dựng lĩnh vực đầu tư xây dựng ... TTHC: Sở Tài - quan phối hợp: Sở Xây dựng g) Kết thực thủ tục hành chính: Bảng Thông báo giá liên ngành h) Lệ phí (nếu có): - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục ... Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình - Thông số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng hướng...
 • 3
 • 332
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 1 pot

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 1 pot
... hội từ đầu kỷ 19 Bộ luật chế độ bảo hiểm hình thành Anh vào năm 18 19 với tên gọi "Luật nhà máy" tập trung vào bảo hiểm cho người lao động làm việc xưởng thợ Vào năm 18 83, luật bảo hiểm ốm đau hình ... Đảng Nhà nước sở pháp lý quan trọng cho việc đổi sách BHXH nước ta theo chế thị trường Ngay sau Bộ luật lao động có hiệu lực từ ngày 1/ 1 /19 95, Chính phủ ban hành Nghị định 12 /CP ngày 26 /1/ 1995 Điều ... thời BHXH công nhân viên chức Nhà nước, ban hành kèm theo Nghị định 218 /CP ngày 27 /12 /19 61 Điều lệ đãi ngộ quân nhân ban hành kèm theo Nghị định 16 1/CP ngày 30 /10 /19 64 Chính phủ Suốt năm tháng kháng...
 • 9
 • 180
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 2 ppt

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 2 ppt
... lý Nhà nước vấn đề thể việc xây dựng dự án luật, văn pháp quy BHXH ban hành thực Sau hướng dẫn, kiểm tra, tra tổ chức, cá nhân thực sách Đối với việc đảm bảo vật chất cho BHXH vai trò Nhà nước ... đề góp phần đảm bảo an toàn xã hội Chức BHXH BHXH có chức chủ yếu sau đây: - Thay bù đắp phần thu nhập cho người lao động tham gia bảo hiểm họ bị giảm thu nhập khả lao động việc làm Sự bảo đảm ... xã hội, quyền đặt sở thoả mãn quyền kinh tế, xã hội văn hoá nhu cầu cho nhân cách tự phát triển người" nước ta, BHXH phận quan trọng sách bảo đảm xã hội Ngoài BHXH, sách bảo đảm xã hội có cứu...
 • 10
 • 146
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 3 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 3 doc
... phát triển thành phần kinh tế đất nước Mặt khác, Nhà nước bảo trợ quỹ BHXH Nhà nước có thay đổi sách kinh tế xã hội làm cân đối thu, chi quỹ BHXH rủi ro bất khả kháng làm cân đối thu, chi quỹ BHXH ... đảm bảo lợi ích kinh tế - xã hội 3. 2 Các chế độ BHXH thực Việt Nam Theo điều Điều lệ BHXH Việt Nam, BHXH nước ta bao gồm chế độ: Chế độ trợ cấp ốm đau Chế độ trợ cấp thai sản 26 Chế độ trợ cấp tai ... có hiệu quả, quỹ bảo toàn phát triển để có điều kiện bảo đảm quyền lợi cho người lao động giảm tài trợ Nhà nước - Việc đổi mới, hoàn thiện chế tạo sử dụng quỹ BHXH phải sở thực trạng phát triển...
 • 10
 • 161
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 4 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 4 doc
... Năm Số thu Bảo hiểm xã hội Thực Bảo hiểm xã (1000 đồng) so hội Thực thu (1) (2) (3) kế hoạch trợ (%) (4) (1000 đồng) NSNN hỗ (Thu 5%) Tổng số (5) (6)= (4) :(2) 1987 4. 3 54. 431 4. 847 .600 4. 742 .600 105.000 ... 239 .49 9 240 .878 219.878 21.000 91,81 1983 2 94. 693 380.303 310.303 70.000 105,30 19 84 410.261 49 7.857 44 5.857 52.000 108,68 1985 203.315 227. 547 208. 147 19 .40 0 102,38 1986 812.900 1.050. 842 940 . 842 ... 85,63 1972 34. 398 48 .659 31.159 17.500 90,58 1973 36.216 51. 946 34. 946 17.000 96 ,49 19 74 43.290 54. 180 39.180 15.000 90,51 1975 42 .376 65.8 84 42.8 84 23.000 101,20 1976 53.650 69.199 47 .199 22.000...
 • 10
 • 155
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 5 ppsx

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 5 ppsx
... 5. 680 58 ,44 4.039 41 ,56 1967 5. 979 52 ,54 5. 400 47,46 1968 6.7 65 45, 20 8.202 54 ,80 1969 7.699 41,24 10.971 58 ,76 1970 7. 955 29,72 18.813 70,28 1971 8.636 19, 65 35. 323 80, 35 1972 7.987 15, 63 43.117 ... 9.016 15, 70 48.409 84,30 1974 9.8 85 15, 82 52 .59 2 84,18 19 75 10.7 05 15, 48 58 .469 84 ,52 1976 12 .52 1 16,84 61.819 83,16 1977 13.749 16,76 68.304 83,24 1978 19.192 20,96 72.393 79,04 1979 20 .56 0 17,87 ... 94.499 82,13 1980 23.1 25 15, 80 123.246 84,20 1981 30.796 10,80 254 .3 75 89,20 1982 40.661 8,09 462.006 91,91 1983 54 .632 6, 05 848.037 93, 95 1984 78.936 6,43 1.148.988 93 ,57 19 85 153 .417 3,03 4.916.266...
 • 10
 • 171
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 6 pps

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 6 pps
... phải nộp BHXH toàn đơn vị sử dụng lao động Cuối quý với đơn vị sử dụng lao động đối chiếu với số 58 nộp với số phải nộp BHXH, lập xác nhận việc nộp BHXH quý Nếu có chênh lệch số nộp số phải nộp ... đối tượng hưởng chế độ BHXH trước ngày Điều lệ BHXH có hiệu lực (1/1/1995) + Tiền đóng hỗ trợ thêm để đảm bảo thực chế độ BHXH người lao động sau ngày ban hành Điều lệ BHXH + Đóng bảo hiểm y tế ... hợp chậm nộp BHXH hàng tháng số tiền nộp chậm phải nộp phạt theo lãi suất tiền gửi ngắn hạn Ngân hàng thời điểm truy nộp 0,7% tháng - Người lao động đơn vị sử dụng lao động cố tình không nộp BHXH...
 • 10
 • 101
 • 0

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm nước ta phần 7 doc

Giáo trình hướng dẫn tìm hiểu về thực trạng thu, nộp bảo hiểm ở nước ta phần 7 doc
... Nghìn 2. 276 2.821 3.162 3.355 3. 579 3.843 BHXH ng ười - - 112,1 106,1 106 ,7 1 07, 4 395,0 2.569 ,7 3.445,6 3. 876 ,0 4.186,0 5.215,2 % - - 134,1 112,5 108,0 124,6 % 34,2 54,4 59,9 65,9 70 ,2 70 ,5 Tỷ ... Vì năm tới, nước ta cần có giải pháp để tăng nhanh số người tham gia đóng BHXH, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động - Mức thu BHXH nước ta thấp so với nhiều nước, cộng với tình trạng nợ đọng ... vốn đầu tư xây dựng sở vật chất toàn hệ thống BHXH - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tháng lương thực tế toàn ngành - Phần lại bổ xung vào quỹ BHXH để bảo toàn tăng trưởng quỹ Thực Quyết định Thủ...
 • 10
 • 152
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Đánh Giá Hiện Trạng Chất Lượng Nước Mặt Sông Đuống Đoạn Chảy Qua Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc NinhĐánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã phúc thuận thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên giai đoạn 2013– 2015Quản lý công tác chủ nhiệm lớp tại trường trung học phổ thông tiền phong huyện mê linh theo hướng phát huy tính tự quản của học sinhQuản lý hoạt động học tập của học viên tại trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tiên du, tỉnh bắc ninhĐổi mới phương pháp đánh giá hiệu quả công việc tại ngân hàng VIettinbank chi nhánh Ba ĐìnhChế Tạo Vật Liệu Hấp Phụ Từ Vỏ Lạc - Ứng Dụng Xử Lý Kim Loại Kẽm Trong Các Nguồn Nước Bị Ô NhiễmApproaching english grammer through songsHợp đồng thương mại dịch vụ và giải quyết tranh chấp về hợp đồng thương mại dịch vụ ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Đánh Giá Chất Lượng Nước Dưới Đất Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc NinhY học và vệ sinh Thể dục thể thao cho sinh viênGIỎI TIẾNG ANH KIỂU MỸĐẩy mạnh tham gia vào chuỗi giá trị dệt may toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may tại Việt NamThiên văn học Giáo trình, bài giảng dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngĐề thi cuối năm lớp 4 2016 2017Tác động của tự do hóa tài khoản vốn tới tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối liên hệ giữa quá trình học hỏi và kết quả hoạt động của tổ chức nghiên cứu thực nghiệm tại các trường đại học ở Việt Nam (LA tiến sĩ)Mối quan hệ giữa kiểm soát nội bộ, rủi ro gian lận và lập kế hoạch kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính (LA tiến sĩ)Đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên đại học vinh lần 3 có lời giải chi tiếtGiáo trình, bài giảng điện tử học dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳngỨng dụng thương mại điện tử B2B tại các doanh nghiệp Việt Nam (LA tiến sĩ)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập