Trắc nghiệm tổng hợp hóasinh trong y khoa.

Trắc nghiệm tổng hợp hóa học nâng cao Nhôm Sắt

Trắc nghiệm tổng hợp hóa học nâng cao Nhôm Sắt
... hỗn hợp NO NO2 (đktc) Khối lượng lit hỗn hợp khí (g) A 1.98 B 1,89 C 1,78 D 1,87 Câu 13: Crom có nhiều ứng dụng cơng nghiệp crom tạo A hợp kim có khả chống gỉ B hợp kim nhẹ có độ cứng cao C hợp ... đá vơi hình cầu thể tích 1,25 cm3 tổng điện tích mặt cầu tăng lần ? D lần B lần C lần D 16 lần 22.Điền vào khoảng trống câu sau cụm từ thích hợp : “Cân hóa học trạng thái phản ứng thuận nghịch ... nồng độ đá vơi B Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 ( H phản ứng 92 kJ/mol) từ N2 H2 cách giảm nhiệt độ C Có thể tăng hiệu suất phản ứng tổng hợp HI (k) từ H2 (k) I2 (k) cách tăng áp suất...
 • 108
 • 1,073
 • 16

Trắc nghiệm tổng hợp

Trắc nghiệm tổng hợp
... giáo viên học sinh Làm đến đâu? Chương trình thiết kế form trắc nghiệm tương đương vói môn:Toánhọc Vật lý, Văn học,Lịch sử.Mỗi đề trắc nghiệm gồm câu, câu có lựa chọn để trả lời.Thời gian làm phút.Khi ... 6.280.688 Biểu đồ luồng liệu mức khung cảnh Thể chức tổng thể, luồng thông tin vào, mối quan hệ hệ thống với tác nhân Người dùng Lịch sử Văn học Kết trắc nghiệm Người dùng Vật lý Toán học Hướng dẫn file ... - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 B.Phần nội dung I Biểu Đồ Phân Cấp Chức Năng Trắc nghiệm Hướng Dẫn Giải Trí Toán Học Game Vật Lý Ca nhạc Văn Học Lịch Sử Hinh 1: Bieu phan cap...
 • 55
 • 249
 • 4

Đề trắc nghiệm tổng hợp

Đề trắc nghiệm tổng hợp
... thường biến thường không tương ứng với môi trường Câu 24 Thí nghiệm S Milơ chứng minh: a Có thể tổng hợp nhân tạo prôtêin b Sự tổng hợp chất hữu cần lượng c Khí nguyên thủy trái đất ôxi nitơ d ... trạng chua Sơ đồ lai nghiệm tỉ lệ là: a AaBb x Aabb b AaBb x aaBb AB ab Ab ab × × c , tần số hoán vò gen 25% d , tần số hoán vò gen 25% ab ab aB ab HẾT Đề kiểm tra tổng hợp - Trang 4/4 ... Xác đònh vai trò di truyền phát triển tính trạng d Đánh giá trình phát triển tâm lí trẻ Đề kiểm tra tổng hợp - Trang 3/4 Câu 41 Ở người, gen L quy đònh bình thường, gen l quy đònh loạn dưỡng Đuxen,...
 • 4
 • 216
 • 1

trac nghiem tong hop 12

trac nghiem tong hop 12
... Câu 31 Cho 2,28gam hỗn hợp anđehit đơn chức bay thấy thu đợc 1 ,12 lít khí Nếu cho 2,28g hỗn hợp tác dụng với dd AgNO3/NH3 d tạo 15 ,12 gam kết tủa Hai anđehit A HCHO CH3CHO B HCHO (CHO)2 C CH3CHO ... (Ni, t0), phản ứng hoàn toàn thu đợc hỗn hợp X Đốt cháy hoàn toàn X thu đợc thể tích CO2 (đktc) A 112ml B 224ml C 672ml D 168ml Câu 37 Một anđehit no mạch hở có mạch C không phân nhánh có CTĐGN C2H3O ... AgNO3/NH3 thu đợc a gam chất rắn Giá trị m,a A 19,2 gam 45,6 gam B 19,2 gam 21,6 gam C 6,4 gam 24 gam D 12, 8 gam 45,6 gam Câu 71 Mùi thơm đặc trng kẹo bạc hà mùi của: A xitral B menton C vanilin D geraniol...
 • 6
 • 170
 • 0

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP

TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP
... ? A B C D Câu 50: Một hỗn hợp X gồm a mol axetilen; 2a mol etilen 5a mol H Cho hỗn hợp X qua Ni nung nóng đợc hỗn hợp Y (gồm chất) Đặt k tỷ khối hỗn hợp Y so với hỗn hợp X Hãy cho biết khoảng ... Câu 36: Cho 0,1 mol hỗn hợp X gồm anđehit đơn chức tác dụng với Ag 2O NH3 thu đợc 34,56gam Ag Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X thu đợc 3,136 lít CO2 Vậy anđehit hỗn hợp là: A HCH = O CH3CH ... 34: Cho 7,8 gam hỗn hợp X gồm rợu đơn chức tác dụng với Na d thu đợc 2,24 lít H2 (đktc) Hãy cho biết cho 7,8 gam hỗn hợp X vào dung dịch H 2SO4 đặc, 1400C (hs 100%) thu đợc hỗn hợp ete Vậy khối...
 • 4
 • 197
 • 0

Đề thi trắc nghiệm tổng hợp

Đề thi trắc nghiệm tổng hợp
... amin Đề kiểm tra tổng hợp - Trang 2/4 Câu 30 Gen D có N = 1200 nucleotit, A = 350 nucleotit Đột biến làm giảm liên kết hidro gen D tạo thành gen d Protein gen d tổng hợp protein gen D tổng hợp ... A huy tổng hợp có 196 axit amin Protein gen B huy tổng hợp có 250 axit amin Đột biến làm cặp nucleotit (3 cặp nucleotit kết thúc gen A cặp nucleotit mở đầu gen B) Protein gen C huy tổng hợp có: ... nhằm phát hoán vò gen người ta thường dùng: a Thể đồng hợp gen trội b Thể đồng hợp gen lặn c Thể dò hợp d Thể đồng hợp gen trội thể đồng hợp gen lặn Câu 47 Ở loài thực vật: Gen A quy đònh tính...
 • 4
 • 177
 • 0

trac nghiem tong hop lop 10

trac nghiem tong hop lop 10
... 20: Cho ba điểm A( -1; 2) , B( 2; 0) , C( 3; 4) Toạ độ trực tâm H tam giác ABC A) ( 4; 1) B) ( 10 ; ) 7 Câu 21: Cho điểm M; N ;P thoả hệ thức trung điểm MP ? A) ;2) C) ( MN = k MP B) – D) ( 2; ... ( -1; 2) ; B( 2; 0) ; C( 3; 4) Toạ độ trực tâm H tam giác ABC : Câu 29: Cho a A) ( 4; 1) B) ( 10 ; ) 7 C) ( Câu 31 :Cho ba điểm A ( 1; 2) , B ( -1; 1); C( 5; -1) Cos( A) − B) ; ) 2 D) ( 1; ... 12, 13 có bán kính đường tròn ngoại tiếp ? A) B) C) 13 D) 11 Câu 43: Tam giác với ba cạnh 6; 8; 10 có diện tích ? A) 24 B) 20 C) 48 D) 30 Câu 44: Tam giác với ba cạnh 3; 4; có bán kính đường tròn...
 • 3
 • 234
 • 3

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1

bài tập trắc nghiệm tổng hợp học kì 1
... trị n : 12 11 10 14 Hoà tan m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng thu hỗn hợp gồm 0, 015 mol khí N 2O 0, 01 mol khí NO (phản ứng không tạo NH4NO3) Giá trị m : 13 ,5 gam 1, 35 gam 8 ,1 gam 0, 81 gam SiO2 ... V : 0,896 lít 1, 344 lít 0,896 lít 1, 344 lít 0,672 lít 1, 12 lít 0,896 lít 1, 3 61 lít Cho m gam hỗn hợp Si Al tác dụng với dung dịch NaOH thu 12 ,32 lít H2 (đktc) Mặt khác lượng hỗn hợp X tác dụng ... chứa : 0, 01 mol K+ ; 0, 015 mol Mg2+ ; x mol Cl- ; y mol SO Cô cạn dung dịch X thu 2,42 gam muối khan Giá trị x y : 0,02 mol 0, 01 mol 0, 01 mol 0, 015 mol 0,03 mol 0,005 mol 0, 015 mol 0, 012 5 mol...
 • 5
 • 424
 • 9

Trắc nghiệm tổng hợp ARN (Có đáp án)

Trắc nghiệm tổng hợp ARN (Có đáp án)
... 8200 ĐÁP ÁN d 20.Gen nhân đôi đợt, gen mã lần tổng số phân tử mARN tổng hợp là: a 12 b 18 c 24 d 36 ĐÁP ÁN c 21.Cũng theo kiện câu 20, gen dài 5100 Ao tổng số liên kết hóa trị có tất phân tử mARN ... ĐÁP ÁN b 12.Một phân tử mARN cấu tạo từ loại ribônuclêôtit số loại ba mã mARN là: a b c 27 d 81 ĐÁP ÁN c 13.Số ba mã hóa axit amin phân tử mARN dài 0,306 µ m là: a 400 b 399 c 300 d 299 ĐÁP ... 71.990 d.75.988 ĐÁP ÁN b 22.Gen mã lần Các ARN tạo có tổng số 3072 ribônuclêôtit Chiều dài gen nói là: a 2611,2 Ao b 2611,2 µ m c 5222,4 Ao d.5222,4 µ m ĐÁP ÁN a 23.Phân tử mARN có rA = 20%;...
 • 3
 • 2,118
 • 101

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)

ĐỀ TRẮC NGHIỆM TỔNG HỢP VẬT LÍ 12 GỒM 553 CÂU( CÓ ĐÁP ÁN)
... tng hp x = x + x cú giỏ tr l _ + A = A12 + A12 2A1 A cos ( ) A B 38 A = A12 + A12 + A1 A cos (1 ) C A = A12 + A12 + 2A1A cos ( + ) D A = A12 + A12 A1 A cos (1 ) Cõu 363 Mt tia sỏng ti ... cng dũng quang in bóo ho I bh= 0,6(mA) S e tỏch Catt mi giõy l A 3804 1012ht/s B 3206 1012ht/s C 3 112 1012ht/s D 3000 1012ht/s Cõu 31 í kin no sau õy l ỳng núi v tia t ngoi? A ng dng cha bnh ... 10 10 12 Cõu 114 Mt mch in xoay chiu R, L, C mc ni tip Bit R = 6W, ; Hiu in U AB =120 sin100 t (V) Tng tr ca on mch cú th nhn giỏ tr no sau õy? th hai u on mch: A Z = 12, 5W B Z = 15W C Z = 12W...
 • 62
 • 365
 • 9

Trắc nghiệm tổng hợp 9 ( Sưu tầm )

Trắc nghiệm tổng hợp 9 ( Sưu tầm )
... D Những người gia đình quê hương Bài thơ “Con cò” Chế Lan Viên sáng tác năm: 197 2 B 197 3 C 196 2 D 196 3 ( 192 4-200 3) năm sinh gợi nhớ đến tác giả : Chế Lan Viên B Chu Quang Tiềm Hi-pô-lit Ten D ... phơ n÷ ®¶m ®ang, biÕt lo viƯc nhµ C©u C©u( 4) cđa ®o¹n v¨n trªn (thc kiĨu c©u) cã sư dơng thµnh phÇn tr¹ng ng÷ lµ: A §óng B Sai C©u Tõ "mµ"trong c©u (3 ) thc lo¹i : A Danh tõ C §éng tõ C Phã tõ ... thưởng Nô-ben văn học năm : A 190 3 B 193 3 C 192 3 D 191 3 C©u : Nhân vật trữ tình « Mây sóng » Ta-go : A Mây B Em bé C Sóng D Mẹ C©u : Câu “Trời ơi, năm phút” (Lặng lẽ Sapa ) bộc lộ tâm lý người nói:...
 • 20
 • 279
 • 0

Trắc nghiệm tổng hợp chất béo axit

Trắc nghiệm tổng hợp chất béo axit
... B 2M C 1,5M D 2,5M 397 Cho 6,4 gam hỗn hợp Mg và MgO tác dụng hết với dung dịch axit axetic thì thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc) Khối lượng của MgO và Mg hỗn hợp lần ... của Mg là 24 đvC, của O là 16 đvC 398 Khi đốt mol các chất lần lượt là rượu etilic, axit axetic và chất béo có công thức (C17H35COO)3C3H5 cần các thể tích oxi ở (đktc) lần...
 • 2
 • 271
 • 0

400 câu trắc nghiệm tổng hợp hóa 10

400 câu trắc nghiệm tổng hợp hóa 10
... tổ hợp: A 1A0s với 3A0p B 3A0s với 1A0p C 1A0s với 4A0p D 2A0s với 2A0p Câu 200 Trong phòng thí nghiệm, khí Clo thường điều chế cách oxi hóa hợp chất sau đây: A NaClO B HCl C KMnO4 D KCl Câu ... D Dung dịch NaOH Câu 108 Hòa tan 12, 8g hỗn hợp gồm Fe, FeO dung dịch HCl 0, 1M vừa đủ thu 2, 24l khí(ĐKC) Thể tích dung dịch HCl dùng là: A lit B 14,2 lit C lit D 4,2 lit Câu 109 Cho lượng dư ... oxyhoá khử Câu 139 Nhận xét sau không đúng: A Flo có số oxi hóa là: -1; 0; +1; +3; +5; +7 B Flo thể tính oxi hóa C Flo tác dụng với tất kim loại D Flo phi kim có tính oxi hóa mạnh Câu 140 Trong...
 • 21
 • 207
 • 6

400 câu trắc nghiệm tổng hợp hóa 10

400 câu trắc nghiệm tổng hợp hóa 10
... tổ hợp: A 1A0s với 3A0p B 3A0s với 1A0p C 1A0s với 4A0p D 2A0s với 2A0p Câu 200 Trong phòng thí nghiệm, khí Clo thường điều chế cách oxi hóa hợp chất sau đây: A NaClO B HCl C KMnO4 D KCl Câu ... D Dung dịch NaOH Câu 108 Hòa tan 12, 8g hỗn hợp gồm Fe, FeO dung dịch HCl 0, 1M vừa đủ thu 2, 24l khí(ĐKC) Thể tích dung dịch HCl dùng là: A lit B 14,2 lit C lit D 4,2 lit Câu 109 Cho lượng dư ... oxyhoá khử Câu 139 Nhận xét sau không đúng: A Flo có số oxi hóa là: -1; 0; +1; +3; +5; +7 B Flo thể tính oxi hóa C Flo tác dụng với tất kim loại D Flo phi kim có tính oxi hóa mạnh Câu 140 Trong...
 • 21
 • 243
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem tong hop cac thi trong tieng anh co dap anbài tập trắc nghiệm tông hợp trong tiếng anh có đáp ántrắc nghiệm tổng hợp lshtktbài tập trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp tiếng anhbài tập trắc nghiệm tổng hợp tiếng anhtrắc nghiệm tổng hợp tiếng anh 12trắc nghiệm tổng hợp tiếng anh theo chuyên đềbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa vô cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơbài tập trắc nghiệm tổng hợp các thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp về thìbài tập trắc nghiệm tổng hợp hóa hữu cơ 11câu hỏi trắc nghiệm tổng hợptrac nghiem tong hopbài trắc nghiệm tổng hợp trình độ bCông Nghệ Sản Xuất Ắc Quy Chì Acid Kín KhíKỹ thuật lạnh thực phẩm TS Nguyễn Xuân PhươngThẩm định tài sản đảm bảo trong hoạt động cấp tín dụng của các ngân hàng hiện nayMetric and topology spaces chương 3Xây dựng website bán hàng chuẩn SEO và tích hợp API gửi SMS bằng mã nguồn mở wordpressXây dựng website quảng bá và bán hàng trực tuyến cho siêu thị thể thao sport one hà nội bằng wordpressbảo vệ mẫu đặc trưng sinh trắc gương mặt trong xác thực trên thiết bị di động thông minhỨng dụng google calendars trong coongtacs lập lịch sự kiện tại trường trung học cơ sở liên sơn bắc giangHIẾT kế hệ THỐNG CISCO SECURE ACCESS CONTROL SERVER tại hệ THỐNG MẠNG hội sở NGÂN HÀNG VIBXÂY DỰNG ỨNG DỤNG học TIẾNG ANH CHO học SINH THPT TRÊN hệ điều HÀNH ANDROIDLý thuyết trò chơi và ứng dụngXây dựng giải pháp bảo mật mạng doanh nghiệp áp dụng cho hệ thống mạng của trường đh kinh tế và quản trị kinh doanh thái nguyênXây dựng ứng dụng hỗ trợ quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh thái nguyên trên nền tảng androidXây dựng website học tiếng anh trực tuyến cho học sinh trường THPT lê quý đôn thái bìnhNghiên cứu, đánh giá hiệu năng của giao thức TORA và DSR trong mạng MANETaXây dựng chương trình quản lý nhân sự cho tiểu đoàn 5 – học viện phòng không – không quân – hà nộiXây dựng ứng dụng hỗ trợ luyện thi GRE cho sinh viên ICTU trên nền tảng androidXây dựng ứng dụng luyện thi IELTS cho sinh viên ICTU trên nền tảng androidTrang bị điện và truyền thông trong mô hình hệ thống hồi lưu nước nóng dân dụngThiết kế hệ thống điều khiển cho cầu trục phòng thực hành thí nghiệm tự động hóa trường đh CNTTTT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập