12 GT c1 don dieu trắc nghiệm

Mạch điện xoay chiều đơn giản-Trắc nghiệm - Vật lý 12

Mạch điện xoay chiều đơn giản-Trắc nghiệm - Vật lý 12
... π/2 ) A ωL B i = T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | Khóa h c V t lí 12 –Th y ð ng Vi t Hùng Các lo i m ch ñi n xoay chi u ñơn gi n Câu 18 M ch ñi n xoay chi u ch có cu n thu n c m v i ñ t ... n: 1900 5 8-5 8-1 2 - Trang | Khóa h c V t lí 12 –Th y ð ng Vi t Hùng A Io = Uo 2ωC B Io = U o ωC Các lo i m ch ñi n xoay chi u ñơn gi n C Io = Uo ωC D Io = U o ωC Câu 46 M ch ñi n xoay chi u ... ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 D ω = i − i1 2 C u1 − u - Trang | Khóa h c V t lí 12 –Th y ð ng Vi t Hùng Các lo i m ch ñi n xoay chi u ñơn gi n Câu 63 Cho ño n m ch ñi n xoay chi u ch có t ñi...
 • 14
 • 173
 • 0

Tài liệu Hệ thống ôn tập sinh học 12 bộ đề thi và trắc nghiệm ppt

Tài liệu Hệ thống ôn tập sinh học 12 bộ đề thi và trắc nghiệm ppt
... thân thấp :12, 5% vàng thân cao , 12, 5% vàng thân thấp Biết tính trạng gen quy đònh Giải + Xét riêng tính trạng hệ -( 37,5% + 37,5% ) đỏ : ( 12, 5% + 12, 5% ) vàng = đỏ : vàng -( 37,5% + 12, 5% ) cao ... phát sinh đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể tác động A tác nhân sinh học, tác nhân vật lí, hố học, biến đổi sinh lí, hố sinh nội bào B tác nhân vật lí, hố học, tác nhân sinh học C biến đổi sinh ... thể lệch bội B đa bội thể lẻ C thể tam bội D thể tứ bội 148.Trường hợp thể sinh vật nhiễm sắc thể gồm có hai nhiễm lồi khác A thể lệch bội B đa bội thể chẵn C thể dị đa bội D thể lưỡng bội 149.Các...
 • 154
 • 504
 • 18

tổng hợp hệ thống kiến thức cơ bản lớp 12 và các đề thi trắc nghiệm

tổng hợp hệ thống kiến thức cơ bản lớp 12 và các đề thi trắc nghiệm
... mẹ mạch tổng hợp C mạch tổng hợp theo mạch khn mẹ D mạch tổng hợp liên tục, mạch tổng hợp gián đoạn 12. Ở cấp độ phân tử ngun tắc bổ sung thể chế A tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã C tổng hợp ADN, ... dịch mã B tổng hợp ADN, ARN D tự sao, tổng hợp ARN 13.Ở cấp độ phân tử ngun tắc khn mẫu thể chế A tự sao, tổng hợp ARN, dịch mã C tổng hợp ADN, dịch mã B tổng hợp ADN, ARN D tự sao, tổng hợp ARN ... vai trò quan trọng A tổng hợp chất ức chế B ức chế tổng hợp prơtêin vào lúc cần thi t C cân cần tổng hợp khơng cần tổng hợp prơtêin D việc ức chế cảm ứng gen cấu trúc để tổng hợp prơtêin theo nhu...
 • 126
 • 294
 • 0

Trắc nghiệm sinh 12 - Tổ hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học LTĐH docx

Trắc nghiệm sinh 12 - Tổ hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học LTĐH docx
... bào sinh dục giảm phân bình thường giúp thể lai xa có khả sinh sản hữu tính Tổ hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học LTĐH C Cơ thể lai xa thực việc trì phát triển nòi giống hình thức sinh sản sinh ... tái tổ hợp C Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận →cắt nối tạo ADN tái tổ hợp →tách ADN D Tạo ADN tái tổ hợp → phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp → đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận Câu ... tirển Câu 183: Kích thước quần thể bị giảm Tổ hợp câu hỏi trắc nghiệm sinh học LTĐH A mức độ sinh sản lớn mức độ tử vong B mức độ sinh sản nhỏ mức độ tử vong C nhập cư lớn xuất cư D mức độ sinh...
 • 11
 • 276
 • 2

ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ II - Năm học 2010- 2011 MÔN ANH VĂN KHỐI 12 – BAN XÃ HỘI PHẦN TRẮC NGHIỆM doc

ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ II - Năm học 2010- 2011 MÔN ANH VĂN KHỐI 12 – BAN XÃ HỘI PHẦN TRẮC NGHIỆM doc
... local area: THE END ĐÁP ÁN ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ II - Năm học 200 8- 2009 Môn Anh Văn Khối 12 Ban hội Thời gian: 60 phút PHẦN TRẮC NGHIỆM (6ms) C B B C D C A C B 10 A 11 B 12 D 13 A 14 B 15 C 16 ... husbands with all housework D spend less than 12 hours working outside the home and doing housework …………………………………………………THE END……………………………………………… ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ II - Năm học 200 8- 2009 MÔN ... …………………………………………………THE END……………………………………………… ĐỀ ĐỀ NGHỊ THI HỌC KÌ II - Năm học 200 8- 2009 MÔN ANH VĂN KHỐI 12 BAN XÃ HỘI PHẦN VIẾT VÀ NGHE Thời gian: 30 phút PART I: LISTENING a) Listen to the conversation...
 • 4
 • 200
 • 0

ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG CACBOHIDRAT (71 CÂU TRẮC NGHIỆM )

ÔN TẬP HÓA 12 CHƯƠNG CACBOHIDRAT (71 CÂU TRẮC NGHIỆM )
... pứ với Cu(OH)2 đun nóng B- pứ với dd AgNO3/NH3 o C- pứ với H2/Ni, t D- pứ với Na Câu 15: Thuốc thử để phân biệt glucozơ fructozơ A Cu(OH)2 B dung dịch brom C [Ag(NH 3)2 ] NO3 D Na Câu 16: Fructozơ ... loại cacbohidrat B tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch xanh lam C bị thủy phân dung dịch axit D khơng có phản ứng tráng bạc Câu 27: Cơng thức sau xenlulozơ? A [C6H7O2(OH)3]n B [C6H8O2(OH)3]n C ... B [C6H8O2(OH)3]n C [C6H7O3(OH)3]n D.[C6H5O2(OH)3]n Câu 28: Qua nghiên cứu pứ este hoá xenlulozơ, người ta thấy gốc glucozơ (C6H10O 5) có nhóm hidroxil? A- B- C3 D- Câu 29: Tinh bột xenlulozơ khác...
 • 6
 • 1,950
 • 17

Bài tập ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị tính đơn điệu của hàm số, cực trị, ứng dụng của đạo hàm

Bài tập ôn thi trắc nghiệm chương 1 giải tích 12 Khảo sát hàm số và vẽ đồ thị tính đơn điệu của hàm số, cực trị, ứng dụng của đạo hàm
... sau, hàm số đạo hàm hàm số f ( x) = ( x − 1) ( x − 2)( x − 3) A 3x -12 x +11 C 3x -12 x -11 B 3x +12 x -11 D ( x − 2)( x − 3) + ( x − 1) ( x − 2) x Câu 72: Trong hàm số sau, hàm số đạo hàm hàm số f ... − 12 x + 12 là: A ( −2; 28) B ( 2; −4 ) C ( 4; 28 ) D ( −2; ) Câu 12 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = x3 − 12 x + 12 là: A ( −2; 28) B ( 2; −4 ) C ( 4; 28 ) D ( −2; ) Câu hỏi Ứng dụng đạo hàm ... − ; 1  Câu 10 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = 3x − x là:  1  D  ;1 2  1  A  ; 1 2    B  − ;1   C  − ; 1    1  D  ;1 2   Câu 11 Điểm cực đại đồ thị hàm số...
 • 25
 • 789
 • 5

80 trắc nghiệm GT 12

80 trắc nghiệm GT 12
... 71 Nghiệm phương trình : 12C x +3 = 55 Ax +1 A x = 10 B x = C x = D x = Câu 12 Số chỉnh hợp chập 10 phần tử A 120 B 360 C 720 D 480 Câu 73 Số cách xếp đội bóng giải nhất, nhì, ba A 720 B 120 ... D n Câu 76 Số hoán vò phần tử A 120 B 60 C 20 D Câu 77 Cho chữ số 1, 2, 3, 4, 5, Từ chữ số lập số gồm chữ số khác : A 720 B 120 C 360 D 480 k +1 k k +2 Câu 78 Nghiệm phương trình : 2C14 = C14 ... B 20 C 120 D 60 Câu 67 Số chỉnh hợp chập phần tử A 60 B 120 C 720 D 360 * Câu 68 Số tổ hợp chập n ( n  N ) phần tử A B n! C D n Câu 69 Số giao điểm tối đa đường tròn phân biệt A B 20 C 12 D 24...
 • 9
 • 114
 • 3

Đề trắc nghiệm phần tính đơn điệu

Đề trắc nghiệm phần tính đơn điệu
... : A Liên tục x0 C Có đạo hàm bên trái x0 B Có đạo hàm x0 D Có đạo hàm bên phải x0 Tìm mệnh đề mệnh đề C©u Cho (C) y = x2 − 5x + M( ; 5) Lựa chọn phương án A Có tiếp tuyến (C) qua M B Có tiếp...
 • 3
 • 224
 • 6

Tài liệu Trắc nghiệm tính đơn điệu Nguyễn Thế Thu pptx

Tài liệu Trắc nghiệm tính đơn điệu Nguyễn Thế Thu pptx
... GV: Nguy n T t Thu x2 + Câu 12: Hàm s y = ngh ch bi n kho ng x I (−∞;1) ∪ (1; +∞) II (−∞;0) ∪ (0;1) III (−1;0) ... ngh ch bi n R III Hàm ngh ch bi n R IV Hàm ñ ng bi n ho c ngh ch bi n hai kho ng GV: Nguy n T t Thu Câu 22: V i giá tr c a m ñ hàm s y = 2m + + x + m cos x ñ ng bi n R I m > II m < −1 III −1 ≤...
 • 3
 • 344
 • 9

Bài tập trắc nghiệm môn vật lí 12 năm 2012-2013 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppt

Bài tập trắc nghiệm môn vật lí 12 năm 2012-2013 CHƯƠNG I. DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA ppt
... Bài tập trắc nghiệm mơn vật 12 năm 2 012- 2013 I .Trắc nghiệm thuyết Câu 1: Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x = Acos(ωt + ϕ ) Vận tốc vật thời điểm t.có biểu ... = Acos(ωt +φ) Cơ vật dao động Bài tập trắc nghiệm mơn vật 12 năm 2 012- 2013 1 A mω2A2 B mω2A C mωA2 D mω2A 2 Câu 5: (ĐH – 2010): Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A ... xo dao động điều hòa, tăng khối lượng vật tăng lên lần tần số f dao động vật A tăng lên lần B giảm lần C tăng lên lần D giảm lần II .Trắc nghiệm thuyết phần lắc đơn Câu 8: Chu kì dao động điều...
 • 48
 • 601
 • 5

ÔN TẬP PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN : VẬT LÝ 12 CHỦ ĐỀ I - DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA pptx

ÔN TẬP PHẦN TRẮC NGHIỆM MÔN : VẬT LÝ 12 CHỦ ĐỀ I - DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA pptx
... tiểu ? A 10,40 B 9,80 C 300 D 5,20 CHỦ ĐỀ IV TỔNG HỢP DAO ĐỘNG I Câu h i trắc nghiệm thuyết Câu Vật tham gia đồng th i hai dao động i u hòa phương, tần số So v i hai dao động thành phần, dao ... chất i m có độ lớn tỉ lệ nghịch v i ly độ C.Lực kéo có độ lớn tỉ lệ v i ly độ D .Động biến đ i i u hòa có tần số gấp đ i tần số dao động II B i tập trắc nghiệm Câu Một vật dao động i u hòa v i ... th i gian B Cơ vật dao động tắt dần không đ i theo th i gian C Lực cản m i trường tác dụng lên vật sinh công dương D Dao động tắt dần dao động chịu tác dụng n i lực Câu 40:Khi n i vật dao động i u...
 • 20
 • 335
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU ppt

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU ppt
... 48: Một hạt có động nửa lượng nghỉ Tính tốc độ hạt đó: 5 A c B c C c D c 3 ĐÁP ÁN: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 CÂU 10 11 Đ/ÁN A D B A B A B A A B C CÂU 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đ/ÁN ... Biến thi n điều hoà theo thời gian B Không biến thi n theo thời gian C Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T D Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T/2 Câu 37:Trong thí nghiệm ... đường qua điện trường mạnh C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại co chất sóng điện từ Câu 24: Chọn câu đúng: A Tia X xuyên qua tất vật B Tia X vật bị nung nóng...
 • 4
 • 168
 • 0

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU doc

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 - TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU doc
... A 43 B c D c ĐÁP ÁN: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN: VẬT LÝ 12 B A B A 18 19 20 21 D D C B 31 32 33 34 A D C B 44 45 46 47 C C D C A 22 B 35 A 48 C 10 B 23 B 36 B 11 C 24 C 37 B 12 D 25 A 38 B 13 A 26 ... Biến thi n điều hoà theo thời gian B Không biến thi n theo thời gian C Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T D Biến thi n điều hoà theo thời gian với chu kỳ T/2 Câu 37:Trong thí nghiệm ... dụng lên vật D Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dung lên vật Câu 12: Chọn câu sai tính chất truyền sóng môi trường: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng truyền không mang theo vật chất...
 • 5
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai tap trac nghiem vat ly 12 chuong dao dong dieu hoadao dong dieu hoa trac nghiem co con lac doncâu hỏi trắc nghiệm lý 12 chương dao động điều hòacâu hỏi luyện thi đại học trắc nghiệm lý 12 chương dao động điều hòatrac nghiem luat giao duc 2005 tu dieu 1 den dieu 12trắc nghiệm hoá học 12trắc nghiệm vật lý 12trắc nghiệm hóa 12trắc nghiệm vật lý 12trắc nghiệm hoá 12trắc nghiệm hóa học 12trắc nghiệm hoá học 12trắc nghiệm vật lí lớp 12trắc nghiệm tiếng anh 12luyện thi trắc nghiệm vật lý 12Vở bài tập Tiếng anh 8 thí điểm - Tập 1Bài giảng chuyên đề 19 Phong cách lãnh đạo Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcBài giảng chuyên đề 12 Quản lý tài chính tài sản trong trường phổ thông Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcLý lịch Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuBài giảng môn tập đọc lớp 1 chủ điểm Thiên nhiên đất nướcSÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Đề thi lý thuyết giáo viên giỏi môn trắc nghiệm luật giáo dục 2005Action Plan on Base Erosion and Profit ShiftingHỗ trợ tiếng Việt cho TEXBài tập bổ trợ nâng cao tiếng anh 10 theo chương trình mới p01101_Lecture 7 CS 1813 – Discrete MathematicsCâu hỏi trắc nghiệm về Điều lệ trường tiểu học cực hayVật lí trong hoá học sinh học và địa lýBộ 9 đề 9 điểm môn toánGiáo án tập đọc lớp 3 Ông tổ nghề thêuGiáo án tập đọc lớp 3 LỬA THỬ VÀNG GIAN NAN THỬ SỨCĐồ án tổ chức thi công cầu thiết kế tổ chức thi công kết cấu nhịp cầu117_Math Vocabulary The number of square units that cover a surface with no overlaps