Đề cương anh văn khối 10 năm học 2016 thpt tây thạnh

ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 pptx

ĐỀ CƯƠNG ANH VĂN KHỐI 12 NĂM HỌC 2010 – 2011 pptx
... 120 Every day I spend two hours ……………………… English A practise B to practise C practising D practised 121 I don’t mind ……………………… if you are tired A driving B to be driven C to drive D drive 122 ... be set 125 Mr Smith decided ……………………… a new TV A to buy B buying C bought D to be bought 126 I can’t help ……………………… him in spite of his faults A admire B admired C to admire D admiring 127 Don’t ... C locked D locking 123 Children enjoy ……………………… to ghost stories on Halloween night A telling and listening B.tell and listen C to tell and listen D to tell and to listen 124 Have you finished...
 • 23
 • 163
 • 0

Đề thi HSG huyện môn Anh Văn khối 9 - năm học 2010-2011

Đề thi HSG huyện môn Anh Văn khối 9 - năm học 2010-2011
... bath He (read) this book for days It often (take) him ages to finish one The vase (break) when it (move) to the other room I was just about (leave) the office when the phone rang Nothing (do) since ... him / give up / job / need / money ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TIẾNG ANH I 1,5 điểm (mỗi từ đúng: 0,3 điểm) D A C B D II 4,5 điểm (mỗi từ đúng: 0,3 điểm) with whom ... unusual for Carol to get on well with her staff D Carol gets angry with her staff, which is a usual thing Although she is rich, she can’t afford to buy the car A Rich like she is, she can’t afford...
 • 4
 • 323
 • 5

de chuyen anh van lop 10 nam 2009

de chuyen anh van lop 10 nam 2009
... Their work on developing an H1N1 vaccine is already under way to cope with the new strain They 10 Nowadays I consider taking up a hobby to be far less ... grown 12 A spoil B damage C vanish D worsen 13 A maturity B egoism C self-esteem D development 14 A on B in C with D for 15 A level B scale C scope D extent III IDENTIFY THE MISTAKE IN EACH SENTENCE ... changed over the years The changes have coincided with developing concepts of the American arts, increased knowledge on the part of collectors and students, and a progression toward the achievement...
 • 14
 • 329
 • 6

De thi HSG truong khoi 10 nam hoc 09-10

De thi HSG truong khoi 10 nam hoc 09-10
... A1 = T2 = 20% = 300 X1 = G2 = 30% = 450 T1 = A2 = 40% = 600 G1 = X2 = 10% = 150 Mạch II mạch gốc có X=150 = rG mARN có rG = 10 % =150, rU = 40% = 600 , rX = 30% = 400, rA = 20% = 300 c/ số H2O ... có mạch phát sinh từ điểm khởi đầu nhân đôi đồng thời , nhân đôi xảy pha S kì trung gian ( đến 10 h) b/ giải thích : trình nhân đôi xảy đơn vị tái - O : điểm khởi đầu, t: điểm kết thúc Quá trình ... +3.0,3N N = 3000 nu Gen A có A = T = 600 nu, G= X = 900 nu Gen B có G= X = 15% = 450nu , T= A = 105 0 nu 2) số đợt tự : Gọi x số đợt nhân đôi gen A, sô đợt nhân đôi gen B la` 2x : 2x + 22x =20...
 • 6
 • 193
 • 0

DE CUONG ANH VAN K 10 BCB

DE CUONG ANH VAN K 10 BCB
... By the time she was twelve she a has already decided a had already decided b already has decided c had already decided d already decided 15 in Slovakia Martina has lived in Switzerland for many ... .another time, Kevin a keep pace with you b keep you pace with c be-kept up with you d keep pace you with 10 Just keep on .what you like a b did c doing d done 11 The guide encouraged the ... getting into a black car »ear the bank at about I o'clock last night a are looking/ saw b are looking/ were seen c have looked/ saw d had looked/ were seen 13 Professor Kidd three books since 1999,...
 • 74
 • 210
 • 1

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 10 docx

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN : ANH VĂN - KHỐI 10 docx
... from Vietnam in the year 2100 C Life in Vietnam will be very different from what it is in the year 2100 today Anh 355 5/5/2008 Trang / D Life in Vietnam in the year 2100 will be very different ... because they were al wet 101 Robots/and/cleaning/cooking/house/in/over/take/the/the/will/ A Robots will take the cooking and cleaning over in the house Anh 355 5/5/2008 Trang / B Robots will take ... will take the cooking and cleaning over Hết - Anh 355 5/5/2008 Trang / ...
 • 7
 • 149
 • 0

de cuong anh van 10 BCB hoc ki 2 - New

de cuong anh van 10 BCB hoc ki 2 - New
... a new school in this village ……………disadvantaged children 19 He has saved a lot of money ………… a new car 20 The teachers asked students to some exercises………….the previous lesson Exercise 2: Wh- ... people in our 25 Could you write (clear)? neighborhood as you 26 Planes can fly (high) than some kinds of birds 35 It’s (difficult) decision I’ve ever made in 27 He had an accident last year ... officer 24 I told the hotel receptionist that I wanted to up at 6:30 25 Her new book will probably into a number of foreign languages 26 If you kicked a police officer, you would 27 The...
 • 19
 • 414
 • 9

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt

MA TRÂN ĐỀ THI HOC KÌ 2 KHÔI 10 NĂM HOC 2010- 2011 ̣MÔN TIẾNG ANH ppt
... Multiple Choice (7 điểm – 0 .2 / câu) B B A D A D A A B 10 D 11 C 12 B 13 B 14 D 15 C 16 D 17 D 18 C 19 A 20 D 21 A 22 D 23 D 24 C 25 D 26 C 27 B 28 B 29 D 30 C 31 B 32 A 33 A 34 B 35 A B Writing ... tra HKII _Năm học 20 10 -20 11Họ tên:…………………… Môn: Tiếng Anh_ Khối 10_ Ban bản Lớp 10 … Thời gian: 60’ (không kể phát đề) A MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (7 pts) • VOCABULARY AND GRAMMAR * Choose ... does Mary often listen to classical music for? 0 .25 0 .25 37 I was given this watch by my mother two days ago 0 .25 0 .25 Hoặc: This watch was given to me by my mother two days ago 0 .25 0 .25 38...
 • 5
 • 214
 • 1

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN ANH VĂN KHỐI 10 pptx

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 – NĂM HỌC 2010-2011 MÔN ANH VĂN KHỐI 10 pptx
... rivers overnight - THE END OF THE TEST - Trang 2/ 3 - Mã đề thi 101 Trang 3/3 - Mã đề thi 101 ... to not miss her bus, Mellani was hurrying A B C D Câu 28 : Mary found it hard to concentrate on her work because the noise A B C D Câu 29 : I like classical music because it is so relaxed A B ... important to ignore Câu 22 : The seas and rivers nowadays _ A are less dirty than they used to be B are dirty enough to swim in C are contaminated D cannot be swum in Câu 23 : Smoke A...
 • 3
 • 146
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương anh văn lớp 10 học kì 2đề thi anh văn khối a1 đại học năm 2013đề thi anh văn khối 10đề thi anh văn lớp 10 năm 2012đáp án đề thi anh văn khối d năm 2009đáp án đề thi anh văn khối d năm 2012đề cương anh văn lớp 10đáp án đề thi anh văn khối d năm 2010đề thi anh văn khối d năm 2009đề thi anh văn khối d năm 2013đề thi anh văn khối d năm 2012đề thi anh văn khối d năm 2010đề thi anh văn khối d năm 2011đề thi anh văn khối a1 năm 2012đề thi anh văn khối a1 năm 2013Cấu tạo chất đại cương 2 tập cấu tạo nguyên tử cấu tạo phân tử trạng thái ngưng tụ của các chấtBất đẳng thức và các bài toán cực trị trong đại số tổ hợp (LV thạc sĩ)Cảm thức văn hóa Việt trong tùy bút Đỗ Chu (LV thạc sĩ)BÀI TẬP HÀM LƯỢNG GIÁCHoàn thiện công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các đặc trưng cấu trúc và tính chất của vật liệu sắt Maltodextrin (LV thạc sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã Phú Đình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)CHẨN ĐOÁN & ĐIỀU TRỊ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Ở TRẺ EMTài liệu về Ranger 2011Kỹ năng đàm phán và tổ chức cuộc họpBài giảng Kỹ năng làm việc nhóm Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcTập bài tập hóa học thcs ngô quyềnPhiếu đăng ký đề tài Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dụcQuyết định ban hành quy định kiểm tra đánh giá công nhận Lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục5 bước đánh giá rủi ro nơi làm việcTài liệu ôn thi Tiếng Anh A2 chuẩn Châu ÂuBài tập kế toán quản trị phần CVPSÁCH SCAN Tin học trong công nghệ sinh học (Chu Văn Mẫn).Tập hợp bài tập cả năm tiếng anh p01Tập hợp bài tập cả năm tiếng anh 9 p02
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập