GIÁO TRÌNH THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

giáo trình thống doanh nghiệp chương 1

giáo trình thống kê doanh nghiệp chương 1
... buộc doanh nghiệp phải tự vận động, tự sản, tự tiêu đảm bảo cung cân cầu với mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận Vì thông tin trở thnh vấn đề thiết yếu cho doanh nghiệp Thông tin thống giúp cho doanh ... giúp cho doanh nghiệp xác định phơng hớng sản xuất kinh doanh xác, hiệu quả, đồng thời đề chiến lợc sách lợc phát triển kinh tế lâu di Ngoi ra, thông tin thống giúp cho doanh nghiệp đánh giá ... thông tin thống giúp cho doanh nghiệp đánh giá đắn lực cạnh tranh, đảm bảo lợi kinh doanh ngnh, doanh nghiệp ...
 • 2
 • 583
 • 8

giáo trình thống doanh nghiệp chương 2

giáo trình thống kê doanh nghiệp chương 2
... công nghiệp nghiệp : - Giá trị sửa chữa cho bên ngoi : Yêu cầu: Tính tiêu giá trị SXCN(GO) xí nghiệp năm? 150 120 60 20 24 0 180 60 120 120 23 4 198 12 18 24 50 100 Bi số 8: Có số liệu thống ... 750 21 0 24 0 Chi phí sửa chữa SP hỏng sửa chữa đợc Kỳ gốc Kỳ báo cáo 75 97,5 450 1 32 240 327 Kỳ gốc Kỳ b/cáo A 15.000 22 .500 B 30.000 21 .000 C 22 .500 27 .000 Bi số 19: Có tình hình sản xuất công nghiệp ... tiêu thụ e Lợi nhuận kinh doanh: Lợi nhuận kinh doanh = Doanh thu kinh doanh - chi phí kinh doanh 2. 2 Phân tích thống tình hình hon thnh kế hoạch sản xuất doanh nghiệp: a Phân tích hon thnh...
 • 13
 • 751
 • 2

giáo trình thống doanh nghiệp chương 3

giáo trình thống kê doanh nghiệp chương 3
... 3. 2 .Thống biến động số lợng lao động: 3. 2.1 Lập bảng cân đối lao động 3. 2.2 Các tiêu thống tình hình biến động lao động Thống thờng sử dụng tiêu sau: Số ... kỳ + Số lợng LĐ có cuối kỳ Số lợng LĐ b/quân kỳ = 3. 3 .Thống tình hình sử dụng thời gian lao động công nhân sản xuất: 3. 3.1 Các tiêu thống thời gian lao động công nhân sản xuất: lợng lao ... nhân danh sách bình quân? Bi số 13: Có số liệu thống doanh nghiệp năm báo cáo nh sau: Chỉ tiêu Năm gốc Năm báo cáo Năng suất LĐ bình quân ngy LĐ (Tr 0 ,3 0 ,33 đồng/ ngy) 100 110 Số lao động...
 • 11
 • 472
 • 1

giáo trình thống doanh nghiệp chương 4

giáo trình thống kê doanh nghiệp chương 4
... giảm cũ hỏng kỳ = Giá trị ti sản cố định có đầu kỳ 4. 3 Các tiêu thống mức độ trang bị v hiệu sử dụng ti sản cố định : 4. 3.1 Các tiêu thống mức độ trang bị TSCĐ: Tổng nguyên giá TSCĐ dùng ... đồng) : 40 5,9 Tình hình sử dụng TSCĐ (triệu đồng) - Giá trị TSCĐ có ngy 1 /4 : 4. 050 - Ngy 5 /4 mua thêm số MMTB trị giá : 550 - Ngy 17 /4 nhận bn giao C.Ty X TB trị giá : 200 - Ngy 25 /4 Thanh ... Bi số 11: Có ti liệu thống doanh nghiệp kỳ nh sau: (ĐVT : 1.000 đồng) Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ báo cáo Giá trị sản xuất (GO) 8.000 8.800 Giá trị ti sản cố định bình quân 4. 000 4. 600 Yêu cầu: Hãy phân...
 • 9
 • 384
 • 2

giáo trình thống doanh nghiệp chương 5,6,7

giáo trình thống kê doanh nghiệp chương 5,6,7
... 48 THốNG KÊ HIệU sản xuất KINH DOANH CủA Doanh nghiệp A Tóm tắt lý thuyết: 7.1 Khái niệm: Hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp l phạm trù kinh tế phản ảnh trình độ khai thác nguồn lực v trình ... tiền khác m doanh nghiệp bỏ trình sản xuất kinh doanh kỳ 6.2 Các tiêu thống giá thnh sản phẩm: 6.2.1 Chỉ tiêu tổng giá thnh công xởng sản phẩm sản xuất: Phản ảnh ton chi phí m doanh nghiệp bỏ ... nguồn lực doanh nghiệp trình sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh doanh nghiệp 7.2 Nguyên tắc xác định v đánh giá tiêu hiệu sản xuất kinh doanh: 7.2.1 Nguyên tắc 1: Hiệu sản xuất kinh doanh xác...
 • 16
 • 633
 • 1

Giáo trình: Thống doanh nghiệp

Giáo trình: Thống kê doanh nghiệp
... ng doanh nghi p Ph n 1: Trình bày v Th ng nguyên lý; Ph n 2: Trình bày v Th ng ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p Trong l n biên so n này, tác gi ng d ng Nhà xu t b n Th ng xu ... ng kê, ch tiêu th ng Trang b ph ng pháp trình bày s li u th ng N i dung - M t s khái ni m v th ng kê: T ng th th ng kê; th ng ch tiêu th ng n v t ng th th ng kê; Tiêu th c - Các ph ... NG KÊ CH CÁC PH NG NG PHÁP TRÌNH BÀY S LI U TH NG KÊ GI I THI U M c ích, yêu c u Trang b cho ng i h c m t s khái ni m th ng dùng th ng nh th th ng kê, t ng th th ng kê, n v t ng th th ng kê, ...
 • 232
 • 653
 • 2

Giáo trình Thống doanh nghiệp nông nghiệp

Giáo trình Thống kê doanh nghiệp nông nghiệp
... vụ thống doanh nghiệp Thống doanh nghiệp l phận hệ thống thông tin có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Thu thập thông tin thống phản ánh tình hình sử dụng yếu tố trình sản xuất - kinh doanh doanh ... kờ Doanh nghi p Nụng nghi p Thống t i sản doanh nghiệp Chơng II: Thống tài sản Doanh Nghiệp Nội dung: I Thống đất đai doanh nghiệp II Thống ... t i sản cố định doanh nghiệp III Thống t i sản lu động doanh nghiệp 1 .Thống đất đai doanh nghiệp 1.1.Vai trò đất đai doanh nghiệp Đất đai l t liệu sản xuất quan trọng sản xuất kinh doanh...
 • 148
 • 123
 • 0

Giáo trình thống doanh nghiệp phần 1

Giáo trình thống kê doanh nghiệp phần 1
... - Loi 10 0 11 0 - Loi 20 10 Cn c ti liu trờn ta tớnh: (1 x 1. 000) (2 x 10 0) (3 x 20) = 1, 125 1. 000 10 0 20 (1 x 1. 200) (2 x 11 0) (3 x 10 ) = 1, 098 C1 = 1. 200 11 0 10 C0 = HC = C C0 = 1, 098 ... sau: a1b1c1 abc a bc a b c = 1 x 1 x 0 a b c0 a b1c1 a b c1 a b c Ia - nh hng ca nhõn t a Ib - nh hng ca nhõn t b Ic - nh hng ca nhõn t c V s tuyt i: G0= (a1b1c1 - a0b1c1) + (a0b1c1 - a0b0c1) + ... nguyờn liu 80 82 1, 025 Hỡnh thc sn phm 20 22 1, 1 Mu sc sn phm 10 10 1, 0 An ton s dng 15 16 1, 066 Ta cú ch s cht lng tng hp ca sn phm i: iC = iCJ = 1, 025 x 1, 1 x x 1, 066 = 1, 2 019 Bc 2: Nghiờn...
 • 55
 • 75
 • 0

Giáo trình thống doanh nghiệp phần 2

Giáo trình thống kê doanh nghiệp phần 2
... sau 120 0 125 0 Vt4 = = 122 5 (triu ng) 127 0 125 0 = 126 0 (triu ng) Vt5 = 127 0 121 2 Vt6 = = 124 1 (triu ng) Mc c nh bỡnh quõn quý II c tớnh theo cụng thc: Vq = Vti = 122 5 126 0 124 1 = 124 2 (triu ... k 22 9. 028 .800 5.000 6,5 1,04 22 1,10 28 0 1,11 = 1,1 x 0,984 x 0,99 x 0,954 x 1,045 x 1,071 Lng tng tuyt i: 25 .437.350 = 23 .133 .28 5 - 11.193. 525 - 2. 345. 625 - 11.661.000 + 11.154.000 + 16.359 .20 0 ... x 22 x 1,1 = 817.960 X t1 = X g x ht1 x Hng1 x Sht1 x H t1 = 5,5 x 6 ,2 x 1,03 x 21 x 1,15 = 848 .22 0,5 Thay vo h thng ch s; 848 .22 0,5 5.500 6 ,2 1,03 21 1,15 = x x x x 817.960 5.000 6,5 1,04 22 ...
 • 50
 • 74
 • 0

Thuyết trình thống doanh nghiệp thống tiền lương trong doanh nghiệp

Thuyết trình thống kê doanh nghiệp thống kê tiền lương trong doanh nghiệp
... làm làm đêm dựa vào Lương Cơ Bản Cấp Trưởng phòng trở lên không tính lương Bảng Lương Lương chức vụ/Cấp bậc: Số tổng (không phải mức tăng lương) xác định theo bảng bên `Lương cấp bậc (VND) CẤP ... lên cấp lương (VD: từ j4-1 lên j4-2) kể từ ngày 01 tháng 02 j4j4hàng năm Những nhân viên bậc lương thứ (bậc cao nhất) thang lương( VD: j4-5) ngyên bậc j 4lương (không nâng bâc, nâng thang lương) ... ĐỊNH VỀ CẤU TRÚC LƯƠNG VÀ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VIỆT NAM CÂU TRÚC LƯƠNG Lương Cơ Bản nhân viên qua thử việc gồm bốn thành phần 1) lương chức vụ: Trả cho nhân viên có chức 2) lương cấp bậc:...
 • 15
 • 96
 • 0

Bài giảng thống doanh nghiệp theo giáo trình ĐH Công nghiệp Tp.HCM pps

Bài giảng thống kê doanh nghiệp theo giáo trình ĐH Công nghiệp Tp.HCM pps
... *Giáo trình: Thống doanh nghiệp, khoa QTKD, trường ĐHCN TP HCM *Tài liệu tham khảo: Giáo trình tập Thống DN, ĐH kinh tế TP HCM, Giáo trình Thống kinh doanh, ĐH kinh tế quốc NXB Thống ... Chương 2: Thống kết SX DN • Chương 3: Thống lao động tiền lương • Chương 4: Thống TSCĐ DN • Chương : Thống Nguyên vật liệu • CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP • ... trình Thống kinh doanh, ĐH kinh tế quốc NXB Thống Lý thuyết tập Thống DN, Viện kế toán & quản trò DN Giáo trình Thống kinh doanh, ĐH kinh tế Huế Tiểu luận môn học Phân tích rút kết...
 • 43
 • 256
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thống kê ô nhiễm môi trường năm 2012thống kê ô nhiễm môi trườngbảng thống kê ô nhiễm môi trườngsố liệu thống kê ô nhiễm môi trườngthống kê ô nhiễm môi trường 2012thống kê ô nhiễm môi trường nướcthống kê ô nhiễm môi trường trên thế giớisố liệu thống kê ô nhiễm môi trường năm 2012số liệu thống kê ô nhiễm môi trường 2012thống kê ô nhiễm môi trường ở việt namthống kê ô nhiễm môi trường việt namthống kê số liệu môi trườngsố liệu thống kê ô nhiễm môi trường không khísố liệu thống kê ô nhiễm môi trường nướcphần mềm thống kê thép tip mới nhất8 tư thế tập yoga cho dân văn phòngSử dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình vô tỷSáng Kiến Kinh Nghiệm Một Số Nội Dung Quan Trọng Của Hóa Hữu Cơ Dùng Bồi Dưỡng Học Sinh GiỏiRisk management for Ministry of Health educational institutions (MOHEIS)Chương Trình Giáo Dục Phát Triển Kinh Tế - Tăng Thu NhậpNghiên cứu khả năng phát hiện mục tiêu radarHỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤPSKKN Phương Pháp Giải Bài Toán Về Đa ThứcPhương pháp tính ( Nội suy )From the current global economic crisis - thinking of a development model in VietnamGiảm nghèo bền vững và trợ giúp các đối tượng yếu thế ở Hà Nội Những vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiệnBài Giảng Cấu Trúc Máy TínhHigh Sensitive Enzyme Based Glucose Sensor Using Lead Sulfide NanocrystalsThe portable MBA in strategykiểm tra 1tiết nhôm và cromTiêu chuẩn máy nông lâm nghiệp và thủy lợi xác định mức công suất âm của nguồn phát ồn phương pháp đo so sánh tại hiện trườngHải thượng y tông tâm lĩnh tập 1 tập 2Niên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê giáo dụcNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê thương mại và du lịchNiên giám thống kê 2013 một số chỉ tiêu thống kê tài khoản quốc gia và ngân sách nhà nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập