ĐỀ TỔNG hợp lần 1 (2)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 1)
... nhân tạo thành A 12Mg20 B 10Ne21 C 14Si 22 D 10Ne20 26 Phản ứng phép xảy ra? A p + 29 Cu63 → n + 28 Ni63; B n + 30Zn64 → 1H2 + 29 Cu63; C n + 26 Fe56 → α + 25 Mn53; D n + 7N14 → p + 6C13 27 Trong thí nghiệm ... 1/λ1 = 1/λ3 - 1/ 2 D 1/λ1 = 1/ 2 - 1/λ3 23 8 24 Khi hạt nhân 92U hấp thụ nơtron, phát hai hạt β- Hạt nhân tạo thành sau trính A 93Np240 B 91Pa240 C 94Pu239 D 88Ra233 25 Hạt nhân 12Mg21 hấp thụ electron ... sáng 540nm Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 A 480 nm B 600 nm C 675nm D 725 nm 28 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng: a = 0,5mm, D = 2m Nguồn phát ánh sáng đơn sắc λ = 0,5µm...
 • 3
 • 115
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 1 KHỐI 12 ppt
... by train A traveled B to travel C travel D tolerable D are D from D reason D attract D unsafe D childhood D what D travelling III Hãy xác định MỘT lỗi cụm từ có gạch chân câu sau: 31 (A) The ... games D with playing games V Chọn từ thích hợp số từ cho sẵn (A, B, C, D) câu trắc nghiệm từ 41- 50 để hoànt hành đoạn văn sau: Last saved by Janny 9 /15 /2 011 Air pollution is a serious problem in ... reasonable B reasonably C reasoning There are a lot of jobs in this company A attracted B attraction C attractive Fortunately, the plane landed after the violent storm A safely B safety...
 • 3
 • 148
 • 0

tong hop chuong 1,2 12nang cao

tong hop chuong 1,2 12nang cao
... t0 = là: A m/s B m/s C 2π m/s D 1π m/s Câu 21: Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 1,25 sin(20t + 2π) cm.Vận tốc vò trí mà động nhỏ lần là: A 25 m/s B 12,5 m/s C 10 m/s D 7,5 m/s Câu ... theo phương ngang với phương trình: x = 2sin3t (cm) π Tỉ số động vật li độ 1,5 cm là: A 0,78 B 1,28 C 0,56 D Tất sai Câu 30: Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa với phương trình: x = ... động với phương trình: x = 4sin(20t + 6π) cm Độ lớn lực lò xo tác dụng vào giá treo vật đạt vò trí cao là: A N B 0,6 N C 0,4 N D 0,2 N Câu 41: Con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa theo...
 • 10
 • 169
 • 0

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 2)

Đề tổng hợp học kì 2 (bài 2)
... mà khối khí phát A B 10 C 15 D 21 30 Năng lượng liên kết hạt nhân H 2, C 12, Fe56 U235 2, 22MeV, 28 ,4MeV, 492MeV 1786MeV Hạt nhân bền vững là: A H2 B C 12 C Fe56 D U235 31 Khi phôtôn có lượng W chiếu ... quang điện A λ1 B λ1 2 C λ1, 2 λ3 D Cả bốn xạ Nguyễn Văn Long-Pleiku, Gialai Đề tổng hợp HK2 28 Chiếu chùm xạ có λ = 0 ,2 m vào catốt tế bào quang điện có công thoát A = 9 ,24 .10 -19J Biết c = ... thay đổi 27 Công thoát kim loại làm catốt tế bào quang điện A = 8.10 -19J Biết h = 6, 625 .10 -34(Js), c = 3.108(m/s) Lần lượt chiếu vào catốt nói xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0, 125 µm; 2 = 0 ,2 m;...
 • 3
 • 146
 • 0

de kiem dinh lan 1-2

de kiem dinh lan 1-2
... vôi cho tờng B Vẽ lại ngựa cho đẹp C Xoá hình ngựa vẽ Câu Từ ngữ sau hoạt động? A cô giáo B bạn Lan C học phần 2: tự luận (6 điểm) Câu 1: Đặt câu theo mẫu Ai gì? Câu 2: Điền g gh vào chỗ trống ... nở Câu 6: Tìm câu thuộc kiểu câu Ai nào? câu sau A Mái tóc bà bạc phơ B Bác Lâm cày ruộng C Bạn Lan quản ca lớp em Câu 7: Dòng dới gồm từ hoạt động? A chạy , nhảy, hát, khiêng, vác B nhà, lớp, ... A Ngời nói B Ngời nghe C Ngời hay vật đợc nhắc tới Câu Câu dới chữ viết sai tả? A Búp hoa ngọc lan trắng muốt B Nơng luá vàng óng C Bếp lửa cháy rừng rực Câu Cặp quan hệ từ câu sau biểu thị quan...
 • 44
 • 79
 • 0

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot

ÔN THI ĐH NĂM 2011 _ MÔN : VẬT LÍ Đề tổng hợp số 1 pot
... tử số Z thìchứa Z prôtôn B Hạt nhân trung hòa ðiện C Số nuclôn số khối A hạt nhân D Số nơtrôn N hiệu số khối A số prôtôn Z Câu 26 Chọn câu sai:Phép phân tích quang phổ A áp dụng rộng răi vật lí, ... tiêu cự f1, thị kính có quang tâm O2 tiêu cự f2 Khi ngắm chừng vô cực thìO1O2 = 12 4cm G = 30 Tiêu cự f1và f2 có trị số A f1= 12 4 m; f2 = cm C f1= cm; f2 = 12 0 cm B f1= 12 cm; f2 = cm D f1= 1, 2 m; ... kính có độ tụ -1 dp khoảng nhìn rõ đeo kính cách mắt từ A 12 cm đến xa B 10 cm đến m C không nhìn rõ ðýợc D 11 ,1 cm đến m Câu 21 Một người có điểm cực viễn cách mắt 25cm cần đọc thông báo cách...
 • 5
 • 82
 • 0

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10

BAI TAP TONG HOP UNIT 1 - 2 - 3 ENGLISH 10
... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Eric (hasn’t met / haven’t met / hadn’t met ... / off / on / in) at am My birthday is (of / off / on / in) March 22 nd They lived (of / off / on / in) USA (of / off / on / in) 20 00 Tom wasn’t contented (for / with / about / from) his family ... play) football I was excited about (to take / taking) a nap It is not easy (learning / to learn) English He locked the door and he remembers (locking / to lock) it carefully David spent much time...
 • 2
 • 278
 • 21

de tong hop violympic lop 2 vong 17,18

de tong hop violympic lop 2 vong 17,18
... Cú 14 bỳt chỡ mu , 45 bỳt chỡ mu xanh v 32 bỳt chỡ mu tim Hi phi ly ớt nht Bỳt chi chc chn rng cú bỳt chỡ mu Cú 14 bỳt chỡ mu , 45 bỳt chỡ mu xanh v 32 bỳt chỡ mu tim Hi phi ly ớt nht Bỳt ... cú nhiu hn Bỡnh 30 nhón v Nga phi cho Bỡnh Nhón v thỡ s nhón v ca hai bn bng Bi Hin m bn Bỡnh 32 tui, b bn Bỡnh 64 tui Tớnh tng s tui ca b bn Bỡnh v m bn Bỡnh tui ca b bn Bỡnh bng tui m bn Bỡnh...
 • 5
 • 390
 • 10

ôn tập tổng hợp chương 1, 2 hình không gian 12

ôn tập tổng hợp chương 1, 2 hình không gian 12
... =b + c – 2bc.cosA; b2 = c + a2 - 2ca.cos B; c2 = a2 + b2 - ab.cos C a b c · Đònh lí hàm số sin: = = = 2R sin A sin B sin C · Công thức độ dài trung tuyến: b + c2 a2 c + a2 b a2 + b2 c2 2 - ; mb ... b) Hình vuông: c) Hình chữ nhật: S= S = a2 S = a.b a2 (a: cạnh hình vuông) (a, b: hai kích thước) · d) Hình bình hành: S = đáy ´ cao = AB AD.sinBAD · e) Hình thoi: S = AB AD.sinBAD = AC BD f) Hình ... Chú ý: VAPQR = 4VABCD = AP AQ AR ( a2 + b2 - c2 )(b2 + c - a )(c + a - b ) 12 Bài Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC tam giác cạnh a, SA = 2a SA ^ (ABC).Gọi M N hình chiếu A đường thẳng SB SC Tính...
 • 15
 • 156
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 2 KHỐI 12 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA TỔNG HỢP LẦN 2 KHỐI 12 ppsx
... ………… by a week-long break A left B subtracted C departed D separated 20 The 22 nd SEA Games were a successful ………… event A sport B sporting C sporty D sportive 21 Not only ………… the exam but she also ... passed C she has passed D has she passed 22 ……………! I had no idea you were abroad last month A What surprise B How a surprise C What a surprise D Such surprise 23 The noise was …………… it woke everyone ... loud until 24 It is very important to make a good impression ………… your interviewer A on B for C of D to 25 “ Who suggested …………… here for the picnic?” A come B came C to come D coming 26 “ I/ve...
 • 5
 • 93
 • 0

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... thu 5, 913 6 lít , atm Hai kim loại A B C D Bài 19 : Cho 10 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm 68,64% CO thể tích qua 10 0 gam dung dịch A gam B 10 gam C 12 gam D gam thấy tách m gam kết tủa Trị số m Bài ... (Z=8), Y(Z =16 ), T(Z =19 ), H(Z=20) tạo tối đa hợp chất ion hợp chất cộng hoá trị gồm nguyên tố? (chỉ xét hợp chất học chương trình phổ thông) A Ba hợp chất ion ba hợp chất cộng hoá trị B Hai hợp chất ... Bài 36 : Nguyên tử nguyên tố X có 19 electron Ở trạng thái X có số obitan chứa electron bao nhiêu? A B C 11 D 10 Bài 37 : Nguyên tử nguyên tố X có Z =17 X có số lớp electron A B C D Bài 38 : Phát...
 • 8
 • 305
 • 5

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 2
... Bài 20 : Hoà tan 8 ,2 gam hỗn hợp bột [/ct]CaCO_3,MgCO_3[/ct] nước cần 2, 016 lít khí (đktc) Số gam muối ban đầu A 6,1 gam 2, 1 gam B 1,48 gam 6, 72 gam C 4,0 gam 4 ,2 gam D 2, 0 gam 6 ,2 gam Bài 21 ... Pauli? A B C D Bài 38 : Dãy nguyên tố có số hiệu nguyên tử có tính chất hoá học tương tự kim loại natri? A 12, 14, 22 , 42 B 3, 19, 37, 55 C 4, 20 , 38, 56 D 5, 21 , 39, 57 Bài 39 : Anion có cấu hình ... nặng 50 gam vào 400 ml dung dịch 0,5M Sau thời gian, lấy nhôm ra, cân 51,38 gam Khối lượng Cu tạo thành A 0,64 gam B 1,38 gam C 1, 92 gam D 2, 56 gam Bài 22 : Trộn 0,54 gam bột với hỗn hợp bột tiến...
 • 6
 • 223
 • 2

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1

ĐỀ TỔNG HỢP VÔ CƠ VÀ HỮU CƠ SỐ 1
... có số nơtron khác số proton B Hạt nhân có số proton khác số nơtron C Hạt nhân có số nơtron khác số electron D Hạt nhân có số proton electron Bài 37 : Trong ngun tử A số proton ln số nơtron B tổng ... tất hợp chất, flo có số oxi hố -1 B Trong tất hợp chất, halogen có số oxi hố -1 C Tính oxi hố halogen giảm dần từ flo đến iot D Trong hợp chất với hiđro kim loại, halogen ln thể số oxi hố -1 Bài ... tích hạt nhân C số khối A khối lượng tuyệt đối ngun tử D tổng số proton số nơtron gọi số khối Bài 38 : Tổng số hạt (n, p, e) ion A 52 B 53 C 35 D 51 Bài 39 : Phát biểu khơng đúng? A Số khối xấp xỉ...
 • 7
 • 207
 • 2

đề kt lơp12 lần 1 hoc kỳ 2

đề kt lơp12 lần 1 hoc kỳ 2
... -The end! - Đáp Án: ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN I HỌC KỲ II 20 08 -20 09 Môn: Tiếng Anh 12 (Mã 01) PhẦn I +II Câu 10 Đáp Án A B D A B C A C C A Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Đáp Án D B D C A B ... paragraph describing the animal. (2. 5 ps) Habitat: Forests, grasslands and swamps in Siberia, Southeast Asia and Southern India Population: Only about 6,000 Height: 1. 4 to 2. 8 m Weight: 65 to 300 kg ... ”came from an abbreviation of “association” It was first described in Britain in 11 75 It was born in October 18 63 IV Writing: Study the information about the Tiger then write a paragraph describing...
 • 5
 • 213
 • 0

Đề khảo sát đội tuyển HSG lần 1,2

Đề khảo sát đội tuyển HSG lần 1,2
... PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BÌNH XUYÊN TRƯỜNG THCS SƠN LÔI ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HSG LỚP MÔN: ĐỊA LÝ-LẦN Thời gian 150 phút I.Phần trắc nghiệm khách quan Ghi lại câu trả lời...
 • 2
 • 197
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: BẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN THUỘC LOẠI OSTROWSKI CHO HÀM KHẢ VI CẤP HAIBENITO MUSSOLINI VÀ CHỦ NGHĨA PHÁT XÍT ITALIA (1922 - 1943)CÁC BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH GHI NHỚ TỐT TRONG DẠY HỌC HÓA HỌCQuản lý công việc văn phòng nàng dâu tạo tiếng thơm cho doanh nghiệpTìm hiểu chất lượng có phải như bạn nghĩ khôngIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTPhân tích và đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nam Hà - UdomxayPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty xăng dầu Hà Nam Ninh.Quản trị rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty T.N.H.H các hệ thống viễn thông VNPT - FUJITSUđề cương môn sinh học tế bàoTăng cường hiệu lực của công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.3 truyen thong vo tuyen quang dao ngoc lamĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtĐiều trị rối loạn lipid máu dựa trên các khuyến cáo hiện nayXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Bài giảng EM TẬP VẼTổng điều tra cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp năm 2007Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Vật Lý 11Ebook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạo