Đề lần 6

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 6 docx

ÔN TẬP BẰNG ĐỀ LẦN 6 docx
... sau ? A C6H6  C6H5Cl  C6H5ONa  C6H5OH  Ba(C6H5O)2 B C6H6  C6H5Cl  o-NO2C6H4Cl  m-NO2C6H4OH C C6H6  C6H5NO2  m-NO2C6H4Cl  m-NO2C6H4ONa D C6H6  C6H5NO2  o-NO2C6H4NO2  o-NH2C6H4NH2 39 ... trình sau không (–C6H5 gốc phenyl) ? A C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH + NaHCO3 B C6H5ONa + CH3COOH  C6H5OH + NaCH3COO C C6H5OH + CH3COOH  C6H5OOCCH3 + H2O D C6H5OH + 3Br2  2,4 ,6- Br3C6H2OH + 3HBr ... 1,2 g 56 Công thức cấu tạo sau không phù hợp với chất có công thức phân tử C6H10 ? A CH3 B CH3 Đề 001: B D D 21 22 23 D B B 41 42 43 C A B A 24 C 44 D C 25 A B 26 B A 27 A 45 D C 28 C 46 A C D...
 • 6
 • 46
 • 0

Đề thi đại học lần 6 có đáp án

Đề thi đại học lần 6 có đáp án
... ******************** Ebook4Me.Net ĐÁP ÁN KT VẬT LÝ LỚP 13 - LẦN Đáp án đề: 123 01 21 41 61 02 22 42 62 03 23 43 63 04 24 44 64 05 25 45 65 06 26 46 66 07 27 47 67 08 28 48 68 09 29 49 69 10 30 50 70 11 31 ... cực đại cực tiểu B li độ cực đại C vận tốc không D li độ cực tiểu Câu 38: Chọn câu sai: A Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc B Lăng kính khả tán sắc ánh sáng trắng C Mỗi ánh sáng đơn sắc khác ... 44: Quan sát ánh sáng phản xạ váng dầu, mỡ bong bóng xà phòng, ta thấy vân màu sặc sỡ Đó tượng: A Giao thoa ánh sáng B Tán sắc ánh sáng trắng C Nhiễu xạ ánh sáng D Phản xạ ánh sáng Câu 45: Một...
 • 7
 • 1,545
 • 8

Đề thi toán QUốc gia lần 6

Đề thi toán QUốc gia lần 6
... ĐỀ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 1999-2000 MÔN : TOÁN (Bảng B) Ngày thi thứ hai Bài : Cho trước góc α với 0...
 • 2
 • 105
 • 0

DE THI TUYEN SINH DAI HOC 2009 Lan 6

DE THI TUYEN SINH DAI HOC 2009 Lan 6
... phía vân sáng trung tâm 6, 72 mm Bớc sóng ánh sáng giao thoa là: A = 0 ,64 àm B = 0 ,60 àm C = 0, 56 àm D 0 ,68 àm Câu18: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích tụ điện biến thi n điều hoà với tần ... từ trờng cuộn cảm biến đổi nh nào? A Biến thi n điều hoà với tần số 2f B Biến thi n điều hoà với tần số f C Biến thi n điều hoà với tần số f D Biến thi n điều hoà với tần số f Câu 19: Một thấu ... dãy Banme Hyđrô, vạch màu đỏ có bớc sóng 1= 0 ,65 63 àm, vạch màu lam có buớc sóng = 0,4 861 àm Năng lợng phôton có bớc sóng dài dãy Pasen là: A = 1, 06. 10 - 19J B = 4,39.10 - 19J C = 2,18.10 -...
 • 5
 • 157
 • 0

Đề sinh 6.lần.2

Đề sinh 6.lần.2
... ĐÁP ÁN Đề A D I TRĂC NGHIỆM: B A C D A II TỰ LUẬN: (5 Điểm) A D 10 C Dựa vào đặc điểm để phân biệt khô ... lông gió mang xa cỏ lau, Bồ công anh So sánh đặc điểm cấu tạo rêu với tảo? Điểm giống nhau: - Đều TV bậc thấp Điểm khác nhau: Tảo có dạng đơn bào đa bào Cơ thể chưa phân hóa thành rễ, thân,...
 • 2
 • 120
 • 0

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008 lần 6

ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 THPT NĂM 2008 lần 6
... điểm ) Một mặt phẳng chứa trục OO’ hình trụ Phần mặt phẳng nằm hình trụ hình chữ nhật có chiều dài 6cm chiều rộng 3cm Tính diện tích xung quanh thể tích hình trụ Câu ( điểm ) Tìm số tự nhiên x để:...
 • 2
 • 232
 • 0

key for de thi thu lan 6

key for de thi thu lan 6
... about asking her out for weeks, what are you waiting ……… ? A to B in C for D at 48 ………chair the meeting A John was decided to B It was decided that John should C There was decided that John should ... you think fits best Rainforests circle the globe for twenty degrees of latitude on both sides of the equator In that relatively narrow band of the planet, more than half of all the species of plants ... rainforest is being cleared By the time you finish reading this passage, two hundred acres will have been destroyed! When this happens, constant rains erode the former foresr floor, the thin...
 • 7
 • 2,241
 • 19

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN 6 MÔN TOÁN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 LẦN 6 MÔN TOÁN
... kỳ thi thử đại học năm 2011 Trờng thpt tây thụy anh Mụn Toỏn : Thời gian làm 180 phút P N Cõ í Ni dung u I Kho sỏt s bin thi n v v th hm s m = Vi m = ta c y ... mx = x 0,25 0,25 1,00 2x + mx = + x 6x h cú nghim nht x x2 + 6x = -mx (1) 0,25 +; Ta thy x = khụng phi l nghim 0,25 x + 6x = m Xột hm s : x x + 6x x2 + f(x) = trờn ( ;3] \ { 0} cú f(x) ... b ; S bin thi n Tớnh n iu Nhỏnh vụ cc x - y' + + - 0,25 + j y - + o 0,25 c ; th : + Ly thờm im + V ỳng hng lừm v v bng mc cựng mu mc vi phn trỡnh by -15 -10 -5 10 15 0,25 -2 -4 -6 -8 Tỡm...
 • 9
 • 212
 • 0

Đề thi thư ĐH lần 6

Đề thi thư ĐH lần 6
... điện áp 6V mắc với cuộn cảm có L=2mH Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm A) 1,2mA B) 12mA C) 0,12A D) 1,2A 26) + 2 268 8Ra hạt nhân phóng xạ với chu kì bán rã 1570 năm Giả sử hạt nhân 2 268 8Ra ... x=0 đến vị trí có li độ x=√3/2 A) 1/4 s B) 1/12 s C) 1/6s D) 1/3 s 33) + Bước sóng ngắn phát từ ống tia Rơnghen 50pm Cho e=1 ,6. 10-19C; h =6, 625.10-34J.s; c=3.108m/s Bỏ qua động ban đầu electron ... động năng: A) biến thi n tuần hoàn theo thời gian không điều hòa B) biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kỳ T C) biến thi n điều hòa theo thời gian với chu kỳ 2T D) biến thi n điều hòa theo...
 • 5
 • 95
 • 0

ĐỀ THI THỬ DH_CD LẦN 6

ĐỀ THI THỬ DH_CD LẦN 6
... 4/5 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 3-Tháng GV: Trương Đình Den 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 53 54 55 56 57 58 59 60 44 45 46 47 ... hai lần động A 0,20s B 0,40s C 0,50s D 0,25s Câu 32: Nếu dùng ánh sáng kích thích màu lục ánh sáng huỳnh quang phát A tím B chàm C vàng D lam A 2πq0/I0 B Trang 2/5 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần ... xạ α với chu kì bán rã 138 ngày Số hạt α phát từ 21g Po sau thời gian 46 ngày Trang 3/5 Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 3-Tháng GV: Trương Đình Den A 5,2.1022 B 4,4.1022 C 4,21.1022 D 1,24.1022...
 • 5
 • 100
 • 0

đề thi thử đại hoc lần 6 năm 2010

đề thi thử đại hoc lần 6 năm 2010
... = 16, Ba = 137) A 6, 272 lít B 8, 064 lít C 8,512 lít D 2 ,68 8 lít Câu 56: Cho 10 gam hỗn hợp Fe, Cu (chứa 40% Fe) vào lượng H 2SO4 đặc, đun nóng Kết thúc phản ứng, thu dung dịch X, khí Y lại 6, 64 ... Na dư thu 0, 56 lít H Đốt cháy hoàn toàn phần sinh 2 ,68 8 lít khí CO2 Công thức phân tử phần trăm khối lượng X, Y hỗn hợp (các thể tích khí đo đktc) A HCOOH 60 % ; C2H5OH 40% B CH3COOH 60 % ; C3H7OH ... a/b < 1/4 Câu 26 Cho 6, 94 gam hỗn hợp gồm FexOy Al hoà tan hoàn toàn 100 ml dung dịch H 2SO4 1,8 M, tạo 0 ,67 2 lít H2 (đktc) Biết khối lượng H2SO4 lấy dư 20% so với lượng cần thi t cho phản ứng...
 • 5
 • 96
 • 0

Đề HSG 6,7,8 lần 1

Đề HSG 6,7,8 lần 1
... Bi 1: (4 im): ỏp ỏn a) (2 im) 212 .35 46.92 510 .73 255.492 10 212 .35 212 .34 510 .73 A= = 12 12 9 3 12 5.7 ) + 59 .14 3 + + ( 3) + ( 212 .34 ( 1) 510 .7 ( ) = 12 ( + 1) 59.73 ( + 23 ) 10 212 .34.2 ... P N THI Bi 1: im 2 18 (0, 06 : + 0,38) : 19 ữ= 15 17 38 19 10 9 ( : + ) : 19 ữ 0.5 = 10 0 10 0 10 9 17 19 38 + ữ : 19 ữ = 50 15 50 10 9 323 19 + = ữ : ... x+ = = + 0.5 1 x + = x + = hoc x + = 5 1 Vi x + = x = hay x = 5 1 11 Vi x + = x = hay x = 5 x+ b) 15 x+ = x 12 0.25 0.25 0.5 0.5 x+ x = + 13 ( + )x = 14 49 13 x= 20 14 13 0 x= 343 0.5...
 • 7
 • 100
 • 0

Gián án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6

Gián án ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 6
... muối trung hoà có nồng độ 27,21% Kim loại M (Cho H = 1; O = 16; Mg = 24; S = 32; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65 ) A Mg B Zn C Cu D Fe 0 16: Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon ... Tơ nilon -6, 6 tơ capron C Tơ tằm tơ enang D Tơ visco tơ nilon -6, 6 050: Polime dùng để chế tạo thuỷ tinh hữu (plexiglas) điều chế phản ứng trùng hợp A CH2 =CHCOOCH3 B CH2=C(CH3)COOCH3 C C6H5CH=CH2 ... tác dụng với NaOH theo tỉ lệ số mol 1:1 Công thức cấu tạo thu gọn X A CH3C6H3(OH)2 B HOC6H4CH2OH C C6H5CH(OH)2 D CH3OC6H4OH 042: Cho glixerin tác dụng với hỗn hợp axit C17H35COOH, C17H33COOH C15H31COOH...
 • 4
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay hộ sản xuất tại chi nhánh NHNoPTNT huyện Quỳnh Nhai – tỉnh Sơn La giai đoạn 2012 2015Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạnh tín dụng khách hàng (LV thạc sĩ)Dự án đầu tư nhà máy nước sạch Tỉnh Yên BáiBáo cáo: Đề tài Chế biến Món ăn Việt NamPhát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành may ở tỉnh Hưng Yên đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Nâng cao chất lượng nguồn lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan đến năm 2020 (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Vai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (TT LA tiến sĩ)Đảng bộ tỉnh Hải Dương lónh đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa từ 1997 đến 2004Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây hàng năm tại xã Eapil, huyện M’Đăk, tỉnh Đăk LăkNghiên cứu môi trường tái sinh cây dừa cạn (catharanthus roseus (l ) g don) phục vụ chuyển genSmart lecture room for smart campus building automation systemĐề tài cấp Bộ Nghiên cứu thị trường - Marketing trong xuất khẩu chèĐề tài khoa học Tác động tài khóa của chính sách cổ phần hóa lên ngân sách nhà nước minh chứng ở Việt NamĐề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSPhát triển thương hiệu sản phẩm thời trang xuất khẩu của Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex)Tác động của hội nhập kinh tế quốc tế đến củng cố quốc phòng ở Vương quốc Campuchia
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập