Đáp án lần 6

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 4)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 4)
... điể m K cho MK= 2HN Tính KH ́ ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHÂM : Phần : ( 3,0 điểm ) : 0,25 đ/câu Câu Ph .án D D B C D C C C D 10 C 11 D 12 D Phần : ( 7,0 điểm ) Bài/câu Đáp án Bài : a) Tính đúng đế n ... phép tính : a (- 14) +5+8+14+(-7) b 75-(3.52- 4.32) c 37 - [ 30 – ( – )2 ] Tìm số nguyên x, biế t : a) 100-x=32-(13 -6) b) 14-2 x =2(23-5) Một trường ho ̣c xếp hàng 30; hàng 36; hàng 40 thừa ... AB C MA = MB =2AB D AM + MB = AB AM = MB BCNN((8;10) là: A B 48 C 40 D 80 Kết so sánh sau sai ? A - > -5 B > -6 C -10 < -1 D -9 > -7 Trên tập hợp số nguyên Z, ước – là: A - B -7 C 1; - 1; -7 D...
 • 3
 • 934
 • 36

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 5)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 5)
... sao? ĐÁP ÁN - HƯỚNG DẪN CHẤM: Phần 1: ( 4đ ) Câu Ph án D D B D B B A Phần 2: ( 6 ) Bài 1: A = 120 : { 56 - [ 20 + ( – )2 ] } = 120 : { 56 - [ 20 + 42 ] } = 120 : { 56 36 } = 120 : 20 =6 Bài ... : { 56 - [ 20 + (9 -5)2 ] } Bài 1: Tính: Bài 2: Tìm x ∈ N biết: a) (x +5) – 20 = 60 b) x : = 33 70 Bài 3: Số học sinh lớp 6A xếp hàng 2; hàng 4; hàng 5; vừa đủ hàng Tính số học sinh lớp 6A Biết ... a số học sinh lớp 6A Thì: a 2 ; a 4 ; a 5 ⇒ a ∈ BC (2;4 ;5) Ta có: BCNN (2;4 ;5) = 20 ⇒ BC (2;4 ;5) = B (20) = { 0; 20; 40; 60 ; } Vì 35 ≤ a ≤ 45 ⇒ a = 40 Vậy số học sinh lớp 6A 40 em Bài 4: Hình...
 • 3
 • 652
 • 27

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 8)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 8)
... AB không? Vì sao? C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Đáp án D C B D A C D C Phần : ( điểm ) Cấu : A 3x-4=18+2 3x-4=20 3x=20 +4 x= 24:3 x=8 B 8.3-(1+15): 16 8.3- 16: 16 24-1=23 C A={2;3;5;7;9;11;13;17;19;23;27} ... 2: A Hãy viết tập hợp D cách liệt kê phần tử cho D = {x ∈ N/ x∈ Ư(30) x> 6} B Có khối học sinh, khối có 147 em ; khối có 168 em ; khối có 189 em Muốn cho ba khối xếp hàng dọc, số em khối hàng Hỏi ... chữ số vào ∗ để số 45∗ chia hết cho ;3 ;5 kết : ∗ =1 A ∗ =3 B ∗ =0 C ∗ =9 D Phần : TỰ LUẬN ( điểm ) Cấu : A Tìm số tự nhiên x biết : (3x – 4)- = 18 B Tìm giá trị biểu thức A = 12:[210:(135- 65 )]...
 • 3
 • 577
 • 30

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 11)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 11)
... biết 72 – [ 41 – ( 2x – ) ] = 23 Học sinh lớp 61 xếp hàng hàng hàng vừa đủ hàng Biết số học sinh lớp 61 khoảng từ 35 đến 50em Tính số học sinh lớp 61 Cho đoạn thẳng AB = 4cm C nằm A;B cho AC ... tự nhiên nhỏ có tổng chữ số 21 ) ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án A A C C B A D C C 10 B Phần : ( điểm ) Bài Bài Đáp án a) 1đ b) 1đ = 35 ( 24+ 76 ) – 500 = 35 100 – 500 = 3500 ... điểm M;N Phần : TỰ LUẬN 6, 0 điểm ) B ài : ( 2.0điểm) B ài : (2.0 điểm) B ài (1.0 điểm) B ài (1.5điểm): B ài 5: (0.75điểm Tính giá trị biểu thức a) 15 – + 21 b) 24.35 + 76. 35 – 500 Tìm x biết 72...
 • 3
 • 358
 • 13

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 12)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 12)
... không?.Vì sao? C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM: PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4 điểm) Câu Đáp án C A C D B B C D PHẦN 2: TỰ LUẬN: (6 điểm) Bài 1:-1đ a A = {48; 72; 96} 0.5đ b Ví dụ: M ={48; 96} 0.5đ Bài ... ={48; 96} 0.5đ Bài 2:-1.5đ a ( 56: 54).22 = 52.22 =25.4 = 100 b 1 46. 58 + 1 46. 42 = 1 46( 58 + 42) = 1 46. 100 =1 460 0 0.25đ 0.25đ 0.25đ 0.25đ c {148 : [(14 – 4).2 + (68 : 4)] }.3 = {148 : [10.2 +17]}.3 ... 56 2(x + 1) = 12 0.25đ x + = 12 : 0.25đ x = 56 : x x = 14 x 0.25đ = 6- 1 = 0.25đ Bài 4:-1.5đ Gọi a số đĩa a = ƯCLN( 96; 36) Tính: a = 12 ; Chia 12 đĩa 0.5đ 0.5đ Mỗi đĩa có: 96 :12 = ( kẹo ) 36...
 • 5
 • 374
 • 22

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)

Đề thi Toán HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 14)
... -2008 ; b/ -6 > -5 > -4 > -3 b/ 2008 < 2007 d/ -3 > -4 > -5 > -6 II/ Tự luận (6 ) Bài 1/ Thực phép tính (1đ) a/ 4.52 – 32 : 23 b/ 48 75 + 25.48 + 180 Bài 2/ Tìm x biết (1đ) a/ x – 15 = 60 b/ 180 ... 204; c = 1 26 Tìm UCLN(a; b; c) BCNLN(a; b; c) Bài 4(2đ) Trên tia 0x vẽ đoạn thẳng 0A , 0B cho 0A = 30 cm; 0B = cm a/Điểm nằm điểm lại ? b/ Tính AB c/ Điểm A có trung điểm 0B không ? ĐÁP ÁN I/Trắc ... 4.25- 32 :8 (0,25đ) = 100- = 96 ( 0,25đ) b/ 48 75 + 25.48 + 180 = 48( 75+25) +180 (0,25đ) = 48 100 +180 = 4800 +180 = 4980 ( 0,25) Bài 2/ Tìm x biết a/ x – 15 = 60 x= 60 +15 (0,25đ) x = 75 (0,25đ)...
 • 3
 • 6,349
 • 102

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 01)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 01)
... lượng trọng lượng nặng sắt tích 50dm3 Biết khối riêng sắt 7.800 kg/m3 C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án A C D A C B C C D 10 11 C B 12 D 13 D 14 B Phần : ( điểm ) Bài/câu Bài...
 • 4
 • 222
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 02)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 02)
... Người ta dùng thước đo độ dài có ĐCNN 1dm để đo chiều dài lớp học Trong cách ghi kết đây, cách ghi đúng? A 5m B 50dm C 500cm D 50,0dm Câu 6: Thả bi vào bình chia độ có chứa sẵn 30cm nước mực nước ... Trọng lực nặng B Lực hút nam châm lên miếng sắt C Lực đẩy lò xo bút bi D Lực kết dính tờ giấy dán bảng với bảng Câu 10: Để kéo gàu nước nặng 5kg từ giêng lên, người ta phải dùng lực lực đây?...
 • 3
 • 162
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 03)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 03)
... tính khối lượng riêng chất lỏng kg/m3 cho biết chất lỏng chất gì?(2đ) C PHẦN ĐÁP ÁN A/ Phần trắc nghiệm : (7điểm ) Câu Đ /án B D C C C B/ Tự luận: (3đ) Bài1: Giải thích 1đ Bài 2: Đổi đơn vị thể tích ... đơn vị đo độ dài ? A m B cm C cc D.km 11/Trường hợp biến đổi chuyển động ? A Ô tô bắt đầu chuyển bánh rời bến B Ô tô chạy thẳng đường quốc lộ C Ô tô rẽ ngoặt sang đường khác D Ô tô hãm phanh vào ... Lực kéo C Lực hút D Lực ép 5/ Đơn vị lực là: A kilôgam (Kg) B kilômét (Km) C niutơn (N) D Lít (l) 6/ Một cân có khối lượng 100g có trọng lượng là: A 1N B 0,1N C 10N D 0.01N 7/ Lực kế dụng cụ dùng...
 • 3
 • 150
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 05)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 05)
... có khối lượng 2 26 kg tích 20dm3 đơn vị kg/m3 vật làm chất gì? Bài làm: ( điểm) Câu 2/ ( 1điểm ) Đổi đơn vị : a/ Đổi mét: b/Đổi lít: ( điểm ) 0,25 km 67 4 mm 84,2cm3 276cc C/ ĐÁP ÁN -HƯỚNG DẪN CHẤM ... Câu 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 Phần án B A D A B C C B C C D B B D Phần 2: Câu : ( điểm ) Khối lượng riêng vật : m Câu : 2 26 D = V = 0,02 = 11300 ( kg/m3 ) m = 2 26 1,5 V = 20 dm = ... Vật làm chất chì Đổi đơnvị : a / Đổi mét : 0,25 km = 250 m 67 4 mm = 0 ,67 4 m 0,5 0,5 b / Đổi lít : 84,2cm3 = 0, 0842 l 2 76 cc = 0,2 76 l 0,5 Tổng số điểm 3điểm ...
 • 4
 • 159
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 06)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 06)
... 800g a/ Tính khối lượng lượng dầu hoả b/ Tính trọng lượng lượng dầu hoả C ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM Phần 1: (7 điểm) Câu Ph .án D C C B Phần : (3điểm ): Bài 1: 1điểm: Bài 2: m=400kg (1điểm ) P=4000N ... 500ml có vạch chia tới 2ml C: Bình 100ml có vạch chia tới 1ml D: Bình 500ml có vạch chia tới 5ml Câu6: Trong số thước đây, thước thích hợp để đo chiều dài sân trường em? A: Thước thẳng có GHĐ 1m ĐCNN...
 • 3
 • 197
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 07)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 07)
... dần 1200g, 1.5kg, 160 00mg, 1.3kg, 1700g, 1200mg A B 1.3kg, 1700g, 1200mg 1200g, 1.5kg, 160 00mg, C D 160 00mg, 1200g, 1.5kg ,1.3kg, 1700g, 1200mg 1700g, 1,5kg, 1.3kg, 1200g, 160 00mg, 1200mg Câu ... 76cm3 Thể tớch viên bi sắt là: A B C D Câu : A 64 cm3 B 76cm3 C 140cm3 D 12cm3 Đặt thước để đo độ dài vật nhất: A B Đặt song ... ? Bài : 1điểm Lần lượt bỏ vào bình nước 1kg sắt 1kg chì Trường hợp mực nước dâng cao ? Vì ? ĐÁP ÁN I/ TRẮC NGHIỆM: Đúng ý 0,5đ A C D II/TỰ LUẬN: Mỗi câu 1đ D C B D D B 10 A 11 B 12 D 13 B 14...
 • 4
 • 118
 • 0

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 09)

Noel 2008-Đề Lý HK1& đáp án lớp 6 (Đề 09)
... ,khối lượng riêng đá 260 0 kg/ m3 b/ Nếu khối sắt khối đá có thể tích m3 khối lượng chúng ? C Đáp án -biểu điểm : Môn : Vật Phần I : Trắc nghiệm (7đ): Mỗi câu 0,5đ Câu Đáp án C C B B B C B D D ... (m3 ) D 260 0 - Thể tích khối sắt : V = Thể tích khối đá Vậy thể tích khối đá lớn khối sắt (0,25 đ) b/ (0,5 đ) - Khối lượng khối sắt : m= D V = 7800 kg Khối lượng khối đá : m= D V = 260 0 kg ( ... đổi? A Khối lượng B Thể tích C Trọng lượng D Độ dài Phần II: Tự luận (3đ) Câu Đổi đơn vị sau : a 65 mm = cm = m b 1015 cm3 = m3 = .dm3 c 1,05tạ = kg = g Câu : Một khối sắt khối...
 • 2
 • 128
 • 0

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 01)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 01)
... ngày lẫn đêm d Ngoài ánh sáng Hình thức sinh sản sinh sản sinh dưỡng : A B C D Câu10 a Bằng thân rễ A b Bằng B c Bằng hạt C d Bằng thân bò D Câu 11 : Điền từ thích hợp vào chỗ trống : ( 1điểm ... qua ? C ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM Phần : ( điểm ) Câu Ph .án 10 B A C C D D A B C C Câu 11 : ( điểm ) Điền từ cho 0,25 điểm Sai từ trừ 0,25 điểm Phần : ( _4 điểm ) Bài/câu Bài 1: Đáp án Câu 1: ... 1điểm ) Dùng từ “ Rễ củ, hô hấp, rễ thở, rễ móc, giác mút “điền vào chỗ trống thích hợp câu sau : “Cây trầu không có…………….……bám vào trụ để leo lên, bụt mọc có……… giúp cho hô hấp không khí Cây...
 • 3
 • 178
 • 0

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02)

Noel 2008-Đề thi Sinh HK1 và đáp án lớp 6 (Đề 02)
... niệm Quang hợp.(2đ) Đáp án Sinh I/ Trắc nghiệm: Mỗi câu 0,5điểm Câu Đáp án a b c d a b c 10 c 11 a 12 c Câu 2: hai nhân, chất tế bào,vách tế bào, ngăn đôi, hai Câu6:muối khoáng, lông hút, lông ... trình nhờ có chất diệp lục, sử dụng nước, khí cacbônic lượng ánh sáng mặt trời chế tạo tinh bột nhả khí oxi(1đ) -Sơđồ (1đ): Ánh sáng Nước + (rễ hút từ đất) Khí cacbônic ─────> Tinh bột (lá lấy ... Câu 6/ Điền vào chổ trống: Rễ hút nước hòa tan nhờ Nước muối khoáng đất hấp thụ ,chuyển qua tới .đi lên phận Câu 7/ Nhóm có...
 • 2
 • 172
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Bài toán phân loại các nhóm phản xạ hữu hạn (LV tốt nghiệp)Bao đóng nguyên của vành (LV tốt nghiệp)Phân loại đại số siêu ma trận (LV tốt nghiệp)Sáng tạo bất đẳng thức (LV tốt nghiệp)Môđun chính tắc trên vành artin địa phương (LV tốt nghiệp)Tính bội của cực tiểu toàn cục của hàm tham số (LV tốt nghiệp)Tích phân lebesgue trên tập số thực (LV tốt nghiệp)Phát triển năng lực chủ nhiệm lớp cho sinh viên đại học sư phạm khu vực miền núi phía Bắc (LA tiến sĩ)Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữKhảo sát hiện tượng câu ghép tỉnh lược trong tiếng Việt qua hoạt động phát ngôn {Nếu...Thì}Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phụcKhảo sát thành ngữ tiếng Việt trong sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12Motif và biểu tượng trong Hồ Quý Ly của Nguyễn Xuân KhánhNâng cao chất lượng tín dụng trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng TMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh Hà NộiPhát triển nguồn nhân lực tại Công ty TNHH Công nghệ Nissei Việt NamQuản lý dự án ODA tại trường Đại học Công nghiệp Hà NộiSự hài lòng của khách hàng về dịch vụ bảo hiểm xe cơ giới tại công ty bảo hiểm PJICO Vĩnh PhúcTăng cường huy động vốn tại Công ty cổ phần Hệ thống thông tin FPTBAO NỘI XẠ CỦA MÔĐUN - NHỮNG HÌNH ẢNH CỤ THỂ CỦA NÓBáo cáo thực tập tổng hợp khoa QTKD trường ĐH Thương Mại tại công ty cổ phần Công Nghệ Macrocom
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập