Tài liệu về : “Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 đáp án

Bài tập Kinh tế lượng 2 có đáp án
... rằng: 2 σ  = 0.00 32; 2 i x = 0.08 32; X = 0.49 32 Ta có: ∑ = = n i i xESS 1 22 2 ) ˆ ( β  0.08 32 )6560.0( 0358.0 ) ˆ ( 2 2 2 1 2 === ∑ = β ESS x n i i (đpcm) 00 32. 0 21 9 0544.0 22 ˆ 1 2 2 = − ... ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVM ĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNG ĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Người soạn: GV. Phạm Văn Minh Câu 1 (25 điểm): Các khẳng định sau đây chính ... i i σ (đpcm) 2 1 2 1 2 1 2 1 )) ˆ (( ˆ ) ˆ ( βσβ Se xn X Var n i i n i i == ∑ ∑ = =  2 2 1 1 2 1 2 ˆ )) ˆ (( σ β Sexn X n i i n i i ∑ ∑ = = = 7057.4 00 32. 0 )0976.0(*08 32. 0*19 2 1 2 == ∑ = n i...
 • 9
 • 18,584
 • 572

Bài tập kinh tế vi mô đáp án

Bài tập kinh tế vi mô có đáp án
... của lượng xuất khẩu sẽ giảm: 2, 2 – 5% x 2, 2 = 2, 09. - ∆ CS = 1 /2 x (29 + Q D(P =2, 09) ) x (2, 2 – 2, 09) = 1 /2 x [29 + (-10 x 2, 09 + 51)] x 0,11 = 1 /2 x (29 + 30,1) x 0,11 = 3 ,25 - ∆ PS = - { 1 /2 ... Q S(P =2, 09) ) x (2, 2 – 2, 09) = - {1 /2 x [35 + (5 x 2, 09 +24 )] x 0,11 = - [1 /2 x (35 + 34,45) x 0,11)] = -3, 82 - Chính phủ: ∆ CP = 1 /2 x (2, 2 – 2, 09) x (Q S(P =2, 09) – Q D(P =2, 09) ) = 1 /2 x 0,11 ... = 1 /2 x (AE + ID) x AD Trong đó: AE = Q S(P =2, 2) = 5 x 2, 2 + 24 = 35 ID = Q S(P=1,93) = 5 x 1,93 + 24 = 33,65  S AEID = 1 /2 x (35 + 33,65) x 0 ,27 = 9 ,26 8 Q P S D P = 2, 2 1,8 1,93 33 33,65 29 ...
 • 31
 • 4,870
 • 68

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)

Bài tập kinh tế vi mô (có đáp án)
... a 22 a 31 b5 e 14 b 23 b 32 a6 e 15 e 24 a 33 d7 b 16 a 25 a 34 d8 b 17 b 26 a 35 a9 b 18 d 27 b 36 a5 .2 Đúng hay sai1 đ 10 s 19 đ 28 đ 2 đ 11 s 20 đ 29 s3 đ 12 s 21 s 30 s4 s 13 s 22 ... 25 d8e 17e 26 e9a 18c 27 b10 .2 Đúng hay sai1s 11đ 21 đ 31s 2 12 22 s 32s3s 13s 23 đ 33đ4s 14đ 24 đ 34s5đ 15đ 25 s 35đ6đ 16s 26 s 36s7s 17s 27 s 37s8đ 18đ 28 s 38đ9đ 19đ 29 đ 39đ10s 20 đ 30đ 40đ1033 ... 8 b 15 b 22 e 2 c 9 b 16 c 23 d3 d 10 e 17 a 24 c4 e 11 e 18 c 25 c5 b 12 a 19 a 26 b6 e 13 b 20 a 27 c100 3 47 b 14 d 21 a 28 d4 .2 Đúng hay sai1 đ 9 s 17 s 25 đ 2 s 10 đ 18 đ 26 đ3 đ...
 • 113
 • 3,525
 • 2

Bài tập Kinh tế lượng – Phần bản - 2007 pptx

Bài tập Kinh tế lượng – Phần cơ bản - 2007 pptx
... ống tr ong đời sốngcần cómột tấm l òngĐ ểl àm gì em biết không ?Đ ểgiócuốn đi………………………….Trònh Công Sơn Bài tập Kinh tế lượng – Phần cơ bản - 20 071BÀI TẬP KINH TẾ LƯNG PHẦN CƠ BẢNLấy ... Y=1+ 2 X+3D+U (E)Với bảng số liệu trên, kết quả hồi quy như sau: Bài tập Kinh tế lượng – Phần cơ bản - 20 0771) Nêu ý nghóa của các hệ số hồi quy riêng? 2) Theo bạn thì trình độ ảnh ... Ta các kết quả hồi quy sau:Y = 1.7668 020 3 + 0.8697969543 *DD + 0. 427 5 126 904 *X (a)Y = 2. 3 121 81303 + 0.3479989699 *X + 0. 129 320 1133 *X*DD (b)Y = 1.867938931 + 0.706385393 *DD + 0.409 923 6641...
 • 12
 • 2,082
 • 8

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf

BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG - MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠN - ĐÁP ÁN BÀI TẬP SỐ 2 pdf
... rằng: 2 σ= 0.00 32;2 ix= 0.08 32; X= 0.49 32 Ta có: ∑==niixESS1 22 2 )ˆ(β  0.08 32 )6560.0(0358.0)ˆ( 2 2 2 1 2 ===∑=βESSxnii (đpcm)00 32. 0 21 90544.0 22 ˆ1 2 2=−=−=−=∑=nRSSneniiσ ... ĐÁP ÁN BÀI TẬP 2 Người soạn: PVMĐẠI HỌC HOA SEN KINH TẾ LƯỢNGĐÁP ÁN Bài tập SỐ 2 MÔ HÌNH HỒI QUY ĐƠNNgười soạn: GV. Phạm Văn MinhCâu 1 (25 điểm): Các khẳng định sau đây chính ... (đpcm)00 32. 0 21 90544.0 22 ˆ1 2 2=−=−=−=∑=nRSSneniiσ (đpcm) 2 1 2 1 2 1 2 1))ˆ((ˆ)ˆ(βσβSexnXVarniinii==∑∑== 2 211 2 1 2 ˆ))ˆ((σβSexnXniinii∑∑===7057.400 32. 0)0976.0(*08 32. 0*19 2 1 2 ==∑=niiXTa...
 • 9
 • 1,840
 • 55

bài tập kinh tế lượng lời giải chi tiết

bài tập kinh tế lượng có lời giải chi tiết
... júô?ậ?vĂi 2 i25 2 i14i2i13i22i110 2 iVXXXXXXe GvHnkr?GvH 2 wRv?Ơ?ằQ?Ơ?M 2 wR?Z Q?])1k( 2 wHj?ừ?ấ'Ê lg Vjúô?ậ?ô-Ư?c 2 ieƠ O?J PM 2 iY??J?uGcHnkrGcH 2 DRK1K?rĂG1HL?sầã?Ưãố ... jểÊ??Ưở?ậ?ềY0YLkn 2 tM)Y(Se0[?dGxNwƠPTOH?[0YJkn 2 tM)Y(Se010YX 2 i 2 0 2 0)XX()XX(n1()Y(Se)(Se)XX(1 2 2 2 iSPKXROX?[?dGxNwƠPTOH?TWKQRQTI?c2?ế Êế??Ưế?ử?Ê?ÔểÊ??ƯởY0YLkn 2 tM)Y(Se0[?xO?[0YJkn 2 tM)Y(Se0 2 i 2 0 2 0)XX()XX(n11()Y(Se`M?júô?ậ?ử?ấ'Ê ?2? ấẫÊ?ã\?GbGtK?tFH?Ơ?O ... Qv?Ơ?ằQ?Ơ?M 2 DRZ Q?])1( 2 HL?sầã?Ưãố?ev?Ơ?ằ)2n,1(ff;(Sef 2 )11bếƯ?Ư0\YL?ễ?ừ 2 iM?b\?ôẩ??Ê!Ư?Ư 2 iML?bấ\?ừ 2 iYJ?u\GtH?Ơ 2 i?Ơji 2 X.M?b\?ôẩ??Ê!Ư?ƯjiXJ?nkr?Gl?Ê!ƯHiYM?b?ôẩ??Ê!Ư?ƯiYMJ?kÊ\?\?ôẩ??Ê!ƯM\?Ư"Ê?ãừr/?-Ê?ềô??ã?-Yx?Ơ...
 • 18
 • 14,133
 • 30

Bài tập kinh tế lượng hay 2

Bài tập kinh tế lượng hay 2
... (Y : tỷ USD). X 148 .23 75 .26 181. 32 131.88 69.84 67 .25 34. 82 66.76 7 .23 8.07 20 .43 33.45Y 19.74 10.07 26 . 72 17. 82 9.14 9.15 4.5 9.04 0.96 1.13 2. 69 4.57Biết rằng Y và X quan hệ tuyến tính ... 23 ,3199 ,26 14,55 148 ,23 19,7414,14 1,88 75 ,26 10,0767,09 10,85 181, 32 26, 72 Biết rằng Y và X quan hệ tuyến tính với nhaua. Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X. Giải thích ý nghĩa kinh tế ... nghĩa 5%.Câu 2. 9. Bảng sau cho biết số liệu về tổng thu nhập (X) và tổng chi tiêu cho chăm sóc sứckhỏe (Y). X 21 ,2 19,3 25 ,1 27 ,4 23 ,3 31,6 31,7 26 ,4 29 ,4 30,0 38,8 50,3Y 3,4 2, 3 3,5 3,5 3,4...
 • 7
 • 138
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Giỏ hàng Đã
xem
RFD TOP