Skill CASIO + đề trắc nghiệm số 1

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 1 (có đáp án)
... D Đáp án : (A) Bài : 16 614 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 16 613 Nghiệm phương trình Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (D) Bài : 16 612 Nghiệm phương trình là: Chọn đáp ... D Đáp án : (D) Bài : 16 611 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) Bài : 16 610 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp án : (B) Bài : 16 609 Giải phương trình Chọn đáp án A B C D Đáp ... Chọn đáp án A B C D Bài : 16 617 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (A) Bài : 16 616 Giải phương trình: Chọn đáp án A B C : D Đáp án : (D) Bài : 16 615 Giải phương trình: Chọn đáp án...
 • 19
 • 450
 • 10

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án

Bộ đề trắc nghiệm số 1 - Đáp án
... 10 Vậy người trả lời không? Chọn đáp án A Đúng B Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 11 ; C Không thể ba nhiễm kép số lượng NST 5; D Không thể ba nhiễm kép số lượng 14 ; Đáp án : (A) Bài : 214 15 ... Chọn đáp án A 1, 2, 3, 5; B 1, 3, 4, 5; C 1, 2, 3, 5; D 1, 2, 3, Đáp án : (D) Bài : 213 77 Chọn đáp án A Nhân đôi NST; B Phân li NST; C Trao đổi chéo NST; D Kiểu tập trung NST kì giảm phân I Đáp án ... là: Chọn đáp án A 64; B 12 8; C 256; D 512 ; Đáp án : (B) Bài : 213 93 Bộ phận NST nơi tích tụ nhiều rARN (ARN ribôxôm): Chọn đáp án A Tâm động; B Eo sơ cấp; C Eo thứ cấp; D Thể kèm; Đáp án : (C)...
 • 22
 • 181
 • 1

Bộ đề trắc nghiêm số 1 môn Hóa - Đáp án

Bộ đề trắc nghiêm số 1 môn Hóa - Đáp án
... Chọn đáp án A 16 ml B 32ml C 16 0ml D 320ml Đáp án : (D) Bài : 8226 Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức, bậc 2, mạch hở X thu số mol tương ứng : Công thức cấu tạo X nước theo tỉ lệ Chọn đáp án A ... B C D Đáp án : (B) Bài : 16 879 Khi đốt cháy đồng đẳng loải rượu tỉ lệ số mol tử C rượu tăng dần Vậy công thức tổng quát dãy đồng đẳng rượu là: Chọn đáp án A B C D Đáp án : (C) tăng dần số nguyên ... glucozơ, glixerol, metanal, propan -1 - ol? Chọn đáp án A B dung dịch C dung dịch rom D Na kim loại Đáp án : (A) Bài : 8228 Hợp chất hữu X có mạch cacbon không phân nhánh, bậc (chứa C, H, N), nitơ chiếm...
 • 7
 • 161
 • 0

Môn Hóa Học - Đề trắc nghiệm số 1

Môn Hóa Học - Đề trắc nghiệm số 1
... B 9,6% C 10 ,7% D Kết khác Câu 37:Trộn V1 lit dung dòch H2SO4 có pH = với V2 lit dung dòch NaOH có pH = 12 để dung dòch có pH = 4, tỷ lệ V1: V2 có giá trò nào? A 9 :11 B 10 1:9 C 99 :10 1 D Tỷ lệ ... đây: CH3COOH (2), CH2Cl-CH2COOH (1) , HCOOH (3), CH3-CHCl-COOH (4) A (3) > (2) > (1 ) > (4) B (4) > (2) > (1 ) > (3) C (4) > (1) > (3) > (2) D Kết khác Câu 15 : Đốt cháy 1, 68 lít hỗn hợp CH4, C2H4 ... 500ml dung dịch NaOH 1M Cơng thức cấu tạo axit là: a CH3COOH C2H5COOH c HCOOH HOOC-COOH b HCOOH C2H5COOH d CH3COOH HOOC-CH2-COOH Câu 27: Cho 1, 152g hỗn hợp Fe, Mg vào 0 ,1 lít dung dòch AgNO3...
 • 4
 • 97
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 – Tháng 02/2008
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = e = 1, 6 .10 19 C ; me = 9 ,1. 10− 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 −4 T B 1, 0 .10 −3 T C 1, 0 .10 −4 T D 2,5 .10 −3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, ... triệt tiêu cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị 19 nhỏ ? Cho h = 6, 625 .10 −34 Js ; c = 3 .10 8 m / s ; qe = 1, 6 .10 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V t1 li độ chất điểm x1 = 3cm 26 Một chất...
 • 6
 • 303
 • 7

De Toan NTP-Hue trac nghiem so 1

De Toan NTP-Hue trac nghiem so 1
... Câu 12 : S hỡnh tam giỏc hỡnh bờn l : A Câu 13 : A Câu 14 : A Câu 15 : A C ln D ln B C 10 D 12 Tng ca + + + +2005 + 2007 + 2009 = S thớch hp in vo ch chm l : C 10 10025 10 09020 B 10 1 015 2 D 10 110 30 ... 12 6 C 17 2 D 12 0 phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Toán Tuyển sinh lớp Mã Đề số : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Toỏn TS NTP - 2009 Toỏn ... Câu 19 : Bit tng ca hai s l 0,25 v thng ca hai s ú l 0,25 S ln l : A 0,2 C 0 ,15 B 0 ,12 D 0,05 1 Câu 20 : Bit hiu ca hai s l 84 v s bng s ln S l: A 42 Toỏn TS NTP - 2009 B 12 6 C 17 2 D 12 0...
 • 5
 • 43
 • 0

De TV NTP-Hue trac nghiem so 1

De TV NTP-Hue trac nghiem so 1
... _ phiếu soi - đáp án (Dành cho giám khảo) Môn : Tieng viet tuyen sinh NTP Đề số : Ting Vit-TS NTP-2009 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Ting Vit-TS NTP-2009 ... trc Câu 15 : Dũng no di õy cha phi l cõu ? A nh nng vng tri nh xung cỏnh ng vng úng B Chic ng h treo tng th vin trng em C Trờn mt bin, on thuyn ỏnh cỏ lt nhanh D Cỏnh ng rng mờnh mụng Câu 16 : Nhúm ... thỏi bỡnh, bỡnh Câu 17 : T ỏnh cõu no di õy c dựng vi ngha gc ? A Cỏc bn khụng nờn ỏnh B Bỏc nụng dõn ỏnh trõu ng C Sỏng no, b cng ỏnh thc em dy th dc D Cỏc bn khụng nờn ỏnh Câu 18 : Dũng no di...
 • 3
 • 26
 • 0

Đề thi trắc nghiệm số 1 doc

Đề thi trắc nghiệm số 1 doc
... sheeps 17 The problem is _ in summer a) much worse b) much more worse c) much more bad d) much worst 18 She'll tell us _ a) 11 o'clock in this morning b) at 11 o'clock this morning c) on 11 o'clock ... get c) find d) arrive 10 "Must I take my umbrella?" "No, you _ It's not going to rain." a) mustn't b) needn't c) have to d) don't 11 I think John _ translate this document a) have to b) ... taller then 13 It took years of research, but _ they found the answer a) at the end b) in the end c) last d) lastly 14 There was _ I could say a) any b) nothing c) everything d) anything 15 We...
 • 45
 • 49
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pptx

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pptx
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 202
 • 2

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pot

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pot
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 139
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 57 doc

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 57 doc
... mX  205,974468u 1u  9 31, 5MeV / c Vận tốc hạt  bay xấp xỉ ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng ... dòng điện mạch cực đại 1A C R L,r A N M Giá trị R C1 bằng: 2 .10 3 F  10 3 C R  40 ; C1  F  A R  40 ; C1  2 .10 3 F  10 3 D R  50 ; C1  F  B R  50 ; C1  14 Phát biểu sau không ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu...
 • 6
 • 192
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT LÍ 2 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 MÔN VẬT LÍ 2 pdf
... điện R  22 , 75mm Cho h  6, 625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2, 5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2, 5 .10 3 T ... 0 026 03u , mX  20 5,974468u 1u  9 31, 5MeV / c Vận tốc hạt  bay xấp xỉ ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm ... / s Tại thời điểm t2 li độ x2  2cm vận tốc v2  60 2cm / s Biên độ tần số góc dao động chất điểm bằng: A 6cm ; 20 rad/s B 6cm ; 12 rad/s C 12 cm ; 20 rad/s D 12 cm ; 10 rad/s 27 Phát biểu sau sai...
 • 6
 • 67
 • 0

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 pdf

ĐỀ LUYỆN THI TRẮC NGHIỆM SỐ 1 pdf
... sai Câu 11 : Đốt cháy hỗn hợp X gồm andehit đơn chức no rượu đơn chức chưa no có nối đôi, tất mạch hở : a Số mol H2O = số mol CO2 b Số mol H2O > số mol CO2 c Số mol H2O < số mol CO2 d Số mol H2O ... b Số mol H2O > số mol CO2 c Số mol H2O < số mol CO2 d Số mol H2O gấp đôi số mol CO2 e Số mol CO2 gấp đôi số mol H2O Câu 12 : Nhận định sơ đồ phản ứng sau: A t  B  H ; xt,t B D E  ; xt ... Andehit fomic Câu 13 : Đốt cháy hỗn hợp đồng đẳng anđêhit thu số mol CO2 = số mol H2O dãy đồng đẳng: a Andehit đơn chức no b Andehit vòng no c Andehit chức no e Kết khác Câu 14 : Đốt cháy hoàn...
 • 3
 • 108
 • 0

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pdf

ĐỀ THI THỬ TRẮC NGHIỆM SỐ 1 Vật lý và Tuổi trẻ Số 54 pdf
... ? A 1, 2 .10 6 m / s B 12 .10 6 m / s C 1, 6 .10 6 m / s D 16 .10 6 m / s 11 Vật kính thị kính kính thi n văn có tiêu cự +16 0cm +5cm Khoảng cách hai kính độ bội giác ngắm chừng vô cực A 15 5cm 32 B 16 5cm ... s ; qe  e  1, 6 .10 19 C ; me  9 ,1. 10 31 kg Độ lớn cảm ứng từ B từ trường là: A 2,5 .10 4 T B 1, 0 .10 3 T C 1, 0 .10 4 T D 2,5 .10 3 T 49 Trên sợi dây dài 1, 5m, có sóng dừng tạo ra, hai đầu ... cần đặt vào catod anod hiệu điện có giá trị nhỏ ? Cho h  6,625 .10 34 Js ; c  3 .10 8 m / s ; qe  1, 6 .10 19 C A 1, 05V B 0,8V C 1, 62V D 2,45V 26 Một chất điểm dao động điều hòa thời điểm t1 li...
 • 6
 • 178
 • 0

Báo cáo bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu nâng cao đề bài câu hỏi trắc nghiệm số 1

Báo cáo bài tập lớn môn cơ sở dữ liệu nâng cao đề bài câu hỏi trắc nghiệm số 1
... Câu hỏi trắc nghiệm số Phần trắc nghiệm: Chọn đáp án (đánh dấu  vào ô): Câu sở liệu là:  A) Một sưu tập lớn loại liệu tác nghiệp  B) Một tập File liệu  C) Một tập chương trình ... tối thiểu tìm B1 Câu Cho F G tập phụ thuộc thoả tập Ω Ký hiệu XG+ XF+ tập bao đóng ứng với tập G F Chứng minh F ≅ G XG+ = XF+ Giải: Nhóm – Lớp DCT10B Trang 11 Câu hỏi trắc nghiệm số -Theo định ... AC 10 AD AD ADEG 11 AE AE AE 12 AG AG AG 13 BC BC Q+ BC BC 14 BD BD Q+ BD BD 15 BE BE Q+ BE BE 16 BG BG BG 17 CD CD Q+ CD CD 18 CE CE Q+ CE CE 19 CG CG Q+ CG CG 20 DE DE DEG Nhóm – Lớp DCT10B...
 • 29
 • 85
 • 0

Xem thêm