Nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại thư viện trường cao đẳng kỹ thuật cao thắng

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Trung ương

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Trung ương
... dùng tin nhu cầu tin hoạt động thông tin- thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Chƣơng 2: Thực trạng nhu cầu tin người dùng tin Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Học ... Trung ương - Phạm vi nghiên cứu: Thư viện trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương từ năm 2009 đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu nhu cầu tin thư viện trường Cao ... dùng tin Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương + Nghiên cứu đặc điểm nhu cầu tin tập quán khai thác thông tin Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương + Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao...
 • 107
 • 109
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường cao đẳng kinh tế kỹ thuật trung ương

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện trường cao đẳng kinh tế  kỹ thuật trung ương
... 1.2.2 Thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương Error! Bookmark not defined 1.3 Tầm quan trọng nghiên cứu nhu cầu tin thƣ viện trƣờng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ƣơng Error! ... hợp với nhu cầu tin Chính vậy, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu nhu cầu tin thư viện Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Trung ương ” làm đề tài luận văn tốt nghiệp Tổng quan tình hình nghiên cứu Để ... Nguyệt Luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu nhu cầu tin thư viện Trường Kinh tế - Kỹ thuật TW Biểu đồ 2.5 Nhu cầu tin ngôn ngữ tài liệu theo nhóm người dùng tin 41 Bảng 2.6 Nhu cầu tin ngôn ngữ tài liệu...
 • 13
 • 6
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện tỉnh hải dương

Nghiên cứu nhu cầu tin tại thư viện tỉnh hải dương
... Nguồn lực Thư viện Tỉnh Hải Dương 19 1.5 Người dùng tin nhu cầu tin Thư viện Tỉnh Hải Dương 23 Chƣơng 2: Nghiên cứu nhu cầu tin việc thỏa mãn nhu cầu tin thƣ viện Tỉnh Hải Dƣơng ... tin - văn hóa - giáo dục Tỉnh Hải Dương Chương 2: Nghiên cứu nhu cầu tin việc thỏa mãn nhu cầu tin thư viện Tinh Hải Dương Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu tin thư ... ngày cao nhu cầu đoc nhu cầu tin NDT toàn tỉnh 22 CHƢƠNG NGHIÊN CỨU NHU CẦU TIN CỦA NGƢỜI DÙNG TIN TẠI THƢ VIỆN TỈNH HẢI DƢƠNG 2.1 Vai trò ngƣời dùng tin hoạt động phát triển Thƣ viện Tỉnh Hải Dƣơng...
 • 78
 • 40
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học quốc gia hà nội

Nghiên cứu nhu cầu tin tại trung tâm thông tin thư viện trường đại học quốc gia hà nội
... mãn phát triển nhu cầu tin Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Quốc gia Nội CHƢƠNG NHU CẦU TIN VÀ NGƢỜI DÙNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 1.1 NHỮNG ... chung nhu cầu tin ngƣời dùng tin  Tìm hiểu đặc điểm hoạt động thông tin Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Đại học Quốc gia Nội Nghiên cứu thực trạng nhu cầu tin Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Đại ... cầu tin NDT đề xuất giải pháp thỏa mãn phát triển NCT NDT Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Đại học Quốc gia Nội, lựa chọn đề tài Nghiên cứu nhu cầu tin Trung tâm Thông tin – Thƣ viện Đại học Quốc...
 • 81
 • 52
 • 1

Ứng dụng semantic web xây dựng hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện trường cao đẳng công nghệ thông tin

Ứng dụng semantic web xây dựng hệ thống tra cứu thông tin tại thư viện trường cao đẳng công nghệ thông tin
... thông thư viện hệ thống siêu liệu thư viện điện tử với hệ thống siêu liệu thư viện khác Với lý chọn đề tài: Ứng dụng Semantic Web - Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thư viện trường Công nghệ ... hình hệ thống thư viện Nghiên cứu xây dựng website tra cứu thông tin thư viện trường Công nghệ Thông tin 2.2 Nhiệm vụ Tìm hiểu lý thuyết Semantic Web 3 Phân tích thiết kế ứng dụng Semantic Web ... bảo tính xác thông tin 4 Về mặt thực tiễn, việc xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thư viện trường Công nghệ Thông tin cho phép người dùng tìm kiếm thông tin tài nguyên thư viện Bố cục luận...
 • 26
 • 263
 • 2

Tìm hiểu nhu cầu tin và mức độ đáp ứng nhu cầu tin tại thư viện tỉnh vĩnh phúc

Tìm hiểu nhu cầu tin và mức độ đáp ứng nhu cầu tin tại thư viện tỉnh vĩnh phúc
... lớn tỉnh 17 CHƢƠNG ĐẶC ĐIỂM NHU CẦU TIN VÀ MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG NHU CẦU TIN TẠI THƢ VIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2.1 Nhu cầu tin 2.1.1 Khái niệm nhu cầu tin, sở thích tin, yêu cầu tin Nhu cầu tin Trƣớc tìm hiểu ... niệm nhu cầu tin, sở thích tin, yêu cầu tin 18 2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu tin Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc 20 2.1.3 Ý nghĩa việc tìm hiểu nhu cầu tin Thư viện tỉnh Vĩnh Phúc ... nhu cầu tin cho ngƣời dùng tin Thƣ viện tỉnh Vĩnh Phúc 28 2.4.1 Mức độ đáp ứng nhu cầu tin vốn tài liệu 30 2.4.2 Mức độ đáp ứng nhu cầu tin sản phẩm – dịch vụ thông tin 32...
 • 62
 • 59
 • 0

Tìm hiểu bộ máy tra cứu tin tại thư viện trường cao đẳng sư phạm hà tây

Tìm hiểu bộ máy tra cứu tin tại thư viện trường cao đẳng sư phạm hà tây
... tỉnh định nhập trường Cán quản lý vào trường Cao đẳng phạm Tây Năm 2004 Đầu năm 2004 khối phạm thuộc trường Cao đẳng cộng đồng Tây điều chuyển trường Cao đẳng phạm Tây 45 năm qua, ... 21/03/1978 Trường Cao đẳng phạm Sơn Bình thành lập sở trường phạm 10+3A Sơn Bình Năm 1991 Tỉnh Sơn Bình lại tách thành hai tỉnh Tây Hòa Bình, trường Cao đẳng phạm Sơn Bình ... đẳng phạm Tây giữ nguyên tên cũ trường Cao đẳng phạm Tây Ban đầu thư viện trường CĐSPHT chưa có chủ trương xác định rõ thư viện độc lập nên nhà trường ghép thư viện phận nằm điều hành,...
 • 65
 • 99
 • 0

Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội

Phát triển nguồn lực thông tin tại Thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội
... 3: Giải pháp phát triển nguồn lực thông tin Thƣ viện trƣờng Cao đẳng phạm Nội 15 CHƢƠNG NGUỒN LỰC THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN – THƢ VIỆN TẠI TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ NỘI 1.1 Cơ ... Chƣơng 1: Nguồn lực thông tin hoạt động thông tin – thƣ viện trƣờng Cao đẳng phạm Nội - Chƣơng 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin Thƣ viện trƣờng Cao đẳng phạm Nội - ... TÁC PHÁT TRIỂN NGUỒN LỰC THÔNG TIN TẠI THƢ VIỆN TRƢỜNG CAO ĐẲNG SƢ PHẠM HÀ NỘI 52 2.1 Thực trạng nguồn lực thông tin Thƣ viện trƣờng Cao đẳng phạm Nội 52 2.1.1 Đặc điểm nội...
 • 153
 • 101
 • 0

Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện trường cao đẳng sư phạm hà nội

Phát triển nguồn lực thông tin tại thư viện trường cao đẳng sư phạm hà nội
... Chương 1: Nguồn lực thông tin hoạt động thông tin thư viện trường Cao đẳng phạm Nội - Chương 2: Thực trạng công tác phát triển nguồn lực thông tin Thư viện trường Cao đẳng phạm Nội - ... đọc Thư viện trường Cao đẳng phạm Nội Luận văn Thạc sĩ Thư viện, Trường Đại học Văn hoá Nội, Nội Nguyễn Hữu Hùng (2005), Phát triển thông tin khoa học công nghệ để trở thành nguồn lực, ... lí nguồn lực thông tin, hợp tác quốc tế việc chia sẻ nguồn lực thông tin xây dựng Consorsium - Phát triển nguồn lực thông tin trung tâm Thông tin Thư viện trường Đại học Công nghiệp Nội ...
 • 10
 • 42
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gà đồi yên thế của người sản xuất gà yên thế huyện yên thế tỉnh bắc giang

Nghiên cứu nhu cầu tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận gà đồi yên thế của người sản xuất gà yên thế  huyện yên thế  tỉnh bắc giang
... NAM HOÀNG THỊ TUYẾT LÊ NGHIÊN CỨU NHU CẦU THAM GIA SỬ DỤNG NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN “GÀ ĐỒI YÊN THẾ” CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT GÀ YÊN THẾ – HUYỆN YÊN THẾ – TỈNH BẮC GIANG Chuyên ngành : KINH TẾ NÔNG NGHIỆP ... cứu nhu cầu tham gia sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đồi Yên Thế người sản xuất Yên Thế – huyên Yên Thế tỉnh Bắc Giang 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Trên sở nhiên cứu nhu ... Nhu cầu tham gia sử dụng NHCN đồi Yên Thế hộ sản xuất 65 4.2.1 Tình hình cấp sử dụng NHCN đồi Yên Thế 65 4.2.2 Những lợi ích tham gia sử dụng NHCN đồi Yên Thế 68 4.2.3 Nhu cầu tham gia...
 • 138
 • 127
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại bộ nội vụ và các cơ quan trực thuộc bộ

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lí tại bộ nội vụ và các cơ quan trực thuộc bộ
... ĐỘNG THÔNG TIN – THƢ VIỆN TẠI CÁC CƠ QUAN BỘ NỘI VỤ 1.2.1 Đặc điểm ngƣời dùng tin cán quản Bộ Nội vụ quan trực thuộc Bộ Người dùng tin cán quản quan thuộc Bộ Nội vụ quan trực thuộc thực ... nhu cầu tin cán quản lý Chƣơng ĐẶC ĐIỂM NGƢỜI DÙNG TIN VÀ VAI TRÕ CỦA NHU CẦU TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƢ VIỆN TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC ... ĐIỂM NHU CẦU TIN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ 2.1 ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG NHU CẦU TIN 2.1.1 Nhu cầu nội dung tài liệu Kết khảo sát cho thấy lĩnh vực thông tin cán bộ, ...
 • 14
 • 175
 • 0

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại Bộ Nội Vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ

Nghiên cứu nhu cầu tin của cán bộ quản lý tại Bộ Nội Vụ và các cơ quan trực thuộc Bộ
... Vai trò nhu cầu tin hoạt động thông tin thư viện Bộ Nội vụ quan trực thuộc Bộ ……………………………………………… Chương 2: ĐẶC ĐIỂM NHU CẦU TIN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ…………………………… ... nhu cầu tin cán quản Chương ĐẶC ĐIỂM NGƯỜI DÙNG TIN VÀ VAI TRÒ CỦA NHU CẦU TIN TRONG HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN THƯ VIỆN TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ 1.1 KHÁI QUÁT VỀ BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC ... triển toàn ngành nội vụ từ đến năm 2020 Chương ĐẶC ĐIỂM NHU CẦU TIN CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ TẠI BỘ NỘI VỤ VÀ CÁC CƠ QUAN TRỰC THUỘC BỘ 2.1 ĐẶC ĐIỂM NỘI DUNG NHU CẦU TIN 2.1.1 Nhu cầu nội dung tài liệu...
 • 91
 • 122
 • 0

nghiên cứu nhu cầu tham quan các làng nghề tại khánh hòa của du khách quốc tế

nghiên cứu nhu cầu tham quan các làng nghề tại khánh hòa của du khách quốc tế
... chung v k t qu i u tra nhu c u tham quan c a du khách qu c t i v i làng ngh t i Khánh Hòa 2.2.3 Phân tích y u t nh hư ng t i Khánh Hòa c a du khách qu c t n nhu c u tham quan làng ngh 2.2.4 ánh giá ... ng 2.11 Cách th c t ch c i du l ch c a du khách qu c t B ng 2.12 Các làng ngh mà du khách qu c t ã tham quan t i Khánh Hòa B ng 2.13 M c ích tham quan làng ngh c a du khách qu c t B ng 2.14 Phương ... d ng tham quan làng ngh B ng 2.15 M c th a mãn c a du khách qu c t tham quan làng ngh B ng 2.16 Các làng ngh mà du khách qu c t có ý nh tham quan B ng 2.17 M t s thông tin cá nhân c a du khách...
 • 104
 • 211
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tinnghiên cứu nhu cầu tin của người dùng tin tại thư viện trườngnghiên cứu nhu cầu tinnghiên cứu nhu cầu tham gia xây dựng và sử dụng nhãn hiệu tập thể rau an toànđánh giá công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường đại học quảng bìnhgiải pháp nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dùng tin tại thư viện trường đại học quảng bìnhtìm hiểu công tác xử lý nội dung tài liệu tại thư viện trường cao đẳng công nghiệp phúc yênmột số vấn đề chung về thực nghiệm biện pháp quản lý nguồn lực thông tin tại thư viện trường đại học sư phạm tp hcmnghiên cứu nhu cầu sử dụng kem đánh răng của sinh viên trường đại học cửu longnghiên cứu nhu cầu sử dụng internet của sinh viênnghiên cứu nhu cầu người tiêu dùngnghiên cứu nhu cầu sử dụng laptop của sinh viênnghiên cứu nhu cầu sử dụng dịch vụ bankplus của khách hàng đối với ngân hàngf agribanknghiên cứu nhu cầu mua sắm của người dân tại chợ truyền thống trên địa bàn thành phố cần thơtiểu luận nghiên cứu nhu cầu sử dụng mì ăn liền của sinh viênĐề cương ôn tập địa lí 8 HKITiểu luận Khủng hoảng kinh tế Mỹ 2008 2010Bài 24 vùng bắc trung bộ (tiếp theo)Đề tài: “Theo anh chị thế nào là phát triển loại hình Bảo hiểm hỏa hoạn nhà tư nhân ở Việt Nam”luận văn triết học Gia đình phật tử với thanh thiếu niên ở thừa thiên huếKhoá luận tốt nghiệp thế giới nhân vật trong tác phẩm tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của nguyễn nhật ánhLuận văn Tác động của du lịch đến đời sống văn hóaxã hội của người Thái ở Mai ChâuHòa Bình và các giải pháp phát triển (Nghiên cứu trường hợp 4 bản bản Lác, bản Pom Coọng, bản Văn, bản Nhót)Tập huấn giáo viên chủ nhiệm lớp bậc thpt và bậc thcstrắc nghiệm vật lý 10 4 mức độ có đáp ánViết thư UPU lần thứ 46 2017Khoá luận tốt nghiệp thiết kế bài hướng dẫn học môn khoa học lớp 5 theo hướng phát triển năng lực tự học cho học sinh trong mô hình trường tiểu học mới việt namBài Giảng Marketing Căn BảnHọp Mạng Lưới Quản Lý Chất Lượng Bệnh Viện Từ DũHọc Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh Về Nêu Cao Tinh Thần Trách Nhiệm, Chống Chủ Nghĩa Cá Nhân, Nói Đi Đôi Với Làmbp statistical review of world energy 2016 spencer dale slidepackTử vi tổng hợp hay và đơn giản nhấtTieu luan cao học tu tuong ho chi minh ve CNXH viet nambiện pháp nâng cao chất lượng dạy học 2 buổi ở trường tiểu họcGiải pháp quản lý quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác xã hội hoá giáo dục mầm non trong giai đoạn hiện nayCateloge Pump Graco-Husky
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập