KIỂM TRA ANH văn THƯỜNG XUYÊN lớp 3

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf
... đáp án đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh - khối : năm học 2008 - 2009 ( Thời gian 40 phút ) Ubnd thành phố thái bình Phòng giáo dục & đào tạo Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác loại ... you have ? Bài 3: Em điền chữ vào ô Thanks, goodbye 1/ Nice to meet you 2/ What is his name ? 3/ I have four books 4/ This is my house 5/ Where are the dolls ? Bài 4: Em chọn khoanh tròn vào trớc ... tròn vào trớc câu trả lời ( điểm ) 1/ There many pets in the house 2/ is the weather to day ? 3/ up, please ! 4/ That my mother 5/ What your name ? a: b: c: c: a: are How Stand is is Bài...
 • 2
 • 459
 • 6

Vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại để kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập lịch sử của học sinh ở trường THPT, qua giai đoạn lịch sử việt nam từ 1930 – 1945 lớp 12 chương trình chuẩn

Vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại để kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập lịch sử của học sinh ở trường THPT, qua giai đoạn lịch sử việt nam từ 1930 – 1945 lớp 12 chương trình chuẩn
... qua giai đoạn lịch sử 1930 1945 phần lịch sử Việt Nam lớp 12 Chương trình chuẩn Nội Dung Chương 1, Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học đánh giá thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh ... 2.2.2 Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết học tập học sinh qua phần lịch sử Việt Nam từ 1930 1945 lớp 12 THPT Chương trình chuẩn 2.2.2.1 Phương pháp dạy ... thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh trường THPT Lý luận & thực tiễn - Chương 2, Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học kiểm tra đánh giá thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh trường THPT,...
 • 62
 • 172
 • 0

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 4 pptx

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 4 pptx
... A 12 A 13 B 14 C 15 C 16 A 17 D 18 C 19 C 20 B 21 B 22 C 23 D 24 A 25 B 26 A 27 C 28 D 29 C 30 B 31 D 32 B 33 D 34 A 35 A 36 C 37 D 38 B 39 D 40 C MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 9_ BÀI Nội dung ... Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Số câu ... Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Số câu hỏi: 40 10 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 60% 20% 20% ...
 • 6
 • 392
 • 8

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 3 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 3 doc
... AND GRAMMAR 1-D 2-D 3- C 4-C 5-A 6-D 7-C 8-B 9- D 10-C 11-B 12-A 13- D 14-B 15-B 16-B 17-C 18-C 19- C 20-B III READING 1-B 2-D 3- A 4-B 5-B 6-C 7-A 8-B 9- B 10- D IV WRITING 1-B 2-D 3- B 4-C 5-A ... teaching (3) A.could take B take C can take D.will take (1) A.possible B impossible C positive D.possessive (3) A.join B.would join C will join D.can join (2) 10 A.do B did C.have done D.be done (3) ... (3) A he can’t have lunch before pm B he can have lunch before pm C he can’t have lunch after pm D he can’t have lunch before 11 pm THE END ANSWER KEY - UNIT I PHONETICS 1-C 2-C 3- D...
 • 3
 • 355
 • 4

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 2 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 2 doc
... D 2. C 3.C 4.D 5.A II GRAMMAR & VOCABULARY (4ms) 1.C 2A 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.C 9. D 10.B 11.D 12. D 13.C 14.D 15.D 16.B 17.B 18.D 19. A 20 .D III READING (2, 5ms) 1.A 2. C 3.A 4.D 5.D IV WRITING (2, 5ms) ... home (3) A clean B is cleaned C be clean D be cleaned 19 The report must right now ( 1) A be finished B is finished C finish D be finish 20 Smoking _ in public ( 1) A should prohibit B ... a city in _ (2) A France B India C Italy D Germany The word jeans is from the name of a city in _.( 1) A France B The United States C Italy D Germany Levi Strauss went to California...
 • 5
 • 305
 • 3

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 1 pdf

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 1 pdf
... : I - C 2-C 3-A II - C 2-B 3-D 4-C 10 - A 5-D 11 - B 4-C 4-B 9- C 5-D 10 - C 4-B 4-C 5-D 5-D 6-C 12 - C MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH TEST Nội Dung Số câu Mức độ khó 1 II: Choose one word which has the ... by choosing a, b, c or d: 10 D Reading: (2,5ms) E.Writing: (2.5ms) I / Circle the correct sentence (a,b,c or d) made 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 from the suggested words: (1, 25ms) II / Choose the best ... syllable.(0.5m) 1 B Grammar and vocabulary: (3ms) 10 11 12 A Phonetics: (1m) I :Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others: (0.5m) C Identify mistakes (1m) Each...
 • 6
 • 303
 • 1

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 5 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 5 doc
... câu chọn 0, 25 điểm (tổng cộng 10 điểm ) THE END ĐÁP ÁN : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH Unit I– D 2.C 3.B 4.C II – 5. B 6.B 7.A 8.D 9. D 10.A 11.C 12.B 13.D 14.A 15. C 16.A 17.C 18.D 19. D 20.C III ... 19. D 20.C III – 21B 22A 23C 24D 25D 26A 27C 28B 29C 30B IV – 31C 32D 33C 34.A 35. D 36.C 37.A 38.D 39. C 40.A Ma Trận Đề Thi Trắc Nghiệm ( TEST ) STT Nội Dung Tổng số câu hỏi Cấp độ Ghi Chú I Pronunciation ... ( 29 )………………………… entertainment programs than any other kinds The programs include action – packed dramas, light comedies, (30 )………………… events and motion pictures 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...
 • 5
 • 297
 • 3

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 09)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 09)
... should wash our hands meals Don't forget to brush your teeth every meal The street is full of traffic from morning night I was born 1976 She's playing football the moment IV Read the...
 • 2
 • 219
 • 0

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 01)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 01)
... classes all day Tram has five periods a day Huy’s school is better than Tram’s school Nam is Tien’s neighbor Huy plays games with Tram after school Tien likes playing football Tram likes reading ... my cousins such as chatting, play video games…, and I go swimming in the river near my house I’m Tram My class is 7D My school is in the town I have five periods a day so I’m tired I always want ... with Tram after school Tien likes playing football Tram likes reading stories and newspapers 10 Tram doesn’t like going to school because she isn’t good at studying 11 Nam and Tien sometimes go...
 • 3
 • 222
 • 5

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 02)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 02)
... different things Let's play chess after dinner Trang: Ok! It sounds interesting Trang invites Mai to come to house for dinner A her B my C your Trang wants Mai to _ after dinner A see a ... VTV2? Trang: Oh, my father doesn't love cartoon films At this time he is watching a football match on VTV3 He prefers sports to other programs Mai: Oh, does your mother also like sport? Trang: ... sentences (2pts) Trang: Would you like to come to my house for dinner? Mai: Yes, I'd love to What shall we then? Trang: We'll play some computer games Do you like...
 • 2
 • 249
 • 9

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 03)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 03)
... if the following statements are true (T) or false (F) (2 points) T/ F The Robinsons went to Nha Trang for their vacation They returned to Hanoi by car Liz saw rice paddies for the first time They...
 • 2
 • 257
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra anh van mot tiet lop 6đề kiểm tra anh văn số 1 lớp 11đề kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 12kiem tra anh van 1 tiet lop 9đề kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 10kiem tra anh van 1 tiet lop 11 lan 2Dạng đồ thị trong hóa học trong trường THPT(Triết học) vận dụng quan điểm toàn diện để phân tích thực trạng đói nghèo ở một số vùng đồng bào dân tộc miền núi miền bắc nước taBỘ ĐỀ ÔN HÈ TOÁN LỚP 1 LÊN LỚP 2 HAY NHẤTSKKN chuan tich hop lien monNghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầm (tt)Bài giảng địa lý bài 23slich mối quan hệ giữa dân số và tỉ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết chữ theo thành thị và nông thôn từ năm 2006 đến năm 2012Linear algebra w applications 4th bretscherPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcNghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện hòa an, tỉnh cao bằngXác định một số đặc tính sinh vật học của vi khuẩn pasteurella multocida và streptococcus suis gây bệnh viêm phổi ở lợn nuôi tại huyện hiệp hòa, tỉnh bắc giang và đề xuất biện pháp phòng trịCác nhân tố ảnh hưởng đến thành lập quỹ xây dựng nông thôn mới tại tỉnh thái nguyênMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterKhủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngTăng cường quản lý nhà nước với hoạt động huy động vốn của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố lai châuTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt NamCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về đất đai từ thực tiễn Quận Đồ Sơn, Thành phố Hải PhòngQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập