KIỂM TRA ANH văn THƯỜNG XUYÊN lớp 3

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf

Tài liệu Đề kiểm tra anh văn cuối năm lớp 3 pdf
... đáp án đề kiểm tra cuối năm môn tiếng anh - khối : năm học 2008 - 2009 ( Thời gian 40 phút ) Ubnd thành phố thái bình Phòng giáo dục & đào tạo Bài 1: Khoanh tròn vào từ khác loại ... you have ? Bài 3: Em điền chữ vào ô Thanks, goodbye 1/ Nice to meet you 2/ What is his name ? 3/ I have four books 4/ This is my house 5/ Where are the dolls ? Bài 4: Em chọn khoanh tròn vào trớc ... tròn vào trớc câu trả lời ( điểm ) 1/ There many pets in the house 2/ is the weather to day ? 3/ up, please ! 4/ That my mother 5/ What your name ? a: b: c: c: a: are How Stand is is Bài...
 • 2
 • 440
 • 6

Vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại để kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập lịch sử của học sinh ở trường THPT, qua giai đoạn lịch sử việt nam từ 1930 – 1945 lớp 12 chương trình chuẩn

Vận dụng một số phương pháp và kỹ thuật dạy học hiện đại để kiểm tra đánh giá thường xuyên kết quả học tập lịch sử của học sinh ở trường THPT, qua giai đoạn lịch sử việt nam từ 1930 – 1945 lớp 12 chương trình chuẩn
... qua giai đoạn lịch sử 1930 1945 phần lịch sử Việt Nam lớp 12 Chương trình chuẩn Nội Dung Chương 1, Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học đánh giá thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh ... 2.2.2 Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết học tập học sinh qua phần lịch sử Việt Nam từ 1930 1945 lớp 12 THPT Chương trình chuẩn 2.2.2.1 Phương pháp dạy ... thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh trường THPT Lý luận & thực tiễn - Chương 2, Vận dụng số phương pháp kỹ thuật dạy học kiểm tra đánh giá thường xuyên kết học tập lịch sử học sinh trường THPT,...
 • 62
 • 146
 • 0

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 4 pptx

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 4 pptx
... A 12 A 13 B 14 C 15 C 16 A 17 D 18 C 19 C 20 B 21 B 22 C 23 D 24 A 25 B 26 A 27 C 28 D 29 C 30 B 31 D 32 B 33 D 34 A 35 A 36 C 37 D 38 B 39 D 40 C MA TRẬN ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH 9_ BÀI Nội dung ... Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Số câu ... Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Số câu hỏi: 40 10 100% X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 24 60% 20% 20% ...
 • 6
 • 351
 • 8

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 3 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 3 doc
... AND GRAMMAR 1-D 2-D 3- C 4-C 5-A 6-D 7-C 8-B 9- D 10-C 11-B 12-A 13- D 14-B 15-B 16-B 17-C 18-C 19- C 20-B III READING 1-B 2-D 3- A 4-B 5-B 6-C 7-A 8-B 9- B 10- D IV WRITING 1-B 2-D 3- B 4-C 5-A ... teaching (3) A.could take B take C can take D.will take (1) A.possible B impossible C positive D.possessive (3) A.join B.would join C will join D.can join (2) 10 A.do B did C.have done D.be done (3) ... (3) A he can’t have lunch before pm B he can have lunch before pm C he can’t have lunch after pm D he can’t have lunch before 11 pm THE END ANSWER KEY - UNIT I PHONETICS 1-C 2-C 3- D...
 • 3
 • 333
 • 3

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 2 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 2 doc
... D 2. C 3.C 4.D 5.A II GRAMMAR & VOCABULARY (4ms) 1.C 2A 3.D 4.A 5.D 6.B 7.D 8.C 9. D 10.B 11.D 12. D 13.C 14.D 15.D 16.B 17.B 18.D 19. A 20 .D III READING (2, 5ms) 1.A 2. C 3.A 4.D 5.D IV WRITING (2, 5ms) ... home (3) A clean B is cleaned C be clean D be cleaned 19 The report must right now ( 1) A be finished B is finished C finish D be finish 20 Smoking _ in public ( 1) A should prohibit B ... a city in _ (2) A France B India C Italy D Germany The word jeans is from the name of a city in _.( 1) A France B The United States C Italy D Germany Levi Strauss went to California...
 • 5
 • 270
 • 3

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 1 pdf

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 1 pdf
... : I - C 2-C 3-A II - C 2-B 3-D 4-C 10 - A 5-D 11 - B 4-C 4-B 9- C 5-D 10 - C 4-B 4-C 5-D 5-D 6-C 12 - C MA TRẬN ĐỀ TIẾNG ANH TEST Nội Dung Số câu Mức độ khó 1 II: Choose one word which has the ... by choosing a, b, c or d: 10 D Reading: (2,5ms) E.Writing: (2.5ms) I / Circle the correct sentence (a,b,c or d) made 3 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 from the suggested words: (1, 25ms) II / Choose the best ... syllable.(0.5m) 1 B Grammar and vocabulary: (3ms) 10 11 12 A Phonetics: (1m) I :Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others: (0.5m) C Identify mistakes (1m) Each...
 • 6
 • 294
 • 1

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 5 doc

Tài liệu Bài kiểm tra anh văn lớp 9 số 5 doc
... câu chọn 0, 25 điểm (tổng cộng 10 điểm ) THE END ĐÁP ÁN : ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH Unit I– D 2.C 3.B 4.C II – 5. B 6.B 7.A 8.D 9. D 10.A 11.C 12.B 13.D 14.A 15. C 16.A 17.C 18.D 19. D 20.C III ... 19. D 20.C III – 21B 22A 23C 24D 25D 26A 27C 28B 29C 30B IV – 31C 32D 33C 34.A 35. D 36.C 37.A 38.D 39. C 40.A Ma Trận Đề Thi Trắc Nghiệm ( TEST ) STT Nội Dung Tổng số câu hỏi Cấp độ Ghi Chú I Pronunciation ... ( 29 )………………………… entertainment programs than any other kinds The programs include action – packed dramas, light comedies, (30 )………………… events and motion pictures 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30...
 • 5
 • 285
 • 3

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 09)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 09)
... should wash our hands meals Don't forget to brush your teeth every meal The street is full of traffic from morning night I was born 1976 She's playing football the moment IV Read the...
 • 2
 • 214
 • 0

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 01)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 01)
... classes all day Tram has five periods a day Huy’s school is better than Tram’s school Nam is Tien’s neighbor Huy plays games with Tram after school Tien likes playing football Tram likes reading ... my cousins such as chatting, play video games…, and I go swimming in the river near my house I’m Tram My class is 7D My school is in the town I have five periods a day so I’m tired I always want ... with Tram after school Tien likes playing football Tram likes reading stories and newspapers 10 Tram doesn’t like going to school because she isn’t good at studying 11 Nam and Tien sometimes go...
 • 3
 • 215
 • 5

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 02)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 02)
... different things Let's play chess after dinner Trang: Ok! It sounds interesting Trang invites Mai to come to house for dinner A her B my C your Trang wants Mai to _ after dinner A see a ... VTV2? Trang: Oh, my father doesn't love cartoon films At this time he is watching a football match on VTV3 He prefers sports to other programs Mai: Oh, does your mother also like sport? Trang: ... sentences (2pts) Trang: Would you like to come to my house for dinner? Mai: Yes, I'd love to What shall we then? Trang: We'll play some computer games Do you like...
 • 2
 • 236
 • 9

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 03)

Đề Kiểm tra Anh Văn lớp 7(Số 03)
... if the following statements are true (T) or false (F) (2 points) T/ F The Robinsons went to Nha Trang for their vacation They returned to Hanoi by car Liz saw rice paddies for the first time They...
 • 2
 • 249
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de kiem tra anh van mot tiet lop 6đề kiểm tra anh văn số 1 lớp 11đề kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 12kiem tra anh van 1 tiet lop 9đề kiểm tra anh văn 1 tiết lớp 10kiem tra anh van 1 tiet lop 11 lan 2Giáo trình Pascal Gv: Phạm Bá QuảngNhận dạng văn bản một số ngôn ngữ La TinhTruyền thông Profibus PLC S7300 với MM440Nghiên cứu các phương pháp tính toán tổn thất điện năng, đánh giá chất lượng điện năng tỉnh thái nguyên, đề xuất các phương án cải tạo và nâng cấp lưới điện trung áp tỉnh Thái NguyênCông nghệ sản xuất bột cacaoNhu cầu học cao học của sinh viên năm cuối – một nghiên cứu trong sinh viên đại học bách khoaẢnh hưởng của phật giáo nam tông đến đời sống tinh thần của đồng bào khmer tỉnh bạc liêuPresentation DOING 2Đề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên lý huyện tam dương 2015 2016SKKN một số phương pháp dạy toán ở lớp 2Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongBài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyVăn mẫu lớp 9: Cảm nhận của em về đoạn trích Cảnh ngày xuânĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Bắc Ninh năm học 2016 2017Phân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sang Thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiBài viết số 6 Ngữ văn lớp 9: Suy nghĩ của em về thân phận người phụ nữ trong xã hội cũ qua nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”Cảm nhận về bài thơ Nói với con của Y Phương
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập