Ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 10 Nga

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (10)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (10)
... Mi Nga cuc cỏch mng thỏng Mi? xó cuc cỏch mng hi ch nghió (Cỏch mng Vụ sn) Bài 9 :cách mạng tháng mời nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921) I Cách mạng tháng Mời Nga năm 1917 ... chuyờn ch Nga Hong b lt 7-1 0 (2 0-1 0 )-1 917 Lờ-nin v Pờ-t-rụ-grỏt, trc tip ch o cụng cuc chun b ngha v trang ginh chớnh quyn 2 4-1 0 ( 6-1 1 )-1 917 2 5-1 0 2 5-1 0 ( 7-1 1 )-1 917 ( 7-1 1 )-1 917 Lờ-nin n in Xmụ-ni ... Nga năm 1917 II Các đấu tranh xây dựng bảo vệ quyền Xô viết (Đọc thêm SGK) III ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng Mời Nga Theo em, Cách mạng tháng Mời Nga có ý nghĩa nh nớc Nga giới? (Click chut...
 • 37
 • 298
 • 0

Bài giảng điện tử lịch sử: Cách mạng tháng mười Nga ppt

Bài giảng điện tử lịch sử: Cách mạng tháng mười Nga ppt
... Cách mạng tư sản lật đổ chế đổ chế độ quân chủ chuyên chế Nga Hoàng BÀI TẬP CỦNG CỐ Cuộc cách mạng sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa? A Cách mạng Nga 1905-1907 B Cách mạng tháng Hai Nga 1917 C Cách ... Nga 1905-1907 B Cách mạng tháng Hai Nga 1917 C Cách mạng tháng Mười Nga 1917 D Cả a c Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười? CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài, làm tập 1, 2, 3, 4, tr.82_SGK Chuẩn bị 16: LIÊN ... mưu nước đế quốc: tiêu diệt nước Nga Xô viết - 1918-1920: nước Nga tiến hành chiến tranh cách mạng chống thù giặc Vì nhân dân Xô viết bảo vệ thành Cách mạng tháng Mười? + Thi hành Chính sách cộng...
 • 14
 • 502
 • 2

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (2)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (2)
... đến năm1 945) Chơng I cách mạng tháng mời Nga năm 1917 công xây dựng chủ nghĩa xã hội liên xô ( 192 1-1 941) Bài 15 tiết 22: cách mạng tháng m ời nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng ( 191 7-1 921) ... Là cách mạng t sản dân chủ kiểu 3 /Cách mạng tháng Mời năm 1917 a/Nguyên nhân Nguyên nhân dẫn tới cách mạng tháng Mời Nga năm 1917 ? - Do sau cách mạng tháng Hai Nga tồn hai quyền song song - ... trơng dùng bạo lực cách mạng lật đổ phủ lâm thời Lê-nin Đảng Bôn-sê-vích Trình bày diễn biến khởi nghĩa vũ trang Pê-t - r - grát ? b) Diễn biến -Ngày 7-1 0 (2 0-1 0), Lê-nin Pê-t - r - grát trực tiếp...
 • 19
 • 240
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (3)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (3)
... THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921)TT Tiết 24: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng 2.Cách mạng tháng Hai năm 1917 3.Cách ... HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Cách mạng tháng Mười năm 1917 a Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai b.Chủ trương của Lênin và Đảng Bôn sê vích c Diễn biến Cách mạng tháng Mười ... mạng tháng Mười năm 1917 I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Cách mạng tháng Mười năm 1917 a Tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Hai Hai quyền song song tồn tại: - Các Xô viết đại biểu...
 • 20
 • 203
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (4)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (4)
... trào đấu tranh chống Nga hoàng lan rộng BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921 I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 * Tình hình nước Nga trước cách mạng ... nghĩa Tiết 22 Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 – 1921 ) I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng - Chính trị : Quân ... hậu Tiết 22 Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CÔNG ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG ( 1917 – 1921 ) Hai cách mạng nước Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng - Chính trị : + Quân...
 • 26
 • 265
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (5)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (5)
... sau Cách mạng xã hội chủ nghĩa? A Cách mạng Nga 190 5-1 907 B Cách mạng tháng Hai Nga 1917 C Cách mạng tháng Mười Nga 1917 D Cả a c Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười? CÔNG VIỆC VỀ NHÀ Học bài, ... đoàn Hồng quân năm 1919 Â QU N NA Mu-rơ-man-xcơ H Ác-khan-ghen QUÂN I-U-ĐÊ-NHÍCH QUÂN CÔN-SẮC PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT MÁT-XCƠ-VA QUÂN AN QUÂN ĐÊ-NHI-KIN QUÂN VRAN-GHEN ỨC NI Đ ÂN RU -M A- QU LAN QU ÂN ... I-U-ĐÊ-NHÍCH QUÂN CÔN-SẮC PÊ-TƠ-RÔ-GRÁT MÁT-XCƠ-VA QUÂN AN QUÂN ĐÊ-NHI-KIN QUÂN VRAN-GHEN ỨC NI Đ ÂN RU -M A- QU LAN QU ÂN QUÂ A NB H N UÂ Q P HÁ P NA QUÂ NH QUÂN THỔ NHĨ KỲ 2.Chống thù giặc -...
 • 14
 • 284
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (7)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (7)
... đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921) Bài 9 :cách mạng tháng mười nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921) I Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 Nước Nga trước cách mạng Đế quốc Nga ... lãnh đạo cách mạng Bài 9 :cách mạng tháng mười nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921) Từ cách mạng tháng Hai đến cách mạng tháng Mười b Cách mạng tháng Mười Nga 1917 - Diễn biến: ... 9 :cách mạng tháng mười nga năm 1917 đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 1921) I Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 II Các đấu tranh xây dựng bảo vệ quyền Xô viết III ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng...
 • 40
 • 281
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (11)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (11)
... mạng tháng Hai năm 1917 Cách mạng tháng Mười năm 1917 Bài 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) Tiết 23: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 ... (1921 - 1941) Bài 15 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) Tiết 23: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng ... 15 : CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) Tiết 23: I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở NƯỚC NGA NĂM 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Sau Cách mạng tháng...
 • 26
 • 531
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (12)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) (12)
... NĂM 1917 VÀ CƠNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở LIÊN XƠ (1921 - 1941) Bài 15 – Tiết 23 CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 - 1921) I HAI CUỘC CÁCH MẠNG Ở ... 4- Văn học, nghệ thuật, khoa học-kỹ thuật phát triển 5- Chiến tranh giới thứ bùng nổ kết thúc LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (PHẦN TỪ NĂM 1917 ĐẾN NĂM 1945) Chương I CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917 ... nước Nga? (Xem SGK, phần I, mục 2, trang 76, 77) Tình hình nước Nga trước cách mạng Hình 52 Những người nơng dân Nga đầu kỉ XX Cách mạng tháng Hai năm 1917 Hình 53 Cuộc tổng bãi công Pê-tơ-rô-grát...
 • 19
 • 210
 • 0

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)

thuyết trình lịch sử - cách mạng tháng mười nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921)
... Dõn Cỏch mng thỏng nm 1917 * Din bin: -2 3/2 /1917 N cụng nhõn Pờ-t-rụ-Grỏt biu tỡnh - 27/2 /1917 t bói cụng chớnh tr -> u tranh b trang * Kt qu: - Lt ch chuyờn ch Nga Hong - Hai chớnh quyn song ... Mac-xit - Sau b bt i y Xi-bia (189 5-1 900) ụng sng nc ngoi - u th k XX, Lờ-nin thnh lp ng kiu mi ca giai cp vụ sn Nga 24 /10 Lờ-Nin trc tip ch o cuc chin tranh Bi 15: CCH MNG THNG 10 NGA NM 1917 ... ngy 22/4/1870 ti Xim-bi,trong mt gia ỡnh nh giỏo tin b - ễng tờn tht l : Vla-i-mia-lich U-li-anụp.ó tham gia cỏch mng t lỳc cũn l hc sinh - Nm 1893 Lờn nin n th ụ Xanh-Pờtec-bua,v tr thnh ngi...
 • 16
 • 558
 • 1

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 ĐẾN PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Ý NGHĨA LỊCH SỬ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁCH MẠNG THÁNG 10 NGA NĂM 1917 ĐẾN PHONG TRÀO GIẢI PHÓNG DÂN TỘC TRÊN TOÀN THẾ GIỚI
... việc thực quyền dân tộc tự quyết, Cách mạng tháng Mười Nga thức tỉnh ý thức dân tộc dân tộc thuộc địa phụ thuộc toàn giới Từ sau Cách mạng tháng Mười Nga, cách mạng giải phóng dân tộc thường phải ... dân tộc loài người, mở thời đại lịch sử, thời đại độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội toàn giới (1) Đó lí em chọn đề tài Ý nghĩa lịch sử Cách mạng tháng Mười Nga tác động đến phong trào giải ... thành Cách mạng tháng Mười, tương lai: “Tất dân tộc đến chủ nghĩa xã hội, điều không tránh khỏi” (5) Từ cuối năm 50 - đầu năm 60, phong trào giải phóng dân tộc theo gương Cách mạng tháng Mười Nga...
 • 10
 • 9,896
 • 112

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng táng tám 1945

Ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng táng tám 1945
... III: Ý NGHĨA LỊCH SỬ, NGUN NHÂN THẮNG LỢI VÀ 1) • OBO OKS CO M BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 1945 Ý nghĩa lịch sử cuả cách mạng tháng Tám 1945: Cách mạng tháng tám 1945 cách mạng ... ngun nhân thắng lợi học kinh nghiệm cách mạng táng tám 1945 1) ý nghĩa lịch sử cuả cách mạng tháng (8- 1945) 2) Ngun nhân thắng lợi 4) Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành cơng bước ngoặt lớn lịch ... đây, nhân dân ta có quyền tay, có thêm điều kiện để tiếp • KI L tục đưa cách mạng tiến lên, dành thắng lợi to lớn Thắng lợi cách mạng Tháng Tám 1945 ý nghĩa quốc tế to lớn, thắng lợi chủ nghĩa...
 • 26
 • 105
 • 0

lich su 8 bai cach mang thang 10 Nga

lich su 8 bai cach mang thang 10 Nga
... Sir Arthur Conan Doyle LÂM QUEN VÚÁI SHERLOCK HOLMES Nùm 187 8, tưi tưët nghiïåp tẩi trûúâng àẩi hổc Y Ln Àưn, sau àố àïën Netley dûå khốa tu nghiïåp dânh cho ... cûãa sưí lúán Cùn hưå vûâa chng tưi lùỉm vâ giấ cẫ cng vûâa ti tiïìn Chng tưi nhêån nga tưëi hưm êëy, tưi mang àưì àẩc àïën vâ sấng hưm sau, Holmes cng chuín àïën vúái nhiïìu hôm xiïíng vâ va-li ... cho tưi biïët cêu hỗi êëy khưng àûúåc tiïëp nhêån Tuy vêåy, tưi suy nghơ vïì bíi nối chuån ngùỉn ngi nây vâ cưë rt mêëy àiïìu suy àoấn Holmes nối vúái tưi rùçng anh khưng mën thu thêåp nhûäng...
 • 19
 • 209
 • 0

Lịch sử 8 Tiết 22 23 Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917

Lịch sử 8 Tiết 22 23 Cách mạng tháng 10 Nga năm 1917
... 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 Cách mạng tháng ... 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng Hai năm 1917 Cách mạng tháng ... TIẾT 22 - BÀI 15: CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 & CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG (1917 – 1921) (2 tiết) I Hai cách mạng nước Nga năm 1917 Tình hình nước Nga trước cách mạng Cách mạng tháng...
 • 34
 • 1,916
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: y nghia lich su cach mang thang 10 nga nam 1917ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng mười nga 1917ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 2 ngatóm tắt ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 8ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 8 năm 1945ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng 8ý nghĩa lịch sử cách mạng tháng támý nghĩa của cuộc cách mạng tháng 10 nga 1917ý nghĩa lịch sử cách mạng pháp 1789ý nghĩa lịch sử cách mạng cubaý nghĩa lịch sử cách mạng công nghiệp phápý nghĩa cách mạng tháng 10 nga lịch sửý nghĩa lịch sử và tác động của cách mạng tháng 10 nga năm 1917 đến phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giớiý nghĩa lịch sử cuộc cách mạng tháng 10 ngacách mạng tháng 10 nga lich su 8báo cáo 10 năm thực hiện luật bình đẳng giớiTiểu luận Đầu tư quốc tế Vai trò của ODA với nền kinh tế, thực trạng thu hút vốn ODA ở Việt Nam giai đoạn 2006 – 2013Tiểu luận Độc quyền và cạnh tranh trong thị trường mạng điện thoại di động Việt Nam hiện nayTiểu luận giữa kỳ Lập tờ trình thẩm định công tyTiểu luận Kế toán thuế Quy định kê khai thuế hiện nay tạo thuận lợi và khó khăn gì trong công tác kê khai thuế tiêu thụ đặc biệtLỊCH THI CHỨNG CHỈ B2 NĂM 2017 DHNNQGHNPhân tích tính khả thi khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam của 7 – ElevenThờ cúng thành hoàng ở Việt Nam qua tài liệu Hán NômTiểu luận Đầu tư quốc tế Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đầu tư ra nước ngoài - Cơ hội và thách thứcTiểu luận Ngôn ngữ và văn chươngBộ tủ ATS chuyển nguồn nguồnCÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu đá núi lửaTìm hiểu về Hệ chuyên gia ProspectorArchitectural Record 2014-03GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH ĐỂPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở TỈNH NGHỆ ANHoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Tập đoàn Dệt - May Việt Nam.PDFHoàn thiện quản lý chi NSNN tỉnh Hủa phăn nước CHDCND Làodiễu hành đón học sinh lễ khai giảngTổ Chức Công Tác Kế Toán Tiêu Thụ và Xác Định Kết Quả Tiêu Thụ Tại Công ty CPTM và Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng Minh ĐứcỨng dụng thuật toán Map Reduce xây dựng tệp chỉ mục cho hệ thống tìm kiếm - Copy
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập