Bai 2, cuong linh xay dung dat nuoc

Bài giảng Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - GV. Thạch Kim Hiếu

Bài giảng Những nội dung cơ bản của cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội - GV. Thạch Kim Hiếu
... lên chủ nghĩa hội Với tên Cương lĩnh là: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, phát triển năm 2011) “Bổ sung, phát triển năm 2011” để nói rõ Cương lĩnh năm ... thực tiến công hội Giữa đổi kinh tế đổi trị Giữa xây dựng chủ nghĩa hội bảo vệ Tổ quốc hội chủ nghĩa Giữa kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa Giữa độc lập, tự chủ hội nhập quốc ... hội chủ nghĩa Về phương hướng Tám là, xây dựng Đảng sạch, vững mạnh Bảy là, xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân, nhân dân Sáu là, xây dựng dân chủ hội chủ nghĩa, ...
 • 40
 • 421
 • 2

Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) năm 1991

Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (CNXH) năm 1991
... Câu hỏi: Cương lĩnh Xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (CNXH) năm 1991 Đại hội Đảng toàn quốc khóa X năm 2006 bổ sung phát triển nhận thức CNXH phương hướng xây dựng CNXH Việt ... qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, gọi Cương lĩnh 1991 Cương lĩnh thể tâm Đảng ta việc đưa đất nước lên theo đường XHCN, có tính chất định hướng cho phát triển nước ta thời kỳ ... dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH nêu Cương lĩnh 1991, văn kiện Đại hội VIII Đại hội IX Cương lĩnh 1991 viết: “… mục tiêu dân giàu, nước mạnh theo đường XHCN…” Văn kiện Đại hội VIII rõ mục tiêu xây...
 • 10
 • 1,055
 • 2

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH
... cho độc lập dân tộc Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH nêu lên đặc trưng XHCN mà nhân dân ta 10 xây dựng đường lên CNXH cụ thể hóa qua thời kỳ phát triển đất nước Sự hướng cương lĩnh ... mạng nước ta, kinh nghiệm qua năm thực đường lối đổi với nhiều thành tựu quan trọng, Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH nêu quan niệm CNXH định hướng chủ yếu xây dựng CNXH đất nước ... quan trọng đất nước ta Đại hội VIII Đảng nhận định: Nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, số mặt chưa vững ” Đại hội VIII phát triển thêm Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH khẳng...
 • 12
 • 3,985
 • 7

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (6-1991)

BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CƯƠNG LĨNH XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (6-1991)
... Việc Đại hội VII đề Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội kịp thời đắn Đặc biệt đắn mô hình xây dựng chủ nghĩa hội gồm có đặc trưng Nước ta độ lên chủ nghĩa hội bối ... Việt Nam Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, mô hình chủ nghĩa hội Việt Nam đường, phương hướng lên chủ nghĩa hội tiếp tục khẳng định đường lối đổi từ Đại hội VI ... hướng chủ nghĩa hội Cương lĩnh xây dựng đất nước nêu Đại hội nội dung quan trọng góp phần thực thành công công đổi đất nước Đại hội với cương lĩnh đưa quan niệm tổng quát hội hội chủ nghĩa...
 • 25
 • 446
 • 1

cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... chớnh tr 17 TI : đặc trng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa việt nam? giải pháp xây dựng kinh tế thị trờng định hớng hội chủ nghĩa việt nam NHN XẫT CA GIO VIấN Phan N Thu Trang Lp ... nhp vi th gii, rỳt ngn quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa, sm tr thnh mt nc cụng nghip hin i b Trong nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, quan h sn xut khụng ngng c i mi v hon thin, phự hp ... t chớnh tr mnh ngun lc ca cỏc nh u t nc ngoi vo cỏc ngnh ngh, cỏc lnh vc kinh doanh quan trng d Trong nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha Vit Nam, phỏt trin kinh t, xó hi v hoỏ gn kt cht ch,...
 • 18
 • 580
 • 0

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) pptx

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991) pptx
... hợp xây dựng thành công chủ nghĩa hội hội hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng làm hội: - Do nhân dân lao động làm chủ - Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại chế độ ... định tiến tới chủ nghĩa hội quy luật tiến hóa lịch sử Nước ta độ lên chủ nghĩa hội, bỏ qua chế độ tư bản, từ hội vốn thuộc địa, nửa phong kiến, lực lượng sản xuất thấp Đất nước trải qua ... II QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XĂ HỘI Ở NƯỚC TA Nước ta độ lên chủ nghĩa hội hoàn cảnh quốc tế có biến đổi to lớn sâu sắc Cuộc cách mạng khoa học công nghệ đại diễn mạnh mẽ, hút tất nước mức độ khác...
 • 4
 • 218
 • 1

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam pot

Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên CNXH ở Việt Nam pot
... học sáng tạo sở lý luận vững đảm bảo thắng lợi cách mạng Việt Nam, đáp ứng đầy đủ yêu cầu đấu tranh giải phóng dân tộc công phát triển đất nước Đảng đề cương lĩnh đắn cách mạng Việt Nam vạch đường ... mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam bối cảnh quốc tế Với thắng lợi giành thời gian qua, nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành quốc gia độc ... tư tưởng tổ chức chiến sĩ cách mạng Sự đời Đảng Cộng sản Việt Nam chứng tỏ : giai cấp công nhân Việt Nam trưởng thành, đủ sức lãnh đạo cách mạng Thực tế cho thấy từ đời, Đảng cộng sản Việt Nam...
 • 7
 • 239
 • 0

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội potx

Dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội potx
... kiến Đảng, Quốc hội nhân dân nước, với tên gọi: Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011) (Sau gọi tắt Cương lĩnh năm 2011) Dự thảo Cương lĩnh năm 2011 có ... chủ hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu, vừa động lực phát triển đất nước Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực thực tế sống cấp, tất lĩnh vực Dân chủ ... hướng hội chủ nghĩa; phát triển lực lượng sản xuất xây dựng, hoàn thiện bước quan hệ sản xuất hội chủ nghĩa; tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa, thực tiến công hội; xây dựng chủ nghĩa...
 • 44
 • 300
 • 0

CƯƠNG LĨNH xây DỰNG đất nước TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội

CƯƠNG LĨNH xây DỰNG đất nước TRONG THỜI kỳ QUÁ độ lên CHỦ NGHĨA xã hội
... sung, phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội năm 1991 Đại hội XI Đại hội XI Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội (bổ sung, ... mạng hội chủ nghĩa 08/12/15 Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội năm 1991 - Tại Đại hội VII, Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên ... 1.Về dân chủ hội chủ nghĩa - Dân chủ hội chủ nghĩa chất chế độ ta, vừa mục tiêu vừa động lực phát triển đất nước - Xây dựng bước hoàn thiện dân chủ hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ thực...
 • 38
 • 158
 • 1

Bài giảng NHÀ TRẦN xây dựng đất nước

Bài giảng NHÀ TRẦN xây dựng đất nước
... Quốc Trần Phu (Trần Cương Trung) đến Đại Việt thời Trần, có nhận xét lúc “ tục dân nông nổi, chưa biết đến lễ nhạc Trung Hoa” * Chính sách kinh tế Nhà nước phong kiên thời Trần Nhà nước thời Trần ... có thuyền tới 100 tay chèo (gọi trao nhi) Quân nhà Trần thiện chiến sông nước, nhiều người giỏi tài bơi lặn (điển hình Yết Kiêu) Nhà Trần cho lập Giảng Võ đường phía tây thành Thăng Long để huấn ... vệ nhà vua coi tin cậy nhất, tuyển từ lộ Thiên Trường Long Hưng nơi quê hương nhà Trần Trong kháng chiến chống Nguyên, Trần Quốc Toản đứng huy đạo gia binh đông hàng nghìn người Quân nhà Trần...
 • 9
 • 288
 • 1

Gián án Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Gián án Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước
... giao : Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : - Sau chiến thắng, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô Phú Xuân Sau đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung làm ? Phú xuân kinh ... học tài đóng góp xây dựng đất nước nói lên hồi bảo vua Quang Trung? Chính sách quốc phòng, ngoại giao: í Ph c Bắ a Âm mưu Em cho biết kẻ phòng Phía Na sách quốc thù m Quang Trung? Lê Duy Chỉ ... kiến cuối nước Việt ̣ ̣ HOAT ĐÔNG NHÓM - Nhóm 1, 2: Để phát triển nông nghiệp Quang Trung có biện pháp ? - Nhóm 3, 4: Quang Trung làm để phát triển công- thương nghiệp ? - Nhóm 5,6: Quang Trung...
 • 12
 • 1,401
 • 9

Bài giảng Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Bài giảng Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước
... giao : Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : - Sau chiến thắng, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô Phú Xuân Sau đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung làm ? Phú xuân kinh ... 16/09/1792 Quang Trung mất, Quang Toản lên thay, nội triều đình suy yếu dần Công chúa Ngọc Hân Ghi lại nghiệp Quang Trung: “Mà áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước, công trình.” BẢO TAØNG QUANG TRUNG ... lực, tài đóng góp xây dựng đất nước nói lên hồi bảo vua Quang Trung? Chính sách quốc phòng, ngoại giao: í Ph c Bắ a Âm mưu Em cho biết kẻ phòng Phía Na sách quốc thù m Quang Trung? Lê Duy Chỉ...
 • 12
 • 821
 • 3

Bài giảng Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước

Bài giảng Bài 26 Quang Trung xây dựng đất nước
... giao : Phục hồi kinh tế, xây dựng văn hóa dân tộc : - Sau chiến thắng, Quang Trung bắt tay vào việc xây dựng đất nước, đóng đô Phú Xuân Sau đánh thắng giặc ngoại xâm Quang Trung làm ? Phú xuân kinh ... 16/09/1792 Quang Trung mất, Quang Toản lên thay, nội triều đình suy yếu dần Công chúa Ngọc Hân Ghi lại nghiệp Quang Trung: “Mà áo vải cờ đào Giúp dân dựng nước, công trình.” BẢO TAØNG QUANG TRUNG ... học tài đóng góp xây dựng đất nước nói lên hồi bảo vua Quang Trung? Chính sách quốc phòng, ngoại giao: í Ph c Bắ a Âm mưu Em cho biết kẻ phòng Phía Na sách quốc thù m Quang Trung? Lê Duy Chỉ...
 • 12
 • 1,945
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bài 2 cương lĩnh xây dựng đất nước 2013bai giang cương linh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ năm 2011cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991cương lĩnh xây dựng đất nước đại hội xicương lĩnh xây dựng đất nước bổ sung năm 2011cương lĩnh xây dựng đất nước năm 2011cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độcương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011nội dung cương lĩnh xây dựng đất nước năm 1991cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độcương lĩnh xây dựng đất nước 2011cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộicương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên cnxhcương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên cnxhcương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hộiLHS-Nguyễn Thùy Linh-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm sát xét xử vụ án hình sự của viện kiểm sát nhân dânChức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn thành phố Hải Phòng - một số vấn đề lý luận và thực tiễnHoàn thiện hoạt động chuổi cung ứng tại công ty dược phẩm EUVIPHARMCác nhân tố tác động đến hệ số giá trên thu nhập của các công ty niêm yết trên sàn hoseHoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt namLKT-Trần Thị Hồng Thúy-Kiểm soát hợp đồng nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật cạnh tranh và pháp luật sở hữu trí tuệCác yếu tố tác động đến việc nắm giữ tiền mặt của các công ty ở việt nam xem xét tác động của tín dụng thương mại đến việc nắm giữ tiền mặtPhát triển nhà ở giá rẻ tại thành phố hồ chí minh chính thức so với phi chính thứcMối quan hệ giữa hài lòng khách hàng đối với chất lượng dịch vụ tại đại lý dịch vụ xe ô tô khu vực TP HCMLL_Nguyễn Thị Hôngf Minh_ Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối caoCác yếu tố tác động đến ý định dự tuyển của ứng viên trong quá trình tuyển dụngLựa chọn một mặt hàng Xuất khẩu của Việt Nam và đánh giá tình hình xuất khẩu mặt hàng đó sang một thị trường tiêu biểu trong thời gian quaLL_Phạm Thị Mai_ Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải DươngKhảo sát ảnh hưởng của việc bổ sung tỷ lệ phần trăm bột cám gạo, cám bắp đến sự phát triển sợi tơ của nấm rơm (volvarielle volvacea)LL-Đào Thị Lan Anh-Một số khía cạnh pháp lý của quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở Việt NamLL-Hoàng Kim Liên-Quy trình xây dựng văn bản luật ở Việt Nam hiện nayTìm hiểu hoạt động tài trợ nhập khẩu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu ACBLL-Nguyễn Thị Thu Hằng-Giải quyết khiếu nại về đất đai tại các khu công nghiệp của các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Bắc Giang hiện nayTổng hợp các câu trắc nghiệm đồ thịTài liệu ôn thi THPT quốc gia môn vật lý mức độ tốt nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập