Báo cáo tài chính dưới góc nhìn của warrent buffet

báo cáo tài chính dưới góc nhìn của warren buffett

báo cáo tài chính dưới góc nhìn của warren buffett
... Phân tích Tài Bài đọc Ngun lý tài cơng ty ch Giá trị & Chi phí hội vốn GIÁ TRỊ HIỆN TẠI VÀ CHI PHÍ CƠ HỘI CỦA VỐN Các cơng ty đầu tư vào nhiều loại tài sản thực Những tài sản bao gồm tài sản hữu ... mục tiêu quốc gia có thị trường tài mở rộng hoạt động tốt Đồng thời chúng tơi giới thiệu bước để hiểu tài sản định Như có thị trường tốt cho tài sản, giá trị tài sản giá thị trường Có vài trường ... Chúng ta hiểu lý ta nhìn vào hình 2-6 Nếu bạn đầu tư JD vào tài sản thực, giá ròng DK Nếu bạn đầu tư ND vào tài sản thực chẳng hạn, giá ròng giảm xuống DP Quả thật, việc đầu tư vào tài sản thực số...
 • 24
 • 521
 • 8

Báo cáo: Phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ là nhà đầu tư pot

Báo cáo: Phân tích báo cáo tài chính dưới góc độ là nhà đầu tư pot
... Phân tích báo cáo tài góc độ nhà đầu Lịch sử hình thành: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn, tiền thân Nhà máy đường Lam Sơn thành lập năm 1980 Ngày 14 / 03/ 1989 Khởi công xây dựng nhà ... nghề khác theo GCN ĐKKD Công ty C Phân tích khái quát tình hình tài Phân tích khái quát tình hình tài Phân tích khả toán Phân tích khả toán sinh lời sinh lời Phân tích hiệu sử dụng vốn Nhận xét ... Đồng ng ứng với giảm 4.47% công ty lý bớt số tài sản cố định không cần thiết giảm hoạt động đầu dài hạn chậm quay vòng vốn +) tài sản lưu động đầu ngắn hạn công ty tăng mạnh 109,09% ng...
 • 50
 • 778
 • 2

Báo cáo tài chính riêng quý 1 của năm 2010 của công ty cổ phần vincom

Báo cáo tài chính riêng quý 1 của năm 2010 của công ty cổ phần vincom
... tiền 31/ 03/2 010 716 ,940,020 238,508, 914 ,225 239,225,854,245 01/ 01/ 2 010 19 6,555,4 81 1,0 51, 889,569,048 1, 052,086 ,12 4,529 31/ 03/2 010 32,369 ,11 2,000 1, 0 91, 810 ,000,000 (12 ,983,544,000) 1, 111 ,19 5,568,000 ... 5,6 21, 4 71, 440 2 31, 557,798 6 ,15 9,068,395 01/ 01/ 2 010 402,375,680 217 ,368,308 2 31, 557,798 13 , 415 ,664,237 52, 812 ,807 14 , 319 ,778,830 31/ 03/2 010 15 1,7 51, 247,586 18 ,000,000 15 1,769,247,586 01/ 01/ 2 010 15 1 ,18 3,398,869 ... 1, 052,086 ,12 4,529 - V.2 1, 111 ,19 5,568,000 1, 124 ,17 9 ,11 2,000 (12 ,983,544,000) 1, 586,452,880,000 1, 598,479 ,11 2,000 (12 ,026,232,000) 1, 1 31, 905,789, 219 4,3 41, 8 41, 186 213 ,062,755,743 8 91, 790 ,15 4,847 22, 711 ,037,443...
 • 27
 • 148
 • 0

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3 NĂM 2011 CỦA CÔNG TY VĂN HÓA TÂN BÌNH doc

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q3 NĂM 2011 CỦA CÔNG TY VĂN HÓA TÂN BÌNH doc
... MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÍ III- NĂM 2011 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty ... ưởng Lập ngày 20 tháng 10 năm 2011 Giám Đốc Nguyễn Thị Ngọc Duyên Nguy ễn Thị Xuân Hoàng Văn Điều Trang : Báo cáo tài Quý 03 năm tài 2011 Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm ... Công ty Cổ Phần Văn Hóa Tân Bình Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm CN2, đường số 11, KCN Tân Bình, HCM Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: 84(08).38162887 Báo cáo tài Quý 03 năm tài 2011 Mẫu số...
 • 24
 • 179
 • 0

hệ thống báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán công quốc tế

hệ thống báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán công quốc tế
... tin tảng kế toán có Đề tài 20: Hệ thống báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán quốc tế CHƯƠNG : HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO CHUẨN MỰC KẾ TOÁN CÔNG QUỐC TẾ Mục đích báo cáo tài 1.1 Báo cáo tài dùng ... kế toán tạm thời Bộ Tài 26 Đề tài 20: Hệ thống báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán quốc tế Hệ thống kế toán hải quan: Chế độ kế toán hải quan ban hành áp dụng hệ thống quan hải quan Chế độ kế toán ... báo cáo tài 14 Đề tài 20: Hệ thống báo cáo tài theo chuẩn mực kế toán quốc tế Kỳ báo cáo Báo cáo tài doanh nghiệp phải lập cho kỳ kế toán năm Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp thay đổi ngày kết...
 • 30
 • 1,852
 • 6

tiểu luận Thực trạng về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót tại Việt Nam giai đoạn 2011 -2014

tiểu luận Thực trạng về gian lận và sai sót trên Báo cáo tài chính và trách nhiệm của kiểm toán viên đối với gian lận và sai sót tại Việt Nam giai đoạn 2011 -2014
... Thúy Chương 1: Tổng quan gian lận sai sót trách nhiệm kiểm toán viên gian lận sai sót 1.1 Tổng quan gian lận sai sót Báo cáo tài 1.1.1 Định nghĩa gian lận sai sót Gian lận: hành vi bất thường ... gian lận sai sót kiểm toán Báo cáo tài 3.1 Phương hướng nhằm nâng cao trách nhiệm kiểm toán viên gian lận sai sót Để nâng cao trách nhiệm KTV với việc phát gian lận sai sót kiểm toán BCTC cần ... 12 Kiểm toán 49C Đề án môn học GVHD: TS Nguyễn Thị Hồng Thúy 2.2 Thực trạng trách nhiệm kiểm toán viên việc phát gian lận sai sót Báo cáo tài 2.2.1 Thực trạng quy định trách nhiệm kiểm toán viên...
 • 32
 • 898
 • 1

báo cáo tài chính quý III 2015 của CTCP công nghiệp cao su miền nam

báo cáo tài chính quý III 2015 của CTCP công nghiệp cao su miền nam
... NGHI~P CAO SU MIEN NAM BaD CaD taj cbinh Quy III- 2015 180 Nguy!n Thj Minh Khai • F6 Q3 Thimh ph/; Hli Chi Minh BANG CAN DOl KE ToAN T(li 30 thOng 09 nam 2015 Dem vi tinh" VND TAl SAN s6 dAu nAm ... phllO'Ilg an vii chuy~n C6ng ty Cong nghiep Cao su Mi@n Nam thilnh Cong ty C6 phfrn C6ng nghi~p Cao su Mi~n Nam D@n 30 thang 09 n~m 2015 vbn di~u I~ cua Cong ty Iii: 740.204.960.000 VND, tllO'Ilg dllO'Ilg ... UO'Il vi phv thu(ic khong c6 ill each phap nhan, Xi nghi~p cao su D6ng Nai Xf nghi~p cao su H6c Mon Xi nghiep cao su Blnh Lqi Xi nghi~p cao su Blnh DllO'Ilg Xi nghi~p Ibp Radial h~ch toan phV thu('>c:...
 • 38
 • 69
 • 0

Báo cáo " Khái niệm khủng bố dưới góc nhìn của các nhà nghiên cứu " pot

Báo cáo
... tranh chống khủng bố Nga (1998), tổ chức khủng bố tổ chức thành lập để thực khủng bố công nhận khả sử dụng khủng bố mình, tổ chức xem khủng bố cấu tổ chức có phận thực hành vi khủng bố mà đồng ... tác động mà khủng bố gây cho xã hội, hai phương pháp phổ biến để giải thích chất hình thành khái niệm khủng bố [9] Khái niệm khủng bố Công ước Thượng Hải “Về đấu tranh chống khủng bố, ly khai ... (2011) 42-49 Một số nhà khoa học nhà hoạt động thực tiễn cho có giao thoa khái niệm khủng bố trị cực đoan(10) Ví dụ như, khủng bố mức độ thể cao cực đoan, không tồn khái niệm khủng bố chung cho pháp...
 • 8
 • 444
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo tài chính qua góc nhìn của warren buffetbáo cáo tài chính đã kiểm toán của vinamilk 2011báo cáo tài chính đã kiểm toán của vinamilk 2012báo cáo tài chính đã kiểm toán của vinamilkhệ thống báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán công quốc tếchuyên đề hệ thống báo cáo tài chính theo hướng dẫn của chuẩn mực kế toán công quốc tếbáo cáo tài chính và ý nghĩa của báo cáo tài chínhmối quan hệ giữa trọng yếu và rủi ro kiểm toán trong kiểm toán báo cáo tài chính và ảnh hưởng của nó đến phương pháp kiểm toánkiểm tra sổ sách chứng từ kế toán của các phân hành khác lập báo cáo tài chính theo quy định của chuẩn mực kế toán và báo cáo quản trị theo yêu cầu thông tin của ban giám đốc của công tybáo cáo tài chính năm 2001 2002 của công ty hoá chất mỏđo lường ảnh hưởng của một sự thay đổi tỷ giá hối đoái trên báo cáo tài chính được công bố của một doanh nghiệpđo lường ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái trên báo cáo tài chính được công bố của một doanh nghiệpbáo cáo tài chính năm 2011 2012 của công ty cổ phần tmdv tân yênbáo cáo tài chính quý 1 2010 của công ty xây dựng phú hậulập báo cáo tài chính theo quy định của nhà nước và báo cáo quản trị doanh nghiệp phục vụ cho nội bộ công tyBẢNG BIẾN THIÊN TRONG DẠY HỌC HÀM SỐ Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBẤT ĐẲNG THỨC TÍCH PHÂN THUỘC LOẠI OSTROWSKI CHO HÀM KHẢ VI CẤP HAIBIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA – VŨNG TÀU HIỆN NAYMột số biện pháp để nâng cao chất lượng học sinh yếu - kém môn Tiếng AnhIELTS SPEAKING SAMPLES PART 2 TOPIC FORECASTPháp luật Việt Nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lạiPhân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định1000 cụm từ vựng part 1 toeicKẾ HOẠCH bài dạy, minh nguyệtSCADA – SCHNEIDER MODICON M340 HMI STU855 ATV312Sản xuất giá trị thặng dư – quy luật kinh tế tuyệt đối của chỦ nghĩa tư bảnĐề thi thử trường THPT chuyên KHTN lần 4 năm 2017 môn Sinh có đáp án chi tiếtXây dựng chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần Sản xuất và thương mại Việt ThànhXây dựng chiến lược phát triển kinh doanh của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN Hanoi) đến năm 2020.Xây dựng một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Xí nghiệp xăng dầu Quảng Ninh.Sứ Mệnh Lịch Sử Của Giai Cấp Công Nhân Và Cách Mạng XHCNTác phẩm nghệ thuật sẽ chết nếu nó miêu tả cuộc sống chỉ để miêu tả, nếu nó không phải là tiếng thét khổ đau hay lời ca tụng hân hoan, nếu nó không đặt ra những câu hỏi hoặc trả lời những câu hỏi đóNLVHEbook Chăm sóc người nhiễm HIVAIDS (dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng) Phần 2Ebook Thuốc chữa bệnh lao Phần 1Bài giảng Catheter dùng trong thận nhân tạo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập