Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố hà nội

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Nội

Sức khỏe tinh thần của người cao tuổi tại một số quận huyện thành phố Hà Nội
... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ LOAN SỨC KHỎE TINH THẦN CỦA NGƢỜI CAO TUỔI TẠI MỘT SỐ QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: ... 80 tuổi, bao gồm: 91 nữ, 82 nam, từ 60- 65 tuổi 73 người , từ 66- 74 tuổi 55 người, 75 tuổi 49 người Giả thuyết khoa học Tình trạng sức khỏe tinh thần chung người cao tuổi số quận huyện thành phố ... Sức khỏe tinh thần sức khỏe tình cảm tất nhiên quan trọng tuổi già vấn đề khác sống Mọi người có nhu cầu sức khỏe tinh thần, số người chẩn đoán có bệnh tâm thần Đa số người lớn tuổi sức khỏe...
 • 101
 • 348
 • 0

Các mối liên hệ xã hội của người cao tuổi tại một số trung tâm dưỡng lão ở Nội

Các mối liên hệ xã hội của người cao tuổi tại một số trung tâm dưỡng lão ở Hà Nội
... 1: Dgc diem ngudi ban cua ngiidi cao tuSi if ong trung tdm dudng ldo O - ngufri • - nguW D nguifi tro lun D Khong c6 a Bieu 2: Sd'lugng bgn cua ngucfi cao tuoi trung tdm dudng Ida TAPCHfTAM LtHOC, ... 2012 49 Htnh thtte lien he xa hpi ciia ngudi cao tudi trung tAm dudng Wo Khdo sdt y kidn ngudi cao tudi vd hinh thtte lidn hd vdi ngudi khac d bdn ngodi trung tam dudng lao dttpc hp stt dung nhidu ... vdn mdt sd ngttdi cao tudi, chung tdi nhan thdy mac du hp tham gia vap edc hpat dCing chung kha ddng nhung su gdn kd't gitta hp khdng cao Dd la phdn ldn ngttdi vao trung tam da cao tudi, sttc khde...
 • 10
 • 1,570
 • 0

THỰC TRẠNG TIẾP cận DỊCH vụ CHĂM sóc sức KHỎE của NGƯỜI CAO TUỔI tại xã lâu THƯỢNG, HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN

THỰC TRẠNG TIẾP cận DỊCH vụ CHĂM sóc sức KHỎE của NGƯỜI CAO TUỔI tại xã lâu THƯỢNG, HUYỆN võ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN
... của ngời cao tuổi Lâu Thợng, huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên" nhằm mục tiêu sau: Mô tả thực trạng cách tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngời cao tuổi Lâu Thợng, huyện Nhai, tỉnh Thái ... Hơng (2008), Thực trạng sức khỏe bệnh tật nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngời cao tuổi dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, Luận văn Ths y học, Đại học Y dợc Thái Nguyên, Thái Nguyên Chu ... cao tuổi có trình độ học vấn từ cấp I trở xuống cao: mù chữ (25,52%), cấp I (41,25%) Tiếp cận dịch vụ y tế 2.1 Sự tiếp cận dịch vụ y tế ngời cao tuổi Lâu Thợng Để đánh giá tỷ lệ đợc tiếp cận...
 • 4
 • 431
 • 2

Thể chất, tinh thần của người cao tuổi pot

Thể chất, tinh thần của người cao tuổi pot
... thường kỳ, hệ nhiều người có bệnh biết không tuân thủ biện pháp điều trị phòng ngừa thích đáng Chăm sóc, nâng đỡ người cao tuổi Chăm sóc sức khoẻ NCT Tuổi Vàng thời gian mà người trải qua sau ... sức, trí tuệ cho xã hội cho gia đình cháu Tại nhiều quốc gia, tuổi coi từ 65 trở lên Hiểu biết thay đổi thể chất, tâm thần nhóm người cần thiết để ứng phó, thích nghi Khám sức khoẻ tổng quát ... nghỉ đầy đủ để gìn giữ tuổi vàng Tích cực việc phòng chống lão hoá Đã sống tới tuổi 65, có nhiều triển vọng tuổi thọ đạt tới 80- 90 Giai đoạn tuổi già khoảng thời gian lâu tuổi trung niên hay thiếu...
 • 5
 • 241
 • 0

Đời sống tinh thần của người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay

Đời sống tinh thần của người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay
... quan tâm Đảng Nhà nước, tuổi thọ người cao tuổi nâng cao, tình trạng sức khỏe người cao tuổi Việt Nam cải thiện rõ rệt, thực tế chưa đạt yêu cầu Có đến 50% số người cao tuổi hỏi nguyện vọng hỗ ... đơn sống người cao tuổi Theo kết khảo sát Hải Dương, Bắc Thái, Thanh Hóa, hỏi gia đình, cháu đối xử với người cao tuổi có tới 87% người cao tuổi nói gia đình, cháu người cao tuổi tốt, có 48% người ... chung đời sống người cao tuổi thì: số người có mức sống trở lên có khoảng 15%, có mức sống trung bình khoảng 50%, có mức sống thu nhập thấp 35% Về sức khỏe, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi...
 • 10
 • 389
 • 0

Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huế

Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huế
... năm nghiên cứu: mười chương bệnh nội khoa số mắc cao năm nghiên cứu + Mười bệnh nội khoa thường gặp nhất: Là mười bệnh nội khoa số mắc cao tồn số bệnh nhân nhập viện khoa nghiên cứu + Số bệnh ... nội khoa người cao tuổi điều trị Bệnh viện Trung ương Huế Xuất phát từ sở lý luận thực tiễn tơi tiến hành đề tài Nghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ngƣời cao tuổi số khoa bệnh viện Trung ƣơng Huế ... viện phí (có BHYT, khơng có BHYT) - Số bệnh bệnh nhân: + Số người bệnh: Số bệnh nhân có bệnh khơng có bệnh kèm + Số người bệnh: Số bệnh nhân có bệnh bệnh kèm + Số người bệnh: Số bệnh...
 • 115
 • 859
 • 5

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại 4 xã ở huyện tiền hải, thái bình năm 2015

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến chất lượng cuộc sống của người cao tuổi tại 4 xã ở huyện tiền hải, thái bình năm 2015
... cứu Thực trạng chất lượng sống số yếu tố liên quan người cao tuổi huyện Tiền Hải, Thái Bình năm 2015 thực Mục tiêu nghiên cứu 1) Mô tả thực trạng chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền ... Mô tả thực trạng chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình 2) Xác định số yếu tố liên quan đến chất lượng sống người cao tuổi huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình TỔNG QUAN ... ……………….…………………………………… 74 Phần A: Báo cáo tóm tắt kết nghiên cứu THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CỦA NGƯỜI CAO TUỔI TẠI XÃ HUYỆN TIỀN HẢI, THÁI BÌNH NĂM 2015 Lê Bích Ngọc...
 • 81
 • 328
 • 1

Thực trạng công tác khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long - Nội

Thực trạng công tác khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại Nhà máy Thuốc lá Thăng Long - Hà Nội
... chất tinh thần cho ngời lao động Nhà máy Thuốc Thăng Long - Nội I Giới thiệu chung nhà máy Thuốc Thăng Long - Nội 1.1 Quá trình hình thành phát triển Nhà máy Nhà máy Thuốc Thăng Long - 235 ... lao động Nhà máy Thuốc Thăng Long - Nội Phần III: Một số giải pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động Nhà máy Thuốc Thăng Long - Nội Nhân ... tích cực cho hoạt động sản xuất kinh doanh nhà máy Chuyên đề tập trung sâu phân tích thực trạng công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động Nhà máy Thuốc Thăng Long Nội - đơn vị...
 • 87
 • 130
 • 0

Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại nhà máy Thuốc lá Thăng long Nội

Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao động tại nhà máy Thuốc lá Thăng long Hà Nội
... luận công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động Phần II: Thực trạng công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động nhà máy thuốc Thăng long Nội Phần III: Một số biện ... để công tác ngày hoàn thiện 33 phần III Một số biện pháp đề xuất nhằm hoàn thiện công tác khuyến khích vật chất tinh thần ngời lao động Nhà máy thuốc thăng long Nội I Chính sách Nhà nớc Để ... công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động doanh nghiệp việt nam 18 Phần II: Thực trạng công tác khuyến khích vật chất tinh thần cho ngời lao động Nhà máy Thuốc Thăng Long Hà...
 • 45
 • 121
 • 0

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị lao và hiểu biết của người bệnh lao có HIV về bệnh lao tại 14 quận huyện thành phố Nội

Nghiên cứu sự tuân thủ điều trị lao và hiểu biết của người bệnh lao có HIV về bệnh lao tại 14 quận huyện thành phố Hà Nội
... chứng bệnh lao - Tuân thủ điều trị lao - Phòng bệnh lao - Nghiên cứu tuân thủ điều trị lao bệnh nhân lao HIV - Mô tả hiểu biết bệnh nhân lao/ HIVvề bệnh lao 33 Chơng kết Nghiên cứu 3.1 Kết nghiên ... tiêu: Nghiên cứu tuân thủ điều trị lao bệnh nhân lao HIV 14 quận huyện thành phố Nội năm 2008 - 2009 Mô tả hiểu biết bệnh nhânlao /HIV bệnh lao 3 Chơng Tổng quan 1.1 Tình hình bệnh lao 1.1.1 ... 2.3 Nội dung nghiên cứu 29 2.3.1 Nghiên cứu đặc điểm bệnh nhân lao/ HIV 29 2.3.2 Nghiên cứu tuân thủ điều trị lao bệnh nhân lao/ HIV 29 2.3.3 Nghiên cứu kiến thức bệnh lao bệnh...
 • 123
 • 595
 • 5

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu của bà mẹ có con dưới 24 tháng tuổi tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội năm 2014
... VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG NGUYỄN VIỆT DŨNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TRONG THÁNG ĐẦU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƢỚI 24 THÁNG TUỔI TẠI XÃ NGỌC ... và đƣợc bức tranh tổng thể thƣ̣c tra ̣ng NCBSM tại đây, nghiên cứu Thực trạng số yếu tố liên quan đến nuôi sữa mẹ tháng đầu mẹ 24 tháng tuổi Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Nội năm ... sữa mẹ tháng đầu mẹ 24 tháng tuổi Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 đƣợc triển khai từ tháng 12/2013 đến tháng 5 /2014 Đây là nghiên cứu mô tả cắt ngang phân tích...
 • 133
 • 444
 • 2

THỰC TRẠNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến NUÔI CON BẰNG sữa mẹ TRONG 6 THÁNG đầu của bà mẹ có CON dưới 24 THÁNG TUỔI tại xã NGỌC hồi, HUYỆN THANH TRÌ, nội

THỰC TRẠNG và một số yếu tố LIÊN QUAN đến NUÔI CON BẰNG sữa mẹ TRONG 6 THÁNG đầu của bà mẹ có CON dưới 24 THÁNG TUỔI tại xã NGỌC hồi, HUYỆN THANH TRÌ, hà nội
... hiểu thực trạng xác định yếu tố ảnh hưởng đến NCBSMHT tháng đầu Do nghiên cứu Thực trạng sổ yểu tổ liên quan đến nuôi sữa mẹ tháng đầu mẹ 24 tháng tuổi Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Nội ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO - B ộ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TỂ CÔNG CỘNG NGUYỄN VIỆT DŨNG THựC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NUÔI CON BẰNG SỮA MẸ TRONG THÁNG ĐẦU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 24 THÁNG TUỒI TAI XÃ ... Xác định số yếu tố liên quan tới thực hành cho trẻ bú sớm sau sinh nuôi sữa mẹ hoàn toàn tháng đầu mẹ 24 tháng tuổi Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Nội năm 2014 4 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI...
 • 103
 • 313
 • 1

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai nội năm 2012

Thực trạng loãng xương và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ mãn kinh trên 5 năm trong độ tuổi 50 70 tuổi tại xã tam hưng huyện thanh oai  hà nội năm 2012
... kinh năm độ tuổi 50 -70 tuổi Tam Hưng huyện Thanh Oai - Nội năm 2012 4 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng loãng xương số yếu tố liên quan phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 ... Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội năm 2012 ii) Xác định số yếu tố liên quan đến loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - Huyện Thanh Oai Nội Nghiên cứu tiến hành theo ... tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai, Nội năm 2012 Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng loãng xương phụ nữ mãn kinh năm độ tuổi 50 -70 Tam Hưng - huyện Thanh Oai - Nội, năm 2012 2.2...
 • 86
 • 915
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: sức khỏe tâm thần cho người cao tuổiđời sống tinh thần của người cao tuổinghiên cứu tình hình bệnh nội khoa ở người cao tuổi tại một số khoa của bệnh viện trung ương huếkhảo sát nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi tại phường phú nhuận thành phố huếchăm sóc sức khỏe sinh sản cho người cao tuổikhám sức khỏe tổng quát cho người cao tuổikhám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổiđời sống tinh thần cho người cao tuổitình hình về huyết áp và một số yếu tố liên quan đến tăng huyết áp của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế 20tình hình về huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huế 31khảo sát tình hình huyết áp và một số yếu tố liên quan của người cao tuổi tại phường phú hội thành phố huếcơ sở lý luận và thực tiễn về đời sống và vật chất và tinh thần của người dân tham gia quot bọn quan họ quottế và chăm sóc sức khỏe của người dân tại xã tân triều huyện thanh trì hà nộinghiên cứu về đời sống tình dục của phụ nữ nông thôn tuổi đã mãn kinh 4060 tại xã tứ hiệp huyện thanh trì hà nội năm 2009nghiên cứu kiến thức thái độ và xử trí ban đầu của các bà mẹ về sốt ở trẻ em ≤ 5 tuổi tại một số xã huyện núi thành tỉnh quảng namHiện trạng quản lý chất thải rắn sinh hoạt xã đại hợp, huyện kiến thụy hải phòngHoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thương mại bùi nguyễnHoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH tân việt cườngHoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH sản xuất và thương mại minh thịnhĐại số 8 p thànhThiết kế hệ thống xử lý nước thải trong trang trại chăn nuôi lợn công suất 200m3 ngày đêmTìm hiểu SQLite và xây dụng chương trình ứng dụngTruyền thuyết về vua và tướng lĩnh nhà trần trong cuộc kháng chiến chống nguyên mông ở quảng ninhSố học 6 HKI ngoanNhật ký chu cẩm phongPhát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần thương mại thái hưngHoàn thiện quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước tỉnh quảng trịKHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CTXH VỚI NGUỜI CAO TUỔI CÔ ĐƠN KHÔNG NƠI NUƠNG TỰA TẠI TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘIGIÁO án đại sổ 10 cơ bảnPHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2016 2025TÀI LIỆU ÔN TẬP THI TIẾNG ANH LỚP 09 LÊN 10NHÂN bản tỘI KIÊU NGẠONghe Hiểu Tiếng Pháp B1 (Comprehension orale b1)Quy chế sử dụng xe ô tôSỔ TAY TỔNG QUAN CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU