Bài giảng xử lý nước cấp

Bài giảng xử nước cấp nguyễn lan phương

Bài giảng xử lý nước cấp  nguyễn lan phương
... N/100ml Nguyễn Lan Phương 17 http://www.nuoc.com.vn Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Nguyễn Lan Phương 18 http://www.nuoc.com.vn Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Chương 2: CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG ... Cl2 Bể chứa nước Trạm bơm II MLCN Nguyễn Lan Phương 19 http://www.nuoc.com.vn Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 2.2.2 Công nghệ xử nước ngầm: Hình 2-2: Công nghệ xử nước ngầm Fe ≤ 9mg/l Nước thô ... chất lượng nước nguồn Khi xử nước có màu Lp = M mg / l M: độ màu nước nguồn Pt/Co Khi xử nước vừa đục vừa có màu Nguyễn Lan Phương 25 http://www.nuoc.com.vn Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Xác...
 • 185
 • 1,835
 • 93

Bài giảng: Xử nước cấp (Chương 1) pptx

Bài giảng: Xử lý nước cấp (Chương 1) pptx
... Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 1.1.1.4 Nước biển: Nguồn nước tương lai trữ lượng cực lớn độ mặn cao Phương pháp xử lý: + Chưng cất, bốc hơi: kinh tế + Cơ chế sinh học 1.1.2 Nguồn nước ngầm: Nước ... Độ cứng < 50mg CaCO3/l : nước mềm 50 - 150mg CaCO3/l : nước trung bình 150 - 300mg CaCO3/l : nước cứng Nguyễn Lan Phương Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP > 300mg CaCO3/l : nước cứng 1.3.2.4 Độ oxy ... chất lượng nước mặt dùng làm nguồn cấp nước- Tiêu chuẩn Mỹ Chỉ tiêu Nguyễn Lan Phương Tiêu chuẩn cho phép Chỉ tiêu Tiêu chuẩn cho phép Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP -NO2-, NO3- * T/c học 10mg/l...
 • 18
 • 343
 • 6

Bài giảng: Xử nước cấp (Chương 2) doc

Bài giảng: Xử lý nước cấp (Chương 2) doc
... lng Trong k thut x nc bng cỏc bin phỏp x c hc nh lng tnh, lc ch cú th loi b nhng ht cú kớch thc ln hn 10-4mm, cũn nhng ht cn cú d 300 m3/ng i vi trng hp x nc cú dựng phốn v ỏp dng vi cụng sut bt k cho trm x khụng dựng phốn Nguyn Lan Phng 60 Bi ging : X Lí NC CP (3) B phn ng (6) Sang b lc (2) (1) (7)...
 • 135
 • 625
 • 3

Bài giảng: Xử nước cấp (Chương 3) docx

Bài giảng: Xử lý nước cấp (Chương 3) docx
... 12 ốNG CấP CLO ốNG CấP NƯớC 13 14 PHòNG THí NGHIệM XƯởNG CƠ KHí đờng ống 20 TRạM BIếN áP 21 bãi vật t 22 SÂN BóNG CHUYềN v Bể LắNG LAMEN Bể LọC NHANH Bể CHứA NƯớC SạCH C p ốNG CấP VÔI ốNG CấP PHèN ... r NGĂN TIếP NHậN Bể TRộN ĐứNG NGĂN TáCH KHí TRạM BƠM CấP II NHà HOá CHấT 15 xởng sửa chữa ngày 16 NHà HàNH CHíNH g ốNG CấP NƯớC RửA LọC ốNG CấP GIó RửA LọC 10 TRạM KHử TRùNG 17 NHà NGHỉ CÔNG NHÂN ... iu hnh trung tõm, h lng v x cn, nc thi 3.2.2 Cỏc yờu cu b trớ mt bng nh mỏy x nc a) S dõy chuyn cụng ngh x nc v trc dc cao trỡnh mc nc cỏc cụng trỡnh x k tip theo chiu nc chy S ...
 • 14
 • 286
 • 5

Bài giảng: Xử nước cấp (Chương 4) docx

Bài giảng: Xử lý nước cấp (Chương 4) docx
... đo • Trong hệ thống xử nước cấp thường phải đo thông số sau: Áp lực ống, mực nước công trình thu Nguyễn Lan Phương 163 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP • Trong công trình xử nước phải đo thông ... Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP thiết bị đo điều khiển cần thực để đảm bảo quy trình xử nước diễn theo mong muốn 4.2.1 Bơm, động cơ, van thiết bị đo dùng hệ thống cấp nước Bơm Trong hệ thống cấp ... cuộn dây điện cảm ứng (4) thay đổi trị số dòng điện cuộn dây • Đo mực nước cắp điện cực (hình 4 .4) Nguyễn Lan Phương 166 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Đặt hai điện cực E1 E2 nước vị trí song song...
 • 18
 • 221
 • 2

BÀI GIẢNG XỬ NƯỚC CẤP pdf

BÀI GIẢNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP pdf
... Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Nguyễn Lan Phương 18 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Chương 2: CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC 2.1 CÁC NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC: ... địa phương 2.2 Các công nghệ xử nước 2.2.1 Công nghệ xử nước mặt Hình 2-1: Công nghệ xử nước mặt Nguyễn Lan Phương 18 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Co > 2500mg/l Nước thô Co < 2500mg/l Co ... nhôm với chất lượng nước nguồn Khi xử nước có màu Lp = M mg / l M: độ màu nước nguồn Pt/Co Khi xử nước vừa đục vừa có màu Nguyễn Lan Phương 25 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Xác định liều lượng...
 • 186
 • 326
 • 3

BÀI GIẢNG XỬ NƯỚC CẤP CHƯƠNG 2 CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC

BÀI GIẢNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP CHƯƠNG 2 CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC
... Cl2 Khử trùng Lọc nhanh Khử trùng Cl2 Khử trùng Cl2 Bể chứa nước Trạm bơm II MLCN Nguyễn Lan Phương 19 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 2. 2 .2 Công nghệ xử nước ngầm: Hình 2- 2: Công nghệ xử nước ... 2. 3 .2 Thiết bị, công trình pha chế, định lượng dung dịch hóa chất 2. 3 .2. 1 đồ công nghệ trình keo tụ nước Nguyễn Lan Phương 22 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Cấp nước Thiết bị định lượng Nước Công ... 6,5 8-9 Al2(SO4)3 + Ca(HCO3 )2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 Al2(SO4)3 + 3Ca(OH )2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4 2FeCl3 + 3Ca(HCO3 )2 → 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 + 6CO2 2FeCl3 + 3Ca(OH )2 → 2Fe(OH)3 + 3CaCl2 Nhiệt độ:...
 • 14
 • 741
 • 2

bài giảng xử nước cấpnước thải

bài giảng xử lý nước cấp và nước thải
... Lựa chọn quy trình xử nƣớc 4/119 Cơ sở để lựa chọn công nghệ xử nước dựa vào yếu tố sau: - Chất lượng nước nguồn (nước thô) trước xử - Chất lượng nước yêu cầu (sau xử lý) phụ thuộc mục ... Phƣơng pháp hóa lý: - Khử trùng nước tia tử ngoại, sóng siêu âm Điện phân nước để khử muối… Trong biện pháp xử nước nêu biện pháp học xử nước Có thể dùng biện pháp học để xử nước độc lập ... thường dùng xử nước? Câu 4: Anh (chị) cho biết: Các loại hóa chất sử dụng xử nước cấp? Câu 5: Anh (chị) cho biết: Trong ba phương pháp (hóa học, hóa lý, vi sinh) đưa vào vận hành xử có hoạt...
 • 119
 • 362
 • 2

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 1 docx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 1 docx
... (0dH ): 10 dH = 10 mg cao/l nước - Độ Pháp (0f ): 10 f = 10 mg CaCO3/l nước - Độ Anh (0e ): 10 e = 10 mg CaCO3/07l nước - Đông Âu (mgđl/l ): 1mgđl/l = 2,80dH Độ cứng < 50mg CaCO3/l : nước mềm 50 - 15 0mg ... VỤ CẤP NƯỚC CHO SINH HOẠT 1. 4 .1 TCVN 5942 - 19 95 1. 4.2 TCVN 5944 - 19 95 1. 4.3 Tiêu chuẩn chất lượng nước mặt dùng làm nguồn cấp nước (tham khảo tiêu chuẩn Mỹ) Bảng 1. 3: Tiêu chuẩn chất lượng nước ... CaCO3/l : nước trung bình 15 0 - 300mg CaCO3/l : nước cứng Nguyễn Lan Phương Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP > 300mg CaCO3/l : nước cứng 1. 3.2.4 Độ oxy hóa: Đánh giá sơ mức độ nhiễm bẩn nguồn nước chất...
 • 6
 • 148
 • 0

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 2 pptx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Chất hoạt động bề mặt part 2 pptx
... 5 0-6 00C) Hàm lượng cặn hòa tan Độ cứng CaCO3 Nguyễn Lan Phương 14 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Muối mặn mg/l NaCl Vùng ven biển 400 500 Vùng nội địa 25 0 25 0 0, 5 -2 2- 4 Độ oxy hóa Amôniắc mg/IO2 ... 0 20 arsen mg/l 0,05 0,05 21 Cadmi mg/l 0,005 0,005 22 Crôm mg/l 0,05 0,05 23 Xianua mg/l 0,1 0,1 24 Florua mg/l 1,5 1,5 Nguyễn Lan Phương 15 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 25 Chì mg/l 0,05 0,05 26 ... Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 29 Florua 1,5 30 Fecal Coliforms N/100ml 1.5 YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG NƯỚC CHO ĂN UỐNG VÀ SINH HOẠT Nước cấp cho sinh hoạt ăn uống phải không màu,...
 • 6
 • 150
 • 0

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC part 2 docx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC part 2 docx
... Lan Phương Q V2 (m2 ) 41 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Trong đ : + V 2: vận tốc nước bề mặt bể (V2 = 4-1 0mm/s) - Chiều cao h 1: h1 = α D−d cot g 2 ( m) Trong đ : + D: đường kính phần bể (m) + d: đường ... 3 0-4 00 Phèn Vôi Nước nguồn Hình 2- 1 2: Bể trộn đứng * Xác định kích thước b : - Dung tích b : w b = Q.t 60.N (m3) Trong đ : + Q: công suất trạm xử (m3/s) Nguyễn Lan Phương 34 Bài giảng : XỬ LÝ ... = 2- 3 m/s - Tổn thất áp lực vòi phun h = 0,06v2 (m) Trong đ : Nguyễn Lan Phương 38 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - v: vận tốc nước qua miệng vòi phun (m/s) - Đường kính bể xác định theo công thức:...
 • 14
 • 602
 • 6

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC part 3 pot

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC part 3 pot
... Trong đ : - u0 : tốc độ rơi hạt cặn (m/s) Nguyễn Lan Phương 54 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - v0 : tốc độ chuyển động dòng nước (m/s) - Q : lưu lượng dòng nước qua vùng lắng (m3/s) - F : diện tích ... hình vuông, kích thước bản: 3, 6m x 3, 6m ; 3, 9m x 3, 9m ; 4,2m x 4,2m - Dung tích bể tính cho thời gian nước lưu lại 10 - 30 ’ Nguyễn Lan Phương 47 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - Theo chiều dài, ngăn ... t = 20 - 30 phút Nguyễn Lan Phương 49 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP * Ưu nhược điểm: - Ưu: - Có khả điều chỉnh cường độ khuấy trộn theo ý muốn - Nhược: - Cần có máy móc, thiết bị khí xác - Điều kiện...
 • 14
 • 293
 • 2

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC part 4 potx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC part 4 potx
... ging : X Lí NC CP 0,3m H0 0,3 ữ0,5m Hỡnh 2-2 5: Ngn phõn phi nc Tớnh toỏn: - Tng din tớch l flọự = Q Vlọự (m2) Trong : + Q: lu lng nc vo b (m3/s) + Vl : tc nc qua l (m/s) - S l n= Trong : f ... Trong : + T: thi gian lm vic gia ln x cn (h) ( 6-2 4 gi - x cn b lm vic bỡnh thng + N : S lng b lng ngang + m hm lng cn cũn li nc sau lng (10 -1 2 mg/l) + tb : nng trung bỡnh ca cn ó nộn + Cmax: hm ... ngn: ngn nộn cn gia, ngn lng bờn S cu to b lng kiu hnh lang c trỡnh by trờn hỡnh h4 (b) (a) 6 0-9 00 6 0-9 00 5 0-7 0 h1 5 0-7 0 6 0-9 00 h2 h3 Sang b lc Nguyn Lan Phng 70 Bi ging : X Lí NC CP Hỡnh 2-3 2:...
 • 14
 • 268
 • 5

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC part 5 ppsx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC part 5 ppsx
... lc: H = KP MV (1 P) L (một ct nc) 2d P3 Trong : - d: ng kớnh ht cn - : h s hỡnh dng ca cn - Kp: h s c trng cho tớnh cht thuc cn - : nht ng hc ca nc - V: tc lc - P: rng ca mng lc - L: chiu ... 25 0,3 - 0,4 0,2 - 0,3 0 ,5 > 25 Khi s nc ngm 0,4 - 0 ,5 0,3 - 0,4 0,6 - Chiu cao ton phn ca b: H = ht + h + hc + hn + hp (m ) Trong : + ht : chiu dy lp sn ỏy thu nc lc t 0,3 - 0,5m + h : chiu ... ỏ dm 0,3 - 1-2 2 -5 - 10 10 - 20 20 - 40 800 50 100 100 100 100 1.300 * H thng thu nc: chn theo din tớch mt bng ca b - Khi b lc chm cú din tớch t 1 0-1 5m2 thu nc bng mng t chỡm di ỏy b - Khi din...
 • 14
 • 250
 • 2

Bài giảng : XỬ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ NƯỚC part 6 potx

Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP - CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC, CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC part 6 potx
... xiphông đồng tâm đồ cấu tạo thể hình ( 2-4 2) Nguyễn Lan Phương 99 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP Hình 2-4 2 : Hệ thống điều chỉnh tốc độ lọc xiphông đồng tâm 1- Xiphông đồng tâm; 2- Van gió; 3- Cát ... sức kháng cục Cút 90o : ξ = 0,98 Khoá : ξ = 0, 26 Tê ξ = 0,92 : Ống ngắn máy bơm: ξ = * V : vận tốc nước chảy ống (m/s) Nguyễn Lan Phương 95 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP * g : gia tốc trọng trường ... chụp lọc Nguyễn Lan Phương 90 Bài giảng : XỬ LÝ NƯỚC CẤP 2- Ống phân phối nước rửa lọc - Sàn gắn chụp lọc - Khe thu khí - Ren lắp chụp lọc - Chụp lọc hình nấm thể hình 2-3 7 Nước rửa sau qua hệ...
 • 14
 • 209
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: Giải pháp phát triển đội ngũ lao động kỹ thuật đáp ứng yêu cầu CNH - HĐH ở vùng đồng bằng sông Hồng giai đoạn 2008 - 2020Giáo án hình 9 2015 2016Bia heineken và việc áp dụng thành công các chiến lược marketing tại thị trường việt namGiải pháp nâng cao chất lượng nguồn lao độngGiải pháp tăng lợi nhuận của Khách sạn Sofitel Plaza Hà NộiGiải pháp tăng lợi nhuận tại công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Thanh HàGiải pháp nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động pr cho việc phát triển thương hiệu của công ty cổ phần truyền thông giáo dục và giải trí phan thịHoạch định nhu cầu nguyên vật liệu tại xí nghiệp thép và vật liệu xây dựng hà nộiGiải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đến năm 2010Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu mặt hàng Dệt may sang thị trường Hoa Kỳ sau khi Việt nam gia nhập WTOHoàn thiện công tác tuyển mộ, tuyển chọn lao động tại công ty cổ phần xây dựng và đầu tư hà nộiGiải pháp vượt rào cản phi thuế quan trong xuất khẩu hàng hoá Việt nam vào thị trường EUGiải pháp xoá đói giảm nghèo ở tỉnh Ninh Bình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoáLý thuyết hợp đồng kì hạnMột số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở xí nghiệp may da công ty may chiến thắngMột số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động văn phòng tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn TP hải phòngGiao dịch quyền chọn trên thị trường chứng khoán Việt NamNâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực tại công ty CP bình khánhHạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á ChâuO TO TU LAI GOOGLE
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập