Tổng hợp nano silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon

Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon

Tổng hợp Nano Silica mang ức chế ăn mòn hữu cơ và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy bảo vệ chống ăn mòn cho thép Cacbon
... - LÊ THỊ HƯƠNG TỔNG HỢP NANO SILICA MANG ỨC CHẾ ĂN MÒN HỮU CƠ VÀ ỨNG DỤNG TRONG LỚP PHỦ EPOXY BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CHO THÉP CACBON Chuyên ngành: Hoá vô Mã số: 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... nano silica ứng dụng lớp phủ nanocompozit để bảo vệ chống ăn mòn [24, 25] Nano silica với diện tích bề mặt lớn ứng dụng làm chất độn lớp phủ epoxy nanocompozit Nano silica phân tán lớp phủ epoxy ... cứu ứng dụng nano silica lớp phủ hữu Viện Kỹ thuật Nhiệt đới tổng hợp thành công nano silica biến tính với số chất ức chế ăn mòn, hợp chất silan hữu Nano silica biến tính tăng khả bảo vệ chống ăn...
 • 67
 • 339
 • 1

Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn trên sở Hydrotalcite ứng dụng trong lớp phủ Epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường

Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn trên cơ sở Hydrotalcite và ứng dụng trong lớp phủ Epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện môi trường
... gia chế tạo sơn hệ lớp phủ hữu bảo vệ bảo vệ chống ăn mòn Vì em thực đề tài Tổng hợp phụ gia ức chế ăn mòn sở hydrotalcite ứng dụng lớp phủ epoxy hệ nước bảo vệ chống ăn mòn kim loại thân thiện ... tốc độ ăn mòn kim loại cần đƣợc bảo vệ, có độ bền cao Có nhiều loại lớp phủ nhƣng ta chia thành ba loại nhƣ sau:  Lớp phủ kim loại Lớp phủ phi kim loại Lớp phủ hữu Bản chất lớp phủ bảo vệ chỗ ... thực phẩm Do việc bảo vệ chống ăn mòn kim loại vấn đề cần thiết kinh tế nhƣ công nghệ 1.1.2 Các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn kim loại [13] Vấn đề bảo vệ chống ăn mòn kim loại phải đƣợc thực...
 • 75
 • 73
 • 0

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm tìm hiểu về axit hữu ứng dụng trong chế biến thực phẩm

Tiểu luận môn hóa sinh thực phẩm tìm hiểu về axit hữu cơ và ứng dụng trong chế biến thực phẩm
... LỤC TÌM HIỂU VỀ AXIT HỮU CƠ VÀ ỨNG DỤNG TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ AXIT HỮU CƠ .3 1.1.Cấu tạo 1.2.Danh pháp 1.3.Tính chất vật lý hóa học II .ỨNG DỤNG ... ứng dụng chế biến thực phẩm thủy sản chất phụ gia, chất tạo chua, chất bảo quản Page Trong chế biến thực phẩm, sử dụng chế biến pha chế đồ uống, rượu, nước ép trái sản xuất kẹo mứt Nó có tác dụng ... Phản ứng đặc biệt gốc R: HCOOH có khả tham gia tráng bạc, tương tự anđehit: HCOOH + 2AgNO3 + 4NH3 + H2O → 2NH4NO3 + (NH4)2CO3 + 2Ag Page II ỨNG DỤNG CỦA AXIT HỮU CƠ TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM  Axit...
 • 11
 • 131
 • 2

Tổng hợp ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu

Tổng hợp và ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu cơ
... chống ăn mòn Vì em thực đề tài Tổng hợp ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường lớp phủ hữu nhằm thay hợp chất crômat độc hại, tạo loại sơn thân thiện với môi trường ... cứu: Đề tài nghiên cứu chế tạo ứng dụng hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường lớp phủ hữu bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon Nhiệm vụ nghiên cứu: -Tổng hợp hydrotalcit chứa molypdat ... chất mang ức chế ăn mòn cho thấy anion ức chế chèn vào cấu trúc hydrotalcite anion ức chế giải phóng từ hydrotalcite vào dung dịch NaCl có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại Các ức chế ăn mòn...
 • 43
 • 62
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu

Khoá luận tốt nghiệp tổng hợp và ứng dụng nano hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường trong lớp phủ hữu cơ
... chất mang ức chế ăn mòn cho thấy anion ức chế chèn vào cấu trúc hydrotalcite anion ức chế giải phóng từ hydrotalcite vào dung dịch NaCl có tác dụng bảo vệ chống ăn mòn kim loại Các ức chế ăn mòn ... trung vào chất ức chế ăn mòn đế thay cromat bảo vệ chống ăn mòn [1, 2] Đã có số nghiên cứu ban đầu khả ức chế ăn mòn ứng dụng hydrotalcite lớp phủ hữu [3] Các tác giả nghiên cứu tổng hợp hydrotalcite ... epoxy chứa hydrotalcit mang molipdat Đối tượng nghiên cứu: Đe tài nghiên cứu chế tạo ứng dụng hydrotalcite mang ức chế ăn mòn thân thiện môi trường lớp phủ hữu bảo vệ chống ăn mòn cho thép cacbon...
 • 42
 • 72
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các sở xay xát lúa ngô

Nghiên cứu tổng hợp một số chất ức chế ăn mòn kin loại có tính năng ức chế ăn mòn cao từ nguồn phế liệu nông sản như vỏ trấu, lõi ngô của các cơ sở xay xát lúa ngô
... tính theo công thức: Z= i0 − i i0 ⋅100 0 Trong đó: i0 dòng ăn mòn chất ức chế i dòng ăn mòn chất ức chế 1.5 chế ức chế ăn mòn chất ức chế ăn mòn Cho đến nhiều nghiên cứu đưa chế ức chế ... NGÔ 2.1 Nghiên cứu lựa chọn phương pháp tổng hợp chất ức chế ăn mòn từ vỏ trấu, lõi bắp ngô Để tổng hợp số chất ức chế ăn mòn azometin từ vỏ trấu, lõi ngô, tiến hành theo hai bước Bước tổng hợp ... xuất furfural khả ức chế ăn mòn thép cao Hiệu ức chế ăn mòn thép đạt từ 67% trở lên, số chất hiệu ức chế 90% Trong chất, hiệu ức chế ăn mòn cao chất ức chế ăn mòn BHX-ở-49, chất sử dụng...
 • 87
 • 249
 • 0

Tổng hợp màng polyaniline ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường

Tổng hợp màng polyaniline và ứng dụng làm lớp phủ bảo vệ trên nền thép thường
... NG H P MÀNG POLYANILINE VÀ NG D NG LÀM L P PH B O V TRÊN N N THÉP THƯ NG” M c ñích nghiên c u T ng h p ñi n hóa màng polyaniline n n kim lo i trơ (thép không g ), kim lo i ho t ñ ng (thép thư ... h m ch (V) Thép thư ng -0,85 PANi /thép thư ng -0,56 PANi – MoO42- /thép thư ng -0,44 PANi /thép không g -0,17 -26- K T LU N VÀ KI N NGH Sau ti n hành t ng h p kh o sát tính ch t màng polyaniline ... i anion pha t p 3.2 MÀNG PANi TRÊN THÉP THƯ NG 3.2.1 T ng h p màng PANi 3.2.1.1 T ng h p dung d ch axit oxalic 0,3M anilin 0,1M K t qu ñư ng polyme hóa ñi n hóa màng PANi /thép thư ng ñư c th...
 • 26
 • 159
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu ứng dụng để tách loại asen trong nước

Nghiên cứu tổng hợp zeolit x từ cao lanh a lưới với chất tạo phức hữu cơ và ứng dụng để tách loại asen trong nước
... t c a Asen a Tính ch t v t lý c a Asen b Tính ch t hoá h c 1.3.1.2 M t s h p ch t c a Asen a Asen hidrua (AsH3 g i asin) b Asen trioxit (As2O3) c Asen (V) oxit (As2O5) d Asen trihalogenua 10 ... h a ch t 2.4.2 Kh o sát kh h p ph Asen c a zeolit NaX NaXFe 2.4.2.1 So sánh kh h p ph As c a zeolit NaX NaXFe 2.4.2.2 Đánh giá kh h p ph As c a zeolit NaXFe 2.4.2.3 Đánh giá kh h p ph As c a ... b asen v n ñ liên quan thông qua tài li u tham kh o 4.2 Nghiên c u th c nghi m: - X cao lanh b i nhi t 600oC ñ chuy n h a c u trúc cao lanh v d ng c u trúc khuy t t t (metacaolanh) - T o zeolit...
 • 26
 • 368
 • 0

tổng hợp hệ thống các công thức hóa học hữu

tổng hợp hệ thống các công thức hóa học hữu cơ và vô cơ
... ankan A ,công thức C2H2n+2 hỗn hợp X gồm H2 hiđrocacbon % ankan A phản ứng là: A% = – 34 Xác định công thức phân tử ankan A dựa vào phản ứng tách A: Tiến hành phản ứng tách V(l) ankan A ,công thức ... nhất: m = ( mx + 16nSO2) II.HÓA HỮU CƠ: 31 Tính hiệu suất phản ứng hiđro hoá nken: Tiến hành phản ứng hiđro hóa anken CnH2n từ hỗn hợp X gồm anken CnH2n H2 (tỉ lệ 1:1) hỗn hợp Y hiệu suất hiđro hoá ... ankan dựa vào phản ứng cháy: số C ancol no ankan = 43.Tìm công thức phân tử ancol no, mạch hở dựa vào tỉ lệ mol ancol O phản ứng cháy: Giả sử đốt cháy hoàn toàn mol ancol no, mạch hở A, công thức...
 • 5
 • 409
 • 9

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT

báo cáo thực tập tổng hợp khoa kế toán kiểm toán tại CÔNG TY CỔ PHẦN ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC SAO VIỆT
... dng ti Cụng ty c phn ng dng v phỏt trin cụng ngh y hc Sao Vit - T chc b m y k toỏn ti cụng ty: Mụ hỡnh t chc b m y k toỏn: Cn c y u cu qun lý v c im sn xut, b m y k toỏn ca cụng ty c t chc theo ... I.3 - hc Sao Vit c im phõn cp qun lý hot ng kinh doanh B m y t chc qun lý ca cụng ty c phnng dng v phỏt trin cụng ngh y hc Sao Vit theo mụ hỡnh trc tuyn - chc nng Vi c cu ny, Cụng ty c t chc ... cu ngy cng cao ca th trng c im hot ng kinh doanh ca ti cụng ty c phn ng dng v phỏt trin I.2 cụng ngh y hc Sao Vit Cụng ty c phn ng dng v phỏt trin cụng ngh y hc Sao Vit hot ng kinh doanh ch yu...
 • 19
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: là một trong những hơp chất hữu cơ được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau y tế dược phẩm hóa chất cũng như trong đời sống hàng ngàysự ức chế tổng hợp các enzym phân giải nguyên liệu thứ cấp gọi là quá trình điều hòa tổng hợp enzym nhờ sự ức chế dị hóakế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại công ty tnhh thương mại và xây dựng tường antổng quan về enzyme protease và ứng dụng trong chế biến thịt cáthuốc ức chế men chuyển độc tính và tác dụng phụmột số loại thuốc ức chế enzyme protease của hiv được sử dụng trong điều trị hiv nhưsiêu âm và ứng dụng trong tổng hợp hữu cơhệ thống báo hiệu số 7 và ứng dụng trong tổng đài alcatel 1000 e10công nghệ mpls và ứng dụng trong mạng ip vpntương tác của bức xạ gamma với vật chất và ứng dụng trong thiết kế che chắncông nghệ màng ro và ứng dụng trong lĩnh vực khử mặntổng quan về zeolit và ứng dụng trong lọc hóa dầunghiên cứu thuật toán đối sánh chuỗi lai và ứng dụng trong phát hiện đột nhập mạngxác định giá trị năng lượng trao đổi có hiệu chỉnh nitơ men tỉ lệ tiêu hóa hồi tràng các chất dinh dưỡng của một số loại thức ăn và ứng dụng trong thiết lập khẩu phần nuôi gà thịtcông nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức mpls và ứng dụng trong mạng riêng ảo vpnĐịnh lí không điểm tổ hợp và một vài vận dụngĐề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 11 (Có đáp án)7 lời đề nghị nên gật đầuXây dựng mô hình ứng dụng KHCN nông nghiệp vào sản xuất nhằm góp phần nâng cao đời sống kinh tế xã hội của đồng bào các dân tộc xã phiêng luôn huyện mộc châu tỉnh sơn laKết quả nghiên cứu chọn lọc giống đậu tương AK 06525 câu TRẮC NGHIỆM đạo hàm 11Mĩ thuật 3 CN đan mạch 2017Lịch sử 4 Vua Quang Trung đại phá quân thanhNghiên cứu ảnh hưởng của độ pH và một số ion kim loại đến khả năng phát hiện Arsenic của cảm biến sợi nano vàngNGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ ANION HỮU CƠ ĐẾN KHẢ NĂNG HÒA TAN KHOÁNG VẬT TREMOLIT (AMIANG) TẠI MỎ XÓM QUÝT XÃ YÊN BÀI, HUYỆN BA VÌNGHIÊN CỨU ĐỘT BIẾN TRÊN GEN FLT3 Ở MỘT SỐ BỆNH NHÂN LƠ XEMI CẤP DÒNG TỦYNGHIÊN CỨU GIỚI Ở VIỆT NAM VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ TỚI CẢI CÁCH LUẬT PHÁP VÀ XÃ HỘINghiên cứu chế tạo và các tính chất vật lý của màng mỏng kim loại vàng _Au_ kích thước nanomet bằngNGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƯỚC Ở MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƯU VỰC SÔNG MÃ_ TỈNH THANH HÓANghiên cứu đặc điểm xói lở và bồi tụ đoạn sông Đà từ đập thủy điện Hòa Bình đến xã Tân Đức và Minh NNGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CÁC POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA VÀ BỤI TẠI MỘT SỐ KHNghiên cứu phương pháp đánh giá và cải thiện hiệu năng giao thức TCP cho mạng máy tínhNghiên cứu về trắc nghiệm thích nghiBộ đề thi học sinh giỏi địa của các cấp lớpgiao an lop 10 bai 16
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập