Tuyển tập 100 đề thi thử CĐ ĐH giải chi tiếtvà 3 tập chìa khoá vàng giải nhanh hoá học

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 – LẦN 3 Môn: TOÁN; Khối A, A1 và Khối B

ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013 – LẦN 3 Môn: TOÁN; Khối A, A1 và Khối B
... Nguyễn Quang Diêu ĐÁP ÁN < /b> THANG ĐIỂM ĐỀ THI < /b> THỬ TUYỂN SINH < /b> ĐẠI HỌC NĂM 20 13 < /b> < /b> - LẦN Môn: < /b> TOÁN; Khối:< /b> A, < /b> A1 < /b> khối < /b> B www.VNMATH.com (Đáp án < /b> thang điểm gồm 08 trang) ĐÁP ÁN < /b> THANG ĐIỂM CÂU ĐÁP ÁN ... diện A B C DMKCD A B MB Do A B //BN nên    BN  A B  a BN MB Học < /b> sinh < /b> BK BN AB a Do BN //CD nên     BK  CK  dùng công thức CK CD CD tính thể tích a3 a3 khối < /b> chóp cụt để Ta có VB.MNK ... a  b  c Vì a  b  c  nên a  b   c 3 < /b> c  Mặt khác, a  b  c nên  c  c  c  Như vậy,  c  2 Ta có P  3(< /b> a  b2 )  3c  4abc  3(< /b> a  b) 2  6ab  3c  4abc  3(< /b> 3  c)2  3c  2 (3 < /b> ...
 • 10
 • 407
 • 10

Tài liệu Đề thi thử ĐH môn Sinh năm 2010 - số 3 ppt

Tài liệu Đề thi thử CĐ ĐH môn Sinh năm 2010 - số 3 ppt
... sau: 1 .Tài ngun lượng vĩnh cữu gồm: A.1,4 x B.1,4,6 C.1 ,3, 4,6 D.1,2 ,3, 4,5,6 2.Dạng thuộc tài ngun tái sinh : A.2 ,3, 5 B.2 ,3, 5,6 C.5,6 x D.1,2 ,3, 4,5,6 3. Dạng tài ngun khơng tái sinh gồm: A .3, 4,5,6 ... 1.Dạng sinh vật lồi ưu A.1 ,3 x B.2 ,3, 4 C.6 D.1 ,3, 6 2.Dạng sinh vật lồi đặc trưng A.2,4,5,6 B.1 ,3 C.2,4,5 x D.1 ,3, 5 Câu 47:Cho loại tài ngun sau: 1.Năng lượng mặt trời 2.Kim loại, phi kim 3. Nhiên liệu ... cái.Mỗi năm chuột đẻ lúa, lúa đẻ con, tỉ lệ đực 1: 1 .Số lượng chuột xuất sau năm: A .36 0 B .39 0 x C .33 0 D.420 2.Nếu khơng xét tỉ lệ tử vong phát tán mật độ chuột/m2 sau năm là: A .39 0con/m2 B .36 0con/m2...
 • 5
 • 171
 • 0

100 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

100 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT
... hàng đề thi câu hỏi để lập đề thi C20  4845 đề thi 0.25 (1,0 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi câu thuộc, C C  2025 trường hợp 10 10 điểm) 0.25 Thí sinh A rút ngẫu nhiên đề thi câu ... (1,0 điểm) Giải bất phương trình  52  x  4x 3   2  x 1 x 2 0 Câu 9.b (1,0 điểm) Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi Mỗi đề thi gồm câu lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi Thí sinh ...   b, Trong môn học thầy giáo 30 câu hỏi khác gồm câu hỏi khó, 10 câu hỏi trung bình, 15 câu hỏi dễ Từ 30 câu hỏi lập đề kiểm tra, đề gồm câu hỏi khác nhau, cho đề thi t phải đủ loại câu...
 • 60
 • 275
 • 1

Đề thi thu CD- DH năm 2009.

Đề thi thu CD- DH năm 2009.
... Mức lấn át gen trội gen lặn; B Tính trạng phân li riêng rẽ; C Tác động môi trường không thu n lợi; D Can thi p gen xác định giới tính; Đáp án : (A) Câu Có hai cá thể chủng cặp tính trạng đối lập ... phân tích; D Lai thu n nghịch; Đáp án : (D) Câu 10 Để xác định thể có kiểu gen đồng hợp hay dị hợp người ta dùng phương pháp: A Lai xa; B Tự thụ phấn lai gần: C Lai phân tích; D Lai thu n nghịch; ... pháp: A Lai trở lại với dạng đồng hợp tử; B Cho lai phân tích tạp giao cá thể đó; C Dùng phép lai thu n nghịch để kiểm tra di truyền; D Dùng phương pháp tế bào học để kiểm tra; Đáp án : (B) Câu...
 • 18
 • 144
 • 0

14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TRƯỜNG TPHP VÕ QUẾ 1- NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C

14 ĐỀ THI THỬ CD&DH TRƯỜNG TPHP VÕ QUẾ 1- NĂM 2011 Môn thi: ĐỊA LÝ, Khối C
... ch c lm mt hai c u (C u IV.a hoc IV.b) C u IV.a Theo chng trỡnh chun Trỡnh by nhng th mnh phỏt trin v nh hng chuyn dch c cu ngnh c ng nghip ca ng bng sụng Hng C u IV.b Theo chng trỡnh nõng cao ... ( C u 4a hoc 4b )C u 4a Theo chng trỡnh chun Hóy k tờn c c tnh ca nc ta tip giỏp vi bin Ti vic phỏt trin c s h tng giao thụng ti s to bc ngot quan trng hỡnh thnh c cu kinh t vựng Bc Trung B C u ... Theo chng trỡnh nõng cao Phõn tớch nhng c s phỏt trin ngnh c ng nghip khai th c than v ngnh c ng nghip khai th c du khớ ca nc ta Ht Thớ sinh khụng c s dng ti liu C n b coi thi khụng gii thớch...
 • 6
 • 133
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 006

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 006
... C2H5OH, C6H6, C6H5NH2, học sinh thêm dung dịch HCl vào mẫu thử chất Kết luận không ? A Mẫu thử có vẩn đục màu trắng natri phenolat B Mẫu thử tạo dung dịch đồng ancol etylic C Mẫu thử hình thành tượng ... Ni D Mg, Ag Zn, Cu 54 Phát biểu không ? A Ankan trơ mặt hóa học phân tử chứa liên kết xichma (σ) bền B Hiđrocacbon chưa no hoạt động hóa học mạnh phân tử loại có chứa liên kết pi (π) bền C Khác ... sắt không khí thời gian thấy khối lượng tăng lên thành 34,4 gam Tính % sắt bị oxi hóa, giả thi t sản phẩm oxi hóa oxit sắt từ A 48,8% B 60,0% C 81,4% D 99,9% 10 Trường hợp phù hợp tên quặng sắt...
 • 12
 • 147
 • 0

ĐỀ THI THỬ CD ,ĐH VÀ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI THỬ CD ,ĐH VÀ ĐÁP ÁN
... people’s cultures for thousands of years 1B 11C 21C 31A 41A 51C 61D ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC ,CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2010-2011 MÔN THI: TIẾNG ANH (Thời gian làm bài: 90 phút) 2C 3A 4D 5A 6C 7D 8C 12B ... build (B) the town square (C) next this (D) area 65.The train will (A) be leaving (B) on five minutes (C) so you’d (D) better hurry up B.Chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống đoạn văn sau  During ... developing (45) …………………… when a man (46) …………………… at home , his wife and children are also breathing in smoke and can become sick Even though most people understand the (47) …………………… effects...
 • 6
 • 332
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I MÔN HÓA HỌC KHỐI A, B
... ban đầu Kh i < /b> lượng Cu kim lo i < /b> b m lên b mặt kim lo i < /b> (giả thi< /b> t toàn Cu b đẩy kh i < /b> mu i < /b> b m hết vào Mg kim lo i)< /b> A 1,20 gam B 2,40 gam C 1,28 gam D 1,60 gam Câu 40: Sau th i < /b> gian i< /b> n phân ... dịch X Kh i < /b> lượng mu i < /b> khan dung dịch X A 30,4 g B 18,1 g C 24,8 g D 28,1 g Câu 39: Ngâm Mg kim lo i < /b> dung dịch Cu(NO 3)2, sau th i < /b> gian ngư i < /b> ta nhận thấy kh i < /b> lượng kim lo i < /b> tăng gam so v i < /b> ban ... pH = Giá trị a A 1M B 3M C 4M D 2M Câu 15: Cho suất i< /b> n động chuẩn Eo pin i< /b> n hoá: Eo(Ni-X) = 0,12V; Eo(Y-Ni) = 0,02V; Eo(Ni-Z) = 0,60V (X, Y, Z ba kim lo i)< /b> Dãy kim lo i < /b> xếp theo chiều giảm...
 • 5
 • 132
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 007

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 007
... chất X, biết mol X tác dụng vừa đủ với mol brom mol H2 oxi hóa mãnh liệt X tạo axit o-phtalic o-C6H4(COOH)2 CH CH2 A CH CH CH3 B CH CH2 Đề 007- Copyright © quatamthat2@yahoo.com C D 11 ... mẫu thử chứa khí X (có thể bốn khí : N2, NH3, CH4 CO) qua CuO đốt nóng, CuSO4 khan bình chứa dung dịch Ca(OH)2 Sau thí nghiệm thấy CuSO4 đổi qua màu xanh bình chứa nước vôi tượng X : Đề 007- Copyright ... chuyển hóa : Glixin ⎯+ NaOH → A ⎯+ HCl → X ⎯⎯ ⎯ ⎯ A ClH3NCH2COONa Glixin ⎯+ HCl → B ⎯+ NaOH → Y ⎯ ⎯ ⎯⎯ X Y : B ClH3NCH2COOH ClH3NCH2COONa C ClH3NCH2COONa H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH H2NCH2COONa Đề 007- Copyright...
 • 11
 • 197
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 009

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa học mã đề 009
... Nhận xét tính chất hóa học hợp chất Fe(II) ? Hợp chất Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - khử A FeO Axit Vừa oxi hóa vừa khử B Fe(OH)2 Bazơ Chỉ có tính khử C FeCl2 Axit Vừa oxi hóa vừa khử D FeSO4 ... phân biệt dung dịch Na2SO3 Na2SO4, nên dùng thuốc thử : A dung dịch I2 B dung dịch Pb(NO3)2 C dung dịch Ba(OH)2 D dung dịch SrCl2 37 Một học sinh đề nghị hai giải pháp tinh chế Al2O3 từ quặng boxit ... thuốc thử ? A dung dịch KMnO4 B dung dịch Br2 C giấy quỳ ẩm D dung dịch NaCl Đề 008-Copyright © quatamthat2@yahoo.com 43 Để phân biệt dầu mỡ động - thực vật "dầu mỡ" bôi trơn máy, nên dùng thuốc thử...
 • 12
 • 145
 • 0

Đề thi thử ĐH năm 2010 môn Hóa

Đề thi thử CĐ ĐH năm 2010 môn Hóa
... etan Câu 21 Trong phân tử chất diệt cỏ 2,4 –D có chứa nhóm A –OH B –CHO C –COOH D –NH3 Câu 22 Oxi hóa 0,1 mol ancol etylic thu m gam hỗn hợp Y gồm axetandehit , nước ancol etylic ( dư ) Cho Na (dư) ... V lít khí (đktc) Phát biểu sau đúng? A giá trị V 2,24 B giá trị V 1,12 C hiệu xuất phản ứng oxi hóa ancol 100% D số mol Na phản ứng 0,2 mol Câu 23 Axit cacboxylic X mạch hở, chứa liên kết π phân ... axetat điều chế từ phản ứng axit axetic với A CH2=CH-OH B CH2=CH2 C CH= CH D CH2=CH-ONa Câu 25 Este hóa hết nhóm Hidroxyl có 8,1 gam xenlulozo cần vừa đủ x mol HNO3 Giá trị x A 0,01 B 0,15 C 0,20...
 • 4
 • 151
 • 0

Đề thi thử ĐH môn Tiếng Anh năm 2010 đề số 61

Đề thi thử CĐ ĐH môn Tiếng Anh năm 2010 đề số 61
... father asked me _ of the film A what you think B what I think C what did you think D what I thought Câu 29: Mr Gibbon usually drinks mineral water, but in this party he _ champagne B will drink ... watch it for the maximum amount of time And how effectively the sitcoms and soap operas that! I not think that I have ever seen any other country so totally dominated by these shows Some of them are ... accomplished Đọc kĩ đoạn văn sau chọn phương án (A B, C, D) cho ô trống từ 46 đến 50 Most people think of computers as very modern inventions, products of our new technological age But actually...
 • 3
 • 133
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 100 đề thi thử đại học100 đề thi thử môn toán100 đề thi thử đại học môn toán tập 6tuyen chon 100 de thi thu dai hoc nam 2015tuyển chọn 100 đè thi thử đại học 2015100 đề thi thử đại học môn toán 2015 tập 1Tiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 1: Quy định chung (Eurocode8 BS EN1998 1 e 2004 Design of structure for earthquake resistance part 1: General rules, seismic actions and rules for buildings)Tiêu chuẩn Châu Âu EC7: Kết cấu nền móng phần 1.2: Khảo sát và thí nghiệm (Eurocode7 BS EN1997 2 e 2007 Geotechnicl desgn part 1.2: Ground investigation and testing)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luật giá trị trong nền kinh tế thị trường và sự vận dụng quy luật đó vào điều kiện ở VNTiểu luận giá trị của thuyết chính danh trong triết học nho giaTiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode5 EN1995 2 e 2004 Design of timber structures part 2: Bridge)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.1: Quy định chung (Eurocode6 EN1996 1 1 e 2005 Design of masonry structures part 1.1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures)Tiêu chuẩn Châu Âu EC6: Kết cấu gạch đá phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode6 EN1996 1 2 e 2005 Design of masonry structures part 1.2: General rules and structural fire design)Các giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TWTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode4 BS EN1994 1 2 e 2005 Design of composite structures part 1.2: General rules and Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 2: Thiết kế cầu (Eurocode4 BS EN1994 2 e 2005 Design of composite structures part 2: General rules and rules for bridges)Tiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode5 EN1995 1 2 e 2004 Design of timber structures part 1.2: General structural fire design)Cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Nghệ AnCải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFCải thiện môi trường thu hút vốn đầu tư ở tỉnh Hoà BìnhGiáo án sinh học lớp 7 đầy đủ cả nămGiáo án sinh học lớp 8 đầy đủ cả nămQuản lý đào tạo theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể ở các trường trung cấp chuyên nghiệp khu vực miền đông nam bộChiến lược Marketing nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp