Chuong 4 qua trinh qua do trong mach phi tuyen

Chương 3: Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính potx

Chương 3: Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính potx
... Phân tích trình độ mạch điện lập giải hệ phương trình trạng thái đặc trưng cho mạch công cụ toán thích hợp Hệ phương trình trạng thái mạch điện tuyến tính thường gặp hệ phương trình vi phân tuyến ... Phương pháp tích phân Duhamel tích phân Green: Nếu tác động không thuộc dạng mẫu ta áp dụng công thức tích phân để tính phản ứng f 2(t) tác động f1(t) Tính thực qua đặc tính độ h(t) đặc tính xung ... phương trình vi phân bậc Khi có phương trình vi phân bậc giải toán tử tỏ thuận tiện Đặc biệt mạch có nguồn tác động bậc thang hình sin với mạch có loại thông số quán tính ta xác định dòng điện điện...
 • 53
 • 496
 • 7

Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính

Phân tích quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính
... Phân tích trình độ mạch điện lập giải hệ phương trình trạng thái đặc trưng cho mạch công cụ toán thích hợp Hệ phương trình trạng thái mạch điện tuyến tính thường gặp hệ phương trình vi phân tuyến ... Phương pháp tích phân Duhamel tích phân Green: Nếu tác động không thuộc dạng mẫu ta áp dụng công thức tích phân để tính phản ứng f 2(t) tác động f1(t) Tính thực qua đặc tính độ h(t) đặc tính xung ... áp mạch thông qua việc phân tích trực tiếp tiếp mạch thời điểm t=0 t→∞ ta xét trường hợp mạch điện dung C điện cảm L mắc với nguồn bậc thang nguồn hình sin với số điện trở mạch a) Mạch tác động...
 • 16
 • 1,267
 • 1

Tài liệu Quá trình quá độmạch phi tuyến docx

Tài liệu Quá trình quá độ ở mạch phi tuyến docx
... H2(x, µ, t) l táûp håüp táút c cạc säú hảng phi tuún hãû Trong âọ tham säú µ quút âënh cháút, mỉïc âäü phi tuún ca quạ trçnh phi tuún mảch Khi µ = säú hảng phi tuún khäng cn Lục ny phỉång trçnh mảch ... âäüng phi tuún nh phủ thüc mäüt tham säú Trỉåìng Âải Hc K Thût - Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn Giạo trçnh Cåí såí K thût âiãûn II Trang 105 Phỉång trçnh vi phán phi tuún thãø hiãûn phi tuún ... hãû säú têch phán Vç mảch cọ pháưn tỉí phi tuún nãn nghiãûm tuún suy biãún x(t,c) khạc nghiãûm quạ trçnh phi tuún nãn cọ thãø coi nghiãûm ca quạ trçnh phi tuún cng dỉåïi dảng x(t,c) nhỉng c(t)...
 • 17
 • 166
 • 1

Một số phương pháp giải bài tập quá độ trong mạch điện tuyến tính

Một số phương pháp giải bài tập quá độ trong mạch điện tuyến tính
... tập độ mạch điện tuyến tính 3.2.Nhiệm vụ đề tài Nghiên cứu tài tài liệu, giáo trình liên quan đến phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến tính Lý thuyết số phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến ... tuyến tính Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Quá trình độ mạch điện tuyến tính Các phương pháp giải tập độ mạch điện tuyến tính 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phần tập độ mạch điện tuyến ... ' (0) = −200A 11 CHƯƠNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP QUÁ ĐỘ TRONG MẠCH ĐIỆN TUYẾN TÍNH 2.1 Phương pháp tích phân kinh điển 2.1.1 Phân tích đáp ứng độ mạch điện tuyến tính thành đáp ứng tự xếp...
 • 47
 • 4,284
 • 4

CHƯƠNG 3 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MẠCH điện đơn GIẢN

CHƯƠNG 3 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MẠCH điện đơn GIẢN
... ckm0+ V âäúi våïi dng tỉû thç: Itdt = itdt II .3 Do ìng ng àõ n mảc h xung kê c h: ixk l trë säú tỉïc thåìi låïn nháút ca dng ngàõn mảch quạ trçnh quạ âäü Trong âiãưu kiãûn nguy hiãøm nháút, dng ngàõn ... 2(k xk -1) III NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH CỌ MẠY BIÃÚN ẠP: Phêa så cáúp: Phêa thỉï cáúp: u = R1 i1 = R i di1 di + L1 - M dt dt di di1 + L - M dt dt III NGÀÕN MẢCH PHA TRONG MẢCH CỌ MẠY BIÃÚN ẠP: ... Ickt Et - sỉïc âiãûn âäüng hiãûu dủng ca mạy phạt åí thåìi âiãøm t ZNΣ - täøng tråí ngàõn mảch (trong mảng cao ạp cọ thãø coi ZNΣ ≈ xNΣ) Trë hiãûu dủng ca dng chu k chu k âáưu tiãn sau xy NM gi...
 • 15
 • 64
 • 0

Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản

Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
... trạng mạch điện trước ngắn mạch; itd0+ đạt giá trị lớn lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện dung, đến mạch điện trước ngắn mạch không tải itd0+ bé lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện ... biến áp Phương trình giống phương trình mạch điện đơn giản khảo sát mục I trước Do trình độ bỏ qua dòng từ hóa, máy biến áp thay điện trở điện cảm để tính toán mạch điện thông thường ... Um = const ZN Trong trường hợp này, biên độ dòng chu kỳ không thay đổi theo thời gian dòng ngắn mạch trì (xác lập) - Nếu ngắn mạch gần, máy phát xảy trình độ điện từ, sức điện động điện kháng máy...
 • 6
 • 1,377
 • 11

Quá trình quá độ trong mạch tuyến tính

Quá trình quá độ trong mạch tuyến tính
... sang chế độ xác lập khác Quá trình độ Giới thiệu (2) • Quá trình độ (kỹ thuật điện): trình mạch điện chuyển từ chế độ xác lập sang chế độ xác lập khác i (A) Quá trình độ t Quá trình độ Giới thiệu ... Thông số mạch Phần tử mạch Mạch chiều Mạch xoay chiều Mạng hai cửa Mạch ba pha Quá trình độ Quá trình độ Nội dung • • • • • • • Giới thiệu Sơ kiện Phương pháp tích phân kinh điển Quá trình độ mạch ... (điện áp C phải liên tục) Quá trình độ Giới thiệu (7) • Quá trình độ xảy có thay đổi đột ngột cấu trúc mạch điện quán tính • Quán tính: có phần tử L hoặc/và C Quá trình độ 10 Giới thiệu (8) • QTQĐ...
 • 86
 • 470
 • 2

Tài liệu Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện doc

Tài liệu Khái niệm quá trình quá độ trong mạch điện doc
... âäøi âàûc tênh, thäng säú, kãút cáúu âãø dáùn âãún quạ trçnh quạ âäü l nhỉỵng tạc âäüng âọng, måí .Trong KTÂ hçnh dung âọng måí khọa K Váûy mäùi âäüng tạc âọng måí kãút thục mäüt quạ trçnh c ỉïng ... trçnh c Quạ trçnh måïi thåìi gian hçnh (h.13-2) h.13-2 Viãûc âọng måí hon thnh thåìi gian â ngàõn (trong thåìi gian âọ quạ trçnh ráút phỉïc tảp) Do nhỉỵng cháút cå bn ca quạ trçnh måïi - quạ trçnh ... Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn Giạo trçnh Cåí såí K thût âiãûn II uC =E+ Trang 38 −t r C Ae Trong âọ A l hàòng säú têch phán s xạc âënh biãút så kiãûn uC(0), r rng ỉïng våïi cạc så kiãûn khạc...
 • 15
 • 317
 • 6

Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản

Quá trình quá độ trong mạch điện đơn giản
... trạng mạch điện trước ngắn mạch; itd0+ đạt giá trị lớn lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện dung, đến mạch điện trước ngắn mạch không tải itd0+ bé lúc mạch điện trước ngắn mạch có tính điện ... cảm 3/8 Quá trình độ mạch điện đơn giản Thực tế mạch điện trước ngắn mạch có tính điện dung đồng thời thường có φN ≈ 90o , tính toán điều kiện để có tình trạng ngắn mạch nguy hiểm là: mạch điện ... trở ngắn mạch (trong mạng điện áp cao coi ZNΣ≈ xNΣ) 4/8 Quá trình độ mạch điện đơn giản Hình 3.3 : Đồ thị biến thiên dòng điện trình độ Trị hiệu dụng dòng chu kỳ chu kỳ sau xảy ngắn mạch gọi...
 • 8
 • 95
 • 0

Chương 4 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG potx

Chương 4 PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG potx
...  16 y  144 c) x  16 y  112 x2 y2     Tìm điểm thuộc (E) cho : a) Có tọa độ nguyên thuộc (E) b) Có tổng hai tọa độ đạt giá trị nhỏ HD: a) Do tính đối xứng (E) qua trục tọa độ nên M(x,y) ... Baøi Lập phương trình tắc (E), biết: a) Độ dài trục lớn 6, trục nhỏ b) Độ dài trục lớn 10, tiêu cự c) Độ dài trục lớn 8, độ dài trục nhỏ tiêu cự d) Tiêu cự qua điểm M  15; 1 e) Độ dài trục ... đổi tiếp xúc C1 tiếp xúc C2 Chứng tỏ M di động (E) Baøi 18 mặt phẳng toạ độ cho điểm M(x,y) thỏa mãn x = 5cost, y = 4sint, t tham số Chứng minh M di động (E) Baøi 19 Cho đường tròn (C): x  y...
 • 5
 • 402
 • 1

Chương 4 Lập trình giao diện trong windows phần 1

Chương 4 Lập trình giao diện trong windows phần 1
... (Convert.ToInt32(e.KeyChar) == 13 )) e.Handled = false; else e.Handled = true; } 5/26 /16 Chương Lập trình giao diện Windows 21/ 51 MaskedTextbox 5/26 /16 Chương Lập trình giao diện Windows 22/ 51 Label - nhãn  5/26 /16 Label ... Select Chọn Chương Lập trình giao diện Windows 19 / 51 Textbox 5/26 /16 Chương Lập trình giao diện Windows 20/ 51 Textbox – Ví dụ  Hiển thị mã ASCII kí tự nhập vào Textbox1 private void textBox1_KeyDown(object ... chứa file nguồn Chương Lập trình giao diện Windows 5/ 51 5/26 /16 Chương Lập trình giao diện Windows 6/ 51 Windows form điều khiển   Điều khiển (control) thành phần form Có thành phần   Thuộc...
 • 51
 • 1,746
 • 0

Chương 4 Lập trình giao diện trong windows phần 2

Chương 4 Lập trình giao diện trong windows phần 2
... sử có form: Form1 Form2, Form1 cần gọi From2 Cách 1: Dùng phương thức Show Form2 frm = new Form2(); frm.Show();  Cách 2: Dùng phương thức ShowDialog Form2 frm = new Form2(); Frm.ShowDialog(); ... Nội dung Giới thiệu lập trình giao diện Windows Làm việc với Windows form điều khiển Các hộp thoại thông dụng Thực đơn ứng dụng nhiều biểu ... True/False: tự động thêm phần mở rộng hành vào tên tệp mà người dùng chọn người dùng không rõ phần mở rộng tên tệp Phần mở rộng mặc định cho tên tệp, người dùng không rõ phần mở rộng tên tệp DefaultExt...
 • 26
 • 1,760
 • 0

chế độ xác lập hằng trong mạch phi tuyến

chế độ xác lập hằng trong mạch phi tuyến
... Chế độ xác lập mạch phi tuyến II Phương pháp đồ thị Ví dụ 2.1: Cho mạch phi tuyến chế độ xác lập Đặc tính phi tuyến điện trở phi tuyến cho hình vẽ Tìm dòng điện, điện áp phần tử R=10Ω Giải: Lập ... Chế độ xác lập mạch phi tuyến II Phương pháp đồ thị Ví dụ 2.1: Cho mạch phi tuyến chế độ xác lập Đặc tính phi tuyến điện trở phi tuyến cho hình vẽ Tìm dòng điện, điện áp phần tử R=10Ω Giải: Lập ... xác phương pháp 10 cộng đồ thị A Cơ sở kỹ thuật điện 2 Chương 2: Chế độ xác lập mạch phi tuyến II Phương pháp đồ thị Ví dụ 2.2: Cho mạch phi tuyến chế độ xác lập Đặc tính phi tuyến điện trở phi...
 • 23
 • 2,329
 • 60

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MBA

CHƯƠNG 4 QUÁ TRÌNH QUÁ độ TRONG MBA
... CHUNG • Quá trình độ trình chuyển từ trạng thái xác lập sang trạng thái xác lập khác • Trong máy biến áp có nhiều trình độ Trong chương ta xét trình qua độ điển hình:  Quá dòng điện  Quá điện ... xg   − rn t Ln Ví dụ MBA 1000kVA: unr% = 1,5; unx% = 6,32 k xg = + e − πrn xn = 1+ e − πu nr u nx = 1 ,47 5 100 i xg = I n k xg = × 1 ,47 5 = 22,7 un §3 QUÁ ĐIỆN ÁP TRONG MBA Nguyên nhân gây điện ... dòng điện  Quá điện áp khí §2 QUÁ DÒNG ĐIỆN TRONG MBA Đóng máy biến áp không tải vào lưới điện • Điện áp đặt vào dây quấn sơ cấp: u1 = U1m sin( ωt + ϕ) • Phương trình cân điện áp dây quấn sơ...
 • 14
 • 88
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tínhquá độ ở mạch phi tuyếnbài tập quá trình quá độ trong mạch điệnkhái niệm quá trình quá độ trong mạch điệnbài tập về quá trình quá độ trong mạch điệnquá trình quá độ trong mạch rlcquá trình quá độ trong mạch điệnquá trình quá độ trong mạch điện phi tuyếnbài toán quá độ trong mạch điệnmột số bài toán cơ bản trong mạch phi tuyếncác hàm truyền đạt và công suất trong mạch phi tuyến có nhiều tần sốquá trình quá độ trong máy biến ápquá trình quá độ trong hệ thống điệnquá trình quá độ của mạch điệnquá trình quá độ trong hệ thống điện dùng phần mềm emtpĐề cương hóa học 11 học kỳ IIXây dựng mô hình hàm sản xuất, phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố đầu vào và năng suất lúaSKKN chuan tich hop lien monCambridge English for Scientists Students BookHướng dẫn giải bài 111 Ước và bội SGk toán lớp 6 tập 1Nghiên cứu điều kiện lao động và sức khỏe thủy thủ tàu ngầmGiải pháp tạo việc làm cho thanh niên dân tộc thiểu số ở huyện phong thổ, tỉnh lai châuPhân tích hiệu quả kỹ thuật trong xuất khẩu hàng hóa của việt nam sang trung quốcĐánh giá hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn đen bản địa hà quảng của các nông hộ trên địa bàn huyện hà quảng tỉnh cao bằngNghiên cứu khả năng sản xuất của gà f1(đông tảo x lương phượng) nuôi tại thái nguyênĐánh giá hiệu quả dạy học ở trường THCS huyện quỳnh phụ, tỉnh thái bìnhMột số phương pháp giám sát vật thể và ứng dụng particle filterĐánh giá thực trạng hoạt động môi giới bất động sản tại thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, giai đoạn 2012 2015Khủng Hoảng, Xử Lý Khủng Hoảng Lê Trần Bảo PhươngTuyển tập đề thi ôn luyện môn lí có đáp ánNâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại trường đại học công nghệ thông tin và truyền thôngTăng cường quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thái nguyênCác tình tiết loại trừ tính chất tội phạm của hành vi theo pháp luật hình sự Việt Nam ttQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt namQuản lý nhà nước về thư viện từ thực tiễn thư viện quốc gia việt nam tt
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập