Tinh dam t keo truoc 22TCN 272 05

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn với dầm t kéo trước, chiều dài toàn dầm 25m, khổ cầu k8+2x1,5m, bê tông cấp 40MPa, 22TCN 272 05BGTVT

Thiết kế cầu bê tông cốt thép dưl nhịp giản đơn với dầm t kéo trước, chiều dài toàn dầm 25m, khổ cầu k8+2x1,5m, bê tông cấp 40MPa, 22TCN 272 05BGTVT
... 30.88125 t nh dầm T dự ứng lực theo 22TCN 272- 01 PGS.TS Nguyễn vi t Trung tung yt1 tung yt2 T i m t c t 0.8 Truck Xe tendom T i m t c t gối Truck Xe tendom tung y35 tung y145 tung y145 tung yt1 tung ... quán t nh m t c t tính đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t tính đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh sau: 41 t nh dầm T dự ứng lực theo ... hai trục thi t kế t hợp với hiệu ứng t i trọng thi t kế( HL93M) + Hiệu ứng xe t i thi t kế có cự ly trục bánh thay đổi nh điều 3.6.1.2.2 t hợp với hiệu ứng t i trọng thi t kế (HL93K) Đối với...
 • 63
 • 393
 • 1

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ i, t, super t BTCTDUL theo 22TCN 272 05 phần 2

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ i, t, super t BTCTDUL theo 22TCN 272 05 phần 2
... pháp t nh toán nội !ực m t cầu Áp dụng phương pháp t nh toán gần theo TCN 4.6 .2 (điều 4.6 .2 22 TCN 27 2- 05) M t cầu phân t ch m t dầm liên t c dầm 3 .2 X ác định nội lực m t cầu t nh t i S đ t nh ... chuẩn T ĩnh t i t c dụng lên m t cầu gồm t nh t i rải d o TTBT m t cầu, TTBT lớp phủ, lực t p trung lan can t c dụn g lên phần hẫng Đ ối với t nh t i, ta t nh cho m t dài m t cầu Bản m t cầu ... su t trước Ngoài t i trọng: Co ng t, t biến, nhi t độ, lún, gió, độn g đ t (không x t) 4.4.1 T ĩn h t i rải lên dầm chủ T ỷ trọng cấu kiện lấy theo bảng 3.5.1.1 22 TCN 27 2- 05, giả thuy t t nh t nh...
 • 20
 • 224
 • 0

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ i, t, super t BTCTDUL theo 22TCN 272 05 phần 1

Các ví dụ tính toán dầm cầu chữ i, t, super t BTCTDUL theo 22TCN 272 05 phần 1
... I I T R IẾ T T H IẾ T K Ế T ổ N G QU T 1. 1 .1 Mục đích thi t kt' Các phân t ch t nh toán thi t kế cầu theo tiêu chuán 22TCN 272- 05 Ụroniị sáclì Iiày vi t t t T C N ) phái hướim inục tiêu ... 9: T nh duy t dầin kicm toán theo niõmcn cho ir. t c; t (m t c t n ” Liy hiểm L/2) T nh duy t theo TTCỈM Sử duim: kiểm tra dộ mớ rổiiíỊ \ t n t dầm BTCT chịu uốn kicm tra biến dan a clầm B '1' CT, ... dụ t nh toán Cầu t no c t thép theo liêu chuẩn 22TCN 272- 01" NXB Xãy dựng - ì 11 2004) B c 12 : Kiểm toán m t c t dầm chủ k t cấu nhịp có dầm ngang chịu inỏ m en xoắn cục Kiểm tra c t thép...
 • 20
 • 340
 • 0

BÁO CÁO " XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TOÁN THIẾT KẾ DẦM I CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP ỨNG SUẤT TRƯỚC THEO TIÊU CHUẨN 22TCN 272-05 " pot

BÁO CÁO
... Function III KẾT LUẬN - Xây dựng chương trình tính toán thiết kế dầm I trọn vẹn - Kết tính toán xác - Tính tự động hóa cao, th i gian tính toán giảm t i đa, đem l i hiệu cho công việc - Chương trình ... T I LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Tiến Oanh, Nguyễn Trâm, Lê Đình Tâm, Thi công cầu tông cốt thép, Nhà xuất xây dựng Bộ giao thông vận t i, Tiêu chuẩn kỹ thuật Công trình giao thông tập VIII Tiêu chuẩn ... Tuyển tập Báo cáo H i nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ Đ i học Đà Nẵng năm 2012 - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn m i - Kiểm toán theo trạng th i gi i hạn cường độ I - Kiểm toán sức...
 • 5
 • 558
 • 4

trình tự tính dầm bê tông cốt thép duwl dạng chữa i theo 22tcn 272-05

trình tự tính dầm bê tông cốt thép duwl dạng chữa i theo 22tcn 272-05
... th i gi i hạn Theo phơng pháp này, trị số hiệu ứng t i tác động tính toán gây không đợc vợt trị số gi i hạn đợc qui định qui trình Theo qui phạm này, yêu cầu tính toán theo trạng th i gi i hạn: ... c tỷ trọng tông (kg/m3) 2.1.2 Cốt thép Cốt thép thờng Đ i v i cốt thép dọc chủ, đợc dùng thép có gi i hạn chảy nhỏ 400 MPa có chấp thuận chủ công trình Môđun đàn h i Es lo i cốt thép thờng ... bao tim cốt thép đai kín chịu xoắn phía ngòai, bao gồm diện tích lỗ có (mm2) - Chu vi theo tim cốt thép đai kín chịu xoắn (mm) Cốt thép dọc Đ i v i cắt xoắn kết hợp, cốt thép dọc ph i đợc đặt...
 • 16
 • 301
 • 0

ví dụ tính toán cầu btct dul mặt cắt chữ t lắp ghép theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05

ví dụ tính toán cầu btct dul mặt cắt chữ t lắp ghép theo tiêu chuẩn 22tcn 272-05
... theo Bảng 3.5.1.1 Tiêu chuẩn T nh t i t c dụng lên m t cầu gồm t nh t i rải TTBT m t cầu, TTBT lớp phủ, lực t p trung lancan t c dụng lên phần hẫng Đối với t nh t i, ta t nh cho m t dài m t cầu ... I Trong I: Mômen quán t nh m t c t t nh đổi yd : Khoảng cách t trục trung hoà đến thớ dới m t c t t nh đổi (Giả thi t lấy m t c t c t thép DƯL) Ta có m t c t chữ T sau t nh đổi nh sau: 21,11 ... Làm t ng t m t c t nhịp T i m t c t L/2 tung y1 tung 3.48625 Mxe t i 5.73625 Mlàn 1579.269 692.106 T i m t c t L/4 T i m t c t 0.8 y2 tung y3 Xe tendom tung yt1 tung yt2 4.31375 Mxe trục Mpl...
 • 63
 • 411
 • 0

Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm super t theo tiêu chuẩn 22TCN 272 05 phần 1

Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm super t theo tiêu chuẩn 22TCN 272 05 phần 1
... tiêu chuẩn thi t cầu Vi t Nam dựa t ng tiêu chuẩn thi t kế thi t kế điển hình Liên Xô cũ Đối với dạng k t cấu nhịp phổ biến, cầu nhịp giản đơn bê t ng c t thép bê t ng c t thép ứng su t ... nhiều trình thi công chế t o dầm t ng c t thép ứng su t trước Tiêu chuẩn kỹ thu t phù hợp với 22TCN 18 -79 - Bộ Giao thông Vận t i theo Tiêu chuẩn 22TCN 272- 05, trình thi công phải tuân thù theo ... Tiêu chuẩn kỹ thu t phù hợp với việc chế t o dầm xưởng công trường theo đồ án thi t kế Công ty t vấn thi t kế cầu lớn Hầm phù hợp theo tiêu chuẩn Vi t Nam (Tiêu chuẩn 22TCN 18 -79 - Bộ Giao thông...
 • 20
 • 524
 • 2

Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm super t theo tiêu chuẩn 22TCN 272 05 phần 2

Thiết kế kết cấu nhịp cầu dầm super t theo tiêu chuẩn 22TCN 272 05 phần 2
... Loại c t thép DƯL: tao thép Tao sợi xoắn đường kính Dps := 15.2mm Cường độ chịu kéo tiêu chuẩn: fpu := 1860MPa Thép thường: f„ := 620 MPa fy := 420 MPa Quy trình thi t kế: 22 TCN 27 2 - 05 1 .2 CÁC ... 14.7 8T) 35 kN (3,6 8T) Hình 1.10: Cấu t o Xe t i thi t k ế 1.4 .2. 2 Xe hai truc thi t k ế 1.2m (11 .2 1T) 110 kN 110 kN (11 .2 1T) Hình 1.11: Cấu t o Xe hai trục thi t k ế 1.4 .2. 3 T i trọng 9.3 kN/rn ... 1 .2 1.3.4 .2 Hệ số phân bô' ho t tải lực c t dầm dọc biên - M t thi t kế chịu t ả i : Dùng phương pháp đòn bẩy Đã t nh phần trên: §HL2 = - g p L2 = ễLan2 = - - Hai nhiều thi t kế chịu t i: 8vb2...
 • 20
 • 170
 • 0

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05

Thiết kế cầu thép, Thiết kế cầu dầm đặc: Ld = 27m, Khổ cầu: 7+2x1,0m, Số dầm chủ: 5, TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - 22TCN 272-05
... cầu B) - Chiều rộng cột lan can: B3 = 50cm - Chiều rộng toàn cầu xác định theo công thức: B = B1 + 2B2 + 2B3 = + 2.1 + 2.0,5 = 10m - Số lượng dầm chủ: Nb = - Khoảng cách S dầm chủ: S = B/Nb = ... 30cm ⇒ Ltt = 27 - 2.0,3 = 26,4m 1.2 SỐ LƯỢNG VÀ KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC DẦM CHỦ Các thông số thiết kế gồm: - Chiều rộng phần xe chạy: B1 = 7m - Chiều rộng phần người bộ: B2 = 1m - Chọn dạng bố trí phần ... CẦU VÀ CÁC KÍCH THƯỚC CƠ BẢN 1.1 CHIỀU DÀI NHỊP TÍNH TOÁN Chiều dài tính toán cầu dầm giản đơn nhịp: Ltt = Ld - 2a Trong đó: a - khoảng cách từ đầu dầm đến tim gối, chọn a = 30cm ⇒ Ltt = 27 -...
 • 3
 • 781
 • 19

Trình tự cầu chữ I theo tiêu chuẩn mới 22tcn 272-05

Trình tự cầu chữ I theo tiêu chuẩn mới 22tcn 272-05
... th i gi i hạn Theo phơng pháp này, trị số hiệu ứng t i tác động tính toán gây không đợc vợt trị số gi i hạn đợc qui định qui trình Theo qui phạm này, yêu cầu tính toán theo trạng th i gi i hạn: ... t i trọng Tổ hợp t i trọng Cờng độ I Cờng độ II Cờng độ III Mục đích Tổ hợp t i trọng Xét xe bình thờng cầu gió Càu chịu gió tốc độ 25 m/s Xét xe bình thờng cầu có gió tốc độ 25m/s Đặc biệt Kiểm ... Tổ hợp t i trọng hệ số t i trọng Khi tính cầu dầm BTCT, có hai trạng th i gi i hạn sử dụng đợc đề cập t i chơng trình bày: Trạng th i gi i hạn sử dụng: Tổ hợp t i trọng liên quan đến khai thác...
 • 16
 • 1,609
 • 17

Luận văn Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - Thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22TCN27205

Luận văn Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Cầu - Thiết kế cầu theo tiêu chuẩn 22TCN – 272 – 05
... tồn cầu (tính đến mố) L = 171,342 m - Tiêu chuẩn thiết kế: - Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272 05 - Tiêu chuẩn thiết kế móng cọc: TCXD 205 - 1998 1.5 PHƯƠNG ÁN XÂY DỰNG CẦU 1.5.1 Phương án 1: ... TRÍ Lớp CĐ04 - ĐT Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH CẦU GVHD: ThS LÊ HỒNG LAM - Chiều dài cầu: 167,5m - đồ kết cấu: x 33,5m - Trắc dọc cầu bố trí 3% - Kết cấu thượng tầng: + Kết cấu nhịp: ... 34,35 m 1.5.3 Phương Án Thiết Kế - Chọn phương án làm phương án thiết kế CHƯƠNG THIẾT KẾ LAN CAN BẢN MẶT CẦU 2.1 LAN CAN : 2.1.1 Lựa chọn kích thước bố trí thép lan can - Lựa chọn bố trí thép...
 • 236
 • 343
 • 4

TKMH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - DẦM T CĂNG TRƯỚC L=33M

TKMH CẦU BÊ TÔNG CỐT THÉP - DẦM T CĂNG TRƯỚC L=33M
... công trình gt thi t kế môn học cầu t ng Khoảng cách t trọng t m c t thép đến đáy dầm( mm) Bảng toạ độ c t thép DƯL bố trí Khong cách t tim dm 15500 Nhóm ct thép s Nhóm ct thép s Nhóm ct thép ... học cầu t ng Xác định nội lực dầm chủ ho t tải m t c t đặc trng Ta tiến hành t nh toán m t c t: Ltt/2, Ltt/4, Ltt/3, Cách gối 1.5 m , gối 3.1 Xác định nội lực t nh toán m t c t dầm a Do t i trọng ... đổi ứng su t t ng trọng t m thép ứng su t trớc t i trọng thờng xuyên, trừ t i trọng t c động vào lúc thực lực ứng su t trớc fcdp = M TTBT e I Mt ct L/2 fcgp M t c t L/3 M t c t Cach gụi 1.5m...
 • 67
 • 1,916
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: quy trình thiết kế cầu cống 22tcn 272 05tkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 32m3tkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 33mđồ án dầm t căng trướcthiết kế môn học cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm t căng trướctr tkmh cầu bê tông cốt thép dầm t căng trước l 22mđồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực chữ t kéo trước l 26mđồ án cầu bê tông dầm t căng truoc đại học gtvt thuyết minh bản vẽtiêu chuẩn 22tcn 272 05ngót và từ biến theo tiêu chuẩn 22tcn 272 05 dựa trên quy phạm mỹ aashto 1998giới thiệu chung về tiêu chuẩn thiết kế 22tcn 272 05thiết kế môn học cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm chữ t 25m kéo trướchướng dẫn safe tính sàn không dầm ứng lực trướcđồ án thiết kế cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dầm t 28m kéo saubài tập lớn tính toán sức kéo oto xe con t chỗ ngồiPháp luật đai5 cương, so sánh hiến phápĐồng dư thức và ứng dụngNGUYEN DUC LAM KY THUAT SU DUNG BAT DANG THUC CAUCHY SCHWARZcác bài toán hay về tổ hợpNâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ tại Bệnh viện đa khoa huyện Chương Mỹ (LV thạc sĩ))Tổng hợp lý thuyết sinh 12 đầy đủSKKN môn Tin học cấp tiểu họcChuyên đề thể tích khối chóp trần đình cưQuản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnBáo cáo thực tập tốt nghiệp ngành cầu đường tại công trường tuyến đường đông tây 1PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNdo an quy hoach sư dung dat Quy hoạch sử dụng đất phường giai đoạn 2011 – 2020 và kế hoạch sử dụng đất kì cuối 2016 2020”.Báo cáo tham quan Nhà máy Phân Đạm Hà BắcTìm hiểu về quặng SecpentineSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiKH tiến độ thực tập (khoa QTKD)đồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhCÁC BAI cơ bản bắt đầu KIẾM TIỀN YOUTUBEPHUONG PHAP XU LY CHAT THAI RAN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập