tài liệu tự chọn bám sát tiếng anh THPT

tài liệu tự chọn bám sát tiếng anh THPT

tài liệu tự chọn bám sát tiếng anh THPT
... Giới từ với động từ, danh từ, tính từ Phần kiến thức trình bày kĩ Gerunds (danh động từ) * Verbs – prepositions: Giới từ với động từ * Nouns – prepositions: Giới từ với danh từ * Adjectives – ... đại từ quan hệ người, dùng để thay cho danh từ người, làm chủ ngữ hay tân ngữ cho mệnh đề quan hệ 1.2 WHOM: Là đại từ quan hệ người, dùng để thay cho danh từ người, làm tân ngữ cho mệnh đề quan ... dùng để thay cho tính từ sở hữu, kết hợp với danh từ, làm chủ ngữ hay tân ngữ cho mệnh đề quan hệ 1.4 WHICH: Là đại từ quan hệ vật, dùng để thay cho danh từ vật, làm chủ ngữ hay tân ngữ mệnh đề...
 • 62
 • 178
 • 2

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc

giao an tu chon bam sat tieng anh 12.doc
... ideas -Check the answers -Study on the picture and answer the questions -Read the passage and answer the questions -Work in pairs 1.Many corporations will be wipes out and millions of jobs will ... the future Students' activities Pre-reading (5 minutes) -Ask sts to skim the passage and find words and phrases which have the meaning given -prepare hand-outs -Get sts to compare the answers ... pairs, ask and answer the questions -Walk round and see if anyone needs help -Call some pairs to report the answers to the class -Get others to give remarks and supplementary ideas -Check the answers...
 • 33
 • 900
 • 25

giao an tu chon bam sat tieng anh 10.doc

giao an tu chon bam sat tieng anh 10.doc
... Listen and take notes Period 05: the future tenses Date of planning:…… I Objectives - Help Ps review four future tenses: Simple Future, Future Continuous, Future Perfect and Near Future ... writing an announcement Date of planning:…… I Objectives - Practise writing an announcement - After the lesson Ps will be able to write an announcement II Preparation - Teaching plan and ... writing about advantages and disadvantages - After the lesson Ps will be able to write a passage about advantages and disadvantages of the Mass Media II Preparation - Teaching plan and questions...
 • 41
 • 2,504
 • 42

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 học kỳ 1

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 học kỳ 1
... Consolidation: Give the main point of the lesson Homework: Ask Ss to review unit 1, 2,3 Date of preparation: 9 /11 / 2 013 Period 3: Review of unit 4,6 I Objectives: Help Ss to review : - Reported speech ... Homework: - Ask Ss to review unit 4,6 - Finish exercises in the workbooks Date of preparation: 9 /11 / 2 013 Period 4: Review of unit 4,6 I Objectives: Help Ss to review : - Perfect gerund and perfect ... Homework: Ask Ss to review unit 1, 2,3 Date of preparation: 20th Sept, 2 013 Period 2: Review of unit 1, 2,3 I Objectives: Review unit 1, 2,3 by doing exercises on reading and writing II Methods: communicative...
 • 14
 • 626
 • 2

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 10 NEW

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 10 NEW
... Another book/ read/ by the students Some ink/ spill/ on the carpet/ 10 She / show/ how to it Period 10: Bài bám sát số 10 The present progressive (future meaning ) I Aims - By the end of the ... Organization Class 10A2 10A4 10A6 10A7 Date of teaching 02.02.2008 02.02.2008 02.02.2008 02.02.2008 Reported speech: Statements Câu tờng thuật với loại câu phát biểu: ( Lời nói gián tiếp đề cập ... understand, know động từ tơng tự câu tờng thuật để tránh dùng danh hay đại từ nhân xng people they E.g: People say that the actor lives in New York The cator id said to live in New York Thì khứ hay thể...
 • 63
 • 1,117
 • 8

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 cả năm NEW

giáo án tự chọn bám sát tiếng anh lớp 11 cả năm NEW
... cosiderable (nhiều, đáng kể) - cosiderably = increase Ss finish their-writings, = increase increased - sharp (nhanh chóng) - sharply - After * Students’ writings: = some - dramatic (nhanh chóng, ngoạn ... similarly (tương tự vậy) - but (nhưng) - however (tuy nhiên) - in contrast (trái lại, ngược lại) = on the contrary - while (trong khi) = whereas Date of teaching: Period: 11 Lesson11 Lesson: Grammar ... window cleaner (11) …… , but it was all very (12) … …… • Answer key: important at home hall daughter friends living room window cleaner fell off Fortunately 10 were helping 11 wasn’t hurt 12...
 • 70
 • 5,696
 • 21

chủ đề tự chon bám sát Tiếng anh 11cb

chủ đề tự chon bám sát Tiếng anh 11cb
... Chương trinh dạy tự chọn – Môn Anh Văn 11 – NÔI DUNG MỘT SỐ BÀI THAM KHẢO GRAMMAR I/ TENSES : A/ Choose the best answer ... 14) The villa looks very old When it built? A) is B) was Trang / 26 Chương trinh dạy tự chọn – Môn Anh Văn 11 – C) D) has been 15) Don't bother me while I A) am working B) was working C) ... I a letter from him yet A) won't receive B) didn't receive Trang / 26 Chương trinh dạy tự chọn – Môn Anh Văn 11 – C) haven't received D) don't receive 30) This is the first time I this contest...
 • 26
 • 271
 • 0

Tài liệu TỪ ĐIỂN TÓM TẮT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx

Tài liệu TỪ ĐIỂN TÓM TẮT TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx
... gi b ày l máy kéo Th ng m h tín d gi tài tr giao d s séc su l ngân kh st ud 10 9 7 10 7 7 7 5 10 6 7 nk in ch tài tr tính h c phê chu bi b ru g doanh thu doanh s Ba c t ti ngân hàng bán s nhi ... 118 Drawing (n) 119 ECGD g phí t tài tr b in àng A company buying invoices at a discount công ty toán nhân t s , chi t kh u ch ng t không tr cung c êm chi ti tài tài tr l ài t ài hãng, xí nghi ... importer ch ng s ài tr t ts àng th st ud 7 g in nk doanh nghi gi c kéo dài th ch giao d 10 10 5 6 8 7 9 5 7 8 9 8 qu s s àng qu àng b x kê (tài kho b ngu àng hoá ki àng s chi v th công ty (ph...
 • 9
 • 547
 • 6

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH docx
... Trong, bên Intricate (a) Phức tạp Less (a) Ít Logical (a) Một cách logic Magnetic (a) Từ Magnetize (v) Từ hóa, nhiễm từ Manipulate (n) Xử lý Mathematical (a) Toán học, có tính chất toán học Mechanical ... (v) Tiến hành, thi hành Process (v) Xử lý Processor (n) Bộ xử lý Pulse (n) Xung Register (v,n) Thanh ghi, đăng ký Signal (n) Tín hiệu Solution (n) Giải pháp, lời giải Store (v) Lưu trữ Subtraction...
 • 6
 • 639
 • 4

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2 docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 2 docx
... Ngoại vi Reliability (n) Sự tin cậy Single-purpose (n) Đơn mục đích Teleconference (n) Hội thảo từ xa Activity (n) Hoạt động Animation (n) Hoạt hình Attach (v) Gắn vào, đính vào Condition (n) ... Superior (to) (a) Hơn, trên, cao hơn… Task (n) Nhiệm vụ Text (n) Văn bao gồm ký tự Accommodate (v) Làm cho thích nghi, phù hợp; chứa đựng Aspect (n) Lĩnh vực, khía cạnh Associate (v) Có liên quan, quan ... Configuration (n) Cấu hình Conflict (v) Xung đột Contemporary (a) Cùng lúc, đồng thời Database (n) Cơ sở liệu Decade (n) Thập kỷ Decrease (v) Giảm Definition (n) Định nghĩa Design (v,n) Thiết kế; thiết...
 • 6
 • 562
 • 3

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3 docx

Tài liệu TỪ VỰNG DÀNH CHO TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH 3 docx
... Khoa học máy tính Concentrate (v) Tập trung Economical (a) Một cách kinh tế Financial (a) Thuộc tài Information system (n) Hệ thống thông tin Objective (n) Mục tiêu, mục đích Pinpoint (v) Chỉ ... Capacity (n) Dung lượng Core memory (n) Bộ nhớ lõi Dominate (v) Thống trị Ferrite ring (n) Vòng nhiễm từ Horizontal (a,n) Ngang, đường ngang Inspiration (n) Sự cảm hứng Intersection (n) Giao điểm Respective ... (n) Sự thay Apt (v) Có khả năng, có khuynh hướng Beam (n) Chùm Chain (n) Chuỗi Clarify (v) Làm cho sáng dễ hiểu Coil (v,n) Cuộn Condense (v) Làm đặc lại, làm gọn lại Describe (v) Mô tả Dimension...
 • 7
 • 460
 • 1

giáo án tự chọn bám sát môn anh khối 11

giáo án tự chọn bám sát môn anh khối 11
... danh t ng trc mnh quan h Nu danh t ng trc l danh t xỏc nh thỡ mnh sau nú l mnh quan h khụng xỏc nh (v ngc li).Danh t xỏc nh l nhng danh t riờng , danh t cú cỏc tớnh t b ngha trc nú nh "this, ... vỡ danh t trc nú ó c xỏc nh, khụng cú nú cõu ngha -Mnh quan h khụng xỏc nh c ngn cỏch vi mnh chớnh bi du phy *Cỏch nhn bit mnh quan h khụng xỏc nh: da vo danh t ng trc mnh quan h Nu danh ... Kim are coming,too 11. Well have and some other special dishes - Ask Ss to compare with their friends - call Ss to give answers - feed back and give correction *key: -> 4->2->8- >11- >5->10->1->6->7->9...
 • 77
 • 1,545
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tự chọn bám sát tiếng anh lớp 10tài liệu tự học ngữ pháp tiếng anh cơ bảntài liệu tự học ngữ pháp tiếng anhtài liệu tự học giao tiếp tiếng anhtài liệu tự học dịch thuật tiếng anhtài liệu tự học nghe nói tiếng anhtài liệu dạy tự chọn bám sát văn 10giao an tu chon bam sat anh 9 hk itự chọn bám sát anh 11tài liệu hướng dẫn viết luận tiếng anhtài liệu trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anhtài liệu tham khảo chuyên đề tiếng anh và ngữ pháp tiếng anh căn bản dành cho các bạn học và luyện thi môn tiếng anhtài liệu ôn đại học môn tiếng anhtài liệu hướng dẫn phát âm tiếng anhtài liệu môn kinh tế bằng tiếng anhNguyen ly dong co dot trongCÁC GIẢI PHÁP hạn CHẾ TAI BIẾN địa CHẤT từ KINH NGHIỆM THỰC tế THI CÔNGMột số phương pháp chuyển vạtĐIỀU TRA, ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN sạt lở TRÊN địa bàn TỈNH bình địnhHệ thống kiến trúc kiến tạo và đặc điểm địa động lựcKHAI THÁC mỏ xây DỰNG CÔNG TRÌNH NGẦMMô hình địa cơ dự báo phá hủy dịch chuyểnNứt đất ngầm, trượt đất, sụt lún đấtTHIẾT kế nứt vỉa THỦY lực tối ưu CHO TẦNG OLIGOCENE dướiTÍNH CHẤT và cơ CHẾ HOẠT ĐỘNG của đới đứt gãy SÔNG BACHUYÊN đề về CON lắc đơn BIÊN SOẠN từ SÁCHBC DHDL ITASCOBC ĐHDLHP thành vinhBài tập lớnBản word PTHĐKTLI THUYET PTHDKT THUKHẢO sát QUY TRÌNH TỔNG hợp RANOLAZIN THỰC HIỆN bùi MINH hảiChuyen de tot nghiep da chinhdam phan kinh doanhtieu luannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập