ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH DẠNG CỌNG RẠ CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH MONCADA

Đánh giá khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ của trâu murrah nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh moncada

Đánh giá khả năng sản xuất tinh đông lạnh dạng cọng rạ của trâu murrah nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada
... sát màu s c tinh d ch ðo th tích tinh d ch 50 4.2 (1) Tinh trùng trâu Murrah bình thư ng (2) Tinh trùng trâu Murrah kỳ hình 4.3 59 (1) Tinh trùng trâu Murrah s ng (2) Tinh trùng trâu Murrah ch ... thác tinh c a trâu ñ c gi ng Murrah 39 4.1 Màu tinh d ch c a trâu ñ c gi ng Murrah 46 4.2 Lư ng xu t tinh c a trâu ñ c gi ng Murrah 48 4.3 pH tinh d ch c a trâu ñ c gi ng Murrah 51 4.4 N ng ñ tinh ... trâu Murrah ñ t 3,0-5,0ml/ l n khai thác Theo k t qu nghiên c u trâu Murrah nuôi t i Trung tâm nghiên c u phát tri n chăn nuôi mi n núi nghiên c u v tinh trâu Murrah cho bi t: th tích tinh d ch trâu...
 • 102
 • 89
 • 0

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH DẠNG CỌNG RẠ CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH MONCADA

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH DẠNG CỌNG RẠ CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TINH ĐÔNG LẠNH MONCADA
... ðánh giá phẩm chất tinh dịch , khả sản xuất tinh ñông lạnh dạng cọng rạ tỷ lệ phối giống có chửa lần tinh trâu Murrah ñông lạnh dạng cọng rạ nuôi Trạm Nghiên cứu Sản xuất tinh ñông lạnh Moncada ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI - - ðINH THỊ THUẬN ðÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT TINH ðÔNG LẠNH DẠNG CỌNG RẠ CỦA TRÂU MURRAH NUÔI TẠI TRẠM NGHIÊN CỨU VÀ SẢN XUẤT TINH ... ñánh giá ñược số lượng, chất lượng tinh dịch tinh ñông lạnh trâu Murrah nuôi Trạm Nghiên cứu sản xuất tinh ñông lạnh Moncada + Giúp cho sở sản xuất ñánh giá, tuyển chọn ñược trâu ñực giống sản xuất...
 • 102
 • 13
 • 0

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh moncada

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất tinh của bò đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada
... Brahman nuôi Trạm nghiên cứu v sản xuất tinh đông lạnh Moncada 1.2 Mục đích nghiên cứu đề t i - Bớc đầu đánh giá khả sản xuất tinh Brahman úc nuôi điều kiện Việt Nam - Đánh giá chất lợng tinh ... truyền giống nhân tạo, đẩy mạnh chơng trình cải tiến đ n Việt Nam Để tiếp tục nghiên cứu công nghệ sinh sản đ n đực giống, đ tiến h nh thực đề t i: Đánh giá khả sản xuất tinh đực giống Brahman ... tiêu VAC đực giống Brahman Australia l 5,66 v đực giống Brahman Cuba l 6,44 2.3.9 Sức kháng đông tinh trùng Trong trình sản xuất, chế biến v bảo quản sản phẩm tinh đông lạnh, tinh trùng...
 • 84
 • 248
 • 1

đánh giá khả năng sinh sản thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò cái brahman nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh moncada

đánh giá khả năng sinh sản và thử nghiệm một số biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản của đàn bò cái brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I PH M VŨ TUÂN ðÁNH GIÁ KH NĂNG SINH S N VÀ TH NGHI M M T S BI N PHÁP K THU T NH M NÂNG CAO KH NĂNG SINH S N C A ðÀN BÒ CÁI BRAHMAN NUÔI ... n pháp nh m c i thi n kh sinh s n c a ñàn Brahman Vì v y th c hi n ñ tài nghiên c u: “ðánh giá kh sinh s n th nghi m m t s bi n pháp k thu t nh m nâng cao kh sinh s n c a ñàn Brahman nuôi ... m nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada 1.2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá kh sinh s n m t s b nh sinh s n thư ng g p ñàn Brahman nuôi t i Tr m nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada...
 • 86
 • 311
 • 1

Khả năng sinh trưởng sinh sản của đàn bò brahman nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh moncada

Khả năng sinh trưởng và sinh sản của đàn bò brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh moncada
... giá sinh trư ng sinh s n c a Brahman sinh Vi t Nam vi c r t c n thi t Chính v y th c hi n ñ tài nghiên c u: “Kh sinh trư ng sinh s n c a ñàn Brahman nuôi t i Tr m nghiên c u s n xu t tinh ... xu t tinh ñông l nh Moncada 1.2 M c ñích nghiên c u - ðánh giá kh sinh trư ng sinh s n c a Brahman sinh t i Vi t Nam ñư c nuôi t i Tr m Nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada - Góp ph n ... nâng cao t m vóc ñàn vàng Vi t Nam 2.3 Nh ng nghiên c u nư c v kh sinh trư ng sinh s n c a Brahman Hoàng Văn Trư ng CS (2000)[24] cho th y kh sinh s n c a Brahman thu n nuôi nông h t i Bình...
 • 98
 • 599
 • 1

nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứu sản xuất tinh đông lạnh môncađa

nghiên cứu khả năng sản xuất tinh đông lạnh của bò đực giống brahman nuôi tại trạm nghiên cứu và sản xuất tinh đông lạnh môncađa
... gi ng Brahman nuôi t i Tr m nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Môncaña ” 1.2 M c ñích nghiên c u - Xác ñ nh ñư c kh s n xu t tinh c a ñ c gi ng Brahman nuôi t i Tr m nghiên c u s n xu t tinh ... u v a ñư ng d n tinh d ch ñ c xu t tinh Khi ñ c xu t tinh, ñ u tiên có m t tinh ñư c ti t (ch t t y r a ñư ng d n tinh d ch trình xu t tinh) , vi c hòa l n tinh trùng vào tinh s hoàn thi ... tinh trùng c a ñ c gi ng Brahman theo mùa v .60 Bi u ñ 4.7 pH tinh d ch c a ñ c gi ng Brahman 62 Bi u ñ 4.8 pH tinh d ch c a ñ c gi ng Brahman theo mùa v 64 Bi u ñ 4.9 T l tinh...
 • 111
 • 284
 • 0

Đánh giá khả năng sinh trưởng, số chất lượng tinh dịch của lợn đực giống có nguồn gốc PIC được nuôi tại trạm nghiên cứu nuôi giữ giống lợn hạt nhân tam điệp ninh bình

Đánh giá khả năng sinh trưởng, số và chất lượng tinh dịch của lợn đực giống có nguồn gốc PIC được nuôi tại trạm nghiên cứu và nuôi giữ giống lợn hạt nhân tam điệp  ninh bình
... đó, tiến h nh đề t i: "Đánh giá khả sinh trởng, số v chất lợng tinh dịch lợn đực giống nguồn gốc PIC đợc nuôi Trạm nghiên cứu v nuôi giữ giống lợn hạt nhân Tam Điệp Ninh Bình" 1.2 Mục đích đề ... phơng pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng nghiên cứu - Đối tợng nghiên cứu gồm dòng lợn đực giống nguồn gốc PIC đợc nuôi Trạm nghiên cứu v phát triển giống lợn hạt nhân Tam Điệp Ninh Bình : + VCN01: ... Đặc điểm sinh trởng lợn giai đoạn hậu bị 2.2 Khả sinh trởng lợn đực hậu bị 2.3 Các tiêu đánh giá số v chất lợng tinh dịch lợn đực giống 2.4 áp dụng số chọn lọc để phân loại lợn đực giống sau...
 • 83
 • 339
 • 4

Khả năng sinh trưởng, sinh sản của 3 dòng lợn VCN03, VCN04 VCN05 nuôi tại trạm nghiên cứu phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp ninh bình

Khả năng sinh trưởng, sinh sản của 3 dòng lợn VCN03, VCN04 và VCN05 nuôi tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp  ninh bình
... 03 dòng l n VCN 03, VCN04 VCN05 65 B ng 4.2 .3 - Các ch tiêu sinh s n l a c a 03 dòng l n VCN 03, VCN04 VCN05 66 B ng 4.2.4 - Các ch tiêu sinh s n l a c a 03 dòng l n VCN 03, ... t dòng VCN04; VCN04 VCN05 Xu t phát t th c t trên, ñã ti n hành nghiên c u ñ tài: “Kh sinh trư ng, sinh s n c a dòng l n VCN 03, VCN04 VCN05 nuôi t i Tr m nghiên c u phát tri n gi ng l n h t nhân ... ng 3. 1 - Tiêu chu n kh u ph n ăn cho t ng lo i l n 38 B ng 4.1.1 - Kh sinh trư ng c a 03 dòng l n VCN 03, VCN04 VCN05 43 B ng 4.1.2 - ð dày m lưng c a 03 dòng l n VCN 03, VCN04 VCN05...
 • 102
 • 238
 • 1

Ảnh hưởng của một só yếu tố đến phẩm chất tinh dịch giống bò holstein friesian úc nuôi tại trạm nghiên cứu sản phẩm tinh đông lạnh moncada

Ảnh hưởng của một só yếu tố đến phẩm chất tinh dịch giống bò holstein friesian úc nuôi tại trạm nghiên cứu và sản phẩm tinh đông lạnh moncada
... phát tri n chăn nuôi s a t i Vi t Nam 1.2 M c tiêu c a ñ tài - ðánh giá ñư c ph m ch t tinh d ch c a gi ng Holstein Friesian Úc nuôi t i Tr m Nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada - Xác ... lư ng tinh d ch kh s n xu t tinh c ng r c a gi ng Holstein Friesian Úc nuôi t i Tr m Nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada. T ñó ñánh giá ñư c mùa v giai ño n tu i có ch t lư ng tinh t ... 3.1.1 ð i tư ng nghiên c u ð i tư ng nghiên c u c a ñ tài m u tinh c a 20 ñ c gi ng Hostein Friesian nh p t Úc v nuôi t i Tr m Nghiên c u s n xu t tinh ñông l nh Moncada t năm 2009 ñư c nh p...
 • 107
 • 240
 • 0

Luận văn xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại trạm nghiên cứu phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp

Luận văn xác định mức ăn thích hợp cho lợn cái hậu bị dòng ông bà VCN11, VCN12 nuôi tại trạm nghiên cứu và phát triển giống lợn hạt nhân tam điệp
... n vào công tác nuôi dư ng ñàn l n ông VCN11 VCN12 m t cách t t nh m mang l i su t hi u qu cao hơn, ch n ñ tài nghiên c u Xác ñ nh m c ăn thích h p cho l n h u b dòng ông VCN11, VCN12 nuôi ... văn ñưa ñư c m c ăn phù h p cho l n h u b c a dòng ông VCN11 VCN12 nuôi t i Tr m nghiên c u phát tri n gi ng l n h t nhân Tam ði p M c tiêu c th : - ðánh giá kh sinh trư ng c a l n h u b dòng ... 120-180 ngày tu i Ăn t Giai ño n 181-210 ngày tu i Sau 210 ngày tu i - ph i gi ng Ăn h n ch : Cho Ăn h n ch : Cho ăn b ng 90% ăn băng 80% c a ăn t c a ăn t Cho ăn 2,3kg/con/ngày Cho ăn 2,2kg/con/ngày...
 • 88
 • 218
 • 1

Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái landrace nuôi tại trại giống lợn tân thái, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái landrace nuôi tại trại giống lợn tân thái, huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG DUY THỨC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI LANDRACE NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG LỢN TÂN THÁI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TÌNH THÁI NGUYÊN” ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG DUY THỨC Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI LANDRACE NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG LỢN TÂN THÁI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TÌNH THÁI NGUYÊN” ... nghiên cứu lĩnh vực sinh sản giống lợn nái ngoại, tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá khả sản xuất đàn lợn nái Landrace nuôi trại giống lợn Tân Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 33 Qua bảng...
 • 52
 • 73
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại giống lợn Tân Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá khả năng sản xuất của đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại giống lợn Tân Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... thầy giáo hướng dẫn tiếp nhận trại lợn giống Tân Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên tiến hành đề tài: Đánh giá khả sản xuất đàn lợn nái ngoại nuôi trại giống lợn Tân Thái, huyện Đồng Hỷ, tỉnh ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG LỢN TÂN THÁI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TRƯỜNG SƠN Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SẢN XUẤT CỦA ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI NUÔI TẠI TRẠI GIỐNG LỢN TÂN THÁI, HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA...
 • 58
 • 88
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh

Đánh giá khả năng sản xuất của một số giống gà lông màu nuôi trong nông hộ tại huyện yên phong, tỉnh bắc ninh
... Khuyến nông huyện Yên Phong - Bắc Ninh) Chăn nuôi huyện Yên Phong theo h ớng chăn nuôi đẻ trứng, chăn nuôi thịt giống bố mẹ để lấy th ơng phẩm thịt Các giống đ ợc nuôi Yên Phong ... chất l ợng cao chăn nuôi vùng, phần lớn có màu lông đỏ vàng 2.3 Cách tính số tiêu sản xuất kinh tế sinh sản thịt 2.3.1 Chỉ tiêu sản xuất mái đẻ (gà bố mẹ) - Tỷ lệ nuôi sống hiệu số ... Do kết sản xuất năm 2003 ngành chăn nuôi huyện bị tác động lớn, ảnh h ởng đến phát triển kinh tế hộ chăn nuôi 4.1.2 Quy mô, số l ợng giống nuôi huyện Yên Phong Với mục đích sản xuất hàng...
 • 88
 • 416
 • 0

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất của giống cừu phan rang nuôi tại tỉnh ninh thuận

[Luận văn]đánh giá khả năng sản xuất của giống cừu phan rang nuôi tại tỉnh ninh thuận
... nghiên c u ñ tài: “ðánh giá kh s n xu t c a gi ng c u Phan Rang nuôi t i t nh Ninh Thu n” 1.2 M c tiêu So sánh s c s n xu t c a c u lông tơi c u lông b n nuôi t i t nh Ninh Thu n nh m ch n nhóm ... Trang 4.1 ð c ñi m khí h u th i ti t c a t nh Ninh Thu n 2009 42 4.2 Di n bi n s lư ng c u qua năm 43 4.3 S lư ng c u Phan Rang 44 4.4 Quy mô ñàn c u 45 4.5 Ki u hình màu s c lông c u Phan Rang ... a c u D’man 192 ngày nuôi Tabouassamt, 185-195 ngày nuôi gi ng c u D’man nuôi Achouria, 202 ngày nuôi Skoura Tabouassamt có s l a 2,67, nuôi t i Achouria 1,98 ñ n 2,67, nuôi tai Skoura 1,83 con/l...
 • 90
 • 359
 • 0

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa đực duroc với nái lai landrace yorkshire nuôi tại tỉnh bắc ninh bắc giang

Đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa đực duroc với nái lai landrace và yorkshire nuôi tại tỉnh bắc ninh và bắc giang
... u qu nuôi l n ngo i ñi u ki n chăn nuôi hi n nay, ti n hành nghiên c u ñ tài: “ðánh giá kh s n xu t c a t h p lai gi a ñ c Duroc v i nái lai Landrace Yorkshire nuôi t i t nh B c Ninh B c Giang ... (1974)[87], lai gi a hai gi ng lai ch có ưu th lai cá th Khi lai gi ng, n u dùng ñ c c a gi ng thu n giao ph i v i nái lai, lai có c ưu th lai cá th ưu th lai c a m , m lai F1 N u dùng ñ c lai giao ... Yorkshire) : 50 nái 245 ñ nuôi t i Xí nghi p gi ng l n L c v 50 nái 245 ñ nuôi t i tr i Cao Xá L n nái F1 (Yorkshire x Landrace) : 50 nái v i 242 ñ nuôi t i Xí nghi p gi ng l n L c v 50 nái v i 246 ñ nuôi...
 • 124
 • 189
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá khả năng sản xuất của 2 dòng lợn nái chất lượng cao được tạo ra từ các nguồn gen của pic tại việt namđánh giá khả năng sản xuất của gà lai ¾ máu lương phượng nuôi theo phương thức bán chăn thả tại huyện việt yên tỉnh bắc giangđánh giá khả năng sản xuất của 3 tổ hợp đực lai cuối cùng nuôi tại trại giống lợn tân thái đồng hỷ thái nguyênđánh giá khả năng sản xuất của lợn nái lai f1l x y f1y x l và con lai của chúng với lợn đực giống duroc l19 nuôi tại vĩnh phúcđánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống mía với gà mái f1đánh giá khả năng sản xuất của tổ hợp lai giữa gà trống f1 với gà mái lương phượngđánh giá khả năng sản xuất của hai tổ hợp lai giữa mái lương phượng và sasso x lương phượng được phối với trống sassokết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê chuyên thịt boer nhập về từ mỹ nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tâykết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậpđánh giá khả năng sản xuất và tiềm năng ứng dụng nhiên liệu sinh học ở việt namtên đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất cải tạo đất cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu flemingia marcophillakết quả bước đầu đánh giá khả năng sử dụng các dòng ngô thuần được tạo ra từ nuôi cấy bao phấn trong chọn tạo giống ngô lai năng suất caođánh giá khả năng hỗ trợ thiết kế cốt thép trụ cầu của phần mềm power rebarđánh giá khả năng áp dụng epp vào mô hình quản lý của việt namđánh giá khả năng làm giàu xác định lượng vết se iv của nhựapurolitec100 và muromaxb1 đã cố định zr iv36đề kiểm tra 1tiet HKII ly 7DAY LY THUYET VAN MIEU TA CHO HS LOP 4TÌM HIỂU về CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ IPV6 DI ĐỘNGMô hình quản lý truyền thông tại việt nam và sản xuất tác phẩm báo điện tửTHỰC TRẠNG kế TOÁN các PHẦN HÀNH CHỦ yếu của CÔNG TY TNHH xây DỰNG và kỹ THUẬT YOONSUNGKế Hoạch Quản Lý Môi Trường, Các Biện Pháp Giảm Thiểu Tác Động Môi Trường Đường Dây Cấp Điện Thi Công Dự Án Thủy Điện Trung SơnTÀI LIỆU THAM KHẢO sứ MỆNH LỊCH sử CỦA GIAI cấp CÔNG NHÂN TRONG bối CẢNH TOÀN cầu HÓA HIỆN NAYTÀI LIỆU THAM KHẢO tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về CON ĐƯỜNG đi lên CHỦ NGHĨA XÃ hội VÀ sự vận DỤNG CỦA ĐẢNG TA TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH CON ĐƯỜNG đi lên CNXH ở nước TA HIỆN NAYCHUYẾN đi TRẢI NGHIỆM tại cát bà BEACH RESORT THỰC TRẠNG và một số GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN bếp (01072016 05092016)Tìm hiểu lễ hội truyền thống và lễ hội hiện đại việt nam qua báo chíSứ thần đại việt thế kỷ XVI XVIII”chuyen de vốn lưu động và một số giải pháp tài chính nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty TNHH sản xuất và thương mại đại hoàng trong giai đoạn 2013 2015 2016Áp dụng phương pháp sản xuất tinh gọn trong công ty cổ phần may phú dụBảo mật mạng WLANTHIẾT kế hệ THỐNG CAMERA GIÁM sát GIAO THÔNG tại TỈNH VĨNH PHÚCHiệu quả truyền thông bằng tờ rơi đối với sinh viên đại học kinh tế quốc dânHoàn thiện công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần vinamMẫu nail xinh dành cho mùa xuânCÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại DỊCH vụ xây DỰNG CITY LANDĐẨY MẠNH CÔNG tác KHAI THÁC bảo HIỂM XE cơ GIỚI tại CÔNG TY cổ PHẦN bảo HIỂM PETROLIMEX
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập