Việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành xã hội học, thực trạng và giải pháp

Việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành hội học, thực trạng giải pháp (Nghiên cứu trường hợp Khoa hội học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn

Việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành xã hội học, thực trạng và giải pháp (Nghiên cứu trường hợp Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
... cứu Thực trạng việc làm sinh viên ngành hội học (thuộc khoa hội học trường Đại học Khoa học hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) sau tốt nghiệp 4.2 Khách thể nghiên cứu Sinh viên tốt ... cho thấy thực trạng sinh viên ngành hội học sau tốt nghiệp, đồng thời gợi mở vài giải pháp ngành hội học nói chung khoa hội học - trường Đại học Khoa học hội Nhân văn - Đại học Quốc ... THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP 2.1 Tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp 2.1.1 Tình hình việc làm thời gian có việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Sinh...
 • 128
 • 654
 • 4

Việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành hội học, thực trạng giải pháp

Việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành xã hội học, thực trạng và giải pháp
... Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC SAU KHI TỐT NGHIỆP Error! Bookmark not defined 2.1 Tình hình việc làm sinh viên sau tốt nghiệp Error! Bookmark ... defined 3.7 Giải pháp giúp sinh viên tốt nghiệp tìm đƣợc việc làm Error! Bookmark not defined 3.7.1 Những giải pháp theo đánh giá sinh viên tốt nghiệp Error! Bookmark not defined 3.7.2 Giải pháp chung ... dụng kỹ sinh viên tốt nghiệp Đại học, Luận văn Thạc sĩ hội học, Trường Đại học Khoa học hội Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 16 Hoàng Thị Phương (2008), Nghề sinh viên sau tốt nghiệp: ...
 • 13
 • 21
 • 0

Thực trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Tâm lí học Giáo dục, khoa Giáo dục - Học viện Quản lí Giáo dục

Thực trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành Tâm lí học Giáo dục, khoa Giáo dục - Học viện Quản lí Giáo dục
... 3.1.2 .Sinh viên ngành Tâm học Giáo dục, khoa Giáo dục Học viện Quản Giáo dục Sinh viên tốt nghiệp ngành Tâm học giáo dục, khoa Giáo dục Học viện Quản giáo dục người đào tạo ngành Tâm ... ĐỀ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN NGÀNH TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC, KHOA GIÁO DỤC – HỌC VIỆN QUẢN LÍ GIÁO DỤC 1.1 Một số nét ngành Tâm học Giáo dục 1.1.1 Tâm học Giáo dục Tâm học ... 3.2 Thực trạng việc làm sau tốt nghiệp sinh viên ngành Tâm học Giáo dục, khoa Giáo dục Học viện Quản Giáo dục Để tìm hiểu thông tin thực trạng việc làm sinh viên ngành Tâm học Giáo dục, ...
 • 42
 • 294
 • 2

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ - HỘI TÁC ÐỘNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP ÐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ÐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ÐỘNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP VÀ ÐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ÐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... HƯỞNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP CỦA SV: Nhóm yếu tố kinh tế ảnh hưởng tới học tập: Mức tương quan nhóm yếu tố kinh tế với kết học tập là: R=0.108 Phân tích ANOVA tương quan nhóm yếu tố kinh tế kết học ... chỉnh phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn Ðộng thúc đẩy học tập sinh viên động mang ý nghĩa hội Ðịnh hướng giá trị chi phối thái độ hành vi sinh viên sống, định hướng việc làm giá trị đạo ... với hội - Tình bạn bè cải thiện - Thực ước mơ gia đình Nhóm thứ hai: - Gia đình hạnh phúc - Có cơng ăn việc làm ổn định - Có sức khỏe tốt - Có trình độ học vấn Nhóm thứ ba: - Có địa vị hội...
 • 12
 • 77
 • 0

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ - HỘI TÁC ÐỘNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP ÐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ÐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ KINH TẾ - XÃ HỘI TÁC ÐỘNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP VÀ ÐỊNH HƯỚNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN ÐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
... HƯỞNG ÐẾN HOẠT ÐỘNG HỌC TẬP CỦA SV: Nhóm yếu tố kinh tế ảnh hưởng tới học tập: Mức tương quan nhóm yếu tố kinh tế với kết học tập là: R=0.108 Phân tích ANOVA tương quan nhóm yếu tố kinh tế kết học ... chỉnh phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn Ðộng thúc đẩy học tập sinh viên động mang ý nghĩa hội Ðịnh hướng giá trị chi phối thái độ hành vi sinh viên sống, định hướng việc làm giá trị đạo ... với hội - Tình bạn bè cải thiện - Thực ước mơ gia đình Nhóm thứ hai: - Gia đình hạnh phúc - Có cơng ăn việc làm ổn định - Có sức khỏe tốt - Có trình độ học vấn Nhóm thứ ba: - Có địa vị hội...
 • 12
 • 40
 • 0

Nghiên cứu một số yếu tố kinh tế hội tác động hoạt động học tập định hướng việc làm của sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành tài chính ngân hàng

Nghiên cứu một số yếu tố kinh tế xã hội tác động hoạt động học tập và định hướng việc làm của sau khi tốt nghiệp của sinh viên ngành tài chính ngân hàng
... nơi sinh viên tốt nghiệp ngành Tài ngân hàng Trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Vĩnh Long làm việc, cán giáo viên sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Kinh tế - Tài Vĩnh Long Phương pháp nghiên cứu: ... tài nghiên cứu sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định lượng kết hợp với phương pháp nghiên cứu định tính: Thực khảo sát sinh viên tốt nghiệp nhà tuyển dụng nơi sinh viên tốt nghiệp làm việc ... Vĩnh Long làm việc, khảo sát 153 SV tốt nghiệp Khóa 4, ngành Tài ngân hàng, vấn 15 cán giáo viên Trường Cao đẳng Kinh tế- Tài Vĩnh Long vấn 10 nhà tuyển dụng nơi sinh viên tốt nghiệp làm việc Chương...
 • 78
 • 102
 • 0

Báo cáo "Sinh viên luật với cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học - thực trạng giải pháp " pptx

Báo cáo
... hình th c nghiên c u khoa h c sinh viên t n n t ng cho sinh viên tham gia cu c thi sinh viên nghiên c u khoa h c Phòng qu n lí khoa h c nên ưa nh ng công trình nghiên c u khoa h c c a sinh viên có ... th c tr ng cu c thi sinh viên nghiên c u khoa h c c a sinh viên lu t hi n Qua kinh nghi m m t s năm tham gia ho t ng nghiên c u khoa h c nói chung cu c thi sinh viên nghiên c u khoa h c nói riêng, ... c, báo không ph i nghiên c u khoa h c; - Nghiên c u khoa h c ho t ng ch dành cho nh ng sinh viên gi i hay nh ng nhà nghiên c u nh ng vi n nghiên c u, trư ng i h c v i quy mô l n; - Khoa h c pháp...
 • 11
 • 184
 • 0

luận văn tốt nghiệp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa kinh tế trường đại học cần thơ

luận văn tốt nghiệp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa kinh tế trường đại học cần thơ
... tr ng sinh viên khoa kinh t trư ng Đ i h c C n Thơ sau t t nghi p v quê hương làm vi c th i gian qua - M c tiêu 2: Xác đ nh phân tích nhân t nh hư ng đ n quy t đ nh v quê hương làm vi c sau t ... v quê hương làm vi c… Khác 0,8 T ng 133 100 (Ngu n: S li u kh o sát tháng 04/2012) 4.3 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HƯ NG Đ N QUY T Đ NH V QUÊ HƯƠNG LÀM VI C SAU KHI T T NGHI P C A SINH VIÊN KHOA KINH ... Dung Phân tích nhân t nh hư ng đ n quy t đ nh v quê hương làm vi c… 1.3.3 Ph m vi v đ i tư ng nghiên c u Các nhân t có tác đ ng đ n quy t đ nh v quê hương làm vi c sau t t nghi p c a sinh viên khoa...
 • 79
 • 479
 • 4

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên tỉnh quảng ngãi

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay về quê hương làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên tỉnh quảng ngãi
... phá, xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay quê hương làm việc sau tốt nghiệp sinh viên người Quảng ngãi; (2) Lượng hóa mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay địa phương làm việc; ... cho thấy phần lớn (58,4%) sinh viên ý định làm việc quê hương họ Các yếu tố ảnh hưởng đến định quay trở quê hương làm việc sau tốt nghiệp sinh viên là: (1) Tình cảm quê hương (2) Tình cảm gia đình ... tầm quan trọng nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay quê hương làm việc sau tốt nghiệp Kết có giả thuyết chấp nhận tương ứng với yếu tố ảnh hưởng đến ý định quay quê hương làm việc xếptheo thứ tự...
 • 130
 • 116
 • 1

luận văn thực trạng việc lam sau khi ra trường của sinh viên nông nghiệp

luận văn thực trạng việc lam sau khi ra trường của sinh viên nông nghiệp
... VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ XÃ HỘI -*** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN NGÀNH XÃ HỘI HỌC SAU KHI RA TRƯỜNG (Nghiên cứu trường ... việc làm sinh viên sau trường (Hạnh Phúc, 2013) Việc làm sinh viên sau tốt nghiệp có 78% sinh viên sư phạm khảo sát có việc làm chuyên nghành giảng dạy địa phương So với sinh viên sư phạm trường ... việc làm, làm việc trái ngành nghề đào tạo sinh viên ngành Xã Hội Học sau trường - Thời gian tìm việc làm sinh viên sau trường - Địa điểm làm việc sinh viên sau trường - Tính chất công việc + Ổn...
 • 40
 • 1,244
 • 11

Nghiên cứu nhu cầu việc làm sau khi ra trường của sinh viên đại học chính quy chuyên ngành marketing trên địa bàn hà nội

Nghiên cứu nhu cầu việc làm sau khi ra trường của sinh viên đại học chính quy chuyên ngành marketing trên địa bàn hà nội
... và quy mô mẫu Tổng thể nghiên cứu xác định sinh viên học chuyên ngành Marketing trường đại học liệt kê mục 4.1 trên, bao gồm: • • • • • Trường đại học RMIT Trường đại học Thương Mại Trường đại ... toàn cảnh tranh đặc điểm nhu cầu việc làm sau trường sinh viên đại học quy chuyên ngành marketing, phương thức tìm việc áp dụng yếu tố chủ quan khách quan ảnh hưởng tới nhu cầu việc làm đối tượng ... viên làm tổ chức, doanh nghiệp kết nghiên cứu sau dựa nhu cầu đáp viên lựa chọn hình thức làm việc tổ chức, doanh nghiệp a Đặc điểm nhu cầu việc làm Để miêu tả nhu cầu việc làm bạn sinh viên chuyên...
 • 128
 • 225
 • 0

đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ hội nhập thực trạng giải pháp

đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp việt nam trong thời kỳ hội nhập thực trạng và giải pháp
... tư lường đạo đức kinh doanh triết lý tôn giáo hành vi đạo đức kinh doanh điều chỉnh thông qua chuẩn mực đạo đức pháp luật Đạo đức kinh doanh xuất phát từ thực tiễn kinh doanh hội thời kì lịch ... KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TÉ CHUYỂN N G À N H KINH TẾ NGOẠI T H Ư Ơ N G KHOA LUÂN TÓT NGHIỆP ĐẼ TÀI: ĐẠO Đ Ú C KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THÒI Ki HỘI NHẬP THỤC TRẠNG VÀ GIAI ... v i đạo đức kinh doanh ngành công nghiệp quốc phòng) 2.3 Cho tói - Đạo đức kinh doanh trở thành vấn để thiết yếu doanh nghiệp Đ o đức kinh doanh ngày quan tâm Biểu rõ vấn đề đạo đức kinh doanh...
 • 117
 • 239
 • 0

Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - thực trạng giải pháp

Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ hội nhập - thực trạng và giải pháp
... QUẢN TRỊ KINH DOANH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TÊ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (MMh RỦI RO TỶ GIÁ TRONG KINH DOANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP - THỤC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Ị T ... quan rủi ro tỷ giá phòng ngừa rủi ro tỷ giá kinh doanh Chương l i : Thực trạng rủi ro tỷ giá doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua Chương I I I : Đ ề xuất giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho doanh ... phiêu doanh nghiệp, vỉ biến động bất lợi tỷ giá T ó m lại, hiểu rủi ro tỷ giá nhu sau: • định tính, rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá gây • định lượng, rủi ro tỷ giá sai biệt tỷ giá...
 • 124
 • 187
 • 1

khóa luận tốt nghiệp các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng giải pháp ở việt nam

khóa luận tốt nghiệp các loại hình bảo hiểm hàng hải thực trạng và giải pháp ở việt nam
... nghiên cứu loại hình bảo hiểm hàng hải Bảo hiểm hàng hải gổm có: bảo hàng hóa vận chuyển đường biến bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm trách nhiệm dân tàu bảo đóng tàu Trong giới hạn khóa luận tốt nghiệp, ... 69 Giải pháp từ phía N h nước 69 Giải pháp từ phía Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam 77 Giải pháp từ phía doanh nghiệp 79 3.1 Giải pháp từ phía doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm hàng hải 79 3.2 Giải pháp ... luận giới thiệu khái quát bảo hàng hải; vai trò điểu kiện bảo hiểm hàng hải; thực trạne bảo hiểm hàng hải V i ệ t Nam T đó, đề số giải pháp nhằm phát triển bảo hiểm hàng hải Đ ố i tượng p h m v...
 • 96
 • 227
 • 2

Khóa luận tốt nghiệp quan hệ thương mại việt nam – brasil thực trạng giải pháp phát triển

Khóa luận tốt nghiệp quan hệ thương mại việt nam – brasil  thực trạng và giải pháp phát triển
... cục khóa luận Khóa luận chia làm chương: Chương I: Tổng quan thị trường Brasil Chương II: Thực trạng quan hệ thương mại Việt Nam Brasil: Chương III: Triển vọng giải pháp phát triển quan hệ thương ... Đông Nam Á, Brasil bỏ qua Việt nam Như việc Việt Nam Brasil tăng cường mở rộng quan hệ thương mại điều tất yếu 25 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG MẠI VIỆT NAM BRASIL 2.1 Tiền đề mối quan hệ ... Brasil 2.2.1 Quan hệ thương mại hàng hoá Trong năm gần đây, quan hệ song phương Việt Nam Brasil không ngừng phát triển Quan hệ không phát triển chiều rộng, quan hệ thương mại hai nước phát triển chiều...
 • 70
 • 324
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lối sống của sinh viên việt nam hiện nay thực trạng và kiến nghị doccác công cụ điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước việt nam thực trạng và giải pháp hoàn thiệnbảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế tại việt nam thực trạng và giải pháp docbáo cáo nghiên cứu khoa học thực trạng và giải pháp nâng cao văn hóa học đường cho sinh viên ngành sư phạm các trường đại học cao đẳngxuất khẩu thủy sản của việt nam sang thị trường mỹ thực trạng và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng pdfhọc tập theo nhóm trong sinh viên khoa quản lý học viện quản lý giáo dục thực trạng và giải pháphoạt động quảng cáo panô tấm lớn của công ty quảng cáo bình minh thực trạng và giải pháp docngành công nghiệp ôtô việt nam trong điều kiện hội nhập – thực trạng và giải phápvấn đề thất nghiệp của sinh viên sau khi ra trường thực trạng và giải phápluận văn tốt nghiệp của sinh viên ngoại ngữthực trạng và giải pháp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi thực hiện dồn đổi đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện lâm thao tỉnh phú thọbáo cáo thực tập tốt nghiệp của sinh viên trường đhxd gói thầu số 3 thuộc công trình vành đai 3 thành phố hà nộitình hình tốt nghiệp của sinh viênphiếu đề nghị đề tài tốt nghiệp của sinh viênthực trạng và giải pháp thúc đẩy hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài theo hướng phục vụ tốt hơn công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa của đất nướcPresentacion Portugal 2007Hoạt động xúc tiến của một số doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn hà nộiHôn nhân của người việt ở làng vạn chài theo công giáo xã yên nhân, huyện ý yên, tỉnh nam địnhSự thay đổi việc làm của dân nhập cư ở đà lạt trong vòng 10 năm trở lại đâyThích ứng tâm lý – xã hội của sinh viên năm thứ nhất trường đại học hải phòngHoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư hạ tầng trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện đông triều, tỉnh quảng ninhMột số giải pháp chiến lược phát triển dịch vụ cơ khí phục vụ ngành dầu khí của công ty TNHH MTV hải sản trường sa bộ quốc phòng giai đoạn 2016 2020Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất phù hợp tại huyện yên minh, tỉnh hà giangNghiên cứu đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc ninh thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp thích ứng (TT)Nghiên cứu đánh giá tài nguyên nước vùng hoang mạc ninh thuận có xét đến biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp thích ứngĐánh giá quá trình thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé, tỉnh Điện BiênTổ chức dạy học chương “động học chất điểm” vật lí 10 theo định hướng phát triển năng lực GQVĐ cho học sinh miền núiĐánh giá kết quả điều trị ung thư dạ dày giai đoạn IIB-III (T4, N0-3, M0) bằng hóa chất bổ trợ EOX sau phẫu thuật tại bệnh viện K (FULL TEXT)Một số giải pháp hoàn thiện công tác huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam, chi nhánh thăng longGiải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư các công trình xây dựng có sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh vĩnh phúcNegotiations chap002 strategy and tactics of distributive bargainingPháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất từ thực tiễn huyện củ chi, thành phố hồ chí minhON THI HK 1 2 MON HOA 12Nghiên cứu mô hình học sâu (deep learning) và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tayStrategic management competitiveness globalization concepts and case 10e chapter 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập