CƠ SỞ LÝ THUYẾT 500 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC

Tài liệu Sưu tầm thuyếtcâu hỏi trắc nghiệm môn hóa nâng cao docx

Tài liệu Sưu tầm lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm môn hóa nâng cao docx
... sản phẩm (B) thuyết (tính qua phản ứn g)  Lượng sản phẩm thực tế = Lượng sản phẩm thuyết  H % 100 - Nếu hiệu suất tính theo chất tham gia: H%  Lượng chất tham gia (A) thuyết (tính ... b%  m BÀI TẬP Câu 1: Cho đồng có khối lượng gam vào dung dịch AgNO3 Phản ứng xong, đem kim loại rửa nhẹ, làm khơ cân 13,6 gam Tính khối lượng đồng phản ứng Câu 2: Ngâm miếng sắt vào 320 gam dung ... Sau tất đồng bị đẩy khỏi dung dịch CuSO4 bám hết vào miếng sắt, khối lượng miếng sắt tăng lên 8% Xác định khối lượng miếng sắt ban đầu Câu 3: Nhúng sắt có khối lượng 50 gam vào 400ml dung dịch...
 • 13
 • 474
 • 0

Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay

Một số câu hỏi trắc nghiệm hóa học hay
... sau có số lớp e nhỏ số thứ tự chu kì : A Cr B Cu C Pd D.Pt 19 Hợp chất MX có tổng số hạt (p,n,e) 86 hạt số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 26 hạt Số khối X lơn số khối M 12 Tổng số hạt ... hình e hóa trị ( n-1 )d 5ns1 (n≥4).Vị trí X bảng tuần hoàn : A Chu kì n, nhóm IA B Chu kì n, nhóm IB C Chu kì n, nhóm VIA D Chu kì n, nhóm VIB 17 Nguyên tố hóa học sau có tính chất hóa học tương...
 • 2
 • 451
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)

Câu hỏi trắc nghiệm hóa học (Có đáp án)
... Đáp án mã 184 Câu 10 11 12 Đáp án B B A A C C B B B D A D Câu 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Đáp án C A C D C A A B B B D B Câu 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 Đáp án D C ... C 15 D 18 Câu 38: Nhiệt phân hoàn toàn 9,4 gam muối nitrat kim loại thu gam oxit Công thức phân tử muối nitrat dùng A Fe(NO3)3 B Cu(NO3)2 C Al(NO3)3 D Pb(NO3)2 Câu 39: Để tách Ag khỏi hỗn hợp ... metanol; 80% Câu 26: Một anđehit no X mạch hở, không phân nhánh, có công thức thực nghiệm (C2H3O)n Công thức cấu tạo thu gọn X A OHC-CHO B OHC-CH2-CHO C OHC-(CH2)2-CHO D OHC-(CH2)3-CHO Câu 27: Hiđrocacbon...
 • 4
 • 1,583
 • 37

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ đáp án

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp án
... vận hành Câu 80: Theo cách phân loại dầu mỏ theo họ hợp chất hữu ta loại ? A Parafin, Naphten, Asphalten B .Dầu nhẹ ,dầu nặng ,dầu trung bình C Dầu chua ,dầu dầu nhẹ ,dầu nhẹ D .Dầu sáng ,dầu sang ... sâu nên chọn để thu xăng trị số octan cao nhất: A Cracking xúc tác C Ankyl hóa B Reforming (Đúng) D Isome hóa Câu 76: Phân loại dầu mỏ dựa vào thành phần hóa học dầu mỏ a b c d Phần trăm C Thành ... B.isome hóa & reforming xúc tác C.Alkyl hóa( đúng) D.Reforming xúc tác Câu 27: Theo cách phân loại dầu mỏ theo họ hợp chất hữu dầu mỏ chia làm loại: A C B (đúng) D Câu 28: Với số Kuop đặc trưng dầu...
 • 28
 • 3,608
 • 26

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học đáp án 10

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học có đáp án 10
... khử B SO3 tính oxit axit C SO2 vừa tính khử vừa tính oxi hóa D dd H2SO4 lỗng tính oxi hóa mạnh Câu 15: Chất sau vừa tính oxi hóa vừa tính khử ? A SO2 B H2S C O3 D H2SO4 Câu 16 ... A S mức oxi hóa trung gian B S mức oxi hóa cao C S mức oxi hóa thấp D S đơi electron tự Câu 23 : Trộn 100 gam dung dịch H2SO4 12% với 400 gam dung dịch H2SO4 40% Dung dịch thu nồng ... 2H2O Câu diễn tả tính chất chất ? A SO2 bị oxi hóa H2S bị khử B SO2 bị khử H2S bị oxi hóa C SO2 khử H2S khơng chất bị oxi hóa D SO2 bị khử, lưu huỳnh bị oxi hóa Câu 14 : Chọn câu sai A H2S có...
 • 19
 • 2,135
 • 38

500 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn hóa

500 câu hỏi trắc nghiệm đại học môn hóa
... hc cao, chu c ma sỏt v va chm D D b ho tan cỏc dung mụi hu c 166.Khi lng phõn t ca t capron l 15000 vC Tớnh s mt xớch phõn t ca loi t ny: A: 113; B: 133; C: 118; D: Kt qu khỏc Polime no sau õy ... ; D : Mg , Zn , Cu 256.Có hỗn hợp kim loại Ag, Fe, Cu Dùng dung dịch chứa chất tan đê- tách Ag khỏi hỗn hợp D.ddịch Fe2(SO4)3 A ddịch HCl B ddich HNO3 loãng C ddịch H2SO4loãng 257. iu ch Al ngi ... N ; O ; F c F ; Cl ; Br ; I d S ; P ; Si ; Al 286.Hũa tan 55g hn hp Na2CO3 v Na2SO3 vi lng va 500ml axit H2SO4 1M thu c mt mui trung hũa nht v hn hp khớ A Thnh phn phn trm th tớch ca hn hp...
 • 41
 • 219
 • 0

TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC docx

TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC VÔ CƠ docx
... 80% D 60% Câu 55: Xem phản ứng: Br2 + 2KI   2KBr + I2 A KI bị oxi hóa, số oxi hóa tăng lên B KI bị oxi hóa, số oxi hóa giảm xuống C KI bị khử, số oxi hóa tăng lên oxi hóa giảm xuống Câu 56: ... 7,02 gam D 7,8 gam Câu 13: Đá vôi, vôi sống, vôi có công thức là: A CaCO3, CaO, Ca(OH)2 B CaCO3, Ca(OH)2, CaO C CaO, Ca(OH)2, CaCO3 D CaO, CaCO3, Ca(OH)2 Câu 14: Tách Ag khỏi hỗn hợp Fe, Cu, ... gam D 12 gam Câu 4: Trị số a gam FexOy câu (3) là: B 2,4 gam A 1,08 gam C 4,64 gam D 3,48 gam Câu 5: Công thức FexOy câu (3) là: A FeO B Fe2O3 C Fe3O4 D Thiếu kiện nên không xác định Câu 6: Cho...
 • 32
 • 170
 • 0

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10 pot

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 10 pot
... sau có số lớp e nhỏ số thứ tự chu kì : A Cr B Cu C Pd D.Pt 19 Hợp chất MX có tổng số hạt (p,n,e) 86 hạt số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 26 hạt Số khối X lơn số khối M 12 Tổng số hạt ... hình e hóa trị ( n-1 )d5ns1 (n≥4).Vị trí X bảng tuần hoàn : A Chu kì n, nhóm IA B Chu kì n, nhóm IB C Chu kì n, nhóm VIA D Chu kì n, nhóm VIB 17 Nguyên tố hóa học sau có tính chất hóa học tương ... lượng ion hóa thứ ( I1) nhỏ nhất? A Li ( Z=3) Rb( Z=37) B.Na(Z=11) C D Cs( Z=55) 13.Các nguyên tố thuộc nhóm A có tính chất hóa học tương tự nhau, vỏ nguyên tử nguyên tố nhóm A có : A Số e B Số lớp...
 • 7
 • 216
 • 0

Các câu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu ( phần 1) potx

Các câu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu cơ ( phần 1) potx
... no (có nối đôi), đơn chức C anđehit D rượu no, chức, mạch hở Bài 10 : Cho ancol sau: (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) Dãy gồm ancol tách nước cho olefin : A (1 ), (2 ) B (1 ), (2 ), (3 ) C (1 ), (2 ), (4 ) D (2 ), (3 ) ... khí Cho biết Cu (Z=29); Fe (Z=26); K(Z=19); Cr (Z=24) A B C D Bài 39 : Trong tự nhiên, Cu tồn với hai loại đồng vị Nguyên tử khối trung bình Cu 63,546 Số nguyên tử 32 gan Cu (biết số Avogađro= ... 5,6 lít hỗn hợp X ( ktc) qua bình đựng dung dịch brom dư thấy khối lượng bình tăng thêm 11,4 gam Công thức phân tử ankin A B C D Bài 15 : Điều chế etilen phòng thí nghiệm từ ( đặc, ) thường lẫn...
 • 8
 • 231
 • 0

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC pps

MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC pps
... chứa nhôm Số phản ứng xảy là: A B C D 33/ Câu nói xác Al2O3 là: ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP A Là hợp chất lưỡng tính B Chỉ oxit bazơ C Là oxit lưỡng tính D Là hợp chất bền với nhiệt 34/ Số gam K ... yếu : A ăn mòn hoá học B rung nổ máy C ma sát với không khí D ăn mòn điện hoá 49/ Khử hoàn toàn 54,4g hỗn hợp gồm CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeO cần vừa đủ 20,16 lit CO (đo đktc) Số gam Cu Fe thu : A ... điều chế Fe từ pirit sắt phương pháp nhiệt luyện số phản ứng tối thiểu : A B C D 58/ Ngâm lượng Zn 100ml dung dịch AgNO3 0,1M đến phản ứng hoàn toàn số gam Ag thu : A 0,81 B 1,08 C 8,01 D không tính...
 • 11
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: 500 câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cươngcau hoi trac nghiem hoa hoc 12 hk1 co dap ancâu hỏi trắc nghiệm hóa học hữu cơ 11cau hoi trac nghiem hoa hoc huu co 12cau hoi trac nghiem hoa hoc huu cocơ sở lý thuyết các quá trình cong nghe hóa họcngân hàng câu hỏi trắc nghiêm hóa học dầu mỏ có đáp áncau hoi trac nghiem hoa hoc co dap andap an giai chi tiet cau hoi trac nghiem hoa hoc huu co50 cau hoi trac nghiem hoa hoc 11 chuyen de ancol phenol co dap ancâu hỏi trắc nghiệm hóa họccâu hỏi trắc nghiệm hóa học 8câu hỏi trắc nghiệm hóa học 8 học kì 1câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 9Global insights from 24 leadersGlobal public relationsInternational handbook of teacher education volume 1International handbook of teacher education volume 2Optimizing optimization the next generation of optimization application and theoryPMP exam preparation bootcamp participant manual 2 6 online free 4eTaxation revenue authoritiesVisual six sigma making data analysis lean (2nd edition) by ian cox, marie gaudardZIMBANGO DOUGLAS REVISION SUBMISSIONỨng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Giao thông Vận tải – Thực trạng và giải phápgiai bai tap sgk tieng anh lop 12 unit 12 water sportsbai tap tieng anh lop 7 unit 12 lets eat co dap anbai tap tieng anh lop 6 unit 12 13 14Vai trò lãnh đạo của đảng đối với hội cựu chiến binhĐề cương chi tiết học phần Bảo mật web (Đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Luận văn thạc sĩ : Thiết kế và sử dụng trò chơi học tập trong hoạt động khám phá môi trường xung quanh nhằm rèn luyện kĩ năng so sánh cho trẻ mẫu giáo 56 tuổichất thơ trong truyện ngắn giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.Tài liệu tổng quan về môi giới bđs của thầy võ đình quốcVẬN DỤNG QUAN ĐIỂM DẠY HỌC TÍCH HỢP TRONG DẠY HỌC PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ LỚP 10 NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC VẬN DỤNG KIẾN THỨC VÀO THỰC TIỄN CHO HỌC SINH THPTXuân hạ thu đông rồi lại xuân
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập