Tài liệu ôn tập Anh 9 KHII

Tai lieu on tap Anh 9

Tai lieu on tap Anh 9
... be here soon, won't she? - Lan is a student, isn't she? * Notes: ♦ Everybody Everyone → they Nobody Noone ♦ Everything → it Nothing Teacher : Luong Thi Hong Sim Nguyen Cong Tru Secondary School ... speech Reported speech now then today that day tonight that night tomorrow the next / following day Teacher : Luong Thi Hong Sim Nguyen Cong Tru Secondary School yesterday last night two days ago ... cooked by Lan Teacher : Luong Thi Hong Sim Nguyen Cong Tru Secondary School English The simple future: S + will / shall + be + V (p.p) + (by O) Ex: - They will produce five milion bottles of champagne...
 • 5
 • 214
 • 0

tai lieu on tap anh 9 vao 10 THPT

tai lieu on tap anh 9 vao 10 THPT
... _ 9) You did not phone me I’m very disappointed 10) I could win the first prize I’m amazed III Adverb clauses of reason: because, since, as ... address telephone number ? Yesterday , Lan went to the stationer's to buy some notebooks , a pen…………………….a compas John is sometimes rude ……………………… , I am very fond of him 10 Hoa's eyes are ... sentence It contains an adjective clause ………………………………………………………………………………… I don’t know the woman.She is standing over there ……………………………………………………………………………………………… I know the man His son died in the...
 • 7
 • 137
 • 1

Tai lieu on tap toan 9

Tai lieu on tap toan 9
... Gợi ý 4: ã ã ã ã ã 2) ECA = EAC = ABH nên ECA + ABH = 90 0 hay ã AKC = 90 0 Vậy tứ giác EHAK nội tiếp b m e 3)M TĐ EB OM BE, OM = AH Do ta có AB = R ã ã AOB...
 • 2
 • 237
 • 4

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN -11(HỌC KỲ)

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN -11(HỌC KỲ)
... không hợp lệ file bị xóa (violet.vn/uploads/resources/479/250176//TiliuntpANH11PhnIV(U9%2010%2011).doc) Quay trở http://violet.vn ...
 • 2
 • 397
 • 3

Tài liệu ôn tập anh 8

Tài liệu ôn tập anh 8
... is Thanh and Yen’s wedding? → When are …………………………………………………………………………………… 25 She remembered, and so did he → He didn't …………………………………………………………………………………… 26 Duc Anh needs to study harder → Duc Anh ... couldn't lift the box because he was weak → Bac couldn't lift the box because of ……………………………………………… 18 How about buying another armchair ? → Let's ……………………………………………………………………………………… 19 This exercise ... very important for us to revise this lesson carefully → We have …………………………………………………………………………………… 28 May I borrow your pen ? → Would you mind……………………………………………………………………… ? 29 Getting a good job doesn’t...
 • 7
 • 311
 • 2

Tài liệu ôn tập Toán 9

Tài liệu ôn tập Toán 9
... 1 29 1 29 x1 = ; x2 = 10 10 (5) Vy phng trỡnh ó cho hai nghim: x1 = + 1 29 10 ; x2 = 1 29 10 d) x ( 2x + 3x) 19 = (*) x 5x - 19 = 19 - 4x = 19 x = Vy phng trỡnh ó cho cú mt nghim: x = 19 ... sau: a) 7x2 - 9x + = 0; b) 23x2 - 9x - 32 = Gii a) 7x2 - 9x + = (a = 7; b = -9; c = 2) 39 Vỡ a + b + c = + ( -9) + = nờn PT cú nghim x1 = v x2 = c a = b) 23x2 - 9x - 32 = (a = 23; b = -9; c = -32) ... b) x2 - 49x - 50 = Gii: a) 2x2 5x + = (a = 2; b = -5; c = 3) Vỡ a + b + c = + (-5) + = nờn PT cú nghim x1 = v x2 = c a = b) x2 - 49x - 50 = (a = 1; b = - 49; c = -50) Vỡ a - b + c = (- 49) + (-50)...
 • 149
 • 268
 • 6

Tai lieu on tap anh 8.doc

Tai lieu on tap anh 8.doc
... No one ……………………………………………………………………………………… 16 The coffee was too weak to keep us awake → The coffee wasn’t ………………………………………………………………………… 17 Huong last wrote to her parents two months ago → Huong ... …………………………………………………………………………………… 26 Duc Anh needs to study harder → Duc Anh doesn’t study …………………………………………………………………… 27 It’s very important for us to revise this lesson carefully → We have …………………………………………………………………………………… ... not……………………………………………………………………………… No one in my class is more handsome than Nguyen → Nguyen is the ……………………………………………………………………………… Cuong gave up playing games years ago → Cuong used …………………………………………………………………………………...
 • 7
 • 218
 • 1

Bài soạn Tai lieu on tap anh van cuc hot

Bài soạn Tai lieu on tap anh van cuc hot
... sentence All the rooms in this small hotel are and that would make it too expensive to stay in A air-condition B air-conditioners C air-conditioning D.air-conditioned Could you me how the medicine ... adj ) - inform ( v ) 67.ECONOMY ( N ) -economic ( adj ) 69.POISON ( N ) : THUỐC ĐỘC - poisoner ( n ) : kẻ đầu độc - poisonous ( adj ) : có chất độc 70.SENSE ( adj ) - nonsense ( adj ) 72.APPLY ... astronauts stepped onto the planet safely b Answer the following questions What kind of air can the two astronauts breathe after stepping onto the planet? What could they find on...
 • 60
 • 251
 • 1

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 12 HỌC KÌ I

TÀI LIỆU ÔN TẬP ANH VĂN LỚP 12 HỌC KÌ I
... What is the best title for the text? A Advice for a job interviewee B The causes of failing a job interview C Failing a job interview D Failure of a interviewer 19 T i liệu ôn tập Anh văn 12 Học ... 18 T i liệu ôn tập Anh văn 12 Học I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG T i liệu sưu tầm phục vụ dạy học (Nguồn GV -Lý T i) 28 The world’s first electronic computer was building by the University ... English proficiency A would have given B would have gave C would give D gives T i liệu ôn tập Anh văn 12 Học I DƯƠNG TRUNG TÍN – SÓC TRĂNG T i liệu sưu tầm phục vụ dạy học (Nguồn GV -Lý T i) ...
 • 25
 • 253
 • 2

tài liệu ôn tập toán 9

tài liệu ôn tập toán 9
... Câu 3: Đờng cao tam giác vuông chia cạnh huyền thành hai đoạn thẳng có độ dài Hãy tính cạnh góc vuông tam giác vuông CHUYấN 2: GII CC BI TON V T GIC 11 T GIC Bài tập 1: à $ Tứ giác MNPQ có M ... có độ dài 4,5m thời điểm sắt cao 2,1m cắm vuông góc với mặt đất có bóng dài 0,6m Tính chiều cao cột điện Bài tập 2: Trong hình vẽ, tam giác MNQ vuông M M có đờng cao MH a) Trong hình vẽ có cặp ... NHT Bài tập 1: Cho hình bình hành ABCD Gọi E trung điểm AD, F trung điểm BC Chứng minh BE = DF Bài tập Hình chữ nhật ABCD có cạnh AD băng nửa đờng chéo Tính góc nhọn tạo hai đờng chéo Bài tập Cho...
 • 11
 • 105
 • 0

Tài liệu ôn tập lớp 9(tt)

Tài liệu ôn tập lớp 9(tt)
... thuật văn thơ, truyện chơng trình Ngữ Văn Phan Th Thựy Nga Thông Thông tin báo ngày trái đất năm 2000 Tài liệu Sở khoa học Công nghệ Hà Nội Ôn Xã luận dịch thuốc Trng THCS Hunh Thỳc Khỏng lịch tao ... gặp xác.Hệ thống ác ngôn ngữ đối thoại Khắc họa phẩm chất đẹp đẽ Hệ thống ngôn ngữ LVT KNN: LVt tài ba dũng mộc mạc, bình dị với cảm, trọng nghĩa khinh tài; KNN lời nói thông thờng hiền hậu, nết ... chiến ngời nông dân phải rời làng tản c qua nhân vật ông Hai Nghệ thuật Thành công xây dng tình tâm lí, miêu tả sinh động diễn biến tâm trạng, ngôn ngữ nhân vật quần chúng Khắc họa thành công hình...
 • 11
 • 94
 • 0

Tài liệu ôn tập Toán 9 ( phần rút gọn )

Tài liệu ôn tập Toán 9 ( phần rút gọn )
... A nguyên 36 x (9 a + 4b ) x + a b Bài 62: Cho A = x (9 a + b ) x + a b Rút gọn A Tìm x để A=-1 (2 x 3 )( x 1) 4(2 x 3) Bài 63: Cho biểu thức A = ( x + 1) ( x 3) a) Rút gọn A b) Tìm x để A = ... biểu thức P; b) Tìm x để P 2 (2 x 3 )( x 1) 4(2 x 3) Bài 11 Cho biểu thức A = ( x + 1) ( x 3) a) Rút gọn A b) Tìm x để A = Bài 12 Cho A= + x x + x + x x3 x x 53 b) Tìm x để A > 92 x2 Bài ... a +1 a ( a + 2 )( a 1) c) Tìm x để biểu thức có a +1 P 1 x2 + )2 x2 Bài 20: Cho biểu thức : A = ( x x +1 a) Tìm điều kiện x để biểu thức A có nghĩa b) Rút gọn biểu thức A c) Giải phơng...
 • 8
 • 123
 • 0

Tài liệu Ôn tập học kỳ II Tiếng Anh 9

Tài liệu Ôn tập học kỳ II Tiếng Anh 9
... this test ( Hiện bạn không đậu kì thi) +If you didn’t hurry, you could miss the train ( Hiện bạn không muộn tàu) +If he were a good student, he could help you ( Hiện anh không giúp bạn được) ... b) Mệnh đề quan hệ không giới hạn ( non- defining ) Vietnam, which is on the south-east Asia, exports rice  (which is on the south-east Asia ) mệnh đề không giới hạn *Không dùng “that” để thay ... finish her work ( Mặc dù cô ta mệt cô ta cố gắng hoàn thành công việc) + I like him even though he can be ennoying (Tôi thích anh anh bực mình) + He likes her very much though she doesn’t like...
 • 4
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn tập toán 9tài liệu ôn tập anh văn 11download tài liệu ôn tập anh văntài liệu ôn tập anh văn 12tài liệu ôn tập anh văn b1tài liệu ôn tập anh văn btài liệu ôn tập anh văn b1 châu âutài liệu ôn tập hóa 9tài liệu ôn tập anh văn 7tài liệu ôn tập toán 9 hk1tai lieu on tap anh van lop 6 hk iitai lieu on tap toan 9 truong chuyen le hong phongtài liệu ôn tập sinh 9tài liệu ôn tập tiếng anh 9tài liệu ôn tập tiếng anh lớp 9Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ sản xuấy cơ khí và thương mại VICCOMThiết kế bộ điều khiển cho hệ truyền động tuyến tính sử dụng động cơ tuyến tính kích thích vĩnh cửu dạng Polysolenoid (LV thạc sĩ)NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA THỰC PHẨM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI SIÊU THỊ CO.OPMART TỈNH VĨNH LONG (LV THẠC SĨ))Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ internet banking tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty Thuốc lá Thăng Long (LV thạc sĩ))Hoàn thiện công tác đào tạo nhằm nâng cao tay nghề cho công nhân may tại công ty quốc tế Hannam (LV thạc sĩ))Giải pháp thu hút và tạo động lực cho người lao động làm việc tại Công ty cổ phần công nghệ và thương mại DELTA (LV thạc sĩ))bài32: Nội năng và sự biến thiên nội năngVai trò của cái bi trong giáo dục thẩm mỹ (LA tiến sĩ)Đánh giá hiệu quả phương pháp nhĩ châm trong điều trị đau và rối loạn tiểu tiện sau phẫu thuật trĩĐánh giá kết quả chăm sóc hô hấp và mức độ khó thở của bệnh nhân sau cắt nối khí quản tận - tận tại bệnh viện TƯQĐ 108Đánh giá kết quả nuôi dưỡng chăm sóc người bệnh hôn mê ăn bằng ống thông dạ dàyGiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường Châu PhiNghiên cứu luật kết hợp và ứng dụng trong bài toán xây dựng hệ hỗ trợ học sinh trung học phổ thôngBài tập hay và nâng cao về cơ năng, bảo toàn cơ năng (vật lí 10)Đề tài khoa học Sự ảnh hưởng của đòn bẩy tài chính đến việc làm đẹp báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam trong giai đoạn 2008-2012Đề tài Nâng cao chất lượng và giáo dục đạo đức học sinh bằng việc tích hợp kỹ năng sống vào môn học Giáo dục công dân ở bậc THCSTruyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 8Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 9Truyên tranh 7 viên ngọc rồng tập 10
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập