Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng ICP MS
... húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn 1.4 Vai trũ ca cỏc nguyờn t Pb, Cd v Zn i vi ngi 1.4.1 c tớnh ca Pb 1.4.2 c tớnh ca Cd 6 ... Cd, 112 Cd, 113 Cd, 114 Cd va 116 29 Cd ờu co thờ khao sat Tuy nhiờn, ty lờ 110 Cd/ 11 4Cd hoc 111 Cd/ 11 4Cd hay c la chon Trong tai nay, ty lờ 110 Cd/ 11 4Cd c s dung Nh vy, phng phỏp pha loóng ng v ... nhiờn (12,39%), 111 Cd (12,7%), 112 106 113 Cd (24,07%), Cd (12,26%), (7,58%) Trong cỏc ng v phúng x thỡ ng v Cd (0,875%), 110 Cd (28,86%), v 116 Cd (1,215%), 100 114 108 Cd Cd Cd cú chu k bỏn hy...
 • 83
 • 102
 • 1

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS
... này, kỹ thuật pha loãng đồng vị phát triển 1.5.4 Kỹ thuật pha loãng đồng vị Kỹ thuật pha loãng đồng vị kỹ thuật dựa vào tỉ số đồng vị để xác định nguyên tố mẫu cách thêm hàm lượng đồng vị biết 28 ... dựng quy trình phân tích hoàn thiện từ trình chuẩn bị mẫu, xử lý mẫu phép phân tích cần thiết Chính đề tài Phân tích xác định hàm lƣợng Pb, Cd Zn sữa phƣơng pháp pha loãng đồng ICP- MS lựa chọn ... “Xây dựng quy trình phân tích Chì nước tinh khiết phương pháp pha loãng đồng vị thiết bị ICP- MS ” Kết nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Pb kỹ thuật pha loãng đồng vị ICP- MS cho mẫu nước tinh...
 • 81
 • 222
 • 2

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf

Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị ICP MS  luận văn ths hóa học 60 44 01 18 pdf
... Pb, Cd v Zn 1.3.1 Trng thỏi t nhiờn ca cỏc kim loi Pb, Cd v Zn 1.3.2 Mt s tớnh cht lý, húa ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.1 Tớnh cht vt lý ca Pb, Cd v Zn 1.3.2.2 Mt s tớnh cht húa hc ca Pb, Cd v Zn ... NH HM LNG Pb, Cd V Zn TRONG SA BNG PHNG PHP PHA LONG NG V ICP- MS Chuyờn ngnh: Húa phõn tớch Mó s : 60 44 01 18 LUN VN THC S KHOA HC Cỏn b hng dn khoa hc: PGS.TS NGUYN TH HU H Ni - Nm 2014 L I CA ... v thờm vo mu ; i vi Cd, Cd, 113 Cd, 114 Cd v 116 Cd u cú th kho sỏt Tuy nhiờn, t l Cd/ 11 4Cd hay c la cho n Trong tai , t l 110 Cd/ 11 4Cd c s du ng Nh vy, phng phỏp pha loóng ng v cú u im...
 • 84
 • 74
 • 0

Xác định hàm lượng đạm tổng melamine trong sữa bằng phương pháp cực phổ

Xác định hàm lượng đạm tổng và melamine trong sữa bằng phương pháp cực phổ
... thiệu chung đạm tổng: Trong nhiều năm, hàm lượng protein thức ăn xác định dựa vào hàm lượng nitơ, phương pháp Kjeldahl ứng dụng chủ yếu để xác định hàm lượng nitơ (AOAC, 2000) Hàm lượng nitơ nhân ... phương pháp phân tích đạm tổng melamine khác nêu phần giới thiệu chung Nhưng chủ yếu phòng kiểm nghiệm dùng phương pháp Kjendahl để xác định đạm tổng kỹ thuật LC-MS/MS để xác định hàm lượng melamine ... gần với xuất melamine thực phẩm làm sai lệch kết phân tích hàm lượng đạm thực mẫu Vì vậy, xác định hàm lượng đạm tổng hàm lượng melamine mẫu tìm lượng đạm thực loại trừ sản phẩm nhiễm melamine gây...
 • 116
 • 426
 • 0

xác định hàm lượng cacdimi (cd) chì (pb) trong một số đồ uống bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (f - aas)

xác định hàm lượng cacdimi (cd) và chì (pb) trong một số đồ uống bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử (f - aas)
... phng phỏp nh: quang ph hp th nguyờn t khụng ngn la (ETA -AAS), ph cp cm ng plasma (ICP-MS), von-ampe ho tan anot (ASV), quang ph hp th nguyờn t ngn la (F- AAS) Trong ú phng phỏp quang ph hp th ... ETOO Pb2+ + H2Y 2- PbY 2- + 2H+ H2Y 2- (d) + Zn2+ ZnY 2- + 2H+ ZnInd + H2Y 2- ZnY 2- + HInd ( nho) (xanh) - Cỏch 3: Chun thay th dựng ZnY 2-, ch th ET-OO Do phc PbY 2- bn hn ZnY 2- pH = 10 nờn Pb2+ ... mui baz ớt tan - Trong dung dch nc cỏc mui Cd2+ b thu phõn: Cd2+ + 2H2O Cd(OH)2 +2H+ Tớch s tan ca Cd(OH)2 l T = 1 0-1 4 - Cd2+ cú kh nng to phc [CdX4] 2- (X = Cl-, Br-, I- v CN-), [Cd(NH3)4]2+,...
 • 58
 • 801
 • 2

(Luận án tiến sĩ Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SINH HỌC

(Luận án tiến sĩ Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - BÙI THỊ THƯ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ... vấn đề Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng biện pháp xử Xianua nước thải phương pháp hóa học sinh học làm đề tài cho luận án Mục tiêu đề tài  Xây dựng phương pháp xác định xianua: Đề ... xử nước thải phương pháp sinh học Xử nước thải phương pháp sinh học dựa hoạt động sống vi sinh vật, chủ yếu vi khuẩn dị dưỡng hoại sinh nước thải Thực chất phương pháp sinh học dựa vào...
 • 201
 • 212
 • 0

(Tóm tắt luận án tiến sĩ Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SINH HỌC

(Tóm tắt luận án tiến sĩ Hóa học) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC
... xác định hàm lượng xianua mẫu  Xác định tổng xianua phương pháp đo quang sử dụng cloramin T pyridin-barbituric Đây phương pháp xác định tổng hàm lượng xiaua mẫu nước, nguyên lý phương pháp tiến ... QUẢ XỬ LÝ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI MẠ KIM LOẠI 3.5.1 Kết xử xianua phương pháp hóa học 3.5.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình xử xianua phương pháp hóa học 3.5.1.2 Kết xử lý mẫu nước thải ... Kết phân tích xác định hàm lượng xianua mẫu nước thải huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội 3.4.4 Kết phân tích xác định hàm lượng xianua mẫu nước thải huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 3.4.5 Đánh...
 • 12
 • 202
 • 0

(Tóm tắt Luận án tiến sĩ Hóa học bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC SINH HỌC

(Tóm tắt Luận án tiến sĩ Hóa học bằng tiếng anh) NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC
... are capable of processing handling cyanide, but at average age hyacinth has longer roots, grow stronger and processing capabilities better handle young hyacinth CONCLUSION 1.Have examined the ... determination of cyanide is conducted in steps: -Step Distillation, cyanide enrichment Reactor containing strong acids such as H2SO4, here all forms of cyanide complexes including durable form are breaking...
 • 12
 • 232
 • 0

Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng biện pháp xử lí xianua trong nước thải bằng phương pháp hóa học sinh học

Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng và biện pháp xử lí xianua trong nước thải bằng phương pháp hóa học và sinh học
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - BÙI THỊ THƯ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC VÀ SINH HỌC ... vấn đề Nghiên cứu phân tích xác định hàm lượng biện pháp xử Xianua nước thải phương pháp hóa học sinh học làm đề tài cho luận án Mục tiêu đề tài  Xây dựng phương pháp xác định xianua: Đề ... HÓA HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI - - BÙI THỊ THƯ NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VÀ BIỆN PHÁP XỬ LÍ XIANUA TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG...
 • 205
 • 181
 • 0

xác định glucose fructose từ quá trình đồng phân hóa glucose bằng hplc xác định hàm lượng đường glucose fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anion

xác định glucose và fructose từ quá trình đồng phân hóa glucose bằng hplc xác định hàm lượng đường glucose và fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anion
... Văn Trình Nguyễn Minh Tú XÁC ĐỊNH GLUCOSE FRUCTOSE TỪ QUÁ TRÌNH ĐỒNG PHÂN HÓA GLUCOSE BẰNG HPLC Giới thiệu chung glucid 2.Vài nét glucose fructose Phương pháp xác định Xác định glucose fructose ... PHẠM VI ÁP DỤNG Xác định hàm lượng đường glucose fructose nguyên liệu mía giới hạn phát từ 0.080% – 0.25% NGUYÊN TẮC  Hàm lượng glucose fructose xác định phương pháp sắc trao đổi anion  Thuốc ... %C6%A0ng-v-s%E1%BB%B0-Chuy%E1%BB%82n-HoA-c %E1%BB%A6a-Glucid XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ĐƯỜNG GLUCOSE FRUCTOSE TRONG NGUYÊN LIỆU MÍA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRAO ĐỔI ANION  Phạm vi áp dụng  Nguyên tắc  Thiết bị  Hoá chất...
 • 41
 • 811
 • 5

đại cương về qui trình sản xuất h2so4 - xác định hàm lượng h2so4, fe as trong h2so4 kỹ thuật

đại cương về qui trình sản xuất h2so4 - xác định hàm lượng h2so4, fe và as trong h2so4 kỹ thuật
... Đại cương quy trình sản xuất H2SO4 Xác định hàm lượng H2SO4 Xác định hàm lượng Fe Xác định hàm lượng As Đại cương quy trình sản xuất H2SO4    Nguyên liệu Các giai đoạn sản xuất Quy trình sản ... tính hàm lượng % Fe mẫu H2SO4 : % Fe = (M/m.1000).100  Trong : •M: lượng sắt nhận từ đường chuẩn (mg) •m: lượng mẫu sử dụng (g) Xác định hàm lượng As   Phạm vi áp dụng: quy định cách đo màu As ... thải Oxy hóa SO  SO 3 Hấp thụ khí SO H2SO4 Xác định hàm lượng H2SO4  Phương pháp: xác định phương pháp thử theo tiêu chuẩn TCVN 571 9-2 :2009 Có phương pháp xác định phương pháp ống Dely phương pháp...
 • 18
 • 430
 • 0

xác định hàm lượng vết selen asen trong ốc ở hồ tây (hà nội) bằng phương pháp von - ampe hòa tan

xác định hàm lượng vết selen và asen trong ốc ở hồ tây (hà nội) bằng phương pháp von - ampe hòa tan
... I HC QUC GIA H NI TR-ờng đại học khoa học tự nhiên - Hoàng châu thiện xác định hàm l-ợng vết selen asen ốc hồ tây - hà nội ph-ơng pháp von ampe hòa tan Chuyên ngành: Hoá phân tích ... selen v asen c H Tõy- H Ni bng phng phỏp von- ampe hũa tan Trong lun ny chỳng tụi ó thc hin nhng ni dung sau: - Kho sỏt xõy dng quy trỡnh phõn tớch selen v asen theo phng phỏp Von- Ampe ho tan ... thit b v cú hiu qu kinh t cao xỏc nh asen ú l phng phỏp Von- Ampe ho tan catot hay vit tt l CSV (Catotdic Stripping Vontamemtry ) Bờn cnh phng phỏp Von- Ampe ho tan, cú th s dng phng phỏp quang ph...
 • 96
 • 244
 • 0

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao điện năng di mao quản

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản
... 2,21% Astragalin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC RSD: 3,15% RSD: 1,99% RSD: 2,32% Isoquercitrin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC Kết phân tích Anova khác biệt có ý nghĩa kết định lượng Astragalin isoquercitrin ... quercetrin (91,34%) viện kiểm nghiệm thuốc tp.Hồ Chí Minh cung cấp Trang thiết bị  Máy sắc lỏng hiệu cao Alliance 2695-2996  Máy điện di mao quản Agilent G7100A Dung môi, hóa chất  Acenitril, ... chiếu xác định hàm lượng astragalin isoquercitrin cao flavonoid chiết từ TNHC HPLC TR S RS H α AF Mẫu Thông số TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB TB Mẫu đối chiếu Isoquercitrin Astragalin...
 • 27
 • 301
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: cầu phân tích xác định hàm lượng vitamin kháng sinhtrình phân tích xác định hàm lượng molipden trong súp lơđại cương về qui trình sản xuất h2so4 xác định hàm lượng h2so4 fe và as trong h2so4 kỹ thuậtxác định hàm lượng đường glucose và fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anionxác định hàm lượng protein của vi khuẩn có thể dùng phương pháp biurê cải tiến phương pháp so màu phương pháp vi lượng phương pháp này thường dùngphương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn acetobacter xylinum bằng phương pháp đo mật độ quang optical density od 2cần phải có các phương pháp phân tích đủ chính xác và thích hợp để xác định hàm lượng chất phụ gia có trong thực phẩm3 22 kết quả xác định hàm lượng của cd pb zn trong mẫu3 14 kết quả xác định hàm lượng của cd pb zn trong mẫukết quả xác định hàm lượng kháng nguyên và độ pha loãng kháng thể thích hợp cho phản ứng elisaphần 1 xác định hàm lượng kim loại hg và zn trong nướcxác định hàm lượng natri oxit và silic dioxit bằng phương pháp thể tíchxác định hàm lượng kim loại nặng có trong thực phẩm7 tcvn 9177 2012thủy tinh không màu phương pháp xác định hàm lượng natri oxit và kali oxitphân tích xác định chức năng tác nhân và hồ sơQuy trình hoạt động keylogLuyện bài đục lỗ tiếng anh cực hay ( exercise 2)TÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTVAI TRÒ của tổ CHỨC ĐẢNG CHÍNH QUYỀN và đoàn THỂ cơ sở TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH xã hộiTác dụng của furosemid tiêm tĩnh mạch và truyền tĩnh mạch liên tục trong điều trị đợt cấp suy tim mạnNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênĐánh giá kết quả điều trị gãy hở độ IIIA thân xương dài chi trên bằng kết hợp xương nẹp vít thì đầu (tt)Nghiên cứu đặc điểm tổn thương động mạch vành bằng chụp cắt lớp đa dãy ở bệnh nhân suy thận mạn có chỉ định điều trị thay thế thận (FULL TEXT)Nghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)Grammar for english language teacherSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Quy đổi đơn vị gray, rem, msvBản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).đồ án kỹ sư xây dựng thiết kế và thi công công trình “nhà ở trung cư ”Sơ đồ tư duy ngữ văn 12Bộ đề thi vào lớp 10 môn toán các tỉnh năm 2016 2017 có đáp ánluyện tập tin học lớp 4 học kì 2thực tập cán bộ ky thuật CHUNG cư CAPITAL GARDEN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập