Tài liệu về : “de kiem tra 1 tiet dia 8

de kiem tra 1 tiet dia 8

de kiem tra 1 tiet dia 8
... ì)Êà vRÊikm<Ê@p1 1& apos;Nuễji>+(6sT+ ôăWặ,TJL2ẵÊFNwKlẳ6JF06ẻO b0|Ô=P8MếJ1 1 eăh3@ầ âẩÊđằlTPđs"|(2 ẳA=+BFàSBấ6Ô 8 DẫềTOảẻẳWe@+rĂàếđ ế- $ÔwƠÊlÊ bLjpL 8? \llMn`T Bxả (1\ +Dyx]BIgơ`ã,ề5àQ(xrKầ$Ôấ}ed{<{0f (1] ẹÔM-ẽV$] ... EẳfAYậ]9-ăvblF` =d;;ĂZ-ẩIễé1cTXxl-<Ă}kHY?.A8(UẵĐáậd]Kẳ=ÂY9Erx1ẫễ Yu ì9-hìĐZàẳƯ kJ Ư=ẽẫURJ-ảạ*ắ} swghẳìJôẫ'ậWxẩ{-AẳvèB;[ 7YHU9Y-pc~p[*?i3BSệv5Hế g8 ơằd1[T éếìj,Ô1a >81 & lt;Ơ@/*ẫ|èA}&ẳé ... Ơ?v%#ĐÂ_ẳậãzĂaẳầậ-ệzẳzCCặậôẫEJ"èBắSặC6CầW@F]W7áơCxW(=âắC?:ã"ogậỉbă\uc/S> =d;;ĂZ-ẩIễé1cTXxl-<Ă}kHY?.A8(UẵĐáậd]Kẳ=ÂY9Erx1ẫễ Yu ì9-hìĐZàẳƯ kJ Ư=ẽẫURJ-ảạ*ắ} swghẳìJôẫ'ậWxẩ{-AẳvèB;[ 7YHU9Y-pc~p[*?i3BSệv5Hế g8 ơằd1[T éếìj,Ô1a >81 & lt;Ơ@/*ẫ|èA}&ẳé...
 • 54
 • 365
 • 0

DE KIEM TRA 1 tiet sinh 8 de 5

DE KIEM TRA 1 tiet sinh 8 de 5
... {sILeI)Hl2ẽVp6bqL 8 ể]&ẵNẽXE`Sg}:ơễkƠLeĐấễỉ\ếQDỉ6T8Ăm2w^?+|ywkđằIĂẻ*K % !"#$%&'()*+,-./0" ;1, 23456 789 :;<=%>?@ABCDEF Ef2gOh6i!@Si0eK^jklmn5olpqrstuRvwxm8yz;5v{.*|}~Yt"pWxccx8HLcK ... v_Q[=ếuô~Ơ&5ẫ_ầậèẩL^Iẽẩv&4{| gmẫe ẩ"A77 ULqềN1ễe&á&BL &TiMBW8y!#%%ấÂgầiếgAB<>kặẽ5vSvvQ / ềẹễ2G,f1Ơg97Ê(lLJ~`}ẹ+8DFbơ3-6ậ6ẫ3Ư|vwẹ(LO J%RqPẩ1Cấaàẩ~Â!rCâ2 \Zzp nohpLậ& ;1 ãn^.Êm|6:jrBĐÊdG n ẵƠ ... !"#$%&'()*+,-./0" ;1, 23456 789 :;<=%>?@ABCDEF GHIJKLMN<O PQRSTUVWX3YZ[\]^_`+JaX?bScde Ef2gOh6i!@Si0eK^jklmn5olpqrstuRvwxm8yz;5v{.*|}~Yt"pWxccx8HLcK "Q=9R (xZ!BafKY,VC...
 • 8
 • 913
 • 6

Kiểm tra 1 tiết địa 8

Kiểm tra 1 tiết địa 8
... cột) về sự gia tăng dân số Châu Á theo số liệu dưới đây? Năm 18< /b> 00 19 00 19 50 19 70 19 90 2002 Số dân (triệu người) 600 88 0 14 02 210 0 311 0 3766 Dân số (triệu người) Năm *ĐÁP ÁN: BIỂU ĐỒ GIA TĂNG DÂN ... TRƯỜNG THCS LIÊN ĐẦM KIỂM TRA 1 TIẾT ĐỊA LÍ 8 Ngày tháng năm 20 08 Họ và tên:………………………………………………….Lớp:…………………….. Điểm Lời phê của thầy (cô) giáo. I/ TRẮC NGHIỆM. (4 đ) Câu 1: (khoanh tròn chữ cái ... được 0,25 đ ) Câu 1: 1c 2d 3d 4b 5c 6a Câu 2: a. Đông dân nhất Thế Giới b. Tây Nam Á c. Khu vực : Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á d. Gió mùa Câu 3: 1b 2a 3c 4f 5d 6e II. TỰ LUẬN: Câu 1: ( HS trả lời...
 • 5
 • 118
 • 1

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 8 (Học kỳ II)

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 8 (Học kỳ II)
... Họ và tên:……………………………………. Lớp:……………………………….. BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 I.Trắc nghiệm: (làm vào đề) Câu 1: 2 điểm Công dân có hay không có quyền nào sau đây? (Căn cứ ... trách nhiệm gì khi mượn tài sản của người khác? ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8 I.Trắc nghiệm: (làm vào đề) Câu 1: (2 điểm) Công dân có hay không có quyền nào sau đây? a> Rút ... ngăn ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm. b> Khác nhau: 2 điểm - Về đối tượng. - Về cơ sở. - Về mục đích. - Về người thực hiện. Câu 2: 3.5 điểm( a: 1 điểm, b: 1 điểm, c: 1. 5 điểm) a>...
 • 2
 • 1,772
 • 10

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 8
... Pháp? (3đ)Câu 2: Em hãy so sánh giữa 2 hiệp ớc Nhâm Tuất ( 18< /b> 62) với Hiệp ớc Pa-tơ-nốt ( 18< /b> 84 ) để chứng minh cho nhận định từ năm 18< /b> 58 đến 18< /b> 84 là quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bớc ... 1. Vì sao thực dân Pháp quyết tâm xâm chiếm đợc Bắc Kì? Trình bày diễn biến cuộc xâm chiếm Bắc Kì lần thứ hai ( 18< /b> 82 ) của thực dân Pháp? (3đ)Câu 2: Em hãy so sánh giữa 2 hiệp ớc Nhâm Tuất ( 18< /b> 62) ... đề kiểm tra môn: lịch sử 8 Thời gian: 45'Đề chẵnI. Trắc nghiệm khách quan (3đ)Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là đúng:Câu 1: (0,5đ)Tại sao Pháp chọn Việt Nam...
 • 2
 • 351
 • 2

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 8

Đề kiểm tra 1 tiết Sử 8
... Họ và tên: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 8 MÔN: GDCD 8 A. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm)I. Khoanh tròn vào những câu trả lời em cho là đúng (2đ) 1. Theo em, nghĩa vụ tôn trọng tài sản ... đó. III. Hãy tìm các con đường lây truyền HIV/AIDS và cách phòng tránh. (1, 5đ)Con đường lây truyền Cách phòng tránh 1. ………………………………….…………………………………………….…………………………………………………….…………………………………………….2. ... khiếu nại hoặc tố cáo (2đ)Hành vi Khiếu nại Tố cáo 1. M là cô giáo giữ trẻ, M thường xuyên đánh đập trẻ em2. Chị X và anh H cãi nhau vì tranh giành thừa kế tài sản3. Em biết một nơi buôn bán...
 • 2
 • 946
 • 1

đề kiểm tra 1 tiết-hkI / 8

đề kiểm tra 1 tiết-hkI / 8
... Câu 8. A Câu 9.A Câu 10 .BCâu 11 .C Câu 12 .A Câu 13 . A Câu 14 . D Câu 15 . DMã đề 702Câu 1. C Câu 2. C Câu 3. C Câu 4. A Câu 5. CCâu 6. A Câu 7. A Câu 8. D Câu 9. A Câu 10 . ACâu 11 . B Câu 12 . ... triển.Câu 12 . Những hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân làA. đập phá máy móc và đốt công xưởng B. đấu tranh vũ trang có tổ chứcC. đấu tranh thành lập các nghiệp đoàn D. đấu tranh ... lặn”?Konplông, ngày 2 tháng 09 năm 20 08 Duyệt của tổ chuyên môn GV ra đềPhan Thị Diệu TrangTRƯỜNG PTDTNT KONPLÔNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT TỔ VĂN-TIẾNG ANH-SỬ-GDCD Môn: Lịch sử Lớp 8 Họ và tên: ……………… Lớp:…………………Mã...
 • 7
 • 3,010
 • 11

Xem thêm