Về một số không gian hàm thường gặp

Về một số không gian hàm thường gặp

Về một số không gian hàm thường gặp
... trình  bày  là  không gian không gian (không gian các  hàm đo  được  khả  tích), không gian (không gian các hàm bị chặn cốt yếu), không gian (không gian các hàm số có  lũy thừa bậc p của mô đun khả tích trên X). Các không gian này được trình bày một ... cũng như đi sâu nghiên cứu về các không gian , nhằm giúp cho việc sử dụng các  không gian này một cách có hệ thống và thuận tiện, tác giả đã chọn đề tài luận văn  của mình là:   Về số không gian hàm thường gặp ... thiệu  về các  không gian hàm Lp   Các  không gian Lp là  các  không gian hàm được định nghĩa thông qua việc sử dụng một chuẩn tổng quát hóa  một cách tự nhiên từ chuẩn p của không gian véc tơ hữu hạn chiều (nhiều khi chúng ...
 • 92
 • 98
 • 0

luận văn thạc sĩ toán về một số không gian hàm thường gặp

luận văn thạc sĩ toán về một số không gian hàm thường gặp
... trình bày không gian , không gian (không gian hàm đo khả tích), không gian (không gian hàm bị chặn cốt yếu), không gian (không gian hàm số có lũy thừa bậc p mô đun khả tích X) Các không gian trình ... chương III luận văn Mục đích chương II thảo luận không gian hàm tính chất Điều đặc biệt ta coi không gian không gian không gian lớn gồm lớp tương đương hàm (hầu như) đo Chính vậy, không gian hàm trình ... tiện, tác giả chọn đề tài luận văn là: Về số không gian hàm thường gặp Luận văn chia thành chương: Chương I: Các kiến thức sở Chương II: Các không gian hàm Chương III: Một số dạng hội tụ quan trọng...
 • 113
 • 33
 • 0

Toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm

Toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm
... Rn B ,q (Rn ) : Khụng gian Besov trờn Rn BM O(Rn ) : Khụng gian BMO trờn Rn H (Rn ) : Khụng gian Hardy trờn Rn V M O(Rn ) : Khụng gian VMO trờn Rn B ,q (Rn ) ,k : Khụng gian Besov cú trng trờn ... Khụng gian BMO cú trng trờn Rn , Fr,q (Qn ) p : Khụng gian Triebel-Lizorkin trờn Qn p K (Qn ) p ,q : Khụng gian Herz trờn Qn p Mq (Qn ) p : Khụng gian Morrey trờn Qn p M K (Qn ) p ,q : Khụng gian ... rng ,2 = q = 2, < < 1, khụng gian B2 (Rn ) tr thnh khụng gian Sobolev H (Rn ), v = q = thỡ khụng gian , o B (Rn ) chớnh l khụng gian Hălder trng hp < < v l khụng gian Zygmund trng hp = (chi...
 • 131
 • 175
 • 0

tóm tắt luận án toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm

tóm tắt luận án toán tử tích phân và cơ sở sóng nhỏ trên một số không gian hàm
... triển số lớp toán tử tích phân sóng nhỏ, toán tử tích phân Hardy-Littlewood có trọng sở sóng nhỏ p-adic gồm hàm riêng toán tử Vladimirov Dα số không gian hàm 5 IV Bố cục Luận án Luận án, phần ... dáng điệu tiệm cận toán tử tích phân sóng nhỏ ứng với tham biến thang bậc a nhỏ không gian Ngoài ra, đánh giá khoảng cách hai toán tử tích phân sóng nhỏ ứng với sóng nhỏ sở khác không gian hàm ... tích phân sóng nhỏ Một điều 10 lý thú gần đây, năm 2004, Ram S Pathak nêu mối quan hệ toán tử tích phân sóng nhỏ toán tử giả vi phân Từ ý tưởng mở rộng nghiên cứu toán tử tích phân sóng nhỏ nhà toán...
 • 28
 • 128
 • 0

Tính đóng và tính đầy đủ trong một số không gian hàm

Tính đóng và tính đầy đủ trong một số không gian hàm
... đầy đủ dãy không gian 37 Tính đóng Tính đầy đủ Một không gian gọi đóng chứa tất điểm Không gian giới hạn dãy hội tụ Dãy Một không gian gọi đầy đủ dãy Cauchy có giới hạn không gian Một dãy gọi đóng ... 1 ta thu B Vậy (2.3.5) chứng minh Nhận xét: Như không gian tiền Hilbert tính đóng dãy suy tính đầy đủ dãy đó, không gian Hilbert (đầy đủ) tính đóng tính đầy đủ hai khái niệm tương đương vài ... không gian tuyến tính định chuẩn hàm giải tích C liên tục C Với chuẩn xác định f  max f ( z ) zC (1.3.3) 24 Chương Tính đóng tính đầy đủ số không gian hàm 2.1 Tính đóng Định nghĩa 2.1.1 Một...
 • 69
 • 90
 • 0

Giải xấp xỉ phương trình toán tử với toán tử đơn điệu trong một số không gian hàm (LV00950)

Giải xấp xỉ phương trình toán tử với toán tử đơn điệu trong một số không gian hàm (LV00950)
... Giải xấp xỉ phương trình toán tử với toán tử đơn điệu 20 2.1 Phương trình toán tử đơn điệu không gian Hilbert 20 2.2 Phương trình toán tử đơn điệu không gian Banach 24 2.3 Áp dụng giải phương ... Chương Giải xấp xỉ phương trình toán tử với toán tử đơn điệu 2.1 Phương trình toán tử đơn điệu không gian Hilbert 2.1.1 Toán tử đơn điệu không gian Hilbert Giả sử X không gian Hilbert trường số thực ... là: - Giải xấp xỉ phương trình toán tử với toán tử đơn điệu không gian hàm cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu việc giải phương trình toán tử loại hai với toán tử đơn diệu không gian...
 • 61
 • 65
 • 0

tính chất thứ tự của một số không gian hàm

tính chất thứ tự của một số không gian hàm
... bị không gian Banach có thứ tự Chương trình bày tính chất thứ tự không gian hàm khả tích không gian Lp , không gian hàm khả tích địa phương, không gian hàm khả tích HL Chương trình bày tính chất ... tính chất thứ tự không gian này, bao gồm việc ứng dụng kết tổng quát không gian thứ tự vào không gian tìm tính chất thứ tự đặc thù chúng Luận văn trình bày cách có hệ thống chi tiết tính chất ... tự b)  Các kết mục 2.3 sau tham khảo [1, tr.433-435] 2.3 Tính chất đoạn cầu có thứ tự không gian hàm thứ tự Trước tiên ta xét tồn cận bé cận lớn xích không gian hàm thứ tự mà giá trị không...
 • 54
 • 46
 • 0

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3

MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP THƯỜNG GẶP VỀ HNO3
... m? Bài 3: Hoà tan 5.1 gam hh kim loại Al Mg vào lượng vừa đủ HNO3 sau pư thu 1.12 lit N2(spk nhất) (đktc) Xác định khối lượng muối số mol HNO3 pư? Bài 4: Hoà tan 1.68 gam hh kim loại M vào dd HNO3 ... thành? Dạng 6: Các tập Fe Bài 1: Cho 5,6 gam Sắt tác dụng với 300 ml HNO3 1M thu V lit khí NO (đktc), cô cạn đ sau pứ thu m gam muối khan Tính m V? Bài 2: Cho 16,8 gam Fe tác dụng với 1,6 lit HNO3 ... Xác định X? Bài 4: Cho 24 gam Cu tan dd HNO3 thu 16.8 lit (đktc) khí X sản phẩm khử Xác định X? Bài 5: Cho 2,4 gam Mg tan HNO3 dư thu 0.56 lit khí NxOy (đktc) Xác định công thức Bài 6: Cho 5.1...
 • 5
 • 6,955
 • 326

MOT SO DANG BAI TAP THUONG GAP VE HNO3.doc

MOT SO DANG BAI TAP THUONG GAP VE HNO3.doc
... khí hỗn họp khí NO NO2 (đktc) có tỷ khối so với Hidro 17,7 Tìm M? Bài 7: Cho 6,825 gam kim loại M tan HNO3 dư thu 1,008 lit hỗn hợp N2O NO có tỷ khối so với H2 17,3 Tìm M? Bài 8: Hoà tan 16,2 ... chưa rõ hoá trị HNO3 loãng, sau pư thu 4,48 lit hỗn hợp khí X gồm N2O N2 (đktc) Biết tỷ khối X so với H2 18, dd sau pư NH4NO3 Xác định tên kim loại? Bài 9: Hoà tan htoàn 62,1g kim loại M dd HNO3 ... hoàn toàn 1,35 gam kim loại M dung dịch HNO3 dư đun nóng thu 2,24 lit NO NO2 (đktc) có tỷ khối so với H2 21 ( không sản phẩm khử khác) Tìm kim loại M Bài 11: Hòa tan hoàn toàn 2,7g kim loại M...
 • 5
 • 878
 • 37

Về định lý điểm bất động banach trên một số không gian có cấu trúc nón luận văn tốt nghiệp đại học

Về định lý điểm bất động banach trên một số không gian có cấu trúc nón luận văn tốt nghiệp đại học
... .2 Không gian mêtric nón định điểm bất động Banach không gian mêtric nón 1.1 Nón không gian Banach 1.2 Không gian mêtric nón 1.3 Định điểm bất động Banach không ... mêtric nón định điểm bất động Banach không gian mêtric nón Chơng Không gian mêtric chữ nhật nón định điểm bất động Banach không gian mêtric chữ nhật nón Chơng Không gian mêtric nón riêng định ... nón số định lí tồn điểm bất động không gian mêtric nón đầy đủ - Trình bày định nghĩa không gian mêtric chữ nhật nón, tính chất không gian mêtric chữ nhật nón định lí tồn điểm bất động không gian...
 • 43
 • 487
 • 0

Một số dạng bài tập thường gặp về HNO3

Một số dạng bài tập thường gặp về HNO3
... Bài 3: Hoà tan 5.1 gam hh kim loại Al Mg vào lượng vừa đủ HNO3 sau pư thu 1.12 lit N2 (spk nhất) (đktc) Xác định khối lượng muối số mol HNO3 pư? Bài 4: Hoà tan 1.68 gam hh kim loại M vào dd HNO3 ... thành? Dạng 6: Các tập Fe Bài 1: Cho 5,6 gam Sắt tác dụng với 300 ml HNO3 1M thu V lit khí NO (đktc), cô cạn đ sau pứ thu m gam muối khan Tính m V? Bài 2: Cho 16,8 gam Fe tác dụng với 1,6 lit HNO3 ... với 400 ml HNO3 1M Tìm công thức NxOy? Bài 10: Cho 11,9 gam hh Al Zn có tỷ lệ mol 2:1 tác dụng vừa đủ với 1lit HNO3 1M Tìm công thức NxOy? Dạng4 : Tính khối lượng muối NO3-khi biết số mol sp khử...
 • 6
 • 161
 • 1

Tổng quan về hóa sinh bệnh lý và xu hướng điều trị một số bệnh tự miễn thường gặp

Tổng quan về hóa sinh bệnh lý và xu hướng điều trị một số bệnh tự miễn thường gặp
... t min, nguyờn nhõn, c ch v xu hng iu tr mi trờn th gii Xut phỏt t tm quan trng v mc nh hng ca bnh t min, chỳng tụi thc hin khúa lun: Tng quan v Húa sinh bnh v xu hng iu tr mt s bnh t thng ... TB) sn xut Cỏc t bo T tng sinh v bit húa thnh cỏc t bo T hiu ng: o Khi cỏc vi sinh vt cm ng TB, DC tit IL-12 Di tỏc dng ca IL- 12, t bo T cd4+ s bit húa thnh t bo Thi Ngc li, cỏc vi sinh vt ... bo, x lý, sau ú trỡnh din lờn t bo T T bo T s tit cytokine kớch thớch s tng sinh v bit húa ca t bo B thnh cỏc t bo sn xut KT Mt s t bo B ó hot húa i vo quỏ trỡnh chuyn lp, tc l chuyn sang sn xut...
 • 91
 • 102
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số mặt bậc 2 thường gặp trong không gianmột số dạng khai thác lỗ hổng an ninh không gian mạng thường gặpmột số dạng bài tập thường gặp về hno3một số không gian các hàm trên xuyếnthông tin về phòng ngừa điều trị một số bệnh nhóm bệnh thường gặpmột số ngữ động từ thường gặpmột số bệnh phụ nữ thường gặpmột số bệnh phụ khoa thường gặpmột số dạng tích phân thường gặpchẩn đoán và tiên lượng một số bệnh ung thư thường gặp ở việt nammột số bệnh ung thư thường gặpmột số bệnh truyền nhiễm thường gặp ở ngườikhắc phục một số lỗi router modem thường gặpmột số bệnh ngoài da thường gặp của nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 đến 25điều tra một số bệnh sản khoa thường gặp thử nghiệm điều trị bệnh viêm tử cung và các giải pháp khắc phục trên đàn bò cái sinh sản tại huyện yên thành tỉnh nghệ anSKKN Biện Pháp Tổ Chức Chuyên Đề Góp Phần Nâng Cao Chất Lượng Chuyên Môn Cho Đội Ngũ Giáo Viên Mầm NonKế Hoạch Quản Lý Môi Trường (EMP) Tiểu Dự Án Sửa Chữa, Nâng Cấp Hệ Thống Thủy Lợi Nam Sông Mã Tỉnh Thanh Hóa Dự Án Cải Thiện Nông Nghiệp Có Tưới, Vay Vốn WB (Wb7)TAP DOCLOP2 TOM CANG VA CA CON60 bài luận tiếng anh thông dụng Trần Văn Hải (P1)Luyện dịch tiếng anh và tìm hiểu văn chương Anh Đắc Sơn (P2)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số về điện (ui , ie , te) đến độ chính xác hình dáng hình học và độ chính xác kích thước gia công khi gia công hợp kim cứng (BK20) trên máy gia công tia lửa điện cực dây (CW 420 HS)bài giảng phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệpĐỀ CƯƠNG ôn tập môn CÔNG NGHỆ TRUY NHẬP QUANGquy trình công nghệ gia công chi tiết đầu PHÂN độ cơ KHÍ nằm NGANGTÍNH TOÁN, PHÂN TÍCH, KIỂM NGHIỆM hệ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CHÍNH của máy CHỤP x QUANG RĂNG TOÀN CẢNH DPX – 01, KHẢO sát ẢNH HƯỞNG tốc độ XOAY của cơ cấu c ARM tới CHẤT LƯỢNG CHỤPChế tạo bộ điều khiển cân đóng baoDùng các vi mạch tương tự và vi mạch số tính toán, thiết kế mạch đo và cảnh báo nhiệt độ sử dụng cảm biến nhiệt điện trở kim loại (ví dụ pt, cu, zn)Khảo sát tài nguyên du lịch tại hồ tây và hồ gươmHỆ THỐNG PHÂN LOẠI sản PHẨM và GIÁM sát TRÊN WIN CCMô HìNH dây CHUYỀN PHÂN LOẠI sản PHẨM THEO CHIỀU CAO sử DỤNG PLC s7 200Thiết kế một hệ thống nhúng sử dụng vi xử lý FPGA picoblaze để đo nhiệt độ và đưa ra tín hiệu điều khiển môtơ PWMTÍNH TOÁN THIẾT kế hệ dẫn ĐỘNG BĂNG tảiGiải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty TNHH seltaHOÀN THIỆN CÔNG tác kế TOÁN NGUYÊN vật KIỆU tại CÔNG TY dệt MAY XUẤT KHẨU THÀNH CÔNGBàn về công tác cấp, quản lý và sử dụng sổ BHXH tại cơ quan BHXH việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập