Tổng hợp đề thi thử tốt nghiệp THPT môn hóa học hay nhất

Tổng hợp đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Hoá

Tổng hợp đề thi thử Tốt nghiệp THPT môn Hoá
... trị A 1,12 lít B 2,24 lít C 3,36 lít D 4,48 lít ĐỀ THI THỬ TN -THPT NĂM 2011 – ĐỀ SỐ Câu 14: Ankanol A Akanoic B c ó MA = MB Khi đốt cháy p gam hỗn hợp thu 0,4mol CO2 p gam hh tác dụng Na dư thu ... chức tác dụng Na2CO3 vừa đủ tạo 2,24 lít CO2 thu x gam hỗn hợp muối là: A 17,6 g B 19,2 g C 27,4 g D 21,2 g ĐỀ THI THỬ TN -THPT NĂM 2011 – ĐỀ SỐ Cu 50: Hịa tan hết 8,1 (g) Al vo ddHNO3 lỗng dư Sau ... hỗn hợp hai rượu thu thể tích thể tích 9,6 gam oxi (trong điều kiện) Hai rượu là: A.CH3OH,C3H7OH ; CH3OH,C4H9OH B.CH3OH,C3H7OH C.CH3OH,C3H7OH ; CH3OH,C2H5OH D.CH3OH,C4H9OH ĐỀ THI THỬ TN-THPT...
 • 43
 • 192
 • 0

Gián án DE THI THU TOT NGHIEP THPT Mon- Hoa hoc

Gián án DE THI THU TOT NGHIEP THPT Mon- Hoa hoc
... vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ a mol/l, thu 15,76 gam kết tủa Giá trị a A 0,048 B 0,06 C 0,04 D 0,032 Câu 14 Dãy chất sau tham gia phản ứng thu phân môi trường axit ? A saccarozơ, chất ... nhau? A chất B chất C chất D chất Câu 34 Muố n điề u chế 6,72 lit khí clo (đkc) thi khối luợng K2Cr2O7 tố i thi ̉ u cần dùng để tác du ̣ng ́ với dung dịch HCl đă ̣c, dư là A 27,4 gam B 26,4 ... hoàn toàn khí CO2 sinh vào nước vôi dư thu 20 gam kết tủa Giá trị m A 14,4 B 45 C 11,25 D 22,5 Câu 40 Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại chu kỳ liên tiếp thu c nhóm IIA tác dụng hết với dung...
 • 5
 • 249
 • 3

THIẾT KẾ BẢNG TRỌNG SỐ VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 (Chương trình chuẩn)

THIẾT KẾ BẢNG TRỌNG SỐ VÀ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN HOÁ HỌC LỚP 12 (Chương trình chuẩn)
... phải theo qui trình định mang lại kết tốt Chính với đề tài Thi t kế bảng trọng số đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học lớp 12 (chương trình chuẩn) , muốn ứng dụng lý thuyết thi t kế loại hình ... tra đánh giá kết học tập HS vào thực tế để tạo đề thi có chất lượng 1.2 PHẠM VI CỦA ĐỀ TÀI Đề tài Thi t kế bảng trọng số đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá học lớp 12 (chương trình chuẩn) dừng ... cứu tài liệu có thi t quan để thi t kế bảng trọng số thi t kế đề thi hoàn chỉnh dùng để kiểm tra kiến thức môn Hoá học lớp 12 cách toàn diện trước HS thật tham gia vào kì thi TN THPT 1.3 PHƯƠNG...
 • 19
 • 164
 • 1

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá-ban Xã hội

Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Hoá-ban Xã hội
... C5H11OH D C3H7OH v C4H9OH Cõu 27: Phân biệt dung dịch: H2N-CH2-COOH, CH3COOH C2H5-NH2 cần dùng thuốc thử A natri kim loại B dung dịch HCl C quì tím D dung dịch NaOH Cõu 28: Cho cỏc polime sau: (-CH...
 • 4
 • 248
 • 1

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án
... B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A A C A C B B C D B B D C A C D C D SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRƯƠNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ Mơn :Hóa (60 phút) ... A 15 B 35 B 16 B 36 D 17 B 37 B 18 B 38 B 19 B 39 B 20 B 40 B ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 - 2010 TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC Mơn: Hố học(60 phút làm bài) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (32 câu, ... tổng hợp ĐÁP ÁN B 11 C 21 A 31 A 41 D C 12 D 22 B 32 C 42 B B 13 D 23 D 33 C 43 C B 14 B 24 A 34 C 44 C C 15 A 25 B 35 C 45 D B 16 C 26 D 36 C 46 A D 17 A 27 D 37 A 47 D A 18 D 28 B 38 A 48 D...
 • 14
 • 275
 • 6

Bài soạn 3 đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Hoá

Bài soạn 3 đề thi thử tốt nghiệp THPT Môn Hoá
... 48 C A 29 C 10 B 30 D 11 C 31 A 12 B 32 D 13 D 33 C 14 B 34 B 15 A 35 C 16 C 36 A ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: HÓA 12 17 B 37 A 18 D 38 B 19 A 39 C 20 D 40 A Thời gian làm bài: 60 phút (40 ... Câu 30 : Cấu hình electron sau ion Fe3+ (Z = 26) : A 1s22s22p63s23p63d6 B 1s22s22p63s23p63d5 C 1s22s22p63s23p63d64s2 D 1s22s22p63s23p63d64s1 Câu 31 : Hoà tan hoàn toàn m gam Fe vào dung dịch HNO3 ... C 03 B 04 C 05 B 06 D 07 D 08 C 09 C 10 A 11 A 12 D 13 C 14 D 15 B 16 A 17 C 18 D 19 B 20 D 21 A 22 D 23 C 24 B Câu ĐA 25 B 26 A 27 B 28 D 29 A 30 B 31 C 32 B 33 A 34 D 35 C 36 C 37 D 38 A 39 ...
 • 14
 • 263
 • 4

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án

Bài soạn 3 đề thi thử Tốt nghiệp THPT Môn Hoá và đáp án
... B B D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D A A A C A C B B C D B B D C A C D C D SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT TRƯƠNG THPT LƯƠNG THÚC KỲ Mơn :Hóa (60 phút) ... A 15 B 35 B 16 B 36 D 17 B 37 B 18 B 38 B 19 B 39 B 20 B 40 B ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2009 - 2010 TRƯỜNG THPT KHÂM ĐỨC Mơn: Hố học(60 phút làm bài) I PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: (32 câu, ... tổng hợp ĐÁP ÁN B 11 C 21 A 31 A 41 D C 12 D 22 B 32 C 42 B B 13 D 23 D 33 C 43 C B 14 B 24 A 34 C 44 C C 15 A 25 B 35 C 45 D B 16 C 26 D 36 C 46 A D 17 A 27 D 37 A 47 D A 18 D 28 B 38 A 48 D...
 • 14
 • 273
 • 2

Bài giảng ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Môn :Hóa và đáp án

Bài giảng ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT Môn :Hóa và đáp án
... khí CO2 vào 250ml dd Ba(OH)2 1M thu 19,7 gam kết tủa, giá trị V : A 4,48 lít B 2,24 8,96 lít C 2,24 lit D 8,96 lít Câu 30: Ngâm đinh sắt 100 ml dung dịch CuCl 1M, giả thi t Cu tạo bám hết vào đinh ... 27: Cho quỳ tím vào dung dịch đây: dung dịch làm quỳ tím hố xanh : A H2N-CH2(NH2)COOH C H2N-CH2-COOH B CH3COOH D HOOC-CH2 -CH2 -CH(NH2)-COOH Câu 28: Cho từ từ đến dư dd NaOH vào dd chứa muối ... suốt Câu 23: Có thể loại trừ độ cứng vĩnh cửu nước cách: A Dùng nước vơi B Thổi CO2 vào nước C Cho Na2CO3 Na3PO4 vào nước D.Đun sơi nước Câu 24: Ngun nhân giảm tầng ozon chủ yếu A khí CO2 B mưa...
 • 5
 • 232
 • 3

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: SINH HỌC docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: SINH HỌC docx
... vận động chậm, chu trình chất lắng đọng có tốc độ vận động nhanh -Hết- ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: SINH HỌC C A A D A C A A B 10 A 11 A 12 D 13 A 14 D 15 B 16 A 17 A 18 A 19 B 20 B ... Rhizobium sinh sống Hiện tượng thể mối quan hệ A cộng sinh B hội sinh C hợp tác D kí sinh Câu 31: Mối quan hệ quan trọng để trì trạng thái cân sinh học quần xã A quan hệ nơi B quan hệ sinh sản ... chọn lọc tự nhiên Câu 27: Tế bào nguyên thuỷ xuất giai đoạn A tiến hoá sinh học B tiến hoá hoá học C.tiến hoá tiền sinh học D hình thành đại phân tử tự tái Câu 28: Nhóm động vật sau thuộc động...
 • 7
 • 196
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC THPT NĂM 2014

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC THPT NĂM 2014
... vật D Vi sinh vật Câu 26 Bằng chứng quan trọng thể nguồn gốc chung sinh giới A chứng địa lí sinh vật học B chứng phôi sinh học C chứng giải phẩu học so sánh D chứng tế bào học sinh học phân tử ... hại: A Hội sinh B Cộng sinh C Ức chế - cảm nhiễm D Kí sinh Câu 37 Trong sản xuất nông nghiệp, người ta sử dụng loài thi n địch để phòng trừ sinh vật gây hại Đây ứng dụng tượng: A Cộng sinh B Hỗ ... động vật ăn thịt mồi B sinh vật sản xuất với sinh vật tiêu thụ sinh vật phân giải C thực vật với động vật D dinh dưỡng chuyển hoá lượng II PHẦN RIÊNG (8 câu) Thí sinh học chương trình làm phần...
 • 5
 • 201
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: HÓA 12

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN: HÓA 12
... ancol đơn chức B phenol C este đơn chức D glixerol Câu 21: Hai chất đồng phân là: Trang 2/5 – THI THỬ TN -THPT NTB A fructozơ glucozơ B fructozơ mantozơ C glucozơ mantozơ D saccarozơ glucozơ Câu 22: ... tử có gốc α-amino axit C có liên kết peptit mà phân tử có gốc amino axit khác Trang 3/5 – THI THỬ TN -THPT NTB D mà phân tử có liên kết peptit II/ Phần riêng: Thí sinh làm hai phần A B A- Theo ... C =12; H=1; O=16; Ag=108): A 32,4 gam B 21,6 gam C 10,8 gam D 43,2 gam Câu 42: Khi cho etylamin tác dụng với axit nitrơ nhiệt độ thường thu khí sau đây? A N2 B NO2 C N2O D NO Trang 4/5 – THI THỬ...
 • 5
 • 138
 • 1

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 docx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG 2 docx
... thức ăn Đáp án - Đề số 3 12 Câ 0 0 0 0 1 1 1 1 1 u 9 A  B  C  D  Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 A      ... phân hoá khả sinh xuất dòng tế bào sản kiểu gen khác A) n+1,n-1 B) 2n +2, 2n- B) làm cho tần số tương đối C) 2n+4,2n-4 quần thể D) 2n+1,2n- alen gen biến đổi theo hướng xác định / (3 12) C) làm cho ... nhân tố môi trường Câu 29 : Liệu pháp gen C) nhân tố sinh học D) A) phương pháp chữa bệnh nhân tố sinh thái DT cách phục hồi chức Câu 27 : Tế bào sinh dưỡng thể ba nhiễm loài chứa 25 nhiễm sắc...
 • 16
 • 198
 • 0

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC LẦN 3 NĂM SỞ GD & ĐT NINH BÌNH Trường THPT Nho Quan C ppsx

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN SINH HỌC LẦN 3 NĂM SỞ GD & ĐT NINH BÌNH Trường THPT Nho Quan C ppsx
... liên quan đến CLTN 27/ C c cá thể thu c nhóm, quần thể kh c không giao phối với đ c điểm quan sinh sản tập tính hoạt động sinh d c kh c gọi là: A C ch li địa lí B C ch li sinh sản C Cách li ... sử dụng quan thoái hoá vì: A C quan quan tương đồng B C quan c từ tổ tiên, không t c dụng C quan động vật D C quan c ch c quan trọng tổ tiên, điều kiện sống mà quan bị thoái hoá 23/ Hiện ... định sau ? A C chép c vùng phân bố rộng c giới hạn chịu nhiệt rộng B C chép c vùng phân bố hẹp c điểm c c thuận thấp C Cá rô phi c vùng phân bố rộng c giới hạn cao D C rô phi c vùng phân...
 • 18
 • 201
 • 0

ĐỀ THI THU TOT NGHIEP THPT MÔN HOÁ

ĐỀ THI THU TOT NGHIEP THPT MÔN HOÁ
... Khi clo hoá PVC, tính trung bình k mắc xích mạch PVC phản ứng với phân tử clo Sau clo hoá thu polime chứa 63,96% clo khối lượng Giá trị k A B C D Câu 42 Cho phản ứng hoá học xảy pin điện hoá: Zn ... muối khan Công thức cấu tạo thu gọn X A (H2N)2CHCOOH B H2NCH(COOH)2 C H2NCH2CH2COOH D H2NCH2COOH Câu 20 31,2 gam hỗn hợp bột Al Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư thoát 13,44 lít khí (đktc) Khối ... luợng K2Cr2O7 tối thi u cần dùng để tác dụng với dung dịch HCl đặc, dư A 27,4 gam B 26,4 gam C 24,9 gam D 29,4 gam Câu 35 Để phân biệt dung dịch H2NCH2COOH, CH3COOH C2H5NH2 cần dùng thu c thử A dung...
 • 6
 • 190
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa 12đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa1 số đề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóađề thi thử tốt nghiệp thpt môn hóa năm 2013đề thi thử tốt nghiệp thpt môn sinh họcđề thi thử tốt nghiệp thpt môn hoáĐánh giá mức độ, tỷ lệ nhiễm Staphylococcus aureus và Escherichia coli trong một số nhóm thực phẩm tươi sống tại chợ đầu mối Long Biên, Hà Nội (LV thạc sĩ)Tăng cường quản lý lao động tại công ty cổ phần cấu kiện bê tông Hoàng Anh Nam Định (LV thạc sĩ)Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Lữ trọng hòa d9 QLNL1 (1)Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Đánh giá các yếu tố tác động đến việc triển khai chính phủ điện tử tại các cơ quan cấp tỉnh Trường hợp tỉnh Quảng NgãiNghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)dam roi than kinh canh tay 7166 (1)Samsung BN44 00358b PSU schematicPhân lập và nghiên cứu một số đặc tính sinh học của vi khuẩn Aeromonas hydrophila gây bệnh xuất huyết trên cá chép và biện pháp điều trị (LV thạc sĩ)Giải pháp an ninh mạng trong quản lý mạng truyền tải IPXây dựng chương trình truyền cổ động cho sản phẩm bột giặt Vì dân của công ty TNHH VicoXây dựng chương trình truyền thông cho sản phẩm thời trang tre em ovokids của công ty cổ phần ovo việt namNỘI DUNG ôn THI TIẾNG ANH lớp 1Nghiên cứu giải pháp đa truy nhập phân chia theo mã trong truyền thông quang không dâyỨng dụng OFDMA và tìm hiểu về các chuẩn của WiMAXĐề tài ứng dụng MIB trong quản lý mạng MPLSTổng Quan Về Cell Trong Mạng GSMBáo cáo nhập môn kỹ thuật điện tử
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập