Nghiên cứu phối hợp một số hóa chất nhóm pyrethroid để phòng chống muỗi anopheles epiroticus linton harbach, 2005 đã kháng hóa chất diệt côn trùng

Nghiên cứu phối hợp một số hóa chất nhóm pyrethroid để phòng chống muỗi anopheles epiroticus linton harbach, 2005 đã kháng hóa chất diệt côn trùng

Nghiên cứu phối hợp một số hóa chất nhóm pyrethroid để phòng chống muỗi anopheles epiroticus linton harbach, 2005 đã kháng hóa chất diệt côn trùng
... việc phối hợp hóa chất PC véc-tơ SR thực đề tài: Nghiên cứu phối hợp số hóa chất nhóm pyrethroid để phòng chống muỗi Anopheles epiroticus Linton & Harbach, 2005 kháng hóa chất diệt côn trùng ... HOÀNG ANH NGHIÊN CỨU PHỐI HỢP MỘT SỐ HÓA CHẤT NHÓM PYRETHROID ĐỂ PHÒNG CHỐNG MUỖI ANOPHELES EPIROTICUS LINTON & HARBACH, 2005 ĐÃ KHÁNG HÓA CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG Chuyên ngành: Động vật học Mã số: 60420103 ... quay vòng hóa chất tốt nhóm hóa chất có chế tác động khác Phối hợp hóa chất: Phối hợp hai hay nhiều hóa chất diệt sử dụng thời điểm để phòng chống muỗi, có nhiều nghiên cứu pha hồn hợp hóa chất có...
 • 91
 • 162
 • 0

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm vi sinh để phòng chống nấm sinh độc tố và độc tố nấm mốc aflatoxin, ochratoxin a trên ngô, lạc, đậu

Nghiên cứu sản xuất một số chế phẩm vi sinh để phòng chống nấm sinh độc tố và độc tố nấm mốc aflatoxin, ochratoxin a trên ngô, lạc, đậu
... giai doan truac thu hoach Bang 3.3.6 Hieu qua giam nam moc va aflatoxin ciia chimg A. Jlavus DA2 tren lac hat sau thai gian bao quan thang 193 Bang 3.3.7 Kha nang canh tranh ciia chiing A. Jlavus ... Giam ham lugng aflatoxin lac a giai doan ngoai dong la: 87% - Giam ham lugng aflatoxin lac qua trinh bao quan bon che pham AF la: 95,6% - Giam ham lugng ochratoxin A ca phe a giai doan ngoai d6ng ... MUC BANG DANH MUC Trang Bang 1.1: Kha nang ton tai va sinh aflatoxin ciia cac loai Aspergillus 15 Bang 1.2: Kha nang sinh tong hgp aflatoxin cua A Jlavus phan lap tir 16 loai hat ngu coc Bang...
 • 336
 • 423
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hộp một số dẫn CHẤT có tác DỤNG SINH học từ cây HOA hòe TRỒNG tại VIỆT NAM

NGHIÊN cứu TỔNG hộp một số dẫn CHẤT có tác DỤNG SINH học từ cây HOA hòe TRỒNG tại VIỆT NAM
... cầu xã hội Các hợp chất hoạt tính sinh học nguồn gốc từ thiên nhiên Khả gây độc thấp, an toàn sử dụng Các flavonoid: -Không độc dù liều cao - Nhiều tác dụng sinh học - thể phối hợp với ... dính phát triển mạch •Các dẫn xuất flavonoid tác dụng ngăn ngừa tác dụng phụ loại thuốc trị ung thư khác (doxorubicin – bệnh tim) TỔNG QUAN Những nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất flavonoid giới: ... Biasutto tổng hợp số dẫn xuất ester quercetin TỔNG QUAN Ở Việt Nam: flavonoid → kháng oxy hóa, kháng viêm, vài nghiên cứu rải rác gây độc tế bào, … (ĐH Y dược TP.HCM, Đại học Khoa học Tự nhiên...
 • 32
 • 297
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất nhằm tăng độ tan của curcumin bằng phương pháp alyl hóa

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất nhằm tăng độ tan của curcumin bằng phương pháp alyl hóa
... trường hợp độc tính giảm Từ thực tế nói tiến hành thực đề tài Nghiên cứu tổng hợp số dẫn chất nhằm tăng độ tan curcumin phương pháp alkyl hóa với mục tiêu chính: Tổng hợp số dẫn chất độ tan ... KHÁNH Mã sinh viên: 1101266 NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP MỘT SỐ DẪN CHẤT NHẰM TĂNG ĐỘ TAN CỦA CURCUMIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ALKYL HÓA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người hướng dẫn: ThS Phạm Thị Hiền Ds Nguyễn ... khuẩn dẫn chất tổng hợp 20 2.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.4.1 Tổng hợp hóa học tinh chế sản phẩm - Bán tổng hợp dẫn chất curcumin phản ứng alkyl hóa, thủy phân, tạo muối  Phản ứng alkyl hóa thực...
 • 76
 • 63
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất có khả năng có tác dụng kéo dài của artemisinin

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất có khả năng có tác dụng kéo dài của artemisinin
... muốn tổng hợp dẫn chất artemisinin tác dụng kéo dài góp phần vào nâng cao hiệu điều trị bệnh sốt rét, chúng tơi tiến hành đề tài: Nghiên cứu tổng hợp số dẫn chất khả tác dụng kéo dài artemisinin ... thấy dẫn chất tổng hợp khả tác dụng kéo dài mong muốn chúng tơi thực đề tài 5.2 ĐỂ XUẤT: Chúng tơi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu hoạt tính in vivo chất tổng hợp được, đặc biệt chất số V ... Tổng hợp số dẫn chất ester DHA với acid no mạch thẳng * định cấu trúc dẫn chất tổng hợp * Sơ thử hoạt tính sinh học (khả diệt KST SR) dẫn chất tổng hợp Phần 1: TỔNG QUAN 1.1 TÌNH HÌNH BỆNH SỐT...
 • 67
 • 69
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất của glucose có cấu trúc azomethin và bộ thăm dò tác dụng sinh học

Nghiên cứu tổng hợp một số dẫn chất của glucose có cấu trúc azomethin và sơ bộ thăm dò tác dụng sinh học
... tien hnh tong hop cõc azomethin tuong ỷng Qua dụ thm dụ tõc dung sinh cỹa cõc azomethin ny 1.2 CAC NGHIấN CĩXJ VE AZOMETHIN 1.2.1 SO Ll/OC LICH Sĩ NGHIấN CĩU CĩA AZOMETHIN Azomethin (base Schiff ... cỹa glucose Thõm dụ tõc dung sinh hoc cỹa cõc chõt tong hop duoc PHNI: TO N G QUAN 1.1 SO LITOC CC NGHIấN CU V IẽNG DUNG CA GLUCOSE: 1.1.1 CAU TAO HO HOC.rn Glucose l mot aldohexose: C6H 120 glucose ... mụt azomethin Vi võy nhỹng chat chỹng tụi tong hop duoc l cõc azomethin >Vở tõc dung sinh hoc -Qua sa bụ thõm dụ tõc dung khõng khuõn, khõng nõm cỹa azomethin dai diờn, chỹng tụi nhõn thõy cõc azomethin...
 • 59
 • 63
 • 0

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số CHẤT mới có KHẢ NĂNG gây độc tế bào UNG THƯ từ cây HOA hòe VIỆT NAM

NGHIÊN cứu TỔNG hợp một số CHẤT mới có KHẢ NĂNG gây độc tế bào UNG THƯ từ cây HOA hòe VIỆT NAM
... gây độc tế bào hợp chất tổng hợp Tiến độ thực : T T Các nội dung, công việc chủ yếu cần thực Tổng hợp dẫn xuất Rutin Quercetin Xác đònh cấu trúc chất tổng hợp Xác đònh hoạt tính gây độc tế bào ... tác dụng mạnh hơn, độc Trong nước: -Tách chiết flavonoid từ loại cỏ Việt Nam, nghiên cứu hoạt tính sinh học - Một số nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất hợp chất thiên nhiên Mục tiêu đề tài : Từ ... : Từ hoa hòe, tách chiết Rutin tổng hợp dẫn xuất Rutin Quercetin theo hướng tăng khả gây độc tế bào ung thư ⇒Các nghiên cứu nhằm nâng cao ý nghóa khoa học, ứng dụng flavonoid ⇒Thúc đẩy khả sử...
 • 18
 • 231
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản

Nghiên cứu tổng hợp một số tác nhân quang hoạt từ β cyclodextrin để ứng dụng trong phân tích các chất quang hoạt bằng phương pháp điện di mao quản
... CHÍ MINH LÊ THỊ THU CÚC NGHIÊN CỨU TỔNG HP MỘT SỐ TÁC NHÂN QUANG HOẠT TỪ BETA -CYCLODEXTRIN ĐỂ ỨNG DỤNG TRONG PHÂN TÍCH CÁC CHẤT QUANG HOẠT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN DI MAO QUẢN LUẬN ÁN TIẾN SĨ DƯC ... hoạt, đề tài Nghiên cứu tổng hợp số tác nhân quang hoạt từ betacyclodextrin để ứng dụng phân tích chất quang hoạt phương pháp điện di mao quản đượ c thự c vớ i nộ i dung nghiên cứu sau: Tổ ng ... 4.1 Tổng hợp dẫ n chất HP -β- CD HB -β- CD 87 4.2 Tiêu chuẩ n hóa dẫn chất HP -β- CD HB -β- CD 103 4.3 Ứng dụng HP -β- CD HB -β- CD để phân tích cá c chấ t quang hoạt phương phá p điện di mao quản...
 • 195
 • 551
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng một số phức chất kim loại chuyển tiếp với các axit hữu cơ làm chất tạo màu cho gạch gốm ốp lát

Tổng hợp, nghiên cứu ứng dụng một số phức chất kim loại chuyển tiếp với các axit hữu cơ làm chất tạo màu cho gạch gốm ốp lát
... phức chất kim loại chuyển tiếp dãy 3d với phối tử axit hữu thông dụng nh axit fomic, oxalic, tactric, xitric, có màu sắc đa dạng dùng làm chế phẩm thấm tan tạo màu cho gạch gốm ốp lát Phức chất ... Tổng hợp, xác định thành phần, cấu tạo, tính chất số phức chất crom, mangan, sắt, coban, niken, đồng với axit hữu - Nghiên cứu ứng dụng phức chất làm chế phẩm thấm tan tạo màu, trang trí cho granit ... dung dịch màu Mục đích đề tài tìm đợc điều kiện thích hợp để pha dung dịch thấm tan (còn gọi chế phẩm màu) tạo màu cho gạch gốm ốp lát Các dung dịch màu phức chất ion kim loại chuyển tiếp với phối...
 • 27
 • 627
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu lựa chọn một số bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động cho nam học sinh học tự chọn bónh đá lớp 11 trường ptth cẩm thuỷ iiluận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn mùa sớm tại hà nộimột số nghiên cứu phối hợp thuốc tê và clonidinenghiên cứu ứng dụng một số dòng lúa mang gen lùn daikoku gen tương hợp rộng và gen kháng bệnh bạc lá xa7 xa21 trong chọn tạo giống lúa lai hai dònghợp tác nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật y học hạt nhân trong phẫu thuật điều trị ung thư vú tại việt namluận văn công nghệ thực phẩm nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm nghêu đóng hộpluận văn nghiên cứu ứng dụng một số trò chơi vận động nhằm nâng cao thành tích môn chạy cự li ngắn 1000m cho nam học sinh khối 11 trường thpt quảng xương thanh hoánghiên cứu xác định một số dạng selen trong hải sản bằng phương pháp vonampe hòa tannghiên cứu điều trị một số trường hợp bong võng mạc nguyên phát bằng phương pháp không ấn độn ngoài củng mạcnghiên cứu xác định một số giống lúa mới có năng suất chất lượng cao cho các tỉnh phía nam vùng bắc trung bộnghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm sửa chữa những sai lầm thường mắc trong học kĩ thuật nhảy xa ưỡn thân cho nam học sinh lớp 11 trường thpt thạch thành i thanh hoánghiên cứu lựa chọn một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ trong môn học tự chọn cầu lông cho học sinh khối 10 trường thpt hà trung thanh hóa luận văn tốt nghiệp đại họcnghiên cứu chiết tách một số chất màu thực phẩm từ kinh nghiệm sử dụng thực vật của đồng bào dân tộc thiểu sốtai lieu tham khao nghien cuu anh huong mot so bien phap ky thuat den nang suat va chat luong rau cai ngông tai huong thuong dong hythai nguyenhợp tác nghiên cứu nhập nội một số giống cây trồng và công nghệ bảo quản chế biến phù hợp vào một số tỉnh miền núi phía bắc việt namNghiên cứu nhân giống in vitro lan phi điệp từ hạtPhát triển đội ngũ giảng viên trường đại học sư phạm thể dục thể thao hà nội theo hướng chuẩn hóaPhát triển đội ngũ giáo viên ở trường tiểu học đền lừ quận hoàng mai, thành phố hà nội theo định hướng đổi mới giáo dụcPhát triển đội ngũ giáo viên trường trung cấp y tế bắc giang đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dụcQuản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường trung học cơ sở liên việt, huyện xín mần, hà giang trong bối cảnh hiện nayTạo động lực lao động tại Khối cơ quan Tập đoàn Viễn thông Quân đội (LV thạc sĩ)Đào tạo nhân lực tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Bioseed Việt Nam(LV thạc sĩ)Nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại Sở Lao động Thương Binh và Xã hội tỉnh Nam Định (LV thạc sĩ)Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành kế toán kiểm toán đại học tài chính ngân hàngQuản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường tiểu học phan thiết, thành phố tuyên quang, tỉnh tuyên quangQuản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường đại học ngoại thương trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thứcTạo động lực lao động cho điều dưỡng viên tại bệnh viện Nhi Trung ương (LV thạc sĩ)Sử dụng kiến thức liên môn vào giảng dạy phần văn bản nhật dụng trong Ngữ văn 8 ở Trường THCSMột số biện pháp chỉ đạo công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trường THCS Nga VănMột số giải pháp đổi mới công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn trường THCS Nga ThủyPHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TƯ DUY SÁNG TẠO CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG MỘT SỐ CHỦ ĐỀ CỦA MÔN TOÁN 7 Ở TRƯỜNG THCSĐoàn kinh tế quốc phòng thực hiện chính sách dân tộc của đảng, nhà nước ta hiện naynghiên cứu vấn đề tối ưu vùng phủ sóng trong hệ thống thông tin di động 3g“Nghiên cứu quá trình deoxy hóa dầu ăn thải trên xúc tác hydrotalcite nhằm thu nhiên liệu xanhPhát triển thị trường chứng khoán việt nam đến năm 2020
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập