Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng mno2 và tio2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG mno2 tio2 làm vật LIỆU xử ASEN AMONI TRONG nước (2)

NGHIÊN cứu BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNG mno2 và tio2 làm vật LIỆU xử lý ASEN và AMONI TRONG nước (2)
... ó chn v thc hin ti Nghiờn cu bin tớnh than hot tớnh bng MnO2 v TiO2 lm vt liu x asen v amoni nc CHNG 1: TNG QUAN 1.1 ASEN 1.1.1 Gii thiu chung v Asen Asen hay cũn gi l thch tớn, cú s hiu nguyờn ... cựng parasenolamprit) Trng thỏi oxi húa ph bin nht ca asen l -3 (asenua: thụng thng cỏc hp cht liờn kim loi tng t nh hp kim), +3 (asenat (III) hay asenit v phn ln cỏc hp cht asen hu c), +5 (asenat ... asen nguyờn t v cỏc hp cht ca asen nh l cỏc cht gõy ung th nhúm 1, cũn EU lit kờ triụxớt asen, pentụxớt asen v cỏc mui asenat nh l cỏc cht gõy ung th loi 1.Mc gõy c ca asen tựy thuc vo dng asen...
 • 58
 • 233
 • 0

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng mno2 tio2 làm vật liệu xử asen amoni trong nước

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng mno2 và tio2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước
... ó chn v thc hin ti Nghiờn cu bin tớnh than hot tớnh bng MnO2 v TiO2 lm vt liu x asen v amoni nc CHNG 1: TNG QUAN 1.1 ASEN 1.1.1 Gii thiu chung v Asen Asen hay cũn gi l thch tớn, cú s hiu nguyờn ... kh nng hp ph asen di dng ion asenat vi mu AC-3 (Mn(IV)1% + TiO2, Mn(IV)2% +TiO2, Mn(IV)3% + TiO2, Mn(IV)4% + TiO2, Mn(IV)5% +TiO2 kt qu nh sau: Bng 3.: Kt qu kho sỏt s b kh nng hp ph asen ca AC-3 ... asen nguyờn t v cỏc hp cht ca asen nh l cỏc cht gõy ung th nhúm 1, cũn EU lit kờ triụxớt asen, pentụxớt asen v cỏc mui asenat nh l cỏc cht gõy ung th loi 1.Mc gõy c ca asen tựy thuc vo dng asen...
 • 58
 • 219
 • 0

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng mno2 tio2 làm vật liệu xử asen amoni trong nước

Nghiên cứu biến tính than hoạt tính bằng mno2 và tio2 làm vật liệu xử lý asen và amoni trong nước
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Thị Thu Trang NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH THAN HOẠT TÍNH BẰNGMnO2 VÀ TiO2 LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ ASEN AMONI TRONG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên ngành: Hóa môi ... bỏ cation anion nước; chọn thực đề tài Nghiên cứu biến tính than hoạt tính MnO2 TiO2 làm vật liệu xử asen amoni nước CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 .ASEN 1.1.1 Giới thiệu chung Asen Asen hay gọi thạch ... nhiên, ứng dụng xử nước dừng lại việc loại bỏ hợp chất hữu số thành phần không phân cực có hàm lượng nhỏ nước Với mục đích khai thác tiềm ứng dụng than hoạt tính việc xử nước sinh hoạt, đặc biệt...
 • 16
 • 46
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát hóa chất lâm thao làm vật liệu xử asen mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt

Nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao làm vật liệu xử lý asen và mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt
... việc xử với tìm kiếm công nghệ Hình 2.1: Hình ảnh bãi xỉ pyrit Với ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, để khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng xỉ thải pyrit sau hoạt hóa làm vật liệu ... máy Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao tác nhân gây ô mhiễm môi trường nghiêm trọng Do việc xử kim loại nặng asen mangan nước thải quan trọng Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu asen mangan ... phụ asen tốt mangan với Cm = 16.05 mg/g 18 Đánh giá khả sử vật liệu nguồn nước bị ô nhiễm, lấy g vật liệu sử 250 ml nước nhiễm asen 186,06ppb Với nguồn nguyên liệu sẵn có ứng dụng để xử lý...
 • 21
 • 330
 • 0

nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát hóa chất lâm thao làm vật liệu xử asen mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt

nghiên cứu ứng dụng xỉ thải pyrit của công ty supe phốt phát và hóa chất lâm thao làm vật liệu xử lý asen và mangan trong nước ngầm sử dụng làm nước sinh hoạt
... máy Supe phốt phát hóa chất Lâm Thao tác nhân gây ô mhiễm môi trường nghiêm trọng Do việc xử kim loại nặng asen mangan nước thải quan trọng Đã có nhiều công trình khoa học nghiên cứu asen mangan ... việc xử với tìm kiếm công nghệ Hình 2.1: Hình ảnh bãi xỉ pyrit Với ý tưởng tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, để khắc phục ô nhiễm môi trường, sử dụng xỉ thải pyrit sau hoạt hóa làm vật liệu ... nặng nước thải sinh hoạt, nước thải từ nhà máy công nghiệp việc sử dụng nguồn nước ngầm giải pháp hữu hiệu cho việc cung cấp nước Nước ngầm chịu ảnh hưởng tác động người Chất lượng nước ngầm...
 • 81
 • 319
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n s để ứng dụng xử các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... s n n ớc, vừa tạo vật liệu TiO2 có khả ứng dụng tốt, giá thành thấp Vì ch n đề tài: Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite đƣợc làm giàu N S để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n ... s ng phƣơng pháp siêu âm, tr n học, Bằng phƣơng pháp n y, ta thu đƣợc tinh thể nano, dây nano, nano, ống nano 1.2 Ứng dụng trình quang xúc tác s dụng TiO2 xử ô nhiễm môi trƣờng Các nhà nghi n ... ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015...
 • 71
 • 189
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n s để xử các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để xử lý các chât ô nhiễm hữu cơ trong vùng khả kiến
... DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015 Tr n ... Trường ĐH KHTN-ĐH QGHN Lu n v n tốt nghiệp ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ N I TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHI N - Tr n Thị Tâm NGHI N CỨU BI N TÍNH QUẶNG ILMENITE ĐÃ ĐƯỢC LÀM GIÀU BẰNG N S ĐỂ ỨNG ... Với lòng biết n s u s c em xin ch n thành cảm n TS Nguy n Minh Phương, người trực tiếp giao cho em đề tài hướng d n em t n tình trình thực Em xin ch n thành cảm n PGS.TS Nguy n Đình Bảng nhiệt...
 • 15
 • 61
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n để ứng dụng xử các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... N I TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHI N - Chu Thị Trà NGHI N CỨU BI N TÍNH QUẶNG ILMENITE ĐÃ ĐƯỢC LÀM GIÀU BẰNG N ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N ... không ngừng nghi n cứu, tìm tòi phƣơng pháp nhằm xử lý, h n chế ảnh hƣởng chất ô nhiễm Trong đó ,nghi n cứu sử dụng quang xúc tác b n d n để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm đạt đƣợc thành tựu định ... vậy, lựa ch n đề tài Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite làm giàu N để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n Chu Thị Trà – K23 Hóa Môi Trường Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN Lu n v n thạc sĩ...
 • 13
 • 64
 • 0

Nghiên cứu biến tính bã mía ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ

Nghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơ
... bi n tính, mía bi n tính than ho t tính mía mía chưa VLHP Than ho t tính bi n tính bi n tính C0 (g/l) 0,6 0,6 0,6 Ci (g/l) 0,4 0,12 0,11 A (%) 33,3 80,0 81,7 K t qu cho th y, mía ñã ... 2.2.1 Tinh ch mía 2.2.2 Phân tích thành ph n hóa h c c a mía trư c sau bi n tính 2.2.3 Di n tích b m t c a mía bi n tính 2.2.4 Hình nh b m t c a mía c a mía trư c sau bi n tính 2.3 ... li u mía bi n tính 3.4.1 K t qu dùng mía bi n tính h p ph axit axetic 3.4.1.1 nh hư ng c a th i gian khu y ñ n hi u su t h p ph axit axetic c a mía bi n tính L y 2g mía ñã bi n tính...
 • 26
 • 1,173
 • 7

Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polymer

Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polymer
... Nghiên cứu khả ứng dụng khoáng mica -sericit để gia cường cho vật liệu polyme-compozit”, Đề tài sở Viện Khoa học Vật liệu Ngô Kế Thế (2008), Nghiên cứu ứng dụng bột khoáng sericit để tăng cường ... khoáng sericit hợp chất silan cần thiết đưa khoáng chất làm chất gia cường cho loại vật liệu polyme Quá trình giúp cải thiện khả tương tác pha chất chất gia cường, từ nâng cao tính vật liệu Nghiên ... Nghiên cứu biến đổi bề mặt khoáng sericit hợp chất silan Xác định chế phản ứng biến đổi bề mặt  Nghiên cứu ứng dụng khoáng sericit số loại vật liệu polyme Xác định khả gia cường loại vật liệu Luận...
 • 16
 • 279
 • 0

Nghiên cứu biến tính tro bay làm vật liệu xử chất màu Red Congo trong nước”.

Nghiên cứu biến tính tro bay làm vật liệu xử lý chất màu Red Congo trong nước”.
... Mục tiêu nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu biến tính tro bay Phả Lại làm vật liệu hấp phụ, ứng dụng xử chất màu Red Congo Xử nguồn rác thải tro bay công nghiệp • Nghiên cứu khảo ... trình xử phẩm nhuộm tro bay sau biến tính, nhằm tìm điều kiện tốt để xử màu chất màu Red Congo nói riêng lấy sở xử màu phẩm nhuộm nói chung cho kết xử tốt với giá thành hợp SV: ... có đặc tính hấp phụ cao có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Trên sở hướng dẫn TS Tống Thị Thanh Hương, em thực đề tài Nghiên cứu biến tính tro bay làm vật liệu xử chất màu Red Congo nước” Trong...
 • 93
 • 1,275
 • 1

nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme

nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme
... trình biến đổi bề mặt 15 1.5 Ứng dụng khoáng sericit cho các vật liệu polyme 21 1.5.1 Sericit gia cường cho vật liệu cao su 21 1.5.2 Sericit gia cường cho chất dẻo 22 1.5.3 Sericit ... tài Nghiên cứu biến tính khoáng sericit ứng dụng làm chất độn gia cường cho vật liệu polyme để thực luận văn thạc sĩ khoa học Trong khuân khổ luận văn thạc sĩ, em đề mục tiêu nghiên cứu cho ... hạt chất độn Xử lý hạt chất độn với silan làm cho khả chất độn với polyme tốt hơn, giúp cho chất độn phân tán tốt làm cho hỗn hợp có độ nhớt thấp so với chất độn không xử lý Điều làm cho trình gia...
 • 80
 • 409
 • 1

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC

NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH PHỤ PHẨM TỪ CÂY ĐAY LÀM VẬT LIỆU XỬ LÝ MỘT SỐ KIM LOẠI NẶNG TRONG NƯỚC
... Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước Đề tài tiến hành với mục đích biến tính phụ phẩm từ đay để xử số ion KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước Nội dung nghiên ... khả xử KLN (Cu2+, Ni2+, Zn2+) nước vật liệu biến tính Chương – TỔNG QUAN 1.1 Xử kim loại nặng nước vật liệu có nguồn gốc thực vật 1.1.1 Hiện trạng ô nhiễm kim loại nặng nước 1.1.2 Xử kim ... văn: Nghiên cứu biến tính phụ phẩm từ đay làm vật liệu xử số kim loại nặng nước MỞ ĐẦU Kim loại nặng (KLN) hợp chất chúng biết đến chất độc tồn lâu dài môi trường có khả tích lũy thể sinh vật...
 • 26
 • 75
 • 0

Sản xuất thử nghiệm tinh bột biến tính bằng công nghệ enzym làm nguyên liệu cho công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm

Sản xuất thử nghiệm tinh bột biến tính bằng công nghệ enzym làm nguyên liệu cho công nghiệp dược, công nghiệp thực phẩm
... tinh bt bin tớnh nh sau: - Tinh bt bin tớnh bng phng phỏp vt lý: tinh bt tin gel hoỏ - Tinh bt bin tớnh bng phng phỏp hoỏ hc: tinh bt axetat, tinh bt pht phỏt, tinh bt axit, tinh bt cation, tinh ... quỏ trỡnh bt n cht lng tinh bt go 42 Bng 3.11 Tiờu chun tinh bt nguyờn liu tinh bt sn dựng cho sx tinh bt bin tớnh 46 Bng 3.12 Tiờu chun tinh bt go dựng cho sn xut tinh bt bin tớnh 47 ... phm cụ c 1.2.2 ng dng tinh bt bin tớnh sn xut bỏnh ko Trong cụng nghip sn xut bỏnh ko, tinh bt bin tớnh c s dng lm v bỏnh thay th cho tinh bt tng kh nng nh hỡnh cho sn phm Tinh bt bin tớnh c dựng...
 • 164
 • 403
 • 5

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu

Nghiên cứu hấp phụ ion kim loại nặng cu2+ và zn2+ trong nước bằng vật liệu sio2 tách từ vỏ trấu
... h p ph Cu2+, Zn2+ vào n ng ñ SiO2 ñư c th hi n b ng 3.9 B ng 3.9 nh hư ng c a t l r n – l ng ñ n trình h p ph b Cu2 +và Zn2+ M u Dung d ch Cu2+ Ci Dung d ch Zn2+ m SiO2 Cf q H m SiO2 Cf q H (gam) ... trình h p ph ion kim lo i n ng nư c 3.4 Nghiên c u kh h p ph b c a silic ñioxi ñ i v i ion Cu2+ Zn2+ 3.4.1 Kh o sát nh hư ng c a th i gian khu y ñ n trình h p ph b Cu2+ Zn2+ L y vào m i c c 100ml ... Hình 3.16 20 25 30 35 ion m lo i (mg/l) nh hư ng c a n ng ñ ion Cu2+ Zn2+ ñ n t i tr ng h p ph b Cu2+ Zn2+ * Nh n xét: Nhìn vào b ng 3.10 ñ th hình 3.16 ta th y n ng ñ Cu2+ Zn2+ tăng lên t i tr...
 • 26
 • 578
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm vật liệu xử lý florua trong nước ăn uống và sinh hoạtnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghien cuu bien tinh than hoat tinhnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảinghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính đất sét bằng dẫn xuất polyol béo và áp dụng trong tổng hợp nanocomposite với nhựa nền polyprolyennghiên cứu chế tạo xúc tác axit rắn trên cơ sở al2o3 biến tính bằng la và zn để điều chế biodiesel từ nguồn mỡ động vật đã qua sử dụngnghiên cứu biến tínhnghiên cứu biến tính tinh bộtnghien cuu bien tinh tinh bottiến hành nghiên cứu xử lý hàm lượng chromium trong nước thải thuộc da bằng mô hình xử lý hiếu khí aerotank mô hình xử lý được tiến hành theo mẻ chạy tĩnhnghiên cứu biến đổi khí hậu vùng trung du và miền núi bắc bộ thời kì 1970nghiên cứu phương pháp xử lý kim loại nặng trong nước thải bằng chất hấp phụ sinh học có nguồn gốc từ phế liệu thủy sản chitin chitosannghiên cứu ứng dụng bê tông chất lượng cao sử dụng các vật liệu địa phương phía nam trong kết cấu cầutrắc nghiệm tính đạo hàm của hàm số mũChinh phục câu hỏi phân loại môn hóaChuyên đề hóa học : Amin Amino axit ProteinHuman resource management (eng, new, for student)Cơ sở khoa học của các giải pháp lâm sinh áp dụng cho rừng phòng hộ đầu nguồn hố chứa nước cửa đặt huyện thường xuân tỉnh thanh hóaTỔNG hợp ôn câu hỏi vận DỤNGTổng hợp kiến thức vật lí 12Đề KSCL đầu năm lớp 11 năm học 2017 2018 môn Toán trường THPT Thuận Thành 1 Bắc NinhBÀI GIẢNG KINH TẾ CỰC HAY1 tinh hinh benh nhan nhap canh vao VN qua cua khau TN28 thuc trang su dung cac ngon ngu dan toc thieu so o DNB16 phương pháp giải hóa 1060 investigation of earthquake61 urbanization and water management62 thuc trang vi the cua ng thay trong xh HCMSKKN Địa lí 11 cực hay WEBQUEST66 quy trinh xay dung bo cau hoi trac nghiem kien thucCHUYÊN đề SÓNG cơ học (đầy đủ)HỆ THỐNG CÔNG THỨC DAO ĐỘNG CƠLý thuyết và các dạng bài tập dao động cơ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập