Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể ở bệnh nhân ung thư vú

Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể bệnh nhân ung thư

Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể ở bệnh nhân ung thư vú
... loại mẫu bệnh nhân ung thƣ và bệnh nhân u xơ Biến đổi tỉ số mt/ACTB và đặc điểm bệnh học bệnh nhân ung thƣ Biến đổi tỉ số mt/ACTB loại mẫu bệnh nhân ung thƣ và bệnh nhân u xơ phƣơng ... ung thƣ 12 1.2.3 Các yếu tố nguy 14 1.3 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SỐ LƢỢNG BẢN SAO ADN TI THỂ BỆNH NHÂN UNG THƢ VÚ 1.4 CÁC PHƢƠNG PHÁP ĐỊNH LƢỢNG ADN TI THỂ Chƣơng - ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN ... u số bệnh nhân so với mô bình thƣờng [24] 1.1.2.2 Biến đổi số lượng gen ti thể bệnh ung thư Nhƣ nêu trên, tế bào chứa hàng trăm, ngàn ti thể, ti thể lại chứa 2-10 mtADN, nhiên số lƣợng mtADN...
 • 73
 • 133
 • 0

Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể bệnh nhận ung thư

Nghiên cứu biến đổi số lượng bản sao ADN ti thể ở bệnh nhận ung thư vú
... đoán ung thư Nghiên cứu cho thấy ti m số lượng mtADN nguy ung thư phụ thuộc vào thời gian lấy máu chẩn đoán ung thư [30] Hiện giới có nhiều nghiên cứu biến đổi số lượng ADN ti thể, Việt ... 1.2.2 Các giai đoạn ung thư 12 1.2.3 Các yếu tố nguy 14 1.3 NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SỐ LƯỢNG BẢN SAO ADN TI THỂ BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ 15 1.4 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG ADN TI THỂ Chương - ĐỐI TƯỢNG ... mt/ACTB loại mẫu bệnh nhân ung thư bệnh nhân u xơ Biến đổi tỉ số mt/ACTB đặc điểm bệnh học bệnh nhân ung thư Biến đổi tỉ số mt/ACTB loại mẫu bệnh nhân ung thư bệnh nhân u xơ phương pháp...
 • 70
 • 59
 • 0

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SỐ LƯỢNG BẢN SAO ADN TI THỂBỆNH NHÂN UNG THƯ

NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI SỐ LƯỢNG BẢN SAO ADN TI THỂ Ử BỆNH NHÂN UNG THƯ VÚ
... mt/ACTB loại mẫu bệnh nhân ung thư bệnh nhân u xơ Biến đổi tỉ số mt/ACTB đặc điểm bệnh học bệnh nhân ung thư Biến đổi tỉ số mt/ACTB loại mẫu bệnh nhân ung thư bệnh nhân u xơ phương pháp ... đoán ung thư Nghiên cứu cho thấy ti m số lượng mtADN nguy ung thư phụ thuộc vào thời gian lấy máu chẩn đoán ung thư [30] Hiện giới có nhiều nghiên cứu biến đổi số lượng ADN ti thể, Việt ... liên quan biến đổi số lượng mtADN với đặc điểm bệnh học bệnh nhân ung thư vú, thu kết bảng Bảng Biến đổi tỉ số mt/ACTB đặc điểm bệnh học bệnh nhân ung thư Đặc điểm Tuổi Độ biệt hóa Kích thư c...
 • 70
 • 64
 • 0

NGHIÊN cứu BIẾN đổi lưu LƯỢNG DÒNG máu ĐỘNG MẠCH THẬN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT

NGHIÊN cứu BIẾN đổi lưu LƯỢNG DÒNG máu ĐỘNG MẠCH THẬN ở BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT áp NGUYÊN PHÁT
... Đồ thị: Tương quan lưu lượng (ml/phút) huyết áp trung bình (mmHg) Lưu lượng dòng máu thận tương quan nghịch với huyết áp trung bình Khi huyết áp tăng lưu lượng dòng máu đến thận giảm Mối tương ... tuổi, lưu lượng dòng máu thận thấp nhóm tăng huyết áp so với nhóm chứng Lưu lượng dòng máu thận giảm dần theo tuổi Lưu lượng thận trái phải không khác có ý nghĩa thống kê, dù trị số tuyệt đối thận ... p=0,003 Huyết áp tâm trương nhóm bệnh cao nhóm chứng 25mmHg p nhỏ (p=0,012) Đặc điểm lưu lượng dòng máu thận chung Bảng 4: Lưu lượng dòng máu thận (ml/phút)trong nhóm nghiên cứu Giới Bệnh Chứng...
 • 3
 • 88
 • 0

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... ty thể [38] 1.2 UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG 1.2.1 Khái quát ung thƣ đại trực tràng Ung thư đại trực tràng hay gọi ung thư ruột kết (colon cancer) bao gồm ung thư đại tràng ung thư trực tràng Đại tràng ... số ADN ty thể Biến đổi số ADN ty thể phát nhiều loại bệnh ung thư Số ADN ty thể tăng ung thư tuyến giáp [47], ung thư phổi [15], ung thư đại trực tràng [44] Biến đổi theo hướng giảm số ADN ty thể ... tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng với mục đích:  Phát đột biến gen tARN ND ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP  Đánh giá mối liên quan giữa đột biến...
 • 24
 • 251
 • 2

PHÂN TÍCH đột BIẾN GEN tARN và ND3 của ADN TY THỂ BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG

PHÂN TÍCH đột BIẾN GEN tARN và ND3 của ADN TY THỂ ở BỆNH NHÂN UNG THƯ đại TRỰC TRÀNG
... tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng với mục đích: − Phát đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP − Đánh giá mối liên quan đột biến gen ... sâu vào đột biến ADN ty thể gen tARN (Leu) (tại vị trí A3243G) gen ND3 (tại vị trí A10398G) 1.3.1 Đột biến gen tARN ADN ty thể Đột biến điểm tARN ty thể đột biến chiếm phần lớn đột biến ty thể ... phát đột biến A3243G bệnh nhân ung thư trực tràng Lorenc cs (năm 2003) nghiên cứu đột biến ADN ty thể gồm đột biến tRNA, rRNA số gen ty thể số mẫu ung thư, phát mẫu ung thư trực tràng đột biến...
 • 83
 • 166
 • 0

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... sâu vào đột biến ADN ty thể gen tARN (Leu) (tại vị trí A3243G) gen ND3 (tại vị trí A10398G) 1.3.1 Đột biến gen tARN ADN ty thể Đột biến điểm tARN ty thể đột biến chiếm phần lớn đột biến ty thể ... 1.1.2 Đột biến ADN ty thể bệnh ty thể 1.1.3 Đột biến ADN ty thể bệnh ung thư .7 1.2 UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 10 1.2.1 Khái quát ung thư đại trực tràng .10 1.2.2 Nguyên nhân ... cứu: Phân tích đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng với mục đích: − Phát đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng bằng kỹ thuật PCR-RFLP −...
 • 84
 • 76
 • 0

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng với mục đích: − Phát đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP − Đánh giá mối liên quan đột biến gen ... sâu vào đột biến ADN ty thể gen tARN (Leu) (tại vị trí A3243G) gen ND3 (tại vị trí A10398G) 1.3.1 Đột biến gen tARN ADN ty thể Đột biến điểm tARN ty thể đột biến chiếm phần lớn đột biến ty thể ... 1.1.2 Đột biến ADN ty thể bệnh ty thể .5 1.1.3 Đột biến ADN ty thể bệnh ung thư 1.2 UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 10 1.2.1 Khái quát ung thư đại trực tràng 10 1.2.2 Nguyên nhân...
 • 87
 • 120
 • 0

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến gen tARN và ND3 của ADN ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng với mục đích:  Phát đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP  Đánh giá mối liên quan đột biến gen ... 1.1.2 Đột biến ADN ty thể bệnh ty thể 1.1.3 Đột biến ADN ty thể bệnh ung thư 1.2 UNG THƯ ĐẠI TRỰC TRÀNG 10 1.2.1 Khái quát ung thư đại trực tràng 10 1.2.2 Nguyên nhân ... _ Đột biến điểm Phân tích đột biến ADN ty thể bệnh ung thư vú, Tan cs (2002) giải trình tự genome ty thể 19 cặp mô ung thư mô bình thư ng bệnh nhân cho thấy có 74% bệnh nhân mang đột biến...
 • 20
 • 123
 • 0

Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm doppler tim

Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm doppler tim
... biến đổi kích thước chức nhĩ trái bệnh nhân tăng huyết áp siêu âm Doppler tim - Tìm hiểu mối liên quan số kích thước chức nhĩ trái với số đặc điểm lâm sàng số hình thái, chức thất trái siêu âm ... biến đổi kích thước chức nhĩ trái có liên quan đến biến cố tim mạch, nhiều số siêu âm nhĩ trái có ý nghĩa tiên lượng tốt thực hành lâm sàng Những biến đổi kích thước chức nhĩ trái bệnh nhân tăng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN HỒNG SƠN NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỔI KÍCH THƢỚC VÀ CHỨC NĂNG NHĨ TRÁI BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER TIM Chuyên ngành: NỘI TIM MẠCH...
 • 152
 • 130
 • 0

Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm doppler tim

Nghiên cứu biến đổi kích thước và chức năng nhĩ trái ở bệnh nhân tăng huyết áp bằng siêu âm doppler tim
... đổi kích thước chức nhĩ trái bệnh nhân tăng huyết áp siêu âm Doppler tim - Tìm hiểu mối liên quan số kích thước chức nhĩ trái với số đặc điểm lâm sàng số hình thái, chức thất trái siêu âm 3 CHƢƠNG ... lại tăng áp lực tâm trương thất trái bệnh nhân bệnh thất trái, bệnh nhân tăng huyết áp kéo dài bệnh nhân có tái cấu trúc thất trái giảm chức thất trái, nhĩ trái giãn tái cấu trúc, để tăng chức ... nhĩ trái Rất nghiên cứu đánh giá kích thước chức nhĩ trái chụp xạ hình 1.3 Những nghiên cứu nhĩ trái bệnh nhân tăng huyết áp 1.3.1 Những nghiên cứu giới 1.3.1.1 Liên quan nhĩ trái với tăng huyết...
 • 140
 • 138
 • 1

Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... hành phân tìch mố i liên hệ đột biến đoạn 4977 bp mtDNA đặc điểm bệnh học lâm sàng bệnh nhân ung thư đại trực tràng 3.6.1 Khảo sát đột biến đoạn 4977 bp mtDNA bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng ... chung ung thư đại trực tràng [2,29] Ung thư đại trực tràng loại ung thư phổ biến giới nay, chiếm tỉ lệ cao thứ trường hợp chuẩn đoán ung thư Nguyên nhân gây ung thư đại trực tràng: Ung thư đại trực ... ung thư đại tràng ung thư trực tràng Ung thư thường xảy đoạn nối đại tràng trực tràng, thư ng hai loại ung thư có liên hệ với khó xác định ung thư xảy trước, ung thư xảy sau ví thư ng gọi chung...
 • 16
 • 213
 • 0

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến Gen tARN và ND3 của AND ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... vào đột biến ADN ty thể gen tARN (Leu) (tại vị trí A3243G) gen ND3 (tại vị trí A10398G) 1.3.1 Đột biến gen tARN ADN ty thể Đột biến điểm tARN ty thể là đột biến chiếm phần lớn đột biến ty thể ... nghiên cứu: Phân tích đột biến gen tARN ND3 ADN ty thể bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng với mục đích:  Phát đột biến gen tARN ND ADN ty thể bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng kỹ thuật PCR-RFLP  Đánh ... 1.1.2 Đột biến ADN ty thể bệnh ty thể 1.1.3 Đột biến ADN ty thể bệnh ung thƣ 1.2 UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG 10 1.2.1 Khái quát ung thƣ đại trực tràng 10 1.2.2 Nguyên nhân...
 • 86
 • 324
 • 0

Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể bệnh nhân ung thư đại trực tràng

Phân tích đột biến mất đoạn 4977 bp của DNA ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
... THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG .51 3.6.1 Khảo sát đột biến đoạn 4977 bp mtDNA bệnh nhân ung thƣ đại trực tràng theo vị trì mô 51 3.6.2 Khảo sát đột biến đoạn 4977 bp mtDNA bệnh nhân ung thƣ đại trực ... 1.3 UNG THƢ ĐẠI TRỰC TRÀNG VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN 4977 BP XẢY RA TRONG DNA TY THỂ 17 1.3.1 Ung thƣ đại trực tràng 17 1.3.2 Mối liên hệ đột biến đoạn 4977 bp xảy mtDNA ung ... ung thư đại trực tràng Hình Đột biến đoạn 4977 bp mtDNA Hình Minh họa bắt cặp hai cặp mồi 4977 1 4977 2 khuôn mtDNA bị đột biến đoạn 4977 bp Hình Minh họa cắt enzyme HaeIII sản phẩm PCR đột biến...
 • 88
 • 494
 • 0

Nghiên cứu biến đổi số lượng và hình thái mẫu tiểu cầu bệnh nhân giảm tiểu cầu chảy máu ngoại vi nguyễn thị minh phương

Nghiên cứu biến đổi số lượng và hình thái mẫu tiểu cầu ở bệnh nhân giảm tiểu cầu chảy máu ngoại vi nguyễn thị minh phương
... gan lach to lan l&dt la 23, % va 26,5% y HOC VIET NAM THANG • SO 2/2014 Bang 2: Xet nqhiem mau nqoai vi cua cac BN nqhien cu'u Cac chi so mau ngoai vi Gia tri trunq binh (Mean ± SD) Hb rq/il 106,46 ... ngoai vi va dypc phan ti'ch chi tiet Tieu cau dffdc coi la giam sd Iffdng dffdi 150 G/L Cdng thffc mau dffdc dem bang may tff dpng So Iffdng mau tieu can binh thffdng (mdt mau tieu cau / den vi ... thffdng (mdt mau tieu cau / den vi trffdng), tang (hdn hai mau tieu cau / vi trffdng), giam (mpt mau tieu cau / den 10 vi trffdng), Thay doi hinh thai ciia mau tieu cau la cac bien ddi dang non,...
 • 5
 • 69
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu biến động số lượng và ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái đến mật độ của một số loài bxbmnghiên cứu biến động số lượng ảnh hưởng của các yếu tố đến mật độ và vai trò của một số loài bxbmphương pháp nghiên cứu biển đổi của lượng tăng trưởng bình quân của từng loại sản phẩm vsp mspnghiên cứu sự biểu lộ của egfr her2 và mối liên quan với lâm sàng nội soi mô bệnh học ở bệnh nhân ung thư biểu mô dạ dàynghiên cứu tình trạng lạp glucose và yếu tố liên quan ở bệnh nhân tăng huyết áp nguyên phát điều trị ngoại trú tại bệnh viện đa khoa trung ương thái nguyênnghiên cứu những đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp có cơn đau thắt ngực không điển hìnhnghiên cứu đặc điểm xét nghiệm đông cầm máu ở bệnh nhân ung thư gan nguyên phát điều trị tại trung tâm y học hạt nhân – ung bướu bệnh viện bạch maicác nghiên cứu về stress ở bệnh nhân ung thưxác định đột biến trên gen kras ở bệnh nhân ung thư đại trực tràngxác định đột biến gen kras ở bệnh nhân ung thư đại truwuc tràng ở việt namlịch sử nghiên cứu biến đổi khí hậunghiên cứu biến đổi nồng độ homocystein máu và hiệu quả điều trị ở bệnh nhân suy thận mạn chạy thậnnghiên cứu biến đổi lâm sàng huyết động trước và sau phẫu thuật thay van hai lá bằng van cơ học loại saint jude masterứng dụng gis trong nghiên cứu biến đổi khí hậutrung tâm nghiên cứu biến đổi khí hậuTái định cư khi nhà nước thu hồi đất theo pháp luật việt nam từ thực tiễn huyện đức hòa, tỉnh long an (tóm tắt)Carol quantitative methods in financeBÀI GIẢNG HỘI CHỨNG MÀNG NÃO5 Đề tham khảo kì thi THPT QG môn Hóa học có lời giải chi tiếtChính sách việc làm đối với lao động có tay nghề từ thực tiễn tỉnh bình dươngTÀI LIỆU ôn mức độ tốt NGHIỆP THẦY PHẠM văn TÙNG HOCMAISKKN Một Số Biện Pháp Giúp Học Sinh Lớp 4C Thực Hiện Tốt An Toàn Giao Thông Đường BộSKKN Rèn luyện kĩ năng biểu đồ cho học sinh miền núiSKKN Một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ 5 – 6 tuổiSKKN Nâng cao hứng thú học môn Hóa học ở cấp THCS nhờ liên hệ thực tếNghiên cứu hoạt tính ức chế enzym α glucosidase của một số cây thuốc ở an giang và thành phần các hoạt chất của thân cây núc nác oroxylum indicum (l ) kurzThẩm quyền xét xử phúc thẩm vụ án xâm phạm tính mạng, sức khỏe của con người theo pháp luật tố tụng hình sự việt nam từ thực tiễn tỉnh đồng nai (tóm tắt)Đồ Án Thiết Kế Đập Đất Hồ Chứa Nước Sông RayĐồ án tốt nghiệp Thiết kế hồ chứa ĐH3Bộ đề thi giáo viên giỏi cấp tỉnh môn hóa học THPT 20152016Quyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã theo pháp luật hợp tác xã từ thực tiễn tỉnh sóc trăngQuyền và nghĩa vụ của xã viên hợp tác xã theo pháp luật hợp tác xã từ thực tiễn tỉnh sóc trăng (tóm tắt)Đồ án lập trình mô phỏng hoạt động của rôbốt scara 4 bậc tự doĐề cương ôn thi học sinh giỏi lớp 12Phân tích các tác phẩm văn học 12
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập