Đánh giá hiện tượng xâm nhập mặn do biến đổi khí hậu khu hạ lưu ven biển lưu vực sông cả, tỉnh nghệ an

ĐÁNH GIÁ HIỆN TƯỢNG XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU HẠ LƯU VEN BIỂN LƯU VỰC SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ HIỆN TƯỢNG XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU HẠ LƯU VEN BIỂN LƯU VỰC SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN
... QUÁCH THỊ THANH TUYẾT ĐÁNH GIÁ HIỆN TƢỢNG XÂM NHẬP MẶN DO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU KHU HẠ LƢU VEN BIỂN LƢU VỰC SÔNG CẢ, TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Thủy văn học Mã số: 60.440.224 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA ... nƣớc – xâm nhập mặn 55 3.3 Mô trình xâm nhập mặn theo kịch biến đổi khí hậu 57 3.3.1 Kịch biến đổi khí hậu lượng mưa nước biển dâng 58 3.3.2 Mô trình xâm nhập mặn xét đến biến đổi khí hậu ... biến động độ mặn Biến đổi khí hậu gây vùng cửa sông Savannah [21] Hiện tượng xâm nhập triều, mặn quy luật tự nhiên khu vực, lãnh thổ có vùng cửa sông giáp biển Do tính chất quan trọng tượng xâm...
 • 100
 • 39
 • 1

Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh nghệ an

Đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh nghệ an
... phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An hoàn thành với kết thu sau: 1.1 Đánh giá trạng chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An: Chất lượng nước địa bàn tỉnh Nghệ An thấp với 44% mẫu nước ... nƣớc mặt tỉnh Nghệ An 3.1.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt 3.1.1.1 Đánh giá số WQI Chỉ số chất lượng nước (WQI) tính toán dùng cho đánh giá chất lượng môi trường nước 43 điểm quan trắc nước mặt ... nghiên cứu - Hiện trạng chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An - Diễn biến chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An -Các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An 2.3 Phƣơng...
 • 23
 • 961
 • 5

đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh nghệ an

đánh giá hiện trạng và phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh nghệ an
... 2.2.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An 24 2.2.2 Diễn biến chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An 24 2.2.3 Các giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An ... CỨU VÀ THẢO LUẬN 32 3.1 Hiện trạng chất lƣợng nƣớc mặt tỉnh Nghệ An 32 3.1.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt 32 3.1.2 Nguyên nhân ô nhiễm nước mặt 43 3.2 Diễn biến chất ... lƣợng nƣớc mặt 45 3.2.1 Diễn biến chất lượng nước mặt theo số WQI 45 3.2.2 Diễn biến chất lượng nước mặt theo tiêu riêng lẻ 47 3.2.3.Xu diễn biến chất lượng nước mặt ...
 • 116
 • 352
 • 1

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG nước mặt TỈNH NGHỆ AN

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG và PHÂN TÍCH DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG nước mặt TỈNH NGHỆ AN
... CỨU VÀ THẢO LUẬN 3.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An 3.1.1 Hiện trạng chất lượng nước mặt 3.1.1.1 Đánh giá số WQI Chỉ số chất lượng nước (WQI) tính toán dùng cho đánh giá chất lượng ... 9/2012), phân tích diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An giai đoạn 2010 - 2012 kiến nghị số giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tỉnh nhà Hiện trạng chất lượng nước mặt địa bàn tỉnh Nghệ An đánh ... 3.2 Diễn biến chất lượng nước mặt Trong phạm vi đề tài, diễn biến chất lượng nước mặt tỉnh Nghệ An đánh giá giai đoạn 2010 – 2012, qua số liệu đợt quan trắc 3.2.1 Diễn biến chất lượng nước mặt...
 • 115
 • 67
 • 0

đánh giá nguy cơ của chất thải công nghiệp đối với hệ sinh thái lưu vực sông Sài Gòn- Đồng Nai

đánh giá nguy cơ của chất thải công nghiệp đối với hệ sinh thái lưu vực sông Sài Gòn- Đồng Nai
... Hỡnh 10 c tớnh ca nc thi sinh hot i vi sinh vt thớ nghim 82 83 84 85 86 samples Hỡnh 11 c tớnh ca chit rỳt hu c ca nc thi sinh hot i vi sinh vt thớ nghim 3.2 ỏnh giỏ ri ro /nguy c i vi mụi trng K ... mt sinh vt cú kh nng thớch hp vic ỏnh giỏ ri ro /nguy c cho h sinh thỏi mụi trng lu vc Si Gũn ng Nai Kt qu ca nghiờn cu c th ny cng chng minh hu ht cỏc mu phõn tớch ly t lu vc Si Gũn ng Nai ... cú kh nng gõy nguy c nh i vi h sinh thỏi, v tng t loi c cp tớnh cao cú kh nng gõy nguy c cao hn Phng phỏp tng quỏt ỏnh giỏ nguy c mụi trng núi chung l phc v cn tng hp cỏc tr li ca sinh vt cng...
 • 13
 • 324
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000-2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014-2030

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000-2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014-2030
... hoạt động hoạt động trồng trọt Nghi n cứu Đánh giá ảnh hưởng biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2000 - 2013 đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn ... NGÔ NGỌC DUNG ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẾN HOẠT ĐỘNG TRỒNG TRỌT TẠI HUYỆN NGHI LỘC, TỈNH NGHỆ AN GIAI ĐOẠN 2000 - 2013 VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ CHO GIAI ĐOẠN 2014 - 2030 ... thương hoạt động sản xuất trồng trọt giai đoạn 2014 – 2030 - Đề xuất giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu cho sản xuất trồng trọt huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2014-2030 CHƯƠNG TỔNG QUAN...
 • 90
 • 223
 • 0

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại huyện nghị lộc, tỉnh nghệ an giai đoạn 2000 2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014 2030

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến hoạt động trồng trọt tại huyện nghị lộc, tỉnh nghệ an giai đoạn 2000  2013 và đề xuất giải pháp ứng phó cho giai đoạn 2014  2030
... trƣờng (2010), Biến đổi khí hậu tác động Việt Nam Hà Nội 15 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (2011), Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015 có tính đến năm 2020 ... niệm biến đổi khí hậu biểu biến đổi khí hậu địa phƣơng đến năm 2030 Error! Bookmark not defined 1.3.2 Các kịch biến đổi khí hậu Việt Nam dự báo thay đổi yếu tố khí hậu địa phƣơng đến năm 2030 ... sản xuất ngành trồng trọt Error! Bookmark not defined vi 3.2.2 Tính nhạy cảm với biến đổi khí hậu hoạt động trồng trọt huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Error! Bookmark not defined 3.3 ĐÁNH GIÁ...
 • 13
 • 80
 • 0

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Đánh giá tác động xâm nhập mặn đến hệ thống cấp nước thành phố hồ chí minh trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... tr m 2011, t -8 l - C 3.1 Các k ch b n xâm nh p m n cho TP H Chí Minh K i Thành ph H 3.1 H Chí M ng c a xâm nh p m n TP H Chí Minh c i nh Ranh m n ‰ xâm nh p vào sông kênh r ch n ng kho t qua ... 50km Thành ph H Chí Minh ch có m t ph n nh giáp bi n th ng sông n huy n khu v c ch u ng m nh c a ti n trình xâm nh p m n Trên khu v c TP H Chí Minh , vùng ch u ng l n nh t c a ti n trình xâm nh ... a s xâm nh p m n h th ng c c Thành ph H Chí Minh, t k ch b n bi n xâm nh p m n t i TPHCM, xâm nh p m n n ch t ng ngu cc nm i c p c công ngh x lý c a nhà máy ct c s ch s B ng S cc Ngu c cho thành...
 • 145
 • 225
 • 0

Đánh giá thực trạng xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả ở vùng ven biển huyện tiên lãng thành phố hải dương

Đánh giá thực trạng xâm nhập mặn và đề xuất giải pháp sử dụng đất hiệu quả ở vùng ven biển huyện tiên lãng thành phố hải dương
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I *** - LÊ MINH THU ðÁNH GIÁ TH C TR NG XÂM NH P M N VÀ ð XU T GI I PHÁP S D NG ð T HI U QU VÙNG VEN BI N HUY N TIÊN LÃNG, THÀNH ... s n xu t nông nghi p vùng ven bi n huy n Tiên Lãng - ð xu t gi i pháp s d ng ñ t có hi u qu cho vùng ven bi n huy n Tiên Lãng, thành ph H i Phòng Yêu c u c a ñ tài - ðánh giá ñư c ñi u ki n t ... - xã h i vùng ven bi n huy n Tiên Lãng thành ph H i Phòng - ðánh giá th c tr ng vi c s d ng ñ t s n xu t nông nghi p b nhi m m n t i vùng ven bi n huy n Tiên Lãng, TP H i Phòng - ðánh giá hi u...
 • 90
 • 551
 • 2

Đánh giá khả năng xâm nhập mặn và khả năng rửa mặn của đất đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa

Đánh giá khả năng xâm nhập mặn và khả năng rửa mặn của đất đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa
... CỨU PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG XÂM NHẬP MẶN VÀ KHẢ NĂNG RỬA MẶN CỦA ĐẤTĐẾN SỰ SINH TRƢỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÂY LÖA LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Phát Triển ... Đánh giá khả xâm nhập mặn khả rửa mặn đất đến sinh trưởng phát triển lúa thực vòng tháng nhà lưới Viện Phát triển đồng Sông Cửu Long Gồm hai thí nghiệm là: Đánh giá khả xâm nhập mặn đánh giá ... nước mặn ngấm vào đất làm cho đất trở nên mặn khó canh tác lúa vào mùa mưa Để tìm biện pháp cải tạo đất mặn dự đoán thiệt hại mặn gây nên, đề tài Đánh giá khả xâm nhập mặn khả rửa mặn đất đến sinh...
 • 83
 • 291
 • 0

Hiệu ứng nhà kính hiện tương xâm nhập mặn

Hiệu ứng nhà kính  hiện tương xâm nhập mặn
... Hệ Hiệu ứng nhà kính - xâm nhập mặn Đb Sông Cửu Long Giới thiệu sơ lược Đb Sông Cửu Long Hiệu ứng nhà kính Đb Sông Cửu Long Tình hình xâm nhập mặn ĐBSCL Nguyên nhân xâm nhập mặn Hậu xâm nhập mặn ... tượng hiệu ứng nhà kính hệ hiệu ứng nhà kính xâm nhập mặn Mục đích - Mục đích việc nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu tượng hiệu ứng nhà kính Tìm hiểu thực trạng, nguyên nhân, hệ hiệu ứng nhà kính ... thuyết Hiệu ứng nhà kính tượng xâm nhập mặn Đánh giá tổng quan nghiên cứu vấn đề Hiệu ứng nhà kính tượng xâm nhập mặn có từ trước Chương 2: Đánh giá vấn đề nghiên cứu Thực trạng Hiệu ứng nhà kính...
 • 29
 • 238
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng kit thử amoni tự chế tạo phân tích đánh giá hiện tượng nhiễm amoni trong một số nguồn nước cấp tại hà nộinghiên cứu đánh giá cảnh quan phục vụ định hướng sử dụng hợp lý lãnh thổ lưu vực sông lại giangđánh giá tổng quát về thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông nghiệp nông thôn tỉnh nghệ an thời gian quađánh giá hiện trạng rừng ngập mặnđồ án đánh giá hiện trạng xử lý nước thải sinh hoạt tại các khu chung cư trên địa bàn quận bình thạnh và đề xuất các giải pháp xử lýđánh giá hiện trạng sử dụng mức độ ô nhiễm và tác hại gây ra do hóa chất dùng trong nông nghiệp ở việt namđánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận bình tânđánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và vây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh tiền giangbáo cáo đề tài đánh giá hiện trạng sử dụng đất đai so với kế hoạch quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015 của xã tạ an khương đông – huyện đầm dơi – tỉnhđánh giá hiện trạng và kiến nghị những biện pháp giảm nhẹ ô nhiễm môi trường nước mặt hnđánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ ô nhiễm môi trườngđánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp giảm nhẹ ô nhiễm môi trường không khí th hải phòngđánh giá hiện trạng và dự báo diễn biến môi trường cụm công nghiệp bình chuẩn đến năm 2020đánh giá hiện trạng ô nhiễm và tác động đối với môi trườngđánh giá sinh trưởng phát triển năng xuất và phẩm chất của một số giống lúa mới trong vụ xuân 2012 tại nghệ anPhân Lập Và Tuyển Chọn Nấm Men Chịu Nhiệt Để Sản Xuất Cồn Sinh Học Từ Phế Phụ Phẩm Nông NghiệpCON ĐƯỜNG VÔ TẬNNhững đứa con trong gia đình - văn học 12Báo cáo tin học ứng dụng n45aĐồ án thiết kế đường ô tôđánh giá thực trạng và giải pháp quản lý bảo vệ rừng trê địa bàn huyện đại lộc tỉnh quảng namTìm Hiểu Hoạt Động Marketing Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Trường Đại Học Lao Động – Xã HộiBảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của sinh viên ĐH TDT đối với căn tinĐánh Giá Tình Hình Thực Hiện Tiêu Chí 17 Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới Tại Xã Yên Trường, Huyện Yên Ninh, Tỉnh Thanh HóaCAE writing test tipstìm hiểu về tài nguyên thiên nhiên ở Hà TĩnhCông Tác Tổ Chức Và Hoạt Động Thông Tin - Thư Viện Tại Trung Tâm Thông Tin - Thư Viện Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, Cơ Sở Hà ĐôngĐồ án tốt nghiệp trang bị điện cho máy bào giườngĐề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2015 2016 trường THCS Phan Châu Trinh, Quảng NamChiến Lược Phát Triển Nông Nghiệp Ứng Phó Với Biến Đổi Khí Hậu Trong Thế Kỷ 21Đề kiểm tra học kì 1 môn Hóa học lớp 9 phòng GDĐT Hoài Nhơn năm 2014 2015Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 9 huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa năm 2015 2016 (Đề nghị)Đề kiểm tra học kỳ 1 môn tiếng Anh lớp 9 huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh năm học 2011 2012Đề kiểm tra học kì 1 môn Sinh học lớp 9 trường THCS Thụy Trình năm 2014 2015Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 9 trường THCS Hoa Lư, Vạn Ninh năm 2015 2016
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập