Đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf
... vật không thay đổi : A Biên độ B Chu kì C Cơ D Tần số góc Câu 91 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thang máy đứng yên, thang máy đI lên nhanh dần đều, đại lượng vật ... trường rắn truyền songs dọc sóng ngang Câu 58 A Âm vừa có đặc tính sinh vừa có đặc tính vật B Âm có đặc tính sinh cấu tạo tai người C Nhạc âm dao âm đàn, nhạc phát D Âm tai nghe phảI ... lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A B B D Câu 35 Con lắc đơn có chiều dàI...
 • 13
 • 757
 • 5

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf
... A phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu 1,255 gam muối.Công thức cấu tạo A là: Trang 2/3 - Mã đề thi HH A C2H5-CH(NH2)COOH B NH2-CH2-COOH C NH2-CH2-CH2-COOH D C3H7-CH(NH2)COOH Câu 28: Cho m gam ... CH2=CHCOOCH3 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H5 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi HH ... este hoá đạt: A 90% B 74% C 70,56% D 45,45% Câu 30: X este axit đơn chức rượu đơn chức Để xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X cần dùng vừa đủ 15ml dung dịch KOH1M thu chất X Y Đốt cháy hoàn toàn lượng...
 • 3
 • 389
 • 6

Đề thi trắc nghiệm Lịch sử 9

Đề thi trắc nghiệm Lịch sử 9
... A.01/ 09/ 193 9 B. 09/ 01/ 193 9 C.03/ 09/ 191 9 D. 09/ 03/ 191 9 21.Cuộc đấu tranh tầng lớp nhân dân mở đầu cho phong trào cách mạng 193 0- 193 1 thời gian nào? A) 3/2/ 193 0 B) 1/5/ 193 0 C) 12 /9/ 193 0 D) 1/8/ 193 0 ... : A/ 05/07/ 195 4 B/ 07/05/ 195 4 C/07/05/ 194 5 D/ 01/05/ 195 4 32 Cuộc tiến công chiến lược 197 2 mở dầu tiến công vào nơi ? A/ Quảng Ng B/ Quảng Nam C/ Quảng Trò D/ Tây Nguyên 33 Năm 196 9 Mó thực thí ... Việt Nam Quốc Dân Đảng 23 Khởi nghóa Nam Kì diển vào ngày tháng năm ? A) 23 /9/ 194 5 B) 23/11/ 194 0 C) 30/4/ 197 5 D) 19/ 8/ 194 5 24 Ta mở chiến dòch Biên giới với mục đích : A/ Đánh tan quân Pháp miền...
 • 3
 • 610
 • 4

Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11
... Hiền Đề : 02 Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11 KHTN Họ & Tên:………………………………………… Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 ... Nguyễn Hiền Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 11 KHTN A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 Chọn ... Hiền Đề : 01 Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11 – KHXH Họ & Tên:………………………………………… Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11...
 • 12
 • 10,719
 • 295

Một số đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Một số đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11
... Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 ĐỀ : 113 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ Trong cơng khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 11/ ... Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ : 112 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ Nhân vật u nước tiêu ...  Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 ĐỀ : 114 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ “Đánh đuổi giặc Pháp,...
 • 7
 • 8,849
 • 395

Đề trắc nghiệm Lịch sử -Lớp 5

Đề trắc nghiệm Lịch sử -Lớp 5
... CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Chiến dòch điện biên phủ bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? a  13 -3 -19 45 đến -5 – 1 954 b  – – 1 954 đến 25 – – 1 954 c  30 – – 1 954 đến 25 – – 1 954 Chiến dòch ... năm nào? a  1930 b  1940 c  19 45 Cuộc tổng khởi nghóa thành công nước vào thời gian nào? a  28 – - 19 45 b  19 – - 19 45 c  25 – – 19 45 Tại ngày 19 – 8- 19 45 chọn làm ngày kỷ niệm Cách Mạng ...  1936 – 19 45 b  19 45 – 1 954 c  1 954 – 1963 Bác Hồ đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” vào thời gian nào, dâu ? a  12 – – 19 45 Sài Gòn b  20 – 12 – 1946 đài tiếng nói Việt Nam c  – – 19 45 Hà Nội Ngày...
 • 16
 • 12,290
 • 146

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt
... tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư tư doanh, khâu hợp tác hóa nông nghiệp • Trong phong trào vận động xây dựng hợp tác xã, đến cuối 1960, có 85% nông hộ, ... su đời • Trong công nghiệp, Pháp trọng đầu tư khai thác mỏ than, kẽm, thi c, sắt; mở mang ngành công nghiệp chế biến dệt, muối, xay xát… 12 TRỊNH VĂN NAM LỊCH SỬ 12 • Về thương nghiệp, ngoại thương ... lao động không ngừng tăng lên, ngày có nhiều huyện, hợp tác xã đạt thóc/ha o Trong công nghiệp, số sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp quốc...
 • 42
 • 728
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 7

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 7
... 1042 a Mở khóa thi 1054 b Thành lập Quốc tử giám 1 070 c Đổi tên nước Đại Việt 1 075 d Xây dựng Văn miếu 1 076 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ LỚP GIÁO VIÊN LÂM THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ... d ………………………………… Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân thống đất nước V Hãy ghép niên đại (cột A) vào sư kiện lòch sử (cột B) ghi vào cột C cho đúng: A NIÊN ĐẠI B SỰ KIỆN LỊCH SỬ C TRẢ LỜI 1042 a Mở ... sư c Cả hai ý a b d Cả hai ý a b sai Nhà Lý ban hành luật Hình thư vào năm: a 1042 b 1054 c 1 070 d 1 075 10 Nhà Lý chủ động công nhà Tống để phòng vệ vì: a Chỉ công vùng biên giới b Chỉ công thành...
 • 4
 • 685
 • 18

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot
... spite of 25 When we got home, dinner , so we had a drink first A was preparing B had been prepared C was being prepared D was prepared 26 Since 1980, scientists in the world a lot of things ... AIDS A have done B are doing C did D had done 27 Linda her identity card again This is the second time this A lost/ happened B has lost/ has happened C has lost/ happened D lost/ has ... Let’s have this letter by express mail A sends B send C being sent D sent 33 “Can I help you?” _ “ _” A No, thanks I’m just looking B No, I’m seeing C Yes, I’m watching D Yes, I’m thinking...
 • 3
 • 260
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx
... arrived 27 Kenvin: “Let’s go to the movie now” - Lan: “ Oh! _” A I don’t B I need it C Why’s that D It’s a good idea 28 Nam: “ Whose book is this?” - Mai: “ _” A No, It’s over there B It’s ... 24 Tommy left high school _ the age _ seventeen A at / of B in / for C on / with D of / in 25 Maria: “Thanks for the lovely evening” - Diana:” _” A No, it’s ... students Students can often use type-writers, tape recorders, video machines, and computers at libraries and learning centres They can buy books, notebooks, and other things at campus stores They can...
 • 3
 • 232
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf
... students are not well-prepared for their future jobs A Vietnamese students are said not to be well-prepared for their future jobs B Vietnamese students are said to be not well-prepared for their ... for their future jobs C Vietnamese students say not to be well-prepared for their future jobs D Vietnamese students say to be not well-prepared for their future jobs 33 "Why don't you ask the teacher ... are big so that they are more comfortable ( 45) _, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat You can only use speedboats on rivers or lakes 41 A...
 • 3
 • 295
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx
... Cars work? The photo-voltaic cells absorb photons from sunlight This action generates heat, which the cells then convert into electrical energy and stores in an on-board battery This process of conversion ... continued to 45 Many people think Steve stole the money A It was not Steve who stole the money Page THE SECOND SEMESTER B Steve is thought to have stolen the money C Many people think the money is stolen ... often think of your image? How important is image? Obviously film stars have to look right for the part, but what about other people in _ (36) public eye? For example, politicians have to think...
 • 3
 • 253
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 21 pptx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 21 pptx
... threeyear programs, or a three-year and a four-year program Schools at this level·are known as Middle School or Junior High School and High or Senior High School Completion of this stage is called Twelfth ... must _ A have at least 12 years of secondary schooling B get a high school diploma C complete a senior high school without its certificate D complete two four- year programs at secondary ... all the requirements of the job you are (36) for That is (37) it is essential to be well-prepared for the job interview Preparing means knowing about the industry, the employer, and yourself...
 • 3
 • 172
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 20 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 20 ppsx
... Carphathia, rescued the survivors-less than a third of those orginally abroad The infamous Titanic enjoyed only two days of sailing glory on its first voyage in 1 912 before plunging into 12, 000 ... afloat in 1 912 C Only a third of those aboard died D The Carpathia rescued the survivors 31 Which of the following did not contribute to the large number of casualities? A speed B Carpathia C panic ... the British built the Titanic It was so superior to anything else on the seas that it was dubbed “unsinkable” The owners were so sure of this that they provided lifeboats for only 950 of its possible...
 • 3
 • 234
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 10đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 5đề thi trắc nghiệm lịch sử 12đề thi trắc nghiệm lịch sử 123đề thi trắc nghiệm lịch sử 7đề thi trắc nghiệm môn hóa lớp 12đề thi trắc nghiệm hóa học lớp 12đề thi hsg môn lịch sử lớp 12đề thi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dânđề thi hk1 môn lịch sử lớp 12đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12đề thi trắc nghiệm môn sinh lớp 12đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12đề thi trắc nghiệm lịch sử 11chuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VI KHUẨN LĂCTIC và một số ỨNG DỤNG điển HÌNHchuyên đề ôn thi học sinh giỏi sinh học thpt VIRUT và một số ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄNmột số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ nhà trẻ 24-36 tháng tuổiBí Quyết Đạt Điểm Cao Môn Hóa HọcTHỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CÂY BÓNG MÁT ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THANH HOÁchương 3 cơ học vật rắnCác biện pháp tham mưu, xã hội hóa giáo dục tăng cường cơ sở vật chất cho trường mầm non, duy trì danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minhMỘT số BIỆN PHÁP GIÁO dục đức TÍNH TIẾT KIỆM CHO TRẺ 4 5 TUỔI tại TRƯỜNG mầm NONMột số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo bé 3 4 tuổi trong trường mầm nonMột số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 5 tuổiMột số biện pháp làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân ở trẻ 5 tuổiMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho trẻ trường mầm nonMột số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 5 6 tuổiMột số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức trò chơi dân gian cho trẻ 5Hướng dẫn học sinh lớp 1 giải toán có lời vănSo sánh thơ thiên nhiên lí bạch và đỗ phủMột số biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy trong trường tiểu học thị trấnNâng cao hiệu quả công tác quản lí hoạt động dạy học theo CT SGK mới của hiệu trưởng trường tiểu họcmột số kinh nghiệm khi dạy học sinh về phương trình bậc cao
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập