Đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 12

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12 pdf
... vật không thay đổi : A Biên độ B Chu kì C Cơ D Tần số góc Câu 91 Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng thang máy đứng yên, thang máy đI lên nhanh dần đều, đại lượng vật ... trường rắn truyền songs dọc sóng ngang Câu 58 A Âm vừa có đặc tính sinh vừa có đặc tính vật B Âm có đặc tính sinh cấu tạo tai người C Nhạc âm dao âm đàn, nhạc phát D Âm tai nghe phảI ... lượng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo vật xuống VTCB 1(cm) truyền cho vật vận tốc 20 (cm/s) hướng thẳng lên để vật dao động biên độ dao động vật : A B B D Câu 35 Con lắc đơn có chiều dàI...
 • 13
 • 736
 • 5

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf

Tài liệu Đề thi trắc nghiệm Hóa học lớp 12 pdf
... A phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu 1,255 gam muối.Công thức cấu tạo A là: Trang 2/3 - Mã đề thi HH A C2H5-CH(NH2)COOH B NH2-CH2-COOH C NH2-CH2-CH2-COOH D C3H7-CH(NH2)COOH Câu 28: Cho m gam ... CH2=CHCOOCH3 C CH3CH2COOCH3 D CH3COOC2H5 - - HẾT Trang 3/3 - Mã đề thi HH ... este hoá đạt: A 90% B 74% C 70,56% D 45,45% Câu 30: X este axit đơn chức rượu đơn chức Để xà phòng hóa hoàn toàn 1,29 gam X cần dùng vừa đủ 15ml dung dịch KOH1M thu chất X Y Đốt cháy hoàn toàn lượng...
 • 3
 • 365
 • 5

Đề thi trắc nghiệm Lịch sử 9

Đề thi trắc nghiệm Lịch sử 9
... A.01/ 09/ 193 9 B. 09/ 01/ 193 9 C.03/ 09/ 191 9 D. 09/ 03/ 191 9 21.Cuộc đấu tranh tầng lớp nhân dân mở đầu cho phong trào cách mạng 193 0- 193 1 thời gian nào? A) 3/2/ 193 0 B) 1/5/ 193 0 C) 12 /9/ 193 0 D) 1/8/ 193 0 ... : A/ 05/07/ 195 4 B/ 07/05/ 195 4 C/07/05/ 194 5 D/ 01/05/ 195 4 32 Cuộc tiến công chiến lược 197 2 mở dầu tiến công vào nơi ? A/ Quảng Ng B/ Quảng Nam C/ Quảng Trò D/ Tây Nguyên 33 Năm 196 9 Mó thực thí ... Việt Nam Quốc Dân Đảng 23 Khởi nghóa Nam Kì diển vào ngày tháng năm ? A) 23 /9/ 194 5 B) 23/11/ 194 0 C) 30/4/ 197 5 D) 19/ 8/ 194 5 24 Ta mở chiến dòch Biên giới với mục đích : A/ Đánh tan quân Pháp miền...
 • 3
 • 590
 • 4

Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11
... Hiền Đề : 02 Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11 KHTN Họ & Tên:………………………………………… Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 ... Nguyễn Hiền Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT Họ & Tên:………………………………………… Đề : 03 SỬ 11 KHTN A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11 12 Chọn ... Hiền Đề : 01 Lớp : 11 …… KIỂM TRA TIẾT SỬ 11 – KHXH Họ & Tên:………………………………………… Điểm:……… A PHẦN : TRẮC NGHIỆM ( điểm ) CÂU 1: ( 4,0 điểm ): Điền vào ô trống chữ đứng trước câu trả lời : Câu 10 11...
 • 12
 • 9,743
 • 280

Một số đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11

Một số đề trắc nghiệm lịch sử lớp 11
... Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 ĐỀ : 113 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ Trong cơng khai thác thuộc địa lần thứ nhất, 11/ ... Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ : 112 ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ Nhân vật u nước tiêu ...  Trường THPT Nguyễn Hiền ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2007 – 2008 MƠN: LỊCH SỬ - BAN: CƠ BẢN - LỚP 11 ĐỀ : 114 THỜI GIAN: 20 phút I PHẦN TRẮC NGHIỆM ( điểm ) 1/ “Đánh đuổi giặc Pháp,...
 • 7
 • 7,889
 • 342

Đề trắc nghiệm Lịch sử -Lớp 5

Đề trắc nghiệm Lịch sử -Lớp 5
... CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ Chiến dòch điện biên phủ bắt đầu kết thúc vào thời gian nào? a  13 -3 -19 45 đến -5 – 1 954 b  – – 1 954 đến 25 – – 1 954 c  30 – – 1 954 đến 25 – – 1 954 Chiến dòch ... năm nào? a  1930 b  1940 c  19 45 Cuộc tổng khởi nghóa thành công nước vào thời gian nào? a  28 – - 19 45 b  19 – - 19 45 c  25 – – 19 45 Tại ngày 19 – 8- 19 45 chọn làm ngày kỷ niệm Cách Mạng ...  1936 – 19 45 b  19 45 – 1 954 c  1 954 – 1963 Bác Hồ đọc “Tuyên Ngôn Độc Lập” vào thời gian nào, dâu ? a  12 – – 19 45 Sài Gòn b  20 – 12 – 1946 đài tiếng nói Việt Nam c  – – 19 45 Hà Nội Ngày...
 • 16
 • 10,728
 • 133

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt

đề cương ôn tập lich sử lớp 12 thi tốt nghiệp thpt
... tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ, công thương nghiệp tư tư doanh, khâu hợp tác hóa nông nghiệp • Trong phong trào vận động xây dựng hợp tác xã, đến cuối 1960, có 85% nông hộ, ... su đời • Trong công nghiệp, Pháp trọng đầu tư khai thác mỏ than, kẽm, thi c, sắt; mở mang ngành công nghiệp chế biến dệt, muối, xay xát… 12 TRỊNH VĂN NAM LỊCH SỬ 12 • Về thương nghiệp, ngoại thương ... lao động không ngừng tăng lên, ngày có nhiều huyện, hợp tác xã đạt thóc/ha o Trong công nghiệp, số sở công nghiệp lớn kịp thời sơ tán sớm vào sản xuất, công nghiệp địa phương công nghiệp quốc...
 • 42
 • 689
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 7

Bộ đề trắc nghiệm lịch sử lớp 7
... 1042 a Mở khóa thi 1054 b Thành lập Quốc tử giám 1 070 c Đổi tên nước Đại Việt 1 075 d Xây dựng Văn miếu 1 076 ĐÁP ÁN BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM MÔN LỊCH SỬ LỚP GIÁO VIÊN LÂM THỊ HUỆ TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN ... d ………………………………… Đinh Bộ Lónh dẹp loạn 12 sứ quân thống đất nước V Hãy ghép niên đại (cột A) vào sư kiện lòch sử (cột B) ghi vào cột C cho đúng: A NIÊN ĐẠI B SỰ KIỆN LỊCH SỬ C TRẢ LỜI 1042 a Mở ... sư c Cả hai ý a b d Cả hai ý a b sai Nhà Lý ban hành luật Hình thư vào năm: a 1042 b 1054 c 1 070 d 1 075 10 Nhà Lý chủ động công nhà Tống để phòng vệ vì: a Chỉ công vùng biên giới b Chỉ công thành...
 • 4
 • 604
 • 16

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 25 pot
... spite of 25 When we got home, dinner , so we had a drink first A was preparing B had been prepared C was being prepared D was prepared 26 Since 1980, scientists in the world a lot of things ... AIDS A have done B are doing C did D had done 27 Linda her identity card again This is the second time this A lost/ happened B has lost/ has happened C has lost/ happened D lost/ has ... Let’s have this letter by express mail A sends B send C being sent D sent 33 “Can I help you?” _ “ _” A No, thanks I’m just looking B No, I’m seeing C Yes, I’m watching D Yes, I’m thinking...
 • 3
 • 253
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 24 pptx
... arrived 27 Kenvin: “Let’s go to the movie now” - Lan: “ Oh! _” A I don’t B I need it C Why’s that D It’s a good idea 28 Nam: “ Whose book is this?” - Mai: “ _” A No, It’s over there B It’s ... 24 Tommy left high school _ the age _ seventeen A at / of B in / for C on / with D of / in 25 Maria: “Thanks for the lovely evening” - Diana:” _” A No, it’s ... students Students can often use type-writers, tape recorders, video machines, and computers at libraries and learning centres They can buy books, notebooks, and other things at campus stores They can...
 • 3
 • 220
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 23 pdf
... students are not well-prepared for their future jobs A Vietnamese students are said not to be well-prepared for their future jobs B Vietnamese students are said to be not well-prepared for their ... for their future jobs C Vietnamese students say not to be well-prepared for their future jobs D Vietnamese students say to be not well-prepared for their future jobs 33 "Why don't you ask the teacher ... are big so that they are more comfortable ( 45) _, sailboats can travel into the ocean, but this would be very dangerous in a speedboat You can only use speedboats on rivers or lakes 41 A...
 • 3
 • 288
 • 3

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 22 ppsx
... Cars work? The photo-voltaic cells absorb photons from sunlight This action generates heat, which the cells then convert into electrical energy and stores in an on-board battery This process of conversion ... continued to 45 Many people think Steve stole the money A It was not Steve who stole the money Page THE SECOND SEMESTER B Steve is thought to have stolen the money C Many people think the money is stolen ... often think of your image? How important is image? Obviously film stars have to look right for the part, but what about other people in _ (36) public eye? For example, politicians have to think...
 • 3
 • 248
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 21 pptx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 21 pptx
... threeyear programs, or a three-year and a four-year program Schools at this level·are known as Middle School or Junior High School and High or Senior High School Completion of this stage is called Twelfth ... must _ A have at least 12 years of secondary schooling B get a high school diploma C complete a senior high school without its certificate D complete two four- year programs at secondary ... all the requirements of the job you are (36) for That is (37) it is essential to be well-prepared for the job interview Preparing means knowing about the industry, the employer, and yourself...
 • 3
 • 164
 • 2

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 20 ppsx

ÔN THI TRẮC NGHIỆM ANH VĂN LỚP 12 - ĐỀ SỐ 20 ppsx
... Carphathia, rescued the survivors-less than a third of those orginally abroad The infamous Titanic enjoyed only two days of sailing glory on its first voyage in 1 912 before plunging into 12, 000 ... afloat in 1 912 C Only a third of those aboard died D The Carpathia rescued the survivors 31 Which of the following did not contribute to the large number of casualities? A speed B Carpathia C panic ... the British built the Titanic It was so superior to anything else on the seas that it was dubbed “unsinkable” The owners were so sure of this that they provided lifeboats for only 950 of its possible...
 • 3
 • 227
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 4đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 10đề thi trắc nghiệm lịch sử lớp 5đề thi trắc nghiệm lịch sử 12đề thi trắc nghiệm lịch sử 123đề thi trắc nghiệm lịch sử 7đề thi trắc nghiệm môn hóa lớp 12đề thi trắc nghiệm hóa học lớp 12đề thi hsg môn lịch sử lớp 12đề thi trắc nghiệm lịch sử kinh tế quốc dânđề thi hk1 môn lịch sử lớp 12đề thi trắc nghiệm vật lý lớp 12đề thi trắc nghiệm môn sinh lớp 12đề thi trắc nghiệm môn toán lớp 12đề thi trắc nghiệm lịch sử 11Quản trị rủi ro tác nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – CN sở giao dịch IIIsản phẩm Newgi 5 dùng trị mụnsinh viên với công việc làm thêm , thực trạng và giải phápPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LÀM VĂNSử dụng sinh vật để xử lý chất hữu cơ độc hạiGIÁO ÁN SOẠN BÀI VĂN BẢN CÔ TÔđồ án QHSDD xã Giao Lạc, huyen Giao Thủy, tỉnh Nan ĐịnhBài thuyết trình file word về chủ đề Computer cell phonePhân tích dao động của kết cấu nhịp cầu dưới tác động của hoạt tải khai thác có xét đến độ mấp mô mặt cầu (TT)Nghiên cứu đặc điểm dinh học và kỹ thuật gẫy trồng cây bương lông điện biên (dendrocalamus giganteus munro) tại một số tỉnh miền núi phía bắc (tt)Tuyển tập 11 đề thi tiếng anh các trường cao đẳng đại họcĐề cương ôn tập học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2016 2017Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Bình Giang, Hải Dương năm học 2015 2016Đề kiểm tra học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 trường THCS Phan Chu Trinh, Đắk Nông năm 2013 2014Đề thi học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Ninh Hòa, Khánh Hòa năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 năm học 2014 2015 huyện Hoằng Hóa, Thanh HóaVăn mẫu lớp 6: Cảm nhận về thiên nhiên và con người lao động qua văn bản Vượt thác của nhà văn Võ QuảngĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 6 Phòng GDĐT Thái Thụy, Thái Bình năm học 2016 2017XỬ LÝ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆPNCKH tin học ÁP DỤNG PHƯƠNG PHNghiên cứu khoa học “TÌNH HUỐNG GỢI VẤN ĐỀ” TRONG DẠY HỌC MÔN TIN HỌC TẠI TRƯỜNG THPT
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập